Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 22 oktober 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 41

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Coronamaatregelen in Duitsland
 2. Herziening technische voorschriften passagiersschepen
 3. Maritieme Innovatie-Impuls Projecten
 4. Aanmelden voor CTGG webinars nu mogelijk
 5. Systeemgericht veiligheid vergroten in de binnenvaart - enquête Marin
 6. Webinar "De opschaling van elektrisch varen: systeemwijziging & nieuwe business modellen"
 7. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Coronamaatregelen in Duitsland

Ook in Duitsland hebben ze met oplopende aantallen COVID-19 besmettingen te maken en zoeken ze naar maatregelen om dit in te dammen.
 
In Duitsland betekent dit dat er op landelijk niveau gezocht wordt naar oplossingen, maar dat deze oplossingen niet altijd in alle deelstaten worden toegepast/gebruikt. Deze strategie van maatwerk is in onze sector bijzonder lastig. De coronamaatregelen veranderen niet alleen voortdurend, maar zijn ook nog eens per deelstaat anders.
 
De Duitse regering werkt op dit moment aan een landelijke modelverordening voor nieuwe coronamaatregelen. Onderdeel van deze maatregelen is het onderscheid maken naar meer dan 72 uur doorbrengen in een risicogebied. Een tijdslimiet die op dit moment bijvoorbeeld al varend door Nederland snel wordt overschreden. De Duitse maatregelen zijn voor de internationaal opererende binnenvaart sector zeer ongewenst en de gevolgen zijn groot.
 
De genoemde maatregelen van de Duitse Bondsregering zijn in strijd met de mededeling van de Europese Commissie over de Green Lanes, die tot doel heeft een ongehinderd vervoer van passagiers en goederen binnen de Europese Unie mogelijk te maken onder de huidige COVID-19-situatie. Het zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van het vervoer van containers, petrochemische en andere producten en de bevoorrading van de industrie.
 
Onze collega’s in Duitsland en onze Europese vertegenwoordigers EBU en ESO vragen op dit moment om aandacht voor de specifieke situatie in de binnenvaart. Samen met hen zetten wij ons in voor maatwerk voor de binnenvaart. In het algemeen geldt: zorg voor ingevulde reisverklaringen en volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels op.

Voor meer actuele informatie kunt u op onderstaande websites terecht:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Herziening technische voorschriften passagiersschepen

Op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober vond de volgende (online) bijeenkomst van de werkgroep CESNI/PT/PAX plaats. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese lidstaten, en van onder andere klassenbureaus, de scheepsbouwsector, en natuurlijk de passagiersvaart zelf (EBU en IG Rivercruise). De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
 
Alternatieve tabellen voor scheidingsvlakken
Het eerdere voorstel om tabellen voor de scheidingsvlakken tussen ruimtes anders op te zetten, namelijk gebaseerd op brandrisico in plaats van op de functie van een ruimte, is verder uitgewerkt. Het aangepast voorstel wordt binnen enkele weken verwacht voor finale beoordeling.
 
Trappen
Dit was een nieuw onderwerp dat in de eerdere bijeenkomsten nog niet eerder besproken was. Er is gediscussieerd over verschillende normen voor rechte, gebogen en spiraalvormige trappen, over stootborden, en over de gewenste / maximale hellingsgraad van trappen. Wat dat laatste betreft bevat de huidige regelgeving in verschillende artikelen verschillende waarden voor deze hellingsgraad: 30°, 32°, 33°, 38°. Voorgesteld is, om de maximale hellingsgraad van trappen in alle artikelen te harmoniseren op 32°.
 
Veiligheidsrol
Enkele tekstuele aanpassingen. Het Europese Normalisatie Instituut (CEN) werkt aan een conceptnorm voor “Veiligheidsrollen en veiligheidsplannen voor passagiersschepen”. Mogelijk bevat deze (concept-) norm relevante punten, maar voorkomen moet worden dat deze norm conflicteert met het ES-TRIN, mede gelet op de discussies over het gebruik van normen in regelgeving.
 
Passagiersruimten, verzamel- en evacuatieruimten
Enkele tekstuele aanpassingen. Voorgesteld wordt, dat de eis dat een verzamelruimte minimaal 10m2 moet zijn, niet voor kleine passagiersschepen (<25 m, <150 pax) geldt.
 
Aantal vereiste uitgangen op het hoger gelegen dek
Discussie gevoerd aan de hand van voorbeelden van schepen met 800 passagiers op het bovendek en slechts twee uitgangen. Moet dit voorschrift aangepast worden?
 
