Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

 28 mei 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 20

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Tweede pakket aan steunmaatregelen overheid bekend
 2. COVID-19 richtlijn (dag)passagiersvaart CBRB
 3. Corona & riviercruisevaart
 4. Zienswijze CBRB op vaarverbod noodverordening
 5. Kamerbrief maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis
 6. CESNI publiceert open brief in het kader van de COVID-19-pandemie
 7. EBU, ESO en IVR geven CCR uitgangspunten voor vervolg uitzonderlijke maatregelen
 8. Cursussen ADN Basis, Herhaling en Chemie starten weer
 9. Consumentenprijsindex
 10. Het nieuwe opleidingsschip voor STC Group
 11. Stand van zaken over de werkzaamheden aan de Maaskade
 12. Hoe digitaal veilig is uw bedrijf?
CBRB Gesloten
Op maandag 1 juni is het CBRB gesloten in verband met Pinksteren.
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Tweede pakket aan steunmaatregelen overheid bekend

In korte tijd is er veel veranderd. Bij het uitbreken van COVID-19 verwachtten we dat velen van ons snel de oude draad weer op zouden kunnen pakken. Inmiddels is duidelijk geworden dat onze samenleving voor langere tijd rekening moet houden met de RIVM-maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstandseis. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Vorige week heeft de overheid het tweede pakket aan steunmaatregelen bekend gemaakt. Een pakket aan maatregelen dat in sommige opzichten op het eerste pakket lijkt en tegelijk ook anders is, zich ook richt op het kunnen gaan aanpassen van uw bedrijf. Deze steunmaatregelen kunnen ook voor uw organisatie van belang zijn.

Op de website van het CBRB zijn de maatregelen uit het tweede pakket van de overheid op een rijtje gezet: Wij willen u helpen met actuele informatie voorzien van bronvermelding, zodat jullie een eerste idee krijgen of een maatregel op jullie van toepassing is. Naast de informatieverstrekking zullen we waar nodig ook ons inspannen en verder in gesprek gaan met de minister en relevante instanties om de bijzondere positie van de binnenvaart, passagiers- en vrachtvaart onder de aandacht te blijven brengen.

Uiterste aanvraagdata
Tot slot willen we jullie wijzen op de uiterste aanvraagdata van een aantal van de (eerste) steunmaatregelen. Mocht u hiervoor nog in aanmerking willen komen, dan zult u nog deze week uw aanvraag moeten hebben afgewikkeld. Kijk hiervoor ook op onze website, waar de maatregelen van het eerste pakket aan steunmaatregelen is terug te vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

COVID-19 richtlijn (dag)passagiersvaart CBRB

In de CBRB nieuwsbrief 2020-18 hebben wij u reeds geïnformeerd over het 1,5 meter protocol. In dit artikel geven wij uitleg over de eisen en de inhoud van een 1,5 meter protocol waaraan een protocol of handreiking moet voldoen en geven wij u een aantal praktische tips voor de invulling.

Een protocol of handreiking wordt zonder verplichting, dus op een vrijwillige basis opgesteld en heeft geen juridische status. Dat wil zeggen dat een protocol of handreiking geen wettelijke basis of rechtsgevolgen heeft. Ze geven echter wel invulling aan de RIVM-richtlijnen en maatregelen rondom COVID-19 die zijn afgegeven door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s.

Per bedrijf, schip of bedrijfsactiviteit kan de invulling van de maatregelen anders zijn. Daarom hebben wij een COVID-19 richtlijn (dag)passagiersvaart geschreven. Dit dient als richtinggevend kader waarin de hoofdlijnen van de RIVM-maatregelen benoemd zijn. Wij adviseren u om deze richtlijn uit te werken met uw eigen bedrijfsspecifieke maatregelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Corona & riviercruisevaart

Leidraad riviercruisevaart

De riviercruisevaart is een internationale bedrijfstak die daarom sterk behoefte heeft aan geharmoniseerde Europese coronamaatregelen. Op dit moment hanteert elk land zijn eigen maatregelen. Zo geldt in Nederland en Duitsland een minimumafstand van 1,5 m, terwijl Oosternrijk 1 m hanteert en Zwitserland 2 m. Een ander voorbeeld is het temperaturen van gasten en bemanningsleden dat in andere landen gebruikelijk is maar in Nederland niet toegestaan.
 
Om een Europese standaard in de markt te leggen, heeft de IG RiverCruise het initiatief genomen om een leidraad te ontwikkelen voor de hervatting van riviercruises in Europa onder COVID-19. Doelstelling is, dat deze leidraad in heel Europa toegepast en geaccepteerd wordt.
 
In deze leidraad worden alle relevante punten behandeld, zoals minimumafstanden, desinfectie, hygiënemaatregelen, en procedures voor rapportage van eventuele ziektegevallen. Het doel van deze maatregelen is om een veilig verblijf te bieden aan zowel bemanning als passagiers. De leidraad verschaft daarnaast relevante informatie aan de hand waarvan voorzieningen aan de wal zich kunnen voorbereiden op het opstarten van de riviercruisevaart.
 
