Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 9 juli 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 26

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Mobiliteit in de 1,5 m-samenleving: bijdrage van de logistieke sector
 2. Actuele stand van zaken rondom COVID-19 voor Ledengroep Personenvervoer
 3. Mobiliteitsalliantie pleit voor gecontroleerde opstart personenmobiliteit
 4. De eFTI verordening komt eraan
 5. Bijeenkomst werkgroep herziening voorschriften passagiersschepen
 6. Geen ADN Safety Committee vergadering in augustus
 7. Binnenvaart zet eerste stappen naar aandrijving op waterstof
 8. Cijfers pensioenfonds 2019 bekend
 9. EBU publiceert jaarverslag 2019 - 2020
 10. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Mobiliteit in de 1,5 m-samenleving: bijdrage van de logistieke sector

Hoe kan de logistieke sector c.q. het goederenvervoer een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid c.q. de (personen-) mobiliteit van Nederland, op korte en langere termijn, om te voorkomen dat Nederland in de herstartfase van de economie vastloopt? Op uitnodiging van minister Van Nieuwenhuizen heeft het CBRB op 7 juli jl. deelgenomen aan een gesprek met diverse logistieke partijen, om deze vraag te beantwoorden.

Binnenvaartsector als werkgever
De afgelopen maanden heeft een groot deel van het kantoorpersoneel in de binnenvaart thuis gewerkt. Hoe zich dit de komende tijd zal ontwikkelen moet nog uitgekristalliseerd worden. Vooral de operationele functies (planners en dergelijke) lenen zich minder goed voor thuiswerken. Het niet-operationele personeel zou wel flexibel c.q. vanuit huis kunnen (blijven) werken.
 
Het aflossen van bemanningsleden in de binnenvaart resulteert in fysieke verplaatsingen die niet te vermijden zijn. Het aflossen gebeurt over het algemeen echter op efficiënte wijze, veelal buiten de spits, met marginale extra druk op het wegennet.
 
Logistieke maatregelen: modal shift, digitalisering

Iedere ton lading die niet over de weg maar via de binnenvaart gaat, creëert ruimte voor (personen-) mobiliteit. Daarom moet de inzet voor een flexibel, multimodaal systeem worden geïntensiveerd, zodat de gewenste modal shift gerealiseerd kan worden. Dit is geen nieuw onderwerp, maar wel een onderwerp dat – juist nu – naar voren gehaald c.q. versneld kan worden.
 
Hetzelfde geldt voor het onderwerp digitalisering. Dat is evenmin een nieuw onderwerp, maar door hier juist nu extra op in te zetten kan een deel van de fysieke contactmomenten (overhandigen ladingpapieren, bijvoorbeeld) voorkomen worden.
 
Veerdiensten
 Als het gaat om personenmobiliteit heeft de binnenvaart een extra troef in huis: de sector veerdiensten. Er bestaat vrees dat forenzen het OV zullen mijden en dus weer in de auto zullen stappen; er zijn afspraken gemaakt met het onderwijs dat middelbare scholieren tot een afstand van 7 km niet met de bus maar zo mogelijk met de fiets zullen reizen.
 
Willen we die forenzen van de weg halen, en die middelbare scholieren uit de bus en op de fiets krijgen, dan moet de sector veerdiensten op orde zijn en blijven. Helaas valt deze sector zowel beleidsmatig als financieel enigszins tussen wal en schip, en dat is een gemiste kans.
 
Wij hebben derhalve opnieuw aangedrongen op een gedeelde verantwoordelijkheid bij zowel nationale als decentrale overheden, om de veerdienstsector zowel beleidsmatig als financieel op orde te houden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Actuele stand van zaken rondom COVID-19 voor Ledengroep Personenvervoer

Via de CBRB nieuwsbrief van vorige week en per aparte e-mail hebben wij de Ledengroep Personenvervoer op de hoogte gebracht van de vernieuwde noodverordening per 1 juli jl. en de toelichting hierop. Uit de noodverordening is een concreet aandachtspunt naar voren gekomen waar aandacht aan besteed moet worden; op basis van de huidige noodverordening worden ondernemers met schepen in de riviercruisemarkt en de dagpassagiersvaart nog steeds gehouden aan de 1,5 meter afstandseis en zijn zij uitgesloten van de mogelijkheid hiervan af te wijken door het laten dragen van een niet-medisch mondkapje door passagiers ouder dan 13 jaar.

