Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 3 september 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 34

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Hoofdpunten uit het derde steunpakket
 2. Investeren in infrastructuur uit corona steunpakket
 3. Onderzoek effectrapportage uitbreiding lozingsverbod kleine passagiersschepen gestart
 4. Eindadvies oeververbinding Amsterdam bevestigt belang van robuuste vaarweg
 5. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Hoofdpunten uit het derde steunpakket

Het derde steunpakket van de overheid zet in op investeren in verandering. Voor onze leden belangrijke maatregelen als NOW (loonkosten), TVL (vaste lasten) en TOZO (inkomensondersteuning zelfstandigen) zijn met 9 maanden verlengd. De overheid biedt zo perspectief op steun tot zomer 2021.
 
Wel is er sprake van aanpassingen, nieuwe voorwaarden bij deze regelingen. De belangrijkste veranderingen zijn:
Voor de NOW 3 is meer omzetverlies nodig; per 1 januari 2021 wordt dit van 20% naar 30% verhoogd. De hoogte van de tegemoetkoming wordt per periode van 3 maanden verlaagd; van 80% naar 70% en vervolgens 60%. Ontslaat u personeel om bedrijfseconomische redenen, dan wordt de NOW-compensatie niet meer verlaagd.
Ook bij de verlengde TVL wordt per periode van 3 maanden gekeken. Het omzetverlies wordt in stappen verhoogd van 30% naar 40% en vervolgens 45%, maar ook het bedrag dat aan subsidie kan worden ontvangen gaat omhoog naar maximaal € 90.000 per drie maanden.
Bij de TOZO 3 is de grootste verandering dat na het inkomen partner nu ook naar eigen vermogen in de vorm van geldmiddelen wordt gekeken en op getoetst.
 
Kortom de overheid helpt veel langer, maar biedt deze hulp steeds meer aan, aan bedrijven die het zwaarst worden getroffen. Wij blijven de veranderingen volgen, via VNO/NCW voor uw belangen lobbyen en informeren u via het corona dossier op onze website. De informatie over het steunpakket dat met ingang van 1 oktober ingaat wordt deze maand bijgewerkt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Investeren in infrastructuur uit corona steunpakket

Ondernemers in de scheepvaart roepen op te investeren in vaarwegen

Binnenvaarttondernemers, verladers en waterbouwers roepen de regering op om fors te investeren in vaarwegen nu vanuit het 3e corona steun- en herstelpakket € 2 miljard naar voren wordt gehaald voor infrastructuur. Zij maken zich zorgen over de staat van de Nederlandse vaarweginfrastructuur en de bevaarbaarheid van de Waal en vinden dat de problemen versneld aangepakt kunnen worden.
Ondernemers verenigd in de brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Evofendex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij dat het Rijk investeert in infrastructuur en willen de voordelen van vervoer over water nog eens extra benadrukken. Op het water is nog veel ruimte beschikbaar en vervoer over water kan helpen bij het terugdringen van files. De binnenvaart heeft een lage CO2 uitstoot en dat is gunstig voor het halen van klimaatdoelen. Nu investeren in een goede, robuuste en toekomstbestendige vaarweginfrastructuur helpt de economie in deze moeilijke tijd en draagt bij aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit en klimaat.

Bevaarbaarheid Waal verslechterd
De Waal is een slagader van de Nederlandse en West Europese economie. Jaarlijks vinden meer dan een miljoen containers en 130 miljoen ton bulklading hun weg via de Waal en Rijn naar de eindbestemming. De Waalcorridor voldoet echter niet meer aan de internationaal vastgestelde normen voor bevaarbaarheid. Verzanding en erosie veroorzaken een grillige bodemstructuur en leiden ertoe dat schepen minder lading kunnen meenemen, doordat de diepgang van de vaarweg afneemt. De bevaarbaarheid van de Waal en de bodemproblematiek wordt door de sector gezien als het grootste knelpunt in het Nederlandse vaarwegennetwerk.


 
Onderhoud en renovatie
Daarnaast zijn onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud voor de binnenvaart dagelijkse realiteit. Door jarenlange bezuinigingen op onderhoud is het aantal storingen op het hoofdvaarwegennet ernstig toegenomen. Bepaalde sluiscomplexen zijn regelmatig lange tijd slechts voor 50% van de capaciteit beschikbaar. Met name het vervoer over de Maascorridor ondervindt ernstige hinder door stremmingen bij sluizen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2019 geld vrij gemaakt om de grootste problemen aan te pakken. Het stagneert echter bij de aanbesteding en aan de uitvoeringskant. Er is op het water nog nauwelijks verbetering waarneembaar. De organisaties roepen op te investeren in extra mankracht, om in de aanbesteding en uitvoering infrastructurele werken niet te laten stagneren.

