Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 15 oktober 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 40

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Actuele stand van zaken rondom COVID-19 voor Ledengroep Personenvervoer
 2. Belangrijke wijziging in de handhaving bij ontgassen in dichtbevolkte gebieden
 3. Enquête “Toepassingswaarde verwachte waterdiepte op de Rijntakken voor een termijn van 6-8 weken”
 4. Herziening technische voorschriften passagiersschepen
 5. Tijdelijke subsidieregeling voor motorenfabrikanten om NRMM Stage V-motoren te certificeren en ontwikkelen opengesteld
 6. Werkbezoek aan de binnenvaart door Tweede Kamerlid
 7. Handhaving i.v.m. melden incidenten/ vrijkomen product aan- en afkoppelen
 8. Vergaring van ongevallengegevens in de binnenvaart
 9. Aantallen diploma’s en instroom MBO-binnenvaartonderwijs
 10. Onderhoudswerkzaamheden BICS
 11. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Actuele stand van zaken rondom COVID-19 voor Ledengroep Personenvervoer

Tijdens de persconferentie op 13 oktober jl. zijn opnieuw stevige maatregelen aangekondigd om COVID-19 terug te kunnen dringen. Hierbij het overzicht met aangekondigde maatregelen die gelden vanaf gisterenavond 22.00 uur.

De meest ingrijpende maatregel is de sluiting van de cafés en restaurants. Alleen afhaalrestaurant blijven open. De regels gelden niet voor cafés en restaurants bij;
 • Hotels (voor hotelgasten)
 • Uitvaartcentra
 • Luchthavens, voorbij security check.
De overheid heeft een routekaart met 4 risiconiveaus ontwikkeld. Daarin wordt zichtbaar welke maatregelen per niveau gelden. Bestuurders kunnen aanvullend daarop extra maatregelen nemen. Klik hier voor deze routekaart.

Noodverordening versie 14 oktober 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID- 19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland kunnen toepassen.
 
Naar aanleiding van de persconferentie is op woensdag 14 oktober jl. de vernieuwde (model-) noodverordening verschenen en vandaag gepubliceerd.
 
De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. De landelijke maatregelen hebben gevolgen voor de passagiersvaartsector. Hieronder volgt een korte samenvatting de noodverordening.
 
Samenkomsten aan boord van schepen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 • Passagiersstromen moeten gereguleerd en gescheiden worden door bijvoorbeeld het faciliteren van looproutes en vaste in- en uitgangen.
 • Hygiëne maatregelen.
 • Hanteren van de 1,5 meter afstandseis.
 • Het toewijzen van een vaste zitplaats in binnenlocaties.
 • Maximaal 30 gasten exclusief personeel per zelfstandige binnenruimte (per salon of per dek).
 • Maximaal 30 gasten exclusief personeel per zelfstandige buitenruimte (per buitendek).
 • Het maximum van 30 personen geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
 • Een reservering mag maximaal uit vier personen bestaan als de personen niet tot een huishouden behoren.    
Passagiersschepen waar, behalve vervoer van personen, eveneens horeca-activiteiten plaatsvinden zijn te kwalificeren als inrichtingen “waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd”. Daarvoor geldt;
 • Het is niet toegestaan om een eet- en drinkgelegenheid in salon(s), restaurant(s) of buitendek(ken) die voor horeca activiteiten zijn ingericht voor de gasten geopend te hebben.
Een uitzondering wordt gemaakt voor afhaalrestaurants waarbij eten en/of drinken kan worden afgehaald en op een andere locatie wordt genuttigd. Cafés en restaurants van hotels cq. hotelschepen kunnen geopend blijven voor hotelgasten.
 
Riviercruiseschepen zouden kunnen worden aangemerkt als een ‘inrichting’ die tevens over andere functies beschikt, namelijk een overnachtingsfaciliteit. Momenteel wordt er uitgezocht of riviercruiseschepen gebruik kunnen maken van de uitzondering op sluiting van de horeca.


Openstaand steunverzoek om noodfonds

Begin mei is er door het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer een verzoek tot een noodfonds ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De ontvangst van deze brief is per telefonisch contact aan ons bevestigd, maar verder heeft de brief tot op heden nog geen resultaat opgeleverd.