Kleine dagtochtschepen
Al eerder is vastgesteld, dat voor kleine schepen (<25 m, <150 pax) gedeeltelijk afwijkende voorschriften nodig zijn, omdat deze categorie schepen niet aan alle voorschriften kan voldoen.Deze keer is er concreet ingegaan op een aantal voorschriften die voor kleine schepen moeilijk / onmogelijk te realiseren zijn. Er is onder meer gesproken over stabiliteitsthema’s (aangepaste formule voor het berekenen van het kenterend moment van (met name planerende) schepen, wijziging van de minimumleklengte van 4m naar 2m).
Een deel van de andere punten (resterend vrijboord, resterende veiligheidsafstand) zullen opnieuw berekend worden aan de hand van de voorgestelde aangepaste formules; vermoedelijk zijn deze punten daarmee ook opgelost.

Het voorstel om af te mogen zien van toiletten voor passagiers op kleine passagiersschepen werd afgewezen; nationale ontheffingen staan dit al toe, en er bleek geen consensus om dit in het ES-TRIN zelf op te nemen. Er bleek geen noodzaak of wens om een apart hoofdstuk voor kleine passagiersschepen in het ES-TRIN op te nemen. In voorkomende gevallen worden de afwijkende eisen aan kleine schepen in het betreffende artikel vermeld, of in artikel 19.15.
 
Personen met beperkte mobiliteit
Al eerder had de EBU dit standpunt geformuleerd, na afstemming met de leden.
Er werd verwezen naar Europese Verordening 1177/2010 betreffende rechten voor reizigers over zee of binnenwateren. Deze Verordening heeft echter een geheel andere scope en is niet gericht op technische voorschriften aan boord van schepen. Een aantal concrete voorstellen zijn besproken:
 • Minimale breedte van de gangen voor het aan of van boord gaan van artikel 19.06 (3) (g) terugbrengen van 1,5 m naar 0,9 m. Deze breedte wordt immers ook gebruikt in norm EN 14206 : 2003 over de breedte van gangpaden voor rolstoelgebruikers, waarnaar op andere plaatsen in de voorschriften al verwezen wordt. Hiervoor zal een aangepast voorstel worden geformuleerd.
 • Een alternatief voor een vrije ruimte van 0,60 m van artikel 19.06 (4) (d) zou een automatische schuifdeur kunnen zijn die op knopdruk geopend kan worden. Men ging akkoord met dit voorstel.
 • Moet de breedte van 1,3 m voor gangen (artikel 19.06 (5) (c)) voor de gehele gang gelden, of alleen voor het deel van de gang waaraan de hutten voor personen met een beperkte mobiliteit? Deze gang vormt een tweede vluchtweg. Dit punt zal aangepast worden in de database.
 • Voor toiletten voor personen met een beperkte mobiliteit (artikel 19.06 (17)) lijken veel verschillende nationale normen te bestaan. Voorgesteld wordt om deze voorschriften te harmoniseren en een verwijzing naar UNECE Resolutie 69 op te nemen. Een voorstel daartoe volgt.
Hoe verder
De planning voor het verdere proces ziet er als volgt uit:
 • In januari 2021 moeten de openstaande punten verder afgehandeld worden.
 • In april 2021 zal de impact assessment (wat zijn de gevolgen van al deze wijzigingsvoorstellen voor de passagiersvaart?) worden besproken, evenals de benodigde overgangsbepalingen. Een deel van de wijzigingen heeft mogelijk forse gevolgen voor bestaande schepen; hiervoor is een adequate overgangsbepaling benodigd.
 • Het project zal dan in het najaar van 2021 afgerond moeten worden voor besluitvorming.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritieme Innovatie-Impuls Projecten

De Innovatie Council van Nederland Maritiem Land (NML) organiseert elk jaar de zogenoemde Maritieme Innovatie-Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De projecten zijn bedoeld om maritieme innovaties een financiële impuls te geven. Bijvoorbeeld om een eerste (haalbaarheid) onderzoek te doen of de eerste stappen richting productontwikkeling mogelijk te maken.  

Projecten moeten aansluiten bij één van de vier thema’s uit het Maritiem Innovatiecontract: Winnen op zee, Schone schepen, Slim en veilig varen of Effectieve infrastructuur. Voor u zouden het thema schone schepen mogelijk van belang kunnen zijn. Denk aan innovaties als alternatieve brandstoftoepassingen, brandstofbesparing, emissieverlaging of materiaalbezuiniging. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar deze website

De projecten worden beoordeeld naar de beoogde bijdrage aan realisatie van die doelstellingen. Maar er moet ook rekening gehouden worden met het toekomstperspectief, mogelijk vervolgtraject gecombineerd met de kwaliteit en breedte van het samenwerkingsverband. De MIIP regeling is toegankelijk voor alle betrokken partijen in het maritieme cluster. Ongeacht of ze wel of niet zijn aangesloten bij de NML Innovatie Council. Ingediende projecten kunnen maximaal 50% van de projectkosten aan subsidie krijgen met een maximum van € 30.000,-. Het beschikbare bedrag is € 250.000,- en wordt onder de gekozen projecten verdeeld. Meer informatie over de Maritieme Innovatie-Impuls Projecten vindt u op de website van Nederland Maritiem Land.