De inhoud van de leidraad is uitvoerig afgestemd met en binnen de EBU. De leidraad biedt voor alle ondernemers in de riviercruisevaart de gewenste flexibiliteit.
 
De definitieve versie van de leidraad is op woensdag 27 mei aangeboden aan zowel de Europese Commissie, als de Centrale Rijnvaartcommissie en de Donaucommissie, met het verzoek om deze met de lidstaten te delen, en de sector aldus te ondersteunen bij de aanpak van een geharmoniseerde exitstrategie.
 
Daarnaast wordt deze leidraad aan de nationale (decentrale) overheden en relevante instanties voorgelegd. In Nederland wordt het voorgelegd aan het ministerie van IenW, VNO-NCW en het Veiligheidsberaad.
Hier vindt u de leidraad in het:

BTW in Duitsland

Sinds 2012 geldt het lage BTW-tarief in Duitsland (7%) alleen nog voor vaartochten in lijndiensten tot een afstand van 50 km. Voor de riviercruisevaart geldt sindsdien het hoge BTW-tarief.
 
Vanwege de bijzondere en zeer moeilijke situatie waarin de gehele passagiersvaart zich momenteel bevindt, hebben onze collega’s van de Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) het Bondsministerie van Economische Zaken en Energie verzocht om het lage BTW-percentage tijdelijk uit te breiden naar de gehele passagiersvaart, inclusief charters, evenementenvaartochten en riviercruises. Voor de Duitse horeca is het BTW-percentage eveneens tijdelijk verlaagd. Op deze manier krijgt de sector bij het opnieuw opstarten een duwtje in de rug.
 
Het verzoek is ingediend bij het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie; het wachten is nu op een reactie.
 

Reflection Group

Op initiatief van de haven van Amsterdam c.q. Amsterdam Cruise Port is er een Reflection Group opgestart die tweewekelijks online bij elkaar komt, om relevante ontwikkelingen rond (het opstarten van) de riviercruisevaart te bespreken.
 
De stand van zaken in de cruisehavens (open / open onder voorwaarden / gesloten) is een vast agendapunt. Wij hebben aangedrongen op een (Europees) overzicht van alle cruisehavens.
 
Ook is de IGRC-EBU-leidraad (zie hierboven) besproken.
 
Nu de riviercruisevaart hopelijk op korte termijn kan gaan opstarten bereiden Amsterdam Cruise Port (ACP) en Dutch Delta Cruise Port (DDCP) een communicatieplan voor om alle cruisehavens adequaat te kunnen informeren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Zienswijze CBRB op vaarverbod noodverordening

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het Kabinetsbeleid. Om zo eenduidig mogelijk te werk te kunnen gaan, met oog voor de regionale verschillen, is er een landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan men per veiligheidsregio middels de noodverordening handhaven.

Per veiligheidsregio wordt er middels een noodverordening gehandhaafd. Een aantal leden uit de Ledengroep Personenvervoer hebben vanuit hun gemeente respectievelijk veiligheidsregio een vaarverbod opgelegd gekregen, omdat er sprake zou zijn van een (niet toegestane) samenkomst.

Het CBRB deelt deze mening niet en heeft deze zienswijze opgesteld. Aan de hand van de CBRB-zienswijze hebben meerdere gemeenten het vaarverbod opgeheven. Wat goed nieuws is voor de leden uit deze gemeenten.

Voor het geval dat u te maken krijgt met een dergelijk vaarverbod, willen wij u alvast deze zienswijze aanbieden die u kunt gebruiken in de communicatie richting uw gemeente en/of veiligheidsregio.

Verder zijn wij momenteel druk bezig om de meest recente informatie te vertalen naar de passagiersvaartsector. Daarover hopen wij op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. Zolang er nog geen nieuwe noodverordening van kracht is, blijft het CBRB bij haar standpunten die vermeld staan in de zienswijze.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Kamerbrief maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis

De bouw ondervindt, net als vele sectoren, hinder van de contactbeperkende maatregelen. Daarnaast heeft de economische neergang een potentieel grote impact op de bouwproductie en werkgelegenheid in de sector.

Met deze Kamerbrief informeerde Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onlangs de Tweede Kamer over een pakket aan maatregelen dat er op gericht is dat er in 2020 zoveel mogelijk wordt doorgebouwd en dat investeringen, aanbestedingen en opdrachten voor nieuwbouw, verbouw en verduurzaming niet worden uitgesteld. Voor de binnenvaart is dit belangrijk, omdat een groot deel van de bouwstoffen per binnenvaart wordt vervoerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CESNI publiceert open brief in het kader van de COVID-19-pandemie

Tijdens de laatste CESNI-bijeenkomst op 30 april 2020 hebben de CESNI-leden en waarnemende staten, de riviercommissies, internationale organisaties en erkende non-gouvernementele organisaties, de dringende noodzaak geuit van een gecoördineerde aanpak met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de Europese binnenvaartsector tijdens de COVID-19-crisis.