Via het netwerk van een van de aangesloten leden heeft het CBRB in augustus nog een mogelijkheid aangegrepen om contact te leggen met het ministerie van EZK over dit noodfonds. Helaas hebben wij tot heden nog geen reactie ontvangen. Wij hebben hier achteraan zitten.

De overheid lijkt niet te motiveren tot het toezeggen van extra financiële ondersteuning bovenop het reguliere steunpakket. Tot nu toe zijn er uitzonderingen gemaakt voor de agrarische sector en de culturele sector. De toezegging van 15 miljoen, bestemd voor het varend erfgoed (Bruine vloot) is afkomstig uit het noodfonds dat beschikbaar is gesteld voor de culturele sector.

Het CBRB blijft zich inzetten voor het toegankelijk maken en houden van de steunmaatregelen voor seizoensgerelateerde bedrijven. Op dit moment besteden wij veel aandacht aan de TVL regeling. Deze regeling sluit (nog) niet volledig aan seizoensgerelateerde bedrijven.

De komende maanden zullen wij deze problematiek en aandachtspunten voor de passagiersvaartsector zo breed mogelijk op de agenda blijven zetten én houden tijdens de diverse overleggen met overheden, gerelateerde brancheorganisaties zoals VNO-NCW en overige relevante organisaties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Belangrijke wijziging in de handhaving bij ontgassen in dichtbevolkte gebieden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onlangs op haar website een overzichtskaart geplaatst waarin nadere invulling is gegeven in Nederland aan de definitie van “dichtbevolkte gebieden”. Volgens het ADN is ontgassen verboden bij bruggen, sluizen en hun wachtplaatsen en in dichtbevolkte gebieden.
 
De definitie van dichtbevolkte gebieden is tot op heden nooit duidelijk geworden, dit heeft tot vele (internationale) discussies geleid. ILT heeft vorig jaar al in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij daar een nadere invulling aan zal geven. Door het plaatsen van de overzichtskaart op de website van ILT is hier invulling aan gegeven. Navraag bij de afdeling beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigde dit. 

ILT heeft deze kaart online gezet, nadat zij veel vragen kregen tijdens hun eerste thema-actie over waar nu wel, en waar nu niet, ontgast mag worden. Ze willen met deze kaart meer duidelijkheid geven. Dit is een interpretatie van de ILT van het begrip dichtbevolkte gebieden, de interpretatie van de wetgeving is een taak van de ILT. Daarin is de onafhankelijke positie van de ILT een belangrijk gegeven.
 
Hierbij treft u de link aan naar de webpagina van ILT waar u meer informatie kan vinden over ontgassen en de genoemde overzichtskaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Enquête “Toepassingswaarde verwachte waterdiepte op de Rijntakken voor een termijn van 6-8 weken”

Rijkswaterstaat verkent samen met Deltares of het mogelijk is een waterdiepteverwachting af te geven voor de Nederlandse rivieren (Waal, Neder-Rijn, Lek Pannerdensch Kanaal en IJssel, d.w.z. de Rijntakken, voor een voorspelhorizon van 6-8 weken vooruit, en wat hiervan de toepassingswaarde is.
 
Tijdens de zomer en herfst van 2018 daalde de afvoer op de Rijn als gevolg van aanhoudende droogte. Hierdoor daalde de waterdiepte en kon niet alle vracht worden vervoerd. Voor een aantal bedrijven ontstonden problemen doordat de aan- en afvoer over water stokte. Vanuit de logistieke sector zijn er bij aankomende droogteperiodes maatregelen te nemen om beter te anticiperen op verminderde waterdiepte. De huidige voorspellingen die worden ontsloten betreffen echter geen waterdiepte maar waterstand, en bovendien kijken die niet ver genoeg vooruit om adequate tactische en strategische keuzes te maken.
 
Er is geconstateerd dat tijdens langdurige droogteperiodes met lage rivier-afvoeren behoefte is aan een lange(re) termijn verwachting van de waterdiepte op de Rijntakken voor een termijn van 6-8 weken.
 