Uitbreiding capaciteit bij sluizen
De vraag naar vervoer over het water zal de komende jaren op diverse trajecten toenemen, bijvoorbeeld door de aanleg van de Seine-Schelde verbinding en de toenemende containerisatie. In de Zeeuwse delta zijn op de aanlooproute naar de Schelde capaciteitsknelpunten bij de Kreekrak-, Volkerak- en Krammersluizen. Uitbreiding van de schutcapaciteit is hier hard nodig om optimaal te profiteren van de kansen die deze nieuwe corridor biedt. Op de Maas is bij Grave een extra sluiskolk nodig. De Maas is een gestuwde rivier met een stabiele diepgang, deze zal bij laag water steeds vaker gebruikt worden als alternatief voor de Waal. Sluis Grave is het enige punt op de route tussen de Maasvlakte en Maastricht waar maar één sluiskolk is. Dit is kwetsbaar en kan bij storing de hele corridor blokkeren. Daarnaast is de capaciteit van de sluis zeer beperkt en daardoor is Grave een ernstig knelpunt op de Maasroute.
Voorsprong continueren
Wil Nederland de krachtige positie in de logistiek behouden, is investeren in de ‘natte’ infrastructuur van cruciaal belang. Het terugdringen van storingen, tijdig onderhoud, duurzaam rivierbeheer en aanleg van nieuwe infrastructuur zijn kernopgaven van de overheid en kunnen niet langer worden uitgesteld. Met het 3e corona steun- en herstelpakket is het nu mogelijk om die achterstand in te lopen en de Nederlandse economie een werkgelegenheidsimpuls te geven.
Ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties, het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer, werken samen in het Centraal Overleg Vaarwegen en streven gezamenlijk naar een robuust en adequaat vaarwegenstelsel in Nederland. De Nederlandse vereniging van binnenhavens (NVB) wordt daarbij nauw betrokken. In COV- verband worden in totaal ruim 18.000 bedrijven vertegenwoordigd uit de binnenvaart & logistiek, waterbouw en handel & industrie.

Naar boven

 
 

Onderzoek effectrapportage uitbreiding lozingsverbod kleine passagiersschepen gestart

Het secretariaat van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) van het CDNI-verdrag heeft een ontwerpbesluit verspreid voor een wijziging van het CDNI. De bedoeling is, om het lozingsverbod voor passagiersschepen, dat nu geldt voor schepen met meer dan 50 passagiers respectievelijk met meer dan 50 slaapplaatsen, uit te breiden naar schepen met meer dan 12 passagiers respectievelijk meer dan 12 slaapplaatsen.

In de speciale CBRB nieuwsbrief van 27-2 heeft u gelezen dat de Nederlandse overheid het initiatief heeft genomen om een effectrapportage uit te voeren, waarin onderzocht zal gaan worden wat het effect zal zijn voor de kleine passagiersschepen (dus de passagiersschepen met 13 tot 50 passagiers) als men al in 2030 aan het lozingsverbod zou moeten voldoen, zowel voor de schepen als voor de inzamelinfrastructuur.
Het is wenselijk om in dit onderzoek ook aandacht te besteden aan de vraag ‘hoe zou kunnen worden omgegaan met de situatie voor de bestaande passagiersschepen die voor 30 december 2008 zijn gecertificeerd op op basis van artikel 8 van Richtlijn (EU) 2006/87 (thans artikel 29 van Richtlijn 2016/1629: “geen klaarblijkelijk gevaar”) en op grond daarvan in beginsel niet over een verzameltank of boordzuiveringsinstallatie hoeven te beschikken?’.

De opdracht tot het uit te voeren onderzoek is inmiddels verstrekt aan HaskoningDHV. Eind augustus hebben wij namens het CBRB en EBU de medewerking verleend aan het interview ten behoeve van het onderzoek. De definitieve rapportage zullen wij ontvangen en met u delen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Eindadvies oeververbinding Amsterdam bevestigt belang van robuuste vaarweg

Afgelopen dinsdagavond is het eindadvies “Genereus verbonden: een concept-inrichtingsplan voor het IJ in Amsterdam als robuust en toekomstvast waterkruispunt” gepresenteerd door de onafhankelijke adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam, onder voorzitterschap van Alexander D’Hooghe.