In een open brief doet CESNI een beroep op de leden van CESNI, de waarnemende staten, internationale organisaties, erkende niet-gouvernementele organisaties, alsmede tot de binnenvaartsector en inspectie-instanties om voor de duur van de crisis geen sancties op te leggen wanneer de geldigheidsduur van de certificaten, attesten en andere documenten wordt overschreden, op voorwaarde dat:
 • De genoemde certificaten, attesten en andere documenten waren nog steeds geldig op 15 maart 2020 en
 • de veiligheid en de operationele continuïteit van de binnenvaart en de binnenwateren niet in gevaar worden gebracht.
Verder doet CESNI een beroep op de sector en de controle-instanties, om zo goed mogelijk de inspectie- en certificeringsprocedures voort te zetten of te hervatten om een administratieve achterstand en de onderbreking van vitale activiteiten voor scheepsreparatiebedrijven zoveel mogelijk te voorkomen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van CESNI

Naar boven

 

EBU, ESO en IVR geven CCR uitgangspunten voor vervolg uitzonderlijke maatregelen

In het licht van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis hebben de CCR en de Europese Commissie uitzonderlijke maatregelen genomen. Wij zien een onderscheid tussen de genomen maatregelen voor de Rijn- en Uniecertificaten:
 • Rijncertificaten:  geen boetes als de certificaten niet meer geldig zijn. Geldend tot en met 23 september 2020. Het kan te zijner tijd geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, uitgebreid of aangevuld met een ander besluit.
 • Uniecertificaten: automatische verlenging van de geldigheidsduur zonder dat er een onderzoek plaatsvindt. Dit betreft Uniecertificaten waarvan de geldigheidsduur tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 zou aflopen.
Ten behoeve van besluitvorming over het vervolg na afloop van de bovengenoemde maatregelen hebben de Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO, samen met IVR een aantal belangrijke uitgangspunten genoemd. U kunt deze lezen in dit document.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Cursussen ADN Basis, Herhaling en Chemie starten weer

Vanaf 1 juni 2020 gaan de ADN-cursussen bij de Transafe Academy en STC Training en Consultancy weer van start. Dit doen zij in kleine groepen en met persoonlijke aandacht. De cursuslocaties zijn opnieuw ingericht en voldoet hiermee aan de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. 
 
Het is sinds 18 mei ook weer mogelijk om ADN-examens te plannen. De examens vinden voor de cursussen ADN Basis en Chemie plaats op een CBR-locatie (CCV). Voor de cursus ADN Herhaling wordt het examen afgenomen door de opleiders zelf en gebeurt op de laatste cursusdag.
Voor meer informatie kunt u kijken op website van Transafe en / of STC.

Naar boven

 

Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2020 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2019 tot april 2020 gestegen van 105,63 naar 105,91; in procenten bedraagt deze stijging 0,27%.

Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2020.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Het nieuwe opleidingsschip voor STC Group

De huidige opleidingsschepen van STC Group worden vervangen door een nieuw binnenvaartschip dat duurzaam, bruikbaar, herkenbaar, innovatief en futureproof is.

Dat doet STC omdat het maritieme werkveld verandert en de vaardigheden die nodig zijn, zoals omgaan met de nieuwste systemen en het ontwikkelen van ‘green skills’. Sinds 2018 hebben leerlingen, studenten en docenten van het STC een naam bedacht, een programma van eisen opgesteld én ontwerpen gemaakt.
Helpt u het STC verder? Zij hebben behoeften aan expertise, kennis en donaties. Voor meer informatie kunt u kijken op website van het STC.

Naar boven

 

Stand van zaken over de werkzaamheden aan de Maaskade

De binnenvaart kan weer gebruik maken van de Maaskade aan het Noordereiland in Rotterdam Centrum. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de 500 meter lange hypermoderne kade met een klassieke uitstraling overgedragen aan de gemeente voor exploitatie.

De ligplaatsen aan de kade zijn weer vrijgegeven. Er kunnen nu op de aangewezen ligplaatsen langs de hele kade schepen aanleggen met een diepgang van 3,5 meter. Deze moeten allemaal gebruik maken van de walstroomvoorzieningen.
U kunt meer informatie lezen op de website van Port of Rotterdam.

Naar boven

 

Hoe digitaal veilig is uw bedrijf?

Uitnodiging Online Communitysessie Cybersecurity

De transport & logistieke sector in de Rotterdamse haven digitaliseert in een steeds sneller tempo. Cybercrime en digitale kwetsbaarheid vragen om een vergroting van bewustzijn en concrete bescherming. Scannen, testen, delen en trainen: samen werken we aan de digitale weerbaarheid in de haven.

Op donderdag 11 juni van 16.00 tot 17.00 uur vindt er een online Communitysessie over Cybersecurity plaats. SmartPort gaat met TNO specifiek in op de digitale veiligheid van de transport- en logistieke keten. Met FERM gaan ze kijken hoe we samen kunnen optrekken in het delen van cybersecuritykennis en -trainingen. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk voor meer informatie op de website van SmartPort.

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.