Met verwachte waterdiepte-informatie over een termijn van 6-8 weken kunnen mogelijk meer tactische en strategische keuzes gemaakt worden door de betrokken partijen in de logistieke sector. Als de beschikbare capaciteit voor vervoer van goederen over water binnen een tijdsbestek van enkele weken ingrijpend afneemt of beperkt blijft als gevolg van verminderde waterdiepte, kan deze informatie mogelijk een meerwaarde hebben.
 
Aan de hand van een enquête, met uw inzicht, willen Rijkswaterstaat en Deltares vaststellen wat de toepassingswaarde van het presenteren van een langere-termijn waterdiepte-verwachting is voor de logistieke sector. Hierbij het vriendelijke verzoek aan u om deze enquête (5-15 minuten) in te vullen. U heeft tot 5 november de tijd om de enquête in te vullen. U mag deze enquête gerust doorsturen naar geïnteresseerde collega’s.
Klik hier om de enquête in te vullen

Naar boven

 

Herziening technische voorschriften passagiersschepen

Op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober vindt de volgende (online) bijeenkomst van de werkgroep CESNI/PT/PAX plaats. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese lidstaten, en van onder andere klassenbureaus, de scheepsbouwsector, en natuurlijk de passagiersvaart zelf (EBU en IG Rivercruise).
 
Deze bijeenkomst is een vervolg op de vorige bijeenkomst van 8 juli, waarover wij u in een vorige nieuwsbrief informeerden.
 
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
 • Alternatieve tabellen voor scheidingsvlakken
 • Trappen
 • Veiligheidsrol
 • Passagiersruimten, verzamel- en evacuatieruimten
 • Aantal vereiste uitgangen op het hoger gelegen dek van passagiersschepen
 • Kleine dagtochtschepen (<150 pax en <25 m):
  • Stabiliteit (kenterend moment, wijziging van de minimumleklengte)
  • Voorstel voor een nieuw hoofdstuk 19a specifiek voor kleine dagtochtschepen
 • Personen met beperkte mobiliteit
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Tijdelijke subsidieregeling voor motorenfabrikanten om NRMM Stage V-motoren te certificeren en ontwikkelen opengesteld

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt 1,5 miljoen euro ter beschikking voor de ontwikkeling en certificering van binnenvaartmotoren. Met de regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ worden motorfabrikanten gestimuleerd om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Dit bedrag is onderdeel van de € 15 miljoen die voor de binnenvaart in het kader van de Green Deal is overeengekomen met de overheid. 

Stage V-certificaat op de markt te brengen.
Projecten die in aanmerking willen komen voor de regeling moeten zich richten op ontwikkeling en certificering van motoren van het type IWP (binnenvaartvoortstuwingsmotoren), IWA (binnenvaart- ondersteuningsmotoren), of de marinisatie van NRE (Non-Road Engines onder de 560kW) en Euro VI-motoren zoals bedoeld in EU-verordening 2016/1628 waar de Stage V-eisen uiteen zijn gezet.

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
In de Green Deal van juni 2019 committeert de binnenvaartsector zich aan omvangrijke duurzame ambities voor het jaar 2050. Deze ambities zijn onderbouwd met een groeipad waarin motoren die voldoen aan de nieuwste emissie-eisen (NRMM Stage V) een belangrijke rol spelen. Echter, omdat de binnenvaart een relatief kleine markt is voor motorfabrikanten, zijn er op dit moment nog niet genoeg motoren beschikbaar die voldoen aan deze eis. De kosten die fabrikanten moeten maken voor certificering zijn daarbij een struikelblok gebleken. 

Deze regeling ‘Duurzame Binnenvaartmotoren’ is dan ook bedoeld om motorfabrikanten te stimuleren om binnenvaartmotoren met Stage V-certificaat op de markt te brengen. Wanneer het aanbod gerealiseerd is, hoopt het ministerie middelen ter beschikking te stellen aan scheepseigenaren om aldus ook voor de eindgebruiker de drempel naar Stage V te verlagen.

