Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

 11 juni 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 22

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. COVID-19 richtlijn voor dagpassagiersvaart
 2. Noodverordening versie 28 mei 2020 – wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?
 3. Europese Verordening 2020/698 tijdelijke maatregelen naar aanleiding COVID-19
 4. Lichte verhoging loontabel - Loontabel juli 2020
 5. Adviescollege Stikstofproblematiek – eindrapport ‘Niet alles kan overal’
 6. Interessante Nieuwsbrieven
 7. De gratis Stoffencheckapp van de inspectie SZW is vernieuwd
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

COVID-19 richtlijn voor dagpassagiersvaart

Een protocol of handreiking bevat de praktische invulling van de RIVM-richtlijnen voor ondernemers, medewerkers, bezoekers en klanten in een bepaalde sector of branche. Het doel van een protocol of richtlijn is het verlagen van het verspreidingsrisico van het COVID-19 virus en het verhogen van de veiligheid aan boord van schepen voor zowel de bemanning als de gasten aan boord.

Als vervolg op het artikel informatie over het opstellen van een 1,5 meter protocol of handreiking voor de passagiersvaart heeft het CBRB een COVID-19 richtlijn voor de dagpassagiersvaart opgesteld en beschikbaar gesteld aan de leden van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer.
 
Herziene COVID-19 richtlijn voor dagpassagiersvaart
Inmiddels hebben wij de eerste versie herzien en een richtinggevend kader over de werkwijze rondom horeca activiteiten aan boord van uw schip toegevoegd aan de COVID-19 richtlijn voor de dagpassagiersvaart. De herziene versie van de COVID-19 richtlijn voor de dagpassagiervaart kunt u hier downloaden.
 
COVID-19 richtlijn voor de dagpassagiersvaart ingediend
Zoals wij u al eerder hebben gemeld, geeft de overheid of Veiligheidsberaad geen formele goed- of afkeuring op de ingediende 1,5 meter protocollen of richtlijnen.
Een protocol of handreiking wordt zonder verplichting, dus op een vrijwillige basis opgesteld en heeft geen juridische status. Dat wil zeggen dat een protocol of handreiking geen wettelijke basis of rechtsgevolgen heeft. Desondanks heeft het CBRB de vernieuwde COVID-19 richtlijn voor de (dag)passagiersvaart ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Veiligheidsberaad zodat deze partijen op de hoogte zijn van dit document en de werkwijze.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Noodverordening versie 28 mei 2020 – wat betekent dit voor de passagiersvaartsector?

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID- 19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland kunnen toepassen. Op 28 mei jl. is eindelijk de langverwachte nieuwe (model-) noodverordening verschenen.

Op vrijdag 5 juni jl. hebben de leden van de Ledengroep Personenvervoer een bericht ontvangen met de beknopte en uitgebreide uitwerking van de noodverordening en de betekenis ervan voor de passagiersvaartsector.
 
LET OP: de noodverordening die in uw veiligheidsregio van toepassing is, kan (enigszins) afwijken van het landelijk model!
 
