Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

*|MC:SUBJECT|*

 

 4 juni 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 21

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. De nieuwe noodverordening: gevolgen voor de passagiersvaart
  2. Bezoek van commissaris van de Koning
  3. Certificeren tijdens COVID-19
  4. Veerdiensten en Openbaar Vervoer
  5. Tussentijdse evaluatie van het werkprogramma 2019-2021 van CESNI/PT
  6. Nieuwe testen ontgassen binnenvaartschepen in North Sea Port succesvol verlopen
  7. Eerste waterdieptekaart voor ECDIS Viewers komt eraan!
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

De nieuwe noodverordening: gevolgen voor de passagiersvaart

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid ter voorkoming van verdere verspreiding van COVID- 19. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Op 28 mei is eindelijk de langverwachte nieuwe (model-) noodverordening verschenen.

Wat de gevolgen van deze nieuwe noodverordening voor de passagiersvaart zijn, leest u in dit document (beknopte versie) of dit document (uitgebreide versie).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bezoek van commissaris van de Koning

De passagiersvaartsector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Sinds 1 juni zijn de landelijke maatregelen iets versoepeld, maar voor een groot deel van de rederijen blijft het een lastige opgave om met de 1,5 meter afstandseis te kunnen exploiteren. Het CBRB wil de problematiek branchebreed benaderen en werkt samen met de branche gerelateerde organisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer, de Vereniging voor de Beroepschartervaart (BBZ) en HISWA-Recron.
 
Door de BBZ werd ons de mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn tijdens het bezoek van de commissaris van de Koning Jaap Smit. Afgelopen vrijdag 28 mei jl. bracht hij een bezoek aan boord van de Oosterschelde. Dit schip ligt in de Leuvehaven te Rotterdam. Namens het CBRB is Gertjan Nell, van Rederij van Hulst, daarbij aanwezig geweest en heeft hij namens de sector aandacht kunnen vragen voor de situatie waarin onze leden verkeren.
Dat BBZ ons deze mogelijkheid heeft geboden wordt erg gewaardeerd. Het signaal dat wij, als brancheorganisaties, hebben afgegeven is goed overkomen. Jaap Smit ziet de worsteling van de sector maar sprak ook zijn waardering uit voor de veerkracht die wordt getoond.

De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang merkbaar zijn voor de passagiersvaartsector. Dit blijft vragen om een gezamenlijk inzet en een goede samenwerking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Certificeren tijdens COVID-19

Het CBRB heeft, onder de vlag van de Europese binnenvaartorganisaties, onlangs een aantal uitgangspunten meegegeven aan de CCR en de EU voor de besluitvorming over het vervolg van de uitzonderlijke maatregelen die zijn genomen vanwege COVID-19 (besluit CCR en besluit EU). 

U heeft dit kunnen lezen in de vorige CBRB-nieuwsbrief. Het is van belang om internationale afspraken te maken hoe het reguliere certificeringstraject te hervatten en de (her)certificering van binnenschepen niet onnodig te vertragen. Dit om juridische problemen te voorkomen en te vermijden dat te grote achterstanden ontstaan, mede gelet op de capaciteit van keuringsinstanties en werven. CESNI doet in de open brief in het kader van de COVID-19-pandemie een vergelijkbare oproep, zie ook dit eerdere artikel in de vorige CBRB-nieuwsbrief.

Veilig certificeren tijdens COVID-19

Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) heeft dit animatiefilmpje over veilig certificeren tijdens COVID-19.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Veerdiensten en Openbaar Vervoer

Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de status van veerdiensten in het licht van de coronaregeling voor het OV. Heel kort samengevat houdt deze regeling in: opschalen, 40% capaciteit, mondkapjes. 
 
Tijdens het gesprek met het ministerie op 14 mei, waarover wij u via deze CBRB-nieuwsbrief informeerden, is dit onderwerp besproken. Hoewel veerdiensten (voor het overgrote deel) niet de formele status van OV hebben, gingen en gaan wij er vanuit dat ook veerdiensten onder de OV-regeling vallen. Het ministerie deelde die visie en zou dit nog checken. Bij dit gesprek stelden wij eveneens de toepassing van de beschikbaarheidsvergoeding voor de OV-sector voor veerdiensten aan de orde; ook dit zou nog gecheckt worden. 
 
