Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 24 september 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 37

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Handhaving op geldigheid van documenten i.v.m. Covid-19
 2. Noodverordening versie 20 september 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?
 3. Publicatie Effect of low water on loading capacity of inland ships
 4. Jaarlijks overzicht stremmingen sluizen Bovenrijn
 5. Wie is verantwoordelijk voor een goede werkplek thuis?
 6. Binnenvaart bundelt boodschap naar de arbeidsmarkt
 7. Terugkoppeling CESNI/PT Technische voorschriften
 8. Enquête voor nieuw project NOVIMOVE
 9. Jaarverslag 2020 - Marktobservatie
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Handhaving op geldigheid van documenten i.v.m. Covid-19

Op 31 maart 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via een verklaring aangegeven tijdelijk niet meer te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. Op het verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de werkwijze gewijzigd. De ILT zal nog steeds tijdelijk niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten in de binnenvaart, maar hier wordt wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

Voorwaarden niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten:
 • De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.
 • De vereiste documenten waren op 15 maart 2020 geldig.
Let op: als vanwege Covid-19 de geldigheid van uw documenten dreigt te verlopen of als deze al verlopen zijn en u gebruik wilt maken van het uitstel, is het advies om snel in actie komen.

Wat is daarvoor nodig?
 • Aantonen dat het vanwege Covid maatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering én
 • Een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe binnen 6 maanden na afloop van document inspectie, keuring of certificering kan worden uitgevoerd.
Toelichting Certificaat van Onderzoek/Communautair Certificaat voor Binnenschepen
Het is mogelijk het huidige certificaat regulier te verlengen of een nieuwbouwschip in de vaart te brengen. Het onderzoek (inspecties, droogzetting, tekeningkeur, verklaringen enz.) worden door de daartoe erkende klassenbureaus, keuringsinstanties en erkende bedrijven uitgevoerd. Mocht u bij het verlengen van het huidige certificaat, i.v.m. COVID-19, toch genoodzaakt zijn om van bovenstaande maatregel gebruik te maken, gelieve u dan zo snel te melden mogelijk bij uw klassenbureau of keuringsinstantie en de volgende documenten bij uw klassenbureau of keuringsinstantie in te dienen:
 1. Een onderbouwing waaruit blijkt dat door covid-19 niet/moeilijk voldaan kan worden aan de inspectie, keuring of certificering;
 2. Een stappenplan waarin u aangeeft hoe de inspectie, keuring of certificering binnen 6 maanden na afloop van het certificaat plaats kan vinden.
Afhankelijk van het type certificaat van het schip moeten de hier bovengenoemde onderbouwing en stappenplan voor de volgende datums bij uw klassenbureau of keuringsinstantie ingediend zijn,
 • Voor schepen met een Communautair certificaat voor Binnenschepen moeten bovengenoemde documenten vóór 23 oktober 2020 zijn ingediend;
 • Voor schepen met een Certificaat van Onderzoek voor de Rijn moeten bovengenoemde documenten vóór 23 november 2020 zijn ingediend.
Als u bovenstaande documenten indient, ontvangt u een ontvangstbevestiging via uw klassenbureau of keuringsinstantie. Dit document kan bij een eventuele controle aan boord getoond worden. Deze bevestiging kan voor een periode van 6 maanden, na dagtekening van de brief, gebruikt worden bij inspecties in binnen- en buitenland.

Belangrijk:
Houdt u er rekening mee dat ook als u gebruik maakt van de hier boven genoemde mogelijkheid de ingangsdatum van het verlengde certificaat gelijk is aan de verloopdatum van het huidige certificaat.
Deze informatie kunt u tevens vinden op de website van ILT.

Naar boven

 

Noodverordening versie 20 september 2020 - wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID- 19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland kunnen toepassen. Naar aanleiding van de persconferentie op 18 september jl. is op 20 september jl. de vernieuwde (model-) noodverordening verschenen. 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de toelichting op de noodverordening.
Samenkomsten aan boord van schepen zijn toegestaan onder de voorwaarden;
 • Passagiersstromen moeten gereguleerd en gescheiden worden door bijvoorbeeld het faciliteren van looproutes en vaste in- en uitgangen.
 • Hygiëne maatregelen.
 • Hanteren van de 1,5 meter afstandseis.
 • Het toewijzen van een vaste zitplaats in binnenlocaties.
 • Ontvangt u meer dan 100 passagiers per zelfstandige ruimte (per salon of per dek)? Dan geldt hiervoor een reserveringsplicht en verificatie van de gezondheid van uw gasten.
 • Ontvangt u meer dan 250 passagiers in de open lucht (op de buitendekken)? Dan geldt hiervoor een reserveringplicht, verificatie van de gezondheid van uw gasten en het verwijzen naar een vaste zitplaats.
 • Passagiersschepen die horeca-activiteiten aanbieden worden verplicht om contactgegevens van de gasten te vragen ten behoeve van een eventueel bron- en contactbezoek van de GGD.
 • Op de buitendekken is de 1,5 meter afstandseis niet van toepassing indien u gebruikt maakt van de ‘kuchschermen’.
Regionale maatregelen
Het kabinet heeft is nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s; Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden regionale maatregelen getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. In deze regio’s gelden extra maatregelen, te noemen:
 