Vanaf 1 juni jl. is het mogelijk om de horeca-activiteiten te hervatten aan boord van passagiersschepen. In de beknopte en uitgebreide uitwerking van de noodverordening die u eerder heeft ontvangen komen wij tot de volgende conclusies;
 • Passagiersschepen waar, behalve vervoer van personen, eveneens horeca-activiteiten binnen plaatsvinden zijn te kwalificeren als inrichtingen “waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd”. Daarvoor geldt;
  • Maximaal 30 gasten t/m 30 juni a.s.
   Als de situatie het toelaat, wordt het maximum verhoogd tot 100 gasten vanaf 1 juli a.s.
  • Op passagiersschepen met verschillende salons kunnen deze niet als afzonderlijke eet- en drinkgelegenheden worden beschouwd. Het is derhalve niet toegestaan om op één schip 30 passagiers per afzonderlijke ruimte toe te staan.
  • Zitten aan een tafel of bar (statafels zijn niet toegestaan).
  • Vooraf reserveren
  • 1,5 m afstand houden (behalve personen uit één huishouden); dit geldt ook als er eventuele scheidingswanden geplaatst worden!
  • De afstandseis van 1,5 meter wordt gehandhaafd vanaf 3 personen; toezicht en handhaving geschiedt in eerste instantie door de ondernemer of de exploitant.
  • Voor de passagiersschepen met een hotelfunctie (riviercruiseschepen) is het maximum van 30 gasten niet van toepassing.
 • Buitendekken / bovendekken op passagiersschepen zijn te beschouwen als buitenterrassen volgens de definitie (“gelegen in de open lucht”).
  Voor de horeca-activiteiten op buiten- of bovendek is de grens van 30 personen niet van toepassing. Daarvoor geldt;
  • Zitten aan tafel (statafels zijn niet toegestaan)
  • Vooraf reserveren is niet nodig
  • 1,5 m afstand houden (behalve personen uit één huishouden); dit geldt ook als er eventuele scheidingswanden geplaatst worden!
  • Bezoekersstromen reguleren
  • Het buitendek / bovendek is aan de bovenzijde of aan drie zijden open
  • De afstandseis van 1,5 meter wordt gehandhaafd vanaf 3 personen; toezicht en handhaving geschiedt in eerste instantie door de ondernemer of de exploitant.
Overige onderwerpen van aandacht
Een aantal onderwerpen wordt niet in de noodverordening beschreven, maar moet in een protocol vastgelegd worden. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als: controlegesprek tijdens reservering of vóór de passagiers aan boord stappen, bediening aan tafel. Aan deze onderwerpen wordt aandacht besteed in de herziene versie van de COVID-richtlijn voor de dagpassagiersvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Europese Verordening 2020/698 tijdelijke maatregelen naar aanleiding COVID-19

In vervolg op de publicatie van de Europese Commissie over een pakket maatregelen ter ondersteuning van de vervoerssector (zie dit eerdere artikel in een CBRB-nieuwsbrief) is, na besluitvorming door het Europees Parlement en de Raad, de Europese Verordening 2020/698 gepubliceerd.  

Deze verordening bevat specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving.


Voor de (her)certificering van schepen zijn de 16e overweging en artikel 15 in de verordening (EU) 2020/698 relevant:

Overweging 16:
Bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad ( 16) zijn technische voorschriften voor binnenschepen vastgesteld. De geldigheidsduur van Uniebinnenvaartcertificaten is beperkt bij artikel 10. Bovendien is in artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 bepaald dat documenten die onder deze richtlijn vallen en die vóór 6 oktober 2018 uit hoofde van de voorheen geldende richtlijn, te weten Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 17), door de bevoegde instanties van de lidstaten zijn afgegeven, geldig moeten blijven tot de geldigheidsduur ervan verstrijkt. Door de maatregelen ten gevolge van de COVID-19-uitbraak kan het voor de bevoegde instanties moeilijk en soms onmogelijk zijn om technische inspecties uit te voeren om de geldigheid van de desbetreffende certificaten te verlengen of, in het geval van de in artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 bedoelde documenten, die te vervangen. Om de desbetreffende binnenschepen te kunnen blijven exploiteren, is het derhalve aangewezen de geldigheidsduur van Uniebinnenvaartcertificaten en onder artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 vallende documenten die anders zouden zijn vervallen of zouden vervallen tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, met zes maanden te verlengen.
 
Artikel 15:
Artikel 15 Verlenging van de in Richtlijn (EU) 2016/1629 vastgestelde termijnen
 1. Niettegenstaande artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/1629, wordt de geldigheid van Uniebinnenvaartcertificaten die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, geacht te zijn of te worden verlengd met een periode van zes maanden.
 2. Niettegenstaande artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 wordt de geldigheid van documenten die onder die richtlijn vallen en vóór 6 oktober 2018 uit hoofde van Richtlijn 2006/87/EG door de bevoegde instanties van de lidstaten zijn afgegeven, en die overeenkomstig die bepaling anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, geacht te zijn of te worden verlengd met een periode van zes maanden.
 3. Indien een lidstaat van oordeel is dat de vernieuwing van Uniebinnenvaartcertificaten of in lid 2 bedoelde documenten waarschijnlijk tot na 31 augustus 2020 onmogelijk zal blijven door de maatregelen die hij heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen of te beperken, kan hij een met redenen omkleed verzoek indienen om te worden gemachtigd de in de leden 1 en 2 genoemde perioden, naargelang het geval, te verlengen. Dat verzoek kan betrekking hebben op de periode tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 en/of de periode van zes maanden vermeld in respectievelijk lid 1 en lid 2. Verzoeken moeten uiterlijk op 1 augustus 2020 bij de Commissie worden ingediend. L 165/22 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.5.2020
 4. Indien de Commissie op basis van een overeenkomstig lid 3 ingediend verzoek oordeelt dat aan de in dat lid vastgestelde eisen is voldaan, stelt zij een besluit vast waarbij de betrokken lidstaat wordt gemachtigd de respectievelijk in de leden 1 en 2 genoemde perioden te verlengen, overeenkomstig de rechtvaardiging voor elk specifiek geval. De verlenging wordt beperkt ter weerspiegeling van de periode waarin de vernieuwing van Uniebinnenvaartcertificaten of in lid 2 bedoelde documenten naar verwachting onmogelijk zal zijn, en mag in geen geval langer zijn dan zes maanden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Lichte verhoging loontabel - Loontabel juli 2020