Actiepunt naar aanleiding van vernieuwde basis modelnoodverordening
Het CBRB pleit voor keuzevrijheid voor de ondernemer, zodat zij zelf de keuze te kunnen maken op welke wijze men om wilt gaan met het beperken van de verspreiding van COVID-19. Het is wenselijk als de ondernemer zelf de keuze kan maken voor het hanteren van de 1,5 meter afstandseis óf door het laten dragen van een niet-medisch mondkapje door passagiers ouder dan 13 jaar aan boord van de schepen. Op basis van de huidige noodverordening is dit nu alleen voor de veerdiensten (Waddenveren) toegestaan om af te wijken van de 1,5 meter afstandseis mits men gebruikt maakt van een niet-medisch mondkapje. Ons verzoek tot aanpassing op het basis model noodverordening hebben wij ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Veiligheidsberaad.

Samenwerking met collega brancheorganisaties
Sinds maart heeft het CBRB de contacten met gerelateerde brancheorganisaties als Koninklijke BLN-Schuttevaer en de BBZ geïntensiveerd en hebben we op regelmatige basis overleg met elkaar en brengen wij elkaar op te hoogte van de aandachtspunten, de recente ontwikkelingen en de vervolgstappen die gezet kunnen worden om de ondernemers door deze moeilijke periode heen te kunnen loodsen. Door de brancheorganisaties is er, begin mei, een verzoek tot een noodfonds ingediend bij het ministerie van EZK. De ontvangst van deze brief is inmiddels per telefonisch contact aan ons bevestigd.

Op uitnodiging van collega brancheorganisatie BBZ heeft staatssecretaris Mona Keijzer onlangs een werkbezoek gebracht aan boord van één de schepen uit de Hollandsche Zeilvloot en heeft zij kennis genomen over de situatie waarin de ondernemers uit dit deelsegment van de passagiersvaartsector zich verkeren. De problematiek in de chartervaart komt grotendeels overeen met de problemen die zich voordoen in de andere segmenten binnen de passagiersvaartsector; riviercruisevaart, dagpassagiersvaart en veerdiensten. Toch zijn er ook verschillen te benoemen waarvan wij vinden dat die ook aandacht verdienen. Via onze contactpersoon bij het ministerie van EZK hebben wij de aandacht gevraagd voor de verschillen en hebben wij staatssecretaris Mona Keijzer uitgenodigd voor een werkbezoek, zodat een compleet gegeven kan worden van de passagiersvaart.

Aanpassingen van richtlijn COVID-19 dagpassagiersvaart
De versoepeling van de maatregelen die zijn afgekondigd tijdens de persconferentie op 24 juni jl. heeft geresulteerd in een aanpassing op de basis modelnoodverordening. De CBRB richtlijn COVID-19 dagpassagiersvaart zullen wij actualiseren en op korte termijn aan u beschikbaar stellen via de e-mail en de website.

Wij zullen u verder informeren zodra wij berichten hebben ontvangen van de ministeries. Ook tijdens de zomermaanden zullen wij de problematiek en aandachtspunten voor de passagiersvaartsector zo breed mogelijk op de agenda zetten én houden tijdens de diverse overleggen met overheden, gerelateerde brancheorganisaties zoals VNO-NCW en overige relevante organisaties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Mobiliteitsalliantie pleit voor gecontroleerde opstart personenmobiliteit

Nu Nederland weer op gang komt, is het van cruciaal belang dat de vraag naar mobiliteit gecontroleerd opstart en het aanbod zoveel mogelijk wordt uitgebreid. Alleen op die manier kunnen problemen op de weg en in het OV worden voorkomen en kan een gezonde en veilige reisomgeving worden gewaarborgd. Dat staat in het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging” dat de langetermijnimpact van COVID-19 op de mobiliteit beschrijft en onlangs door de Mobiliteitsalliantie is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstraat.
 
De mobiliteit van mensen en goederen stond vóór de coronacrisis al ernstig onder druk. Nu allerlei sectoren weer opstarten in de anderhalve meter-economie dreigt dit opnieuw te gebeuren. De verkeersintensiteit ligt bijna weer op het niveau van voor de crisis. Hoewel er op dit moment nog nauwelijks files zijn en je in de trein gewoon kunt zitten, kan dit snel veranderen als de maatregelen voor werknemers verder versoepelen en scholieren en studenten vanaf 1 september de lessen weer op locatie volgen. Voor een gecontroleerde opstart is het daarom nodig om de piekbelasting van de mobiliteitsvraag af te vlakken en alle mogelijke vormen van vervoer zo goed mogelijk te benutten. Om dit te bereiken moeten reizigers zo flexibel mogelijk voor slimme combinaties van vervoermiddelen kunnen kiezen. Veerdiensten zijn daar een onlosmakelijk onderdeel van.
 