De opdracht aan de adviescommissie luidde als volgt:
“De commissie is gevraagd een onafhankelijk advies uit te brengen over het geheel aan langzaam verkeer oeververbindingen van de Rijkswateren binnen de ring A10, bezien vanuit de regionale context van de Metropoolregio Amsterdam. Eindadvies Genereus Verbonden: een concept inrichtingsplan voor het IJEr is gevraagd een antwoord te formuleren op de vraag: waar, hoe en wanneer de oevers van het IJ en een deel van het Amsterdam-Rijnkanaal (de Rijkswateren in Amsterdam) te verbinden voor het langzame verkeer.”

In een tussentijdse visienota waren in januari 2020 de belangrijkste uitgangspunten al vastgelegd die de basis moeten vormen voor een afgewogen besluit. Het borgen van een robuuste vaarweg was één van die uitgangspunten. Zie dit eerdere nieuwsbriefartikel.

Het eindadvies voorziet (onder meer) in twee bruggen, twee nieuwe veerdiensten, en de verplaatsing van de PTA.

Voor het CBRB is vooral de hoogte van deze twee bruggen een belangrijk aandachtspunt.  
“Deze genereuze en toekomstvaste bruggen hebben een standaard vrije hoogte van 12,50 meter boven de maatgevende hoogwaterstand op het IJ. Dit laat de veilige doorvaart van schepen met vier gestapelde lagen (lege) high-cube containers toe.”

Bij de regels voor besluitvorming/bruggen staat echter een forse adder onder het gras: 

“Schepen met lege containers liggen minder diep in het water, en zijn dus hoger. De doorvaart van 4 lagen lege highcube containers vereist een fysieke hoogte van 11,35 meter ten opzichte van de maatgevende hoogwaterstand. Een hoogte van 12,50 meter is echter veiliger: dan is er vanuit de stuurhut, over de containers heen, ook onder een brug nog zicht op het water vóór het schip. Gezien de onvoorspelbare bewegingen van sommige vaartuigen op het IJ, die bovendien niet of moeilijk zichtbaar zijn op de radar, is dit geen overbodige luxe. Een brug met een vrije hoogte van 12,50 meter is dan ook de standaard, mits de aanlandingen ingepast kunnen worden zonder té steile hellingen en ingewikkelde wokkels. Met een vrije hoogte van 12,50 meter boven het hoogste waterpeil zijn de grote bruggen van Amsterdam toekomstvast. Alleen als ontwerpmatig is bewezen dat een dergelijke brug niet inpasbaar is in het fietsnetwerk volgens de eisen die in dit document zijn gesteld aan de kwaliteit daarvan, kan worden afgeweken van deze hoogte-eis - waarbij de minimale vrije hoogte 11,35 meter boven de maatgevende hoogwaterstand is.” 

Kortom: als het fietstechnisch niet past – en die kans lijkt ons niet onrealistisch – dan gaan we fors terug in hoogte en daarmee het aantal lagen containers dat kan worden vervoerd.

Het CBRB blijft echter vasthouden aan minimaal 12,50 m en zal dit in een formele reactie nogmaals benadrukken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

AGENDA

 • 9 september 2020 - CESNI/QP werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 18 september 2020 - CBRB bestuursvergadering
 • 21 t/m 25 september 2020 - De week van de RIE
 • 22 en 23 september 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 25 september 2020 - CTGG plenair overleg
 • 12 oktober 2020 - CESNI Workshop “Vergaring van Ongevallengegevens in de binnenvaart"
 • 13 oktober 2020 - Najaarsvergadering CESNI Comité
 • 13 oktober 2020 - Presentatie 'een vrijwillige pensioenregeling voor onze sector' door secretaris Sociale Zaken, Ingrid Blom, tijdens Maritime Industry 2020.
 • 13 t/m 15 oktober 2020 - Maritime Industry 2020
 • 20 en 21 oktober 2020 - CESNI/PT/PAX werkgroep technische voorschriften voor passagiersschepen
 • 28 oktober 2020 - Binnenschifffahrts-Gefahrgut-Tag

Naar boven

 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.