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB hebben afgesproken de voorbeeld loontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren. Op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) wordt de voorbeeld loontabel per 1 juli 2020 met een kwart procent verhoogd.

De loontabel is deze week gepubliceerd. Klik hier voor de actuele versie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Adviescollege Stikstofproblematiek – eindrapport ‘Niet alles kan overal’

Op 8 juni jl. is namens het Adviescollege Stikstofproblematiek de eindrapportage ‘Niet alles kan overal’ aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De structurele aanpak vraagt – naast generieke maatregelen – om gebiedsspecifiek maatwerk. Het Adviescollege is van mening dat een ambitieuze doelstelling nodig is en adviseert de stikstofuitstoot in 2030 te halveren.

Op pagina 59 – 66 van dit rapport is aandacht voor mobiliteit en ook voor de binnenvaart. In het rapport wordt duidelijk gemaakt wat het aandeel van de binnenvaart is aan de stikstof depositie.  

Naast de eerder aangekondigde subsidie voor retrofit (zie dit artikel in eerdere CBRB-nieuwsbrief) worden geen nieuwe maatregelen voor de binnenvaart aangeraden. Wel wordt opgeroepen tot modal shift, digitalisering, vermindering leegvaart, groene publieke aanbestedingen en aanpak schepen in rijksbezit.
 
Het Adviescollege acht het wenselijk dat verladers en vervoerders samen werken aan meer efficiency in de keten, door de verladingsgraad te verhogen en daarmee het aantal vervoersbewegingen terug te dringen. Daarnaast is te overwegen meer vervoer te laten plaatsvinden via het water in plaats van via de weg, in lijn met de doelstelling van de Europese Green Deal. Voor het realiseren van een optimaal functionerende logistieke keten zijn ook ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, Smart Shipping, een vlotte  afhandeling in de havens (geen congestie), voldoende capaciteit en goede en slimme (vaarweg)infrastructuur en betrouwbare vaar- en wachttijden door goede afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen, van belang. De lokale, provinciale en rijksoverheid kunnen deze ontwikkeling stimuleren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Interessante Nieuwsbrieven

 

De gratis Stoffencheckapp van de inspectie SZW is vernieuwd

Naast de vertrouwde functies, is het nu ook mogelijk om met een handige scanfunctie de pictogrammen op verpakkingen eenvoudig te scannen. De Stoffencheckapp geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: wat de risico’s zijn, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken.

In de app wordt toelichting gegeven bij de pictogrammen die vaak op verpakkingen staan. Ook wordt uitgelegd wat H- en P-zinnen betekenen, wat de grenswaarden van stoffen zijn, welke twaalf stoffen het gevaarlijkst zijn, welke vijf vuistregels gelden voor eerste hulp bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, hoe je gevaren kunt herkennen en wat je zelf kunt doen om de risico’s te beperken.

De scanfunctie maakt het nu ook mogelijk om de pictogrammen op verpakkingen eenvoudig te scannen.

Wat is de scanfunctie?
Scan de pictogrammen op verpakkingen. Je krijgt dan informatie over deze specifieke pictogrammen te zien, zodat je weet met wat voor stoffen je werkt en wat de risico’s zijn.
Download de app
Nieuwsgierig geworden naar de vernieuwde Stoffencheckapp? Download de app en kijk voor meer informatie op de website van de inspectie van SZW.

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.