De verwachting is dat trends die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, zoals thuiswerken en een toename van het individueel vervoer, de komende periode zullen doorzetten. Ook zet de verstedelijking, klimaatproblematiek en bevolkingsgroei door. Dit vraagt volgens de Mobiliteitsalliantie om een heroriëntatie van het mobiliteitsbeleid in Nederland. Hierbij wordt ons mobiliteitssysteem duurzaam verbeterd door de gebruiker meer flexibiliteit, bewegingsvrijheid en keuzevrijheid aan te bieden. We moeten voorkomen dat een volgend kabinet dezelfde fout maakt als in de vorige crisis, toen structureel werd bezuinigd op mobiliteit met grote achterstanden als gevolg. ”Leer van deze en eerdere crises en investeer juist nu in een duurzaam, veilig en goed werkend mobiliteitssysteem. Het schept banen, brengt mensen bij elkaar en versterkt onze economie.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De eFTI verordening komt eraan

Controles op de binnenvaart, lucht, weg, spoor, gevaarlijke stoffen en afvalstoffen zonder papieren vrachtinformatie is vanaf 2025 werkelijkheid. Logistieke bedrijven kunnen vrachtinformatie dan digitaal beschikbaar stellen aan de overheid. Hiervoor treedt naar verwachting in augustus 2020 de Europese electronic Freight Transport Information (eFTI) verordening in werking. Deze verordening verplicht overheden om vanaf 2025 digitaal aangeleverde informatie te accepteren.

Voor logistieke bedrijven is er (vooralsnog) geen verplichting om de gegevens digitaal beschikbaar te stellen aan de inspectiediensten. Wel is vastgelegd dat de partijen die kiezen voor het digitaal aanleveren van gegevens dit op een geharmoniseerde manier via gecertificeerde eFTI-platformen en softwareleveranciers moeten doen. Zo weten bedrijven en overheden zeker dat de systemen en gegevens voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. 

De periode tot 2025 is opgeknipt in twee fases, een specificatiefase (2020-2023) waarin onder andere de functionele en technische specificaties voor de eFTI-datasets en -platformen verder zullen worden uitgewerkt en vastgesteld en een realisatiefase (2023-2025) waarin werkprocessen en IT-voorzieningen ingericht zullen gaan worden. 

Om overheden binnen de inspectie- toezicht- en handhavingsketen te begeleiden en het bedrijfsleven te informeren over de impact van eFTI op de huidige processen is door het ministerie van I&W een projectteam geformeerd. Dit projectteam is onderdeel van de Digitale Transport Strategie, waaronder ook de implementatie van de nieuwe
EMSWe-verordening en de komst van de Basis Datadelen Infrastructuur onder vallen. 

Via de Logistieke Alliantie* zal de markt in het Consultatiepanel Digitalisering betrokken worden bij dit proces. Deelnemers aan dit panel zijn op dit moment CBRB, Evofenedex, HbR, VRC, MKB-Nederland/VNO-NCW, TLN en ACN. Een kick-off bijeenkomst zal volgende week dinsdag 14 juli plaatsvinden. 

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief over de komst van de eFTI verordening. 
* De Logistieke Alliantie werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek aan een samenhangende goederenvervoeraanpak. Partijen die deel uit maken van de Logistieke Alliantie zijn: evofenedex, TLN, VNO-NCW, MKB Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, NVB, ORAM, Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland, CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, VRC, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Air Cargo Netherlands, Deltalinqs en KLM
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bijeenkomst werkgroep herziening voorschriften passagiersschepen (CESNI/PT/PAX)

Op 8 juli vond een online bijeenkomst van de speciale werkgroep voor de herziening van de voorschriften voor passagiersschepen (hoofdstuk 19 ES-TRIN) plaats. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende Europese lidstaten, en van onder andere klassenbureaus, de scheepsbouwsector, en natuurlijk de passagiersvaart zelf (EBU en IG Rivercruise). Deze bijeenkomst zou eigenlijk op 31 maart en 1 april hebben plaatsgevonden in Belgrado maar vanwege corona kon dit niet doorgaan. Om niet te veel doorlooptijd te verliezen werd besloten om online te vergaderen.
 