De regeling voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren is aanvullend op de nog in voorbereiding zijnde 'Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen'. De regeling die naar verwachting aan het einde van dit jaar van start zal gaan, heeft als doel de bestaande binnenvaartvloot te verduurzamen en zal worden zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Praktische informatie
In 2020 stelt het ministerie voor de regeling 'Duurzame Binnenvaartmotoren' in totaal 500.000 euro beschikbaar met een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 16 november 2020. Volgend jaar wordt nogmaals 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uiterste datum voor indienen is dan 1 maart 2021. Beoordeling van de ingediende projecten geschiedt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad.
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/projecten/sdbm. Bij vragen of voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB) via 010 798 98 30 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Werkbezoek aan de binnenvaart door Tweede Kamerlid

Op maandag 12 oktober bracht Wytske Postma, Tweede Kamerlid voor het CDA, op uitnodiging van Bureau Voorlichting Binnenvaart en in samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart een bezoek aan de binnenvaart. Namens het CBRB was Robert Kasteel (directeur) aanwezig.

Na een toelichting op de ontwikkelingen van Combined Container Barging / Alpherium in Alpen aan de Rijn is het gezelschap aan boord gestapt van het containerbinnenschip de Alphenaar.

Tijdens dit werkbezoek is uitgebreid gesproken over de problematiek van de containercongestie: ervaringen, noodgedwongen bundelen van containers, de wachttijden, de toeslagen en de noodzaak om vanuit de overheid regie te gaan voeren op dit dossier.

Daarnaast is ook stilgestaan bij het onderhoudsvraagstuk van de natte infrastructuur, de binnenvaartmarkt en vergroening. Het bezoek aan de Alphenaar was daarmee interessant, omdat dit schip twee dieselelektrische aandrijvingen heeft in plaats van een conventionele motor.

CCT Alpherium stapt begin volgend jaar in samenwerking met Heineken voor een schip over op volledig elektrisch varen met batterijen. Samenwerking met verladers is daar een belangrijk onderdeel van.


 
 

Handhaving i.v.m. melden incidenten/ vrijkomen product aan- en afkoppelen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onlangs een brief opgesteld omtrent lekkages bij aan- en afkoppelen van tankschepen en hiernaast de meldplicht bij incidenten met gevaarlijke stoffen.
 
Het vrijkomen van product uit een laadarm komt altijd onverwacht en als een bemanningslid dat aan-of afkoppelt bent u afhankelijk van de correcte procedure die aan de wal plaats moet vinden om armen ledig en drukvrij te maken. Het komt vaker voor dat er een drukgolf of productspray vrijkomt in de lekbak of aan dek van het schip, in het slechtste geval worden bemanningsleden blootgesteld en loopt het product overboord.

Zowel het ADN (veiligheid) als het CDNI (deel B-ladingrestanten) geven aan dat de arm leeg moet zijn voor aan-en afkoppelen en overslagrestanten moeten worden overgenomen. De praktijk is nogal eens weerbarstiger en extra alertheid op deze momenten is op zijn plaats.
 
Vanuit het CTGG-ILT overleg water (waarvan Michael Zevenbergen de contactpersoon vanuit de CTGG is) hebben wij als sector herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problematiek rond het terugkrijgen van product uit laadarmen na afkoppelen of voor aankoppelen.

ILT heeft hierom deze brief opgesteld, die is verstuurd aan de brancheorganisaties, tankopslagbedrijven en de olie- en chemie-industrie. Ook binnen het overleg Verladersoverleg Werkgroep (VOW) van de CTGG wordt aandacht besteed met het verladend bedrijfsleven aan het integraal oplossen van de problematiek; voorkomen is beter dan blootstelling en dan het opruimen van spills. Een intrinsieke oplossing zoals het plaatsen van een eindafsluiter op de laadarmen, zoals deze zich ook op de manifolds aan boord van de schepen bevindt, zou al veel problemen kunnen voorkomen.
 