Voor passagiersschepen die horeca-activiteiten aanbieden en die varen in de eerder genoemde veiligheidsregio(s) geldt;
 • Vanaf 00.00 uur wordt de toegang tot de horecagelegenheid aan boord van schepen gesloten voor nieuwe gasten en gaat de muziek uit.
 • Uiterlijk om 01.00 uur ’s nachts sluit de horecagelegenheid aan boord van schepen
Passagiersschepen die samenkomsten van meer dan 50 personen (per zelfstandige ruimte) organiseren of laten plaatsvinden aan boord in de eerder genoemde veiligheidsregio’s geldt een meldplicht bij de veiligheidsregio. Dit moet door middel van een formulier dat op de website van de betreffende veiligheidsregio’s te vinden is.
 
Daarnaast geldt er een verbod voor gezelschappen groter dan 50 personen, tenzij het gaat om bedrijfsmatige doeleinden. Voor een huwelijks- of verjaardagsfeest aan boord geldt dus een maximum van 50 personen; voor een vergadering of een congres geldt dit maximum niet.
 
Individuele gasten die op individuele basis een kaartje voor een rondvaart kopen of een riviercruise boeken, vormen géén gezelschap, ook al resulteert dit in meer dan 50 mensen in één ruimte (uiteraard op 1,5 m afstand). Meer informatie over wanneer een groep passagiers een ‘gezelschap’ vormt vindt u via deze website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Maira van Helvoirt.

Naar boven

 

Publicatie Effect of low water on loading capacity of inland ships

Na het lage water in 2018 is het van belang dat er goede rekenmethoden komen om de effecten van laag water op binnenschepen te bepalen. Wetenschappers hebben een rekenmodel ontwikkeld waarmee - op basis van de lengte, breedte, en het type schip - een accurate inschatting kan worden gemaakt van het effect op de capaciteit. Lees meer over deze publicatie met de titel ‘Effect of low water on loading capacity of inland ships op de website van de TU Delft. Deze publicatie is een voorbeeld van relevante kennis uit de praktijk toe te voegen aan de wetenschap, om zo een betere evaluatie van maatregelen te bewerkstelligen.

Abstract
Een samenvatting en introductie van deze publicatie: Tijdelijke lage waterstanden kunnen een grote invloed hebben op de laadcapaciteit van binnenschepen en daarmee op de transportcapaciteit van de totale bevoorradingsketen over water. Inzicht in het capaciteit verminderende effect van tijdelijk verlaagde waterstanden is belangrijk voor het ontwerp en de exploitatie van robuuste transportketens enerzijds en voor de optimalisatie van het vaarwegonderhoud en de ontwikkeling van de infrastructuur op lange termijn anderzijds. Kennis over de effecten van laagwater is beschikbaar op het niveau van individuele scheepseigenaren, die hun vervoersactiviteiten aanpassen aan veranderende milieuomstandigheden, maar minder toegankelijk op een geaggregeerd niveau om de effecten op de totale vervoerscapaciteit van een binnenvaartnetwerk te beoordelen. Op basis van een reeks waarnemingen in het veld en informatie die van individuele schepen wordt verzameld, wordt in dit artikel een algemeen model geïntroduceerd om het effect van laagwaterbeperkingen op het draagvermogen en het laadvermogen van binnenschepen te definiëren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Jaarlijks overzicht stremmingen sluizen Bovenrijn

In het ‘chomage overleg’ wordt door relevante partijen gediscussieerd over de jaarlijkse stremmingen van de sluizen in het Grand Canal d’ Alsace. Dit overleg heeft plaats gevonden en er is door de ESO/EBU (Leny van Toorenburg, Koninklijke BLN-Schuttevaer) deelgenomen.

Er is opnieuw aangedrongen om de stremmingen zo beperkt mogelijk te houden, evenals het beschikbaar houden en hebben van voldoende ligplaatsen voor de wachtende scheepvaart. Het binnenvaartbedrijfsleven benadrukt herhaaldelijk het belang van vervoerszekerheid voor de industrie, het toerisme en de diverse havens. De totale stremmingen van de grote sluizen zijn redelijk beperkt gebleven in duur. Klik hier voor het overzicht voor 2021 (document IEN (20) 76).