De vorige bijeenkomst, in september 2019 in Parijs, was inmiddels bijna tien maanden geleden. Het was goed om de klokken weer gelijk te zetten, en de concrete voorstellen die naar aanleiding van de bijeenkomst in september 2019 waren uitgewerkt, inhoudelijk te kunnen bespreken.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
 • Het gebruik van andere materialen dan staal
 • Alternatieve tabellen voor brandbescherming van scheidingsvlakken tussen verschillende ruimtes
 • Verblijfsruimten met kookgelegenheden
  Het gaat hier om warmhoudplaten, koffiemachines en dergelijke, maar ook om (inductie-) platen voor ‘live cooking’-concepten. Helaas bleek de Duitse overheidsdelegatie niet bereid om het voorstel dat wij samen met de scheepsbouwsector en de klassebureaus hadden uitgewerkt, te accepteren. Dit betekent dat het voorstel verder uitgewerkt zal moeten worden c.q. anders geformuleerd.
 • Onbeschermde openingen
  Het gaat hier om de definitie “waterdicht” en “spatwater- en regendicht”. Na discussie bleek hier grotendeels consensus over; de tekst zal aangepast worden.
 • Veiligheidsplan
  • Voor wie is het veiligheidsplan bedoeld? Voor passagiers en/of bemanning?
  • Voorstel om een ‘uitgebreid’ veiligheidsplan (voor de bemanning, waar bijvoorbeeld ook bilgepompen op worden aangegeven) en een ‘beknopt’ veiligheidsplan (voor passagiers, waar alleen de voor hen relevante informatie op staat) in te voeren
  • Voorstel om ook voor de dagpassagiersvaart een ‘code of conduct’ in te voeren: (beknopte) instructies in geval van nood (noodsituaties, werking noodsignalen, vluchtwegen, kalm blijven)
 • Verzamel- en evacuatieruimten
  • Het verschil tussen ‘verzamel’- en ‘evacuatie’-ruimte
  • De eis dat deze ruimtes groter dan 10m2 moeten zijn
  • Wat betekent “voldoende beveiligd tegen verschuiven” (van verplaatsbaar meubilair)
Omdat er slechts één dag beschikbaar was, zijn enkele belangrijke onderwerpen doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst (20 en 21 oktober in Gent), waaronder
 • Trappen
 • Aantal vereiste uitgangen op het hoger gelegen dek van passagiersschepen
 • Stabiliteit (kenterend moment, wijziging van de minimumleklengte)
 • Voorstel voor hoofdstuk 19a
 • Personen met beperkte mobiliteit
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Géén ADN Safety Committee vergadering in augustus

De geplande vergadering van het ADN Safety Committee van 24 t/m 28 augustus in het Paleis van de Verenigde Naties in Genève gaat niet door. Van het secretariaat van het UNECE ontvingen wij de mededeling dat vanwege Corona is besloten de vergadering niet plaats te laten vinden. Dit is op zich niet zo’n opmerkelijk besluit aangezien er door 18 landen en verschillende nationaliteiten gereisd zou moeten worden en een hele week in één vergaderzaal met elkaar zou moeten worden doorgebracht.
 
Voor een aantal kleinere afstemmingspunten, voornamelijk redactionele aard in reeds aangenomen stukken voor het ADN-2021, heeft het secretariaat van het UNECE een zogenaamde ‘silent procedure’ uitgevaardigd. Op detailniveau zijn via e-mail standpunten gevraagd van de delegaties van de lidstaten, waardoor hierop toch een klap kon worden gegeven. Een misvatting is dat er door het uitvallen van deze vergadering geen ADN-2021 zou kunnen komen; de stukken hiervoor waren sowieso al aangenomen en in de augustussessie wordt normaliter al aan de 2023 editie gewerkt. Dit heeft dus, met de ‘silent procedure’ niet tot problemen geleid.
 
Anders dan bij de CESNI-vergadering in Straatsburg is (naar mijn idee: gelukkig) besloten de vergadering eenvoudigweg te laten vervallen en de documenten die zijn ingediend automatisch op de agenda te zetten voor de januarisessie van 2021.
 • Dit betekent enerzijds dat de deelnemers niet een week aan hun beeldscherm vastgekleefd zitten en de hele vergadering de uitdaging heeft om met 4 talen en tolken te proberen tot besluitvorming te komen.
 • Anderzijds betekent dit dat verschillende dossiers vertraging oplopen, ook die van ons van groot belang zijn.
Dit betreft bijvoorbeeld de door de sector aangekaarte niet leverbare stationaire gasdetectiesystemen voor tankschepen en droge ladingschepen conform de nieuwe eisen van het ADN-2019 en niet meetbare stoffen met toximeters voor zowel de containervaart als de tankvaart. Wij zijn in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om hier aandacht aan te besteden en te verwachten problemen op voorhand aan te pakken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenvaart zet eerste stappen naar aandrijving op waterstof

De binnenvaart en de short sea scheepvaart zetten de eerste voorzichtige stappen naar een volledig emissievrije aandrijving via waterstof. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek, dat het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) in opdracht van de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat heeft uitgevoerd. Er zijn in Nederland circa 20 innovatieve projecten op dit terrein gaande. De eerste concrete demonstratieschepen met waterstof-aandrijving komen naar verwachting in 2021 in de vaart. 