Op diezelfde dag, 14 mei, verscheen de brief van staatssecretaris Van Veldhoven over de hierboven genoemde afspraken voor het opschalen van het openbaar vervoer en het OV-protocol. In deze brief worden doel en uitgangspunt van het opschalen van het OV nogmaals genoemd: 
  • Opschalen dienstregeling, met als doel: “met optimale inzet van personeel en materieel te streven naar een maximale capaciteit per 1 juni, waarbij zo’n 40% beschikbaar zal zijn voor reizigers”. 
  • Omdat 1,5 meter afstand in de trein, bus, tram en metro niet altijd haalbaar is, is een niet medisch mondkapje in het OV per 1 juni verplicht voor de reiziger. 
In deze brief wordt de sector veerdiensten niet generiek genoemd; alleen de “Friese Waddenveren” worden genoemd. In de bijlage bij deze brief, het Protocol Verantwoord Reizen in het Openbaar Vervoer, dat samen met het ministerie van IenW is opgesteld, staat onder punt 2.1 echter klip en klaar: “Dit protocol geldt ook voor vervoer over water met een publiek belang zoals waddenveren en veerponten tenzij er gegronde redenen zijn om hier van af te wijken.” In de beknopte versie van dit protocol lezen wij “Deze afspraken gelden voor het gehele openbaar vervoer en vervoer met een publiek belang. Uitgangspunt is dat het OV rijdt of vaart en blijft rijden en varen. (…) Onder OV vallen de volgende diensten en plaatsen: a. vervoer met trein, bus, metro, tram, taxi en veerdienst”.
 
Op basis van beide versies van dit protocol kunnen wij niet anders concluderen dan dat de hele sector veerdiensten hieronder valt. 
 
Overigens ligt het genoemde percentage van 40% capaciteit voor veerdiensten genuanceerd. Zo kan een autopont vol met auto’s met daarin elk één persoon in beginsel tot 100% van zijn capaciteit gevuld worden. Automobilisten zouden in dat geval ook geen mondkapje moeten hoeven dragen. Voor fiets- en voetveren ligt dit uiteraard anders. Voor de precieze invulling van deze details treden wij graag in nader overleg met het ministerie, om zo rekening te kunnen houden met de specifieke kenmerken per type veerdienst. 
 
Noodverordening
Op 28 mei jl. verscheen de nieuwe noodverordening van het Veiligheidsberaad. Artikel 2.6 van de noodverordening gaat over de inrichting en beëindiging voorziening openbaar vervoer. Hier wordt echter alleen over “openbaar vervoer en de Waddenveren” gesproken. Wij zijn verbaasd dat de scope van dit artikel beperkt lijkt te zijn tot Waddenveren. Dat is niet in lijn met het bovengenoemde OV-protocol en met wat eerder met het ministerie is besproken. 

Ook binnen de veiligheidsregio’s blijkt er onduidelijkheid te zijn. Sommige veiligheidsregio’s schrijven mondkapjes voor op veerponten, andere veiligheidsregio’s vinden ze niet nodig, of verbieden ze zelfs “omdat veren niet onder OV vallen”. Er is behoefte aan duidelijkheid en goede communicatie van het ministerie richting de regio’s, om ongewenste interpretatieverschillen te voorkomen. 
Mochten veerdiensten onverhoopt niet onder het OV-protocol vallen, dan betekent dit dat hun capaciteit beperkt wordt door de 1,5 m afstandseis. Op die manier wordt de capaciteit van met name de fiets- en voetveren zodanig beperkt dat zij niet bedrijfseconomisch kunnen opereren. Het OV-protocol biedt hen de mogelijkheid om, zoveel mogelijk met inachtneming van de 1,5 m regel, in combinatie met mondkapjes, een grotere capaciteit beschikbaar te stellen in het belang van de lokale en regionale mobiliteit. 
 
In dat kader willen wij ook het punt aanstippen van leerlingen in het voortgezet onderwijs die uitdrukkelijk verzocht wordt om geen gebruik te maken van het OV, maar zoveel mogelijk op de fiets te komen. De VO-raad heeft hier aanbevelingen voor uitgegeven. Het is evident dat veerdiensten juist voor deze scholieren beschikbaar moeten zijn, om nodeloze omrijkilometers te voorkomen. 
 
Het CBRB heeft het ministerie dringend verzocht om spoedige duidelijkheid over de hierboven genoemde punten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Tussentijdse evaluatie van het werkprogramma 2019-2021 van CESNI/PT

In een eerdere CBRB-Nieuwsbrief informeerden we u dat - mede naar aanleiding van een verzoek van Europese binnenvaartorganisaties - het  werkprogramma voor 2019-2021 van de Europese werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT) tussentijds zal worden geëvalueerd. Het CESNI Comité heeft verzocht om waar nodig wijzigingen voor te stellen, met inbegrip van wijzigingen van de prioriteit, om dringende problemen als gevolg van de Covid-19-crisis aan te pakken, zonder de veiligheids- en duurzaamheidsdoelstellingen op de helling te zetten.

Stand van zaken werkprogramma
Dit document - bedoeld voor de tussentijdse evaluatie - bevat het werkprogramma van CESNI/PT voor de periode 2019-2021. In het document kunt u zien dat de meeste taken in uitvoering zijn of bijna voltooid (19 van de 30). Verschillende taken zijn nog niet aangevat omdat gewacht wordt op voorstellen van de delegaties of het secretariaat (9 van de 30). Slechts enkele taken zijn al voltooid (2 van de 30).