Ligplaatsen langs de Franse oever van de Bovenrijn
De studie voor extra ligplaatsen voor hotelschepen langs de Franse oever van de Bovenrijn is afgerond. Nu volgt een studie naar de behoefte van de vrachtschepen en mogelijke benodigde reparaties. In Neuf Breisach en Huningue komen ligplaatsen voor hotelschepen. Er wordt nu een keuze tussen 5 uitvoerders gemaakt. Deze keuze moet eind september zijn afgerond. De verwachting is dat het contract in november kan worden gesloten. Wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen hangt af van de omstandigheden (Covid19). Tijdens de volgende IEN vergadering wordt de technische stand van zaken verwacht. Als alles voorspoedig verloopt kunnen de plaatsen mogelijk eind 2021 worden opgeleverd.

Nu loopt er een studie naar de ligplaatsen voor het vrachtvervoer. EBU en ESO (Leny van Toorenburg) zijn hierbij bij betrokken. De studie wordt gefaseerd uitgevoerd. De actuele stand van zaken van de ligplaatsen wordt onderzocht. Wat is nodig en wat zijn de prioriteiten? Daarna wordt gekeken naar het financiële deel. Dit traject loopt tot nu toe goed. Er is een stuurgroep voor de samenwerking tussen VNF en EDF ingesteld. Er bestaat nog een verschil van mening over de gegevens die er nu liggen. Als er overeenstemming is zal worden doorgegaan met de volgende fase. In die fase wordt de behoefte nog met de gebruikers getoetst. In de volgende IEN vergadering verwachten wij de resultaten van de studie (maart 2021).

Intussen is ook door de EDF gestart met een reparatie programma. De planning hiervan loopt goed. Er is € 500.000,-  uitgetrokken voor reparatie. Bij de sluizen Straatsburg, Gerstheim, Fessenheim, Kembs, Ottmarsheim en Volgelgrün zullen de werkzaamheden eind september 2020 gereed zijn. In 2021 worden dan nog de reparaties bij Rhinau en Markolsheim verricht. Klik hier voor meer informatie (document IEN (20) 75).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Wie is verantwoordelijk voor een goede werkplek thuis?

Met een laptop aan de keukentafel werken is prima om een uurtje te overbruggen, maar als een werknemer meerdere uren thuiswerkt zittend op een krukje, kunnen serieuze klachten ontstaan. En na de uitbraak van COVID-19 wordt er op veel grotere schaal, ook door ons kantoorpersoneel, thuis gewerkt.
 
De Arbowet is minder streng als het gaat om thuiswerkplekken dan om werkplekken in het bedrijf, maar de werkgever blijft verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Voor de inrichting van een beeldschermwerkplek gelden dezelfde regels thuis als voor een werkplek op kantoor. In de praktijk betekent dit dat er in ieder geval een goede tafel, stoel en computeropstelling moeten zijn. En als een werkplek meer dan 2 uur per dag wordt gebruikt voor beeldschermwerk, dan moeten het toetsenbord en beeldscherm los van elkaar zijn.
 
Naast de ergonomische kant speelt thuis ook de vraag of de werkplek in een rustige omgeving ligt. En ook hoe ga je om met pauzes. Met de huidige Corona maatregelen staat ook dit voor veel kantoormedewerkers onder druk. ArboNed geeft deze tips voor het instellen van een goede thuiswerkplek. Deze tips kunt u natuurlijk ook aan boord van uw schip gebruiken.
 
Structureel thuiswerken is onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Welke maatregelen worden genomen om na te gaan of een thuiswerkplek geschikt is om langdurig te werken? De werknemer kan met een korte checklist de eigen werkplek toetsen. Als werkgever is het belangrijk dat u werknemers goed voorlicht over de eisen aan een ergonomische werkplek. 
Meer informatie kunt u terug vinden op de website van het Steunpunt RI&E of u kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Gemeente Rotterdam werkt aan een visie voor gebruik op het water

De gemeente Rotterdam en betrokken partners willen gaan werken aan een visie voor het gebruik op het water, te beginnen met de binnenstedelijke Nieuwe Maas.

Om hiermee aan de slag te kunnen gaan, is er gekozen om allereerst in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van relevante brancheorganisaties om gezamenlijk kennis op te kunnen bouwen. Maandag 21 september jl. heeft Lotte Janssen - Verschoor, namens de Ledengroep Personenvervoer, een presentatie gegeven met een introductie over het CBRB, een kennismaking met de Ledengroep Personenvervoer en relevante items onder de aandacht gebracht die belangrijk zijn voor de passagiersschepen die aanmeren in Rotterdam.