Bekijk de onderstaande documenten over de Maritieme Innovatie-Implus Projecten:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Aanmelden voor CTGG webinars nu mogelijk

De jaarlijkse CTGG-dag gaat dit jaar door de coronacrisis helaas niet door. Daarom organiseert Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) op 27 november van 9.30 tot circa 14.00 uur een aantal webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 januari 2021. We werken met tijdsblokken voor elke modaliteit (RID, ADR, ADN en IMDG). Deelname aan het webinar is gratis.   

Het programma van de webinars is als volgt:

 • 9.15 start van het programma
 • 9.30 uur modaliteit ADN (binnenvaart)- Dit gedeelte wordt gegeven door Michael Zevenbergen, secretaris Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid van het CBRB
 • ± 10.30 uur modaliteit RID (spoor)
 • ± 11.30 uur modaliteit ADR (weg)
 • 13.00 uur modaliteit IMDG (zeevervoer)  

Medio november zal de definitieve planning van de webinars qua aanvangstijd gedeeld worden met de deelnemers .

Stel uw vraag vooraf
Deelnemers hebben de mogelijkheid om bij de aanmelding vragen voor de verschillende specialisten op te geven. De informatieve bijlages (Engelstalig) over de onderwerpen vindt u op de website van CTGG.

Door in te schrijven kunt u deelnemen aan één, twee of alle webinars; wij ontmoeten u graag virtueel op 27 november aanstaande.

Klik hier om u aan te melden voor dit webinar
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Systeemgericht veiligheid vergroten in de binnenvaart - enquête Marin

Marin voert een onderzoek uit naar factoren die van invloed zijn op de taakuitvoering van schippers. Hiermee wil Marin bij dragen aan het vergroten van de veiligheid van maritieme operaties, waaronder ook de binnenvaart.

Om inzicht te krijgen welke factoren volgens schippers het vaakst van invloed zijn op hun taakuitvoering en de veiligheid is deze enquête ontwikkeld. U wordt uitgenodigd deze in te vullen. Voor meer informatie u ook deze video over een themabijeenkomst ‘Veiligheid bruggen en sluizen’ bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Webinar: "De opschaling van elektrisch varen: systeemwijziging & nieuwe business modellen" 

We bevinden ons volop in de overgang naar een duurzame economie. Alle sectoren – zo ook de binnenvaart – moeten innoveren om toekomstbestendig te zijn en elektrificatie vormt een belangrijke oplossing. Hoe zorgen we dat elektrische schepen kunnen gaan varen en dat het concept schaalbaar wordt?

De opschaling van elektrisch varen vereist een goede samenwerking tussen verschillende sectoren. Invest-NL brengt partijen bij elkaar om te komen tot innovatieve en gecombineerde business modellen zodat zowel de kosten als baten van de laad-infrastructuur worden gedeeld en elektrificatie haalbaar wordt. Samen met Topsector Logistiek nodigen wij u graag uit voor een webinar om bovenstaande opgave te adresseren en bediscussiëren.

Datum en tijd
Dinsdag 27 oktober van 15:00- 16:00.

Wat komt u te weten tijdens het webinar?
In dit webinar geeft Willem Dedden (Zero Emission Services) inzicht in opschalingsvraagstukken in de elektrificatie van de binnenvaart. Peter Paul van Voorst tot Voorst (Skoon) legt de link met andere elektrificeerbare sectoren en bespreekt nieuwe business modellen die kansen bieden om te versnellen. Aansluitend volgt een interactieve discussie geleid door Yvonne Neef, Teamleider Energietransitie bij Invest-NL.

Aanmelden voor dit webinar
U kunt kosteloos deelnemen aan dit webinar. Na aanmelding krijgt u een uitnodiging in uw mailbox met verdere instructies hoe u kunt deelnemen.
Klik hier om u aan te melden voor dit webinar
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Topsector Logistiek

Naar boven

 

AGENDA

 • 27 en 28 oktober 2020 - Werkgroep CDNI (CDNI/G)
 • 3 en 4 november 2020 - CESNI/QP/Crew werkgroep beroepskwalificaties voor varend personeel
 • 12 november 2020 - Najaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer
  van 10.00 uur tot 11.30 uur (digitaal)
 • 17 en 18 november 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 27 november 2020 - CTGG-dag 2020 webinar

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.