Graag wijzen wij hierbij ook op de meldplicht rond incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals aangegeven in de brief van ILT. Het zal duidelijk zijn dat ILT hieraan aandacht zal besteden in haar handhavingsdiensten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vergaring van ongevallengegevens in de binnenvaart

Op maandag 12 oktober vond de CESNI-workshop “Vergaring van Ongevallengegevens in de binnenvaart" digitaal plaats. Er werd tijdens deze workshop vragen besproken over het verzamelen van ongevalsgerelateerde gegevens. Ook werden er gedachten uitgewisseld over bestaande methoden voor gegevensverzameling, het gebruik en de analyse van gegevens, bestaande tekortkomingen maar ook best practices.

Hoewel in de meeste landen op nationaal niveau ongevallengegevens vergaard worden, is de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende landen en organisaties nog steeds moeilijk. Dit leidt ertoe dat er ook te weinig vergelijkbare gegevens ter beschikking staan die in nationale en internationale databanken opgenomen zouden kunnen worden. Dit vormt een rem op de mogelijkheden om aanbevelingen op te stellen ter voorkoming van vergelijkbare ongevallen. Het feit dat de melding van ongevallen in de binnenvaart niet verplicht is, maakt het er niet beter op.
 
Doelstellingen
CESNI heeft daarom deze workshop georganiseerd met de volgende doelstellingen:

 • Het bijeenbrengen van personen uit verschillende lidstaten die betrokken zijn bij het vergaren van ongevallengegevens van de binnenvaart;
 • Beter zicht krijgen op de huidige methodologie en statistische concepten om vast te stellen waar in de lidstaten punten van overeenstemming of juist significante verschillen bestaan;
 • Informeren over de door de EUROSTAT Task Force verrichte werkzaamheden
 • Verbeteren van de gegevensvergaring in Europa;
 • Beter overzicht scheppen door in kaart te brengen wie waar welke gegevens vergaart;
 • Onderzoeken wat de redenen zijn waarom gegevens niet vergaard worden;
 • Het belang benadrukken van de vergaring van ongevallengegevens voor de algemene veiligheid in de binnenvaart;
 • de weg te effenen voor het tot stand brengen van een ongevallendatabank op internationaal niveau (met de vereiste vergelijkbaarheid en in samenwerking met verschillende partijen)
 • De verschillende partijen ertoe brengen gegevens te verstrekken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Aantallen diploma’s en instroom MBO-binnenvaartonderwijs

Op woensdag 7 oktober was weer het najaarsoverleg van de landelijke Bedrijfstak Commissie Rijn- en Binnenvaart. In dit overleg zijn alle MBO-binnenvaartscholen aanwezig samen met een vertegenwoordiging uit de bedrijfstak.

In dit overleg stond de start van het nieuwe schooljaar centraal. Ook onder de huidige omstandigheden lukt het de scholen om de leerlingen het nodige te bieden. Het vraagt wel wat van het improvisatievermogen van de opleiders en extra flexibiliteit van de leerlingen.

In dit overleg zijn tevens de diplomerings- en instroomcijfers bekend gemaakt.
Hieronder een korte samenvatting. Je ziet in deze cijfers terug dat de instroom voor matroos stabiel is en voor de opleiding Schipper/Kapitein stijgt met 15%.

Veel nieuw gekwalificeerde medewerkers. Een positieve ontwikkeling.
Uitgegeven diploma's    
(Einde schooljaar) 2020 2019
Matroos 123 107
Schipper/Kapitein 166 185
 
Scholieren instroom    
  2020 2019
Matroos 86 88
Schipper / Kapitein 213 180
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Onderhoudswerkzaamheden BICS

In de nacht van 16 op 17 oktober worden er werkzaamheden aan de berichtenserver van Rijkswaterstaat uitgevoerd. De verwerking van uw elektronische melding (onder andere BICS) kan een vertraging van een aantal uren oplopen.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de ingezonden berichten alsnog verwerkt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 01.00 uur en 07.00 uur.
 

AGENDA

 • 20 en 21 oktober 2020 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften voor passagiersschepen
 • 3 en 4 november 2020 - CESNI/QP/Crew werkgroep beroepskwalificaties voor varend personeel
 • 12 november 2020 - Najaarsvergadering Ledengroep Personenvervoer
  van 10.00 uur tot 11.30 uur (digitaal)
 • 17 en 18 november 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 27 november 2020 - CTGG-dag 2020 webinar

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.