Uw inbreng telt
De Europese binnenvaartorganisaties hebben gevraagd om een heroverweging van de prioriteiten van het werkprogramma, gelet op de gevolgen voor de sector van COVID-19. U kunt uw eventuele schriftelijke opmerkingen over deze voorlopige evaluatie (met inbegrip van voorstellen voor wijzigingen naar aanleiding van de pandemie) tot 10 juni 2020 mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe testen ontgassen binnenvaartschepen in North Sea Port succesvol verlopen

In North Sea Port, in Vlissingen, werd op donderdag 28 mei gestart met het testen van dampverwerkings-installaties. Het doel is om binnenvaarttankers met een nieuwe ontwikkelde installatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken. De eerste testen zijn succesvol verlopen.

Verbod op varend ontgassen
De industrie heeft de afgelopen jaren al een aanzienlijke reductie van uitstoot weten te bereiken door ‘dedicated en compatibel’-varen in te voeren. Dit reduceert het aantal ontgassingen, maar het totaal vermijden van ontgassen is hiermee nog niet te voorkomen. In 2020 worden de verboden daarom gefaseerd uitgebreid tot een landelijk verbod dat zorgt voor 98% minder uitstoot van deze schadelijke stoffen.

Al varend een schip ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met deze stoffen werken. Sinds 2015 hebben de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland al een verbod op het ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen ingevoerd.

Samenwerking in North Sea Port en Zeeland
Schonere lucht langs de waterwegen dankzij innovatieve technieken, dat is de opzet van de testen. De testen in North Sea Port zijn goed verlopen. Tijdens het testen werd steeds gemeten hoe de apparatuur functioneert.

Deze testen zijn de eerste van een reeks met verschillende type installaties die worden uitgerold in de havens van North Sea Port, Rotterdam en Amsterdam. De metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat zal vaststellen welke installaties kunnen voldoen aan de strengste eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn. De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’ die daarna de bevoegde Nederlandse minister zal adviseren over de verdere opbouw van de infrastructuur.

De test in Zeeland wordt gesteund door Shell Chemicals Europe. De locatie in Vlissingen is beschikbaar gesteld door North Sea Port, als onderdeel van het streven naar een meer duurzame haven. De provincie Zeeland steunt het project. Zeeland bekleedt op dit moment ook het voorzitterschap van de landelijke ‘Taskforce varend ontgassen’. GreenPoint Maritime Services levert de dampverwerkingsinstallatie waarmee de proef wordt uitgevoerd.

Landelijke Taskforce varend ontgassen in Nederland
De Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft in 2018 een ‘Taskforce varend ontgassen’ opgericht om de invoering van het landelijke verbod soepel te laten verlopen. De taskforce wordt sinds dit jaar voorgezeten door gedeputeerde Dick van der Velde van de Provincie Zeeland. Aan de taskforce wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers. Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken.

Naar boven

 

Eerste waterdieptekaart voor ECDIS Viewers komt eraan!

Het is bijna zover: binnen enkele weken kunnen de eerste schippers tijdens het varen actuele dieptegegevens zien op hun elektronische vaarkaart. Dit product, Smart Navigation, is een belangrijk resultaat van de verzameling en verwerking van de gegevens van metende schepen uit de CoVadem-vloot. De informatie is eerst voor de Waal beschikbaar. Na de zomer wordt de hele Rijn in beeld met deze waterdieptekaart.
 
CoVadem is druk bezig met de laatste voorbereidingen. Ook overleggen zij met de aanbieders van ECDIS Viewers over hoe we Smart Navigation het beste in hun systemen aan boord kunnen integreren. De bedoeling is dat deze functie voor de gebruikelijke ECDIS leveranciers voorhanden komt.

Enthousiaste reacties
Een jaar geleden gaf CoVadem de toekomstige gebruikers al een voorproefje van deze innovatie. Op Maritime Industry 2019 in Gorinchem konden schippers zien hoe de actuele waterdiepte van de rivier gepresenteerd wordt op de ECDIS-kaart. Naar verwachting kunnen zij eind juni de eerste klanten voorzien van dit gewilde hulpmiddel bij de navigatie.

Korting voor metende schepen
Smart Navigation is straks voor elke schipper en binnenvaartondernemer verkrijgbaar. Schepen die deelnemen aan de metende CoVadem-vloot krijgen korting. De uitrol gebeurt fasegewijs. Met de eerste groep gebruikers wil CoVadem evalueren wat hun ervaringen zijn, hoe ze de informatie over waterdieptes tijdens de vaart gebruiken en of ze suggesties ter verbetering hebben. Die kennis, ervaringen en ideeën zullen zij vervolgens verwerken waarna ze de beschikbaarheid snel zullen uitbreiden naar meer gebruikers en meer vaarwegen.
Meld u nu aan en beschik als één van de eersten over een CoVadem Smart Navigation dieptekaart
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CoVadem

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.