Er is input gegeven over de wensen en behoeften van de passagiersvaart over ligplaatsen en goede voorzieningen aan de wal, zoals walstroomvoorziening, mogelijkheden tot afgifte van vuilwater en/of huisvuil en een goede bereikbaarheid voor passagiers en leveranciers. Naast de presentaties van diverse betrokken partijen werd er veel ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan.

De bijdrage van het CBRB werd gewaardeerd door de gemeente Rotterdam en betrokken partners. De tweede sessie staat gepland op woensdag 14 oktober. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de geleverde input gepresenteerd in de ‘Atlas voor gebruik op het water binnenstedelijke Nieuwe Maas’. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenvaart bundelt boodschap naar de arbeidsmarkt

De binnenvaartsector heeft, zeker voor de toekomst, behoeft aan een grotere instroom van nieuwe medewerkers. Vanuit de strategische arbeidsmarktagenda “Alle hens aan dek” wordt al enige tijd gewerkt aan het versterken van deze gezamenlijke boodschap.  

Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN), Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en Stichting European Inland Navigation Promotion (EINP), hebben besloten vanaf nu de arbeidsmarktcommunicatie gezamenlijk uit te voeren via het platform “Wereld van de Binnenvaart”. De maritieme opleidingen ondersteunen deze samenwerking van harte.   

Alle partijen dragen hun steentje bij aan de samenwerking die ertoe gaat leiden dat meer mensen weten dat er veel en mooie carrièrekansen liggen in de binnenvaart. Het centrale punt in de communicatie zal zijn de website: www.wereldvandebinnenvaart.nl, eerder opgezet door EINP.

Het platform Wereld van de Binnenvaart is multi-channel. Naast de website zullen social media, YouTube, etc. ingezet worden om de boodschap bij de specifieke doelgroep te krijgen. Ook bij beurzen, open dagen van scholen, promotie-acties bij evenementen in het land, wervingsacties voor leerlingen zal de sector onder de gezamenlijke naam Wereld van de Binnenvaart naar buiten treden. 

Investering
Bovengenoemde activiteiten vragen investeringen; naast tijd, energie en samenwerking, ook in geld. Tot juli 2020 heeft eerst Bureau Voorlichting Binnenvaart en daarna Stichting NN-gelden de uitvoering van "Alle hens aan dek” financieel gedragen. Nu wordt een beroep gedaan op andere partijen. Door de bundeling onder Wereld van de Binnenvaart kunnen dit naast varende ondernemers ook andere organisaties en bedrijven zijn die belang hebben bij een gezonde en goed functionerende binnenvaart.

De eerste organisaties hebben inmiddels hun financiële steun toegezegd als “binnenvaartsupporter”: o.a. Bosman Container Shipping Group, Universe Shipping, Sendo Shipping, Imperial Logistics, AMS en Waterbouwers.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Terugkoppeling CESNI/PT Technische voorschriften

Het is de missie van het CBRB om proactief betrokken te zijn bij het werken aan de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN). We hebben dan ook proactief deelgenomen aan de online bijeenkomst van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT op 22 en 23 september 2020.

Eerder deze middag heeft u een uitgebreide terugkoppeling ontvangen van deze bijeenkomst. Klik hier voor deze terugkoppeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Enquête voor nieuw project NOVIMOVE 

Op 1 juni 2020 is onderzoeksprogramma NOVIMOVE van start gegaan: Novel inland waterway transport concepts for moving freight effectively.

21 partners uit zes landen gaan de komende vier jaar samenwerken aan technische en organisatorische verbeteringen op de Rijn corridor tussen de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen en Basel. Doel is een 30% stijging van het volume vervoerde vracht per binnenvaart binnen tien jaar. Om beter inzicht te krijgen in behoeftes van binnenvaartondernemers, wordt het op prijs gesteld als u een enquête in wilt vullen voor dit onderzoeksprogramma.
Klik hier om de enquête in te vullen
Voor meer informatie kunt dit artikel lezen dat op 8 september jl. in de binnenvaartkrant is verschenen of kijken op de website van NOVIMOVE.

Naar boven

 

Jaarverslag 2020 - Marktobservatie

Het jaarverslag 2020 van de Marktobservatie van de Europese Binnenvaart, die in partnerschap met de Europese Commissie door het secretariaat van de CCR is uitgewerkt, is vanaf nu beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Naar boven

 

AGENDA

 • 21 t/m 25 september 2020 - De week van de RIE
 • 25 september 2020 - CTGG plenair overleg
 • 8 oktober - vergadering ledengroep Droge lading / Duwvaart
 • 12 oktober 2020 - CESNI Workshop “Vergaring van Ongevallengegevens in de binnenvaart"
 • 13 oktober 2020 - Najaarsvergadering CESNI Comité
 • 20 en 21 oktober 2020 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften voor passagiersschepen
 • 28 oktober 2020 - Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tag

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.