Nederland is, samen met Noorwegen, koploper met de ontwikkeling van waterstof als energiedrager voor de scheepvaart. Er worden verschillende technieken als energiedrager ontwikkeld: waterstof in gasvorm, waterstof in vloeibare vorm en waterstofdragers (zoals LOHC en het poedervormige natriumboorhydride). Het is nog niet duidelijk welke energiedrager hiervan favoriet zal worden. Naast de kosten zijn ook de veiligheidsaspecten hierbij een bepalende factor.

In het rapport omschrijft EICB een aantal voorbeeldprojecten, waar de overheid via verschillende nationale en Europese subsidie-instrumenten aan bijdraagt. Over het algemeen is de toepassing van waterstof nog een kostbare aangelegenheid. Naarmate de techniek en de markt zich verder ontwikkelen, zal er richting 2030 mogelijk een gunstiger perspectief ontstaan op een kosteneffectieve toepassing. Uit het rapport blijkt dat individuele schippers niet alleen voor grote investeringsopgaven staan, maar ook nog onzekerheden kennen waar het gaat om bunkerinfrastructuur en internationale regelgeving. EICB breekt een lans voor een meer collectieve aanpak, bijvoorbeeld per corridor.

150 zero-emissie schepen in 2030
Verschillende marktpartijen zijn onlangs gestart met het aanbieden van batterij-elektrische energie voor de binnenvaart. De ontwikkeling van waterstof-elektrische aandrijving biedt een tweede emissievrije oplossing. Het kabinet streeft in 2030 naar tenminste 150 volledig “Zero Emissie” schepen in de vaart, op een totale vloot van circa 5.500 binnenvaartschepen.

Het kabinet zet stevig in op de ontwikkeling van waterstof als energiedrager. Eind maart publiceerde minister Wiebes de Kabinetsvisie Waterstof. Daarin wordt ook genoemd dat de toepassing van waterstof in de sector mobiliteit – en daarbinnen vooral het zwaardere vervoer, waaronder de binnenvaart – een belangrijke impuls kan geven aan het ontwikkelen van de markt voor waterstof als energiedrager. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.eicb.nl/waterstof of contact opnemen met
het EICB.

Naar boven

 

Cijfers pensioenfonds 2019 bekend

De sector binnenvaart heeft een eigen pensioenfonds voor varende werknemers, het pensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Begin juli publiceerde het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart het jaarverslag. In dit jaarverslag kunt u zien hoe het fonds het in 2019 heeft gedaan. Wilt u de ontwikkelingen bij het fonds in één oogopslag zien, dan kunt u hier doorklikken naar de infographics.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het pensioenfonds

Naar boven

 

EBU publiceert jaarverslag 2019 - 2020

De European Barge Union (EBU) heeft het jaarverslag 2019 - 2020 gepubliceerd. In dit jaarverslag leest u over:
 • De Europese Green Deal & de belangrijke rol van de binnenvaart
 • Het effect van COVID -19 en de impact ervan op de binnenvaartsector
 • De toekomstige binnenlandse vervoeragenda voor Europa
 • Toekomstbestendige en klimaat veerkrachtige infrastructuur en digitalisering voor de binnenvaart
 • Riviercruisevaart en passagiersvervoer in Europa
 • Europees IWT-Platform: goed voorbeeld van succesvolle samenwerking
 • Evenementen en innovatieve vaartuigen
 • en de EBU-leden (CBRB is één van deze leden)
Klik hier om het jaarverslag te lezen
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de EBU

Naar boven

 
 

AGENDA

 • 14 juli 2020 - Gevaarlijke stoffen vergadering CBRB / BLN
 • 11 augustus 2020 - EBU/ESO Gefahrgutkommission              
 • 9 september 2020 - CESNI/QP werkgroep bemanningsvoorschriften
 • 18 september 2020 - CBRB bestuursvergadering
 • 22 en 23 september 2020 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften
 • 25 september 2020 - CTGG plenair overleg

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.