Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 23 april 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 15

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Grote diversiteit aan problemen door coronacrisis in de binnenvaart
 2. Minister van Infrastructuur en Waterstaat informeert Kamer over coulanceregeling
 3. TOGS regeling SBI-code 50.30 Binnenvaart vestigingsvereiste niet van toepassing
 4. Minister van Nieuwenhuizen neemt maatregelen voor versnelling infraprojecten
 5. Update incident Fosfine
 6. Roadmap naar een Europese bemanningsregeling bijna gereed
 7. CESNI kwalificaties en competenties
 8. Geen aanvullende maatregelen binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam
 9. Update Calamiteit sluis Weurt Oost
 10. Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
 

Grote diversiteit aan problemen door coronacrisis in de binnenvaart

De leden van CBRB zijn actief in verschillende deelmarkten. In de huidige moeilijke tijden betekent dit dat we vanuit CBRB proberen om voor deze verschillen en de daarmee samenhangende andere problemen en vragen aandacht te hebben. Op dit moment is de passagiersvaart het meest geraakt door de coronacrisis, ook vanwege het seizoensgebonden karakter. Voor alle duidelijkheid hieronder een kort overzicht van de stand van zaken.

Afgelopen weken zijn er belangrijke successen geboekt voor met name de passagiersvaart:
 • Bij de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) wordt een eerste toets met de SBI-code uitgevoerd. Dankzij bemiddeling van het CBRB is de SBI-code 50.30 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) aan de lijst van het ministerie toegevoegd.
 • In de binnenvaart is het veelal een probleem dat bij de TOGS-regeling de eis is opgenomen dat huisadres en bedrijfsadres niet hetzelfde mogen zijn. Dit is aangepast nadat het CBRB dit aangekaart heeft. Het vestigingsvereiste geldt niet voor ambulante ondernemingen, waaronder SBI-code 50.30 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten).
Op dit moment zijn we in gesprek over de toepassing van de NOW bij seizoensarbeid. Bedrijven in seizoensgebonden sectoren komen niet snel in aanmerking voor de NOW-regeling, want hun omzet piekt in een bepaalde periode. Daarnaast past de gekozen referentiemaand januari niet bij het seizoensgebonden karakter. Veel personeelsleden zijn op dat moment nog niet in dienst, waardoor zij niet onder de NOW-regeling vallen en dus niet in aanmerking komen. Wij hebben dit uitgebreid aangekaart bij het ministerie, tot en met de minister. Het CBRB oefent samen met andere sectoren en VNO-NCW forse druk uit om bij de berekening van de NOW rekening te houden met bedrijven die hun omzet in een beperkt aantal maanden moeten verdienen. Het kabinet is aan het nadenken hoe dit kan worden opgevangen met een regeling die redelijk en praktisch toepasbaar is. Vorige week hebben we onze reactie gegeven op een eerste concrete denkrichting van het ministerie.
 
Naast bovengenoemde specifieke vraagstukken hebben we als CBRB ook de volgende vraagstukken op de agenda gezet/gehouden:
 • Coulance ten aanzien van verlopen certificaten, bewijzen en examens vraagt ook om coulance bij verzekeraars bij het aanspraak maken op een uitkering. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten bij hun leden verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.
 • Problemen bij bemanningswisseling blijven om aandacht vragen. Dit onderwerp is in het maritieme directeurenoverleg van de EU aan de orde gesteld en aan de Commissie is gevraagd om er bij lidstaten op aan te dringen om voor de bemanningswissel zo min mogelijk obstakels op te werpen.
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het CBRB gevraagd om input te leveren voor het mogelijk tot stand kunnen brengen van een 1,5 meter samenleving waardoor er mogelijk zicht komt op de herstart van bedrijfsactiviteiten. Op basis van de uitvraag naar de Ledengroep Personenvervoer – waar door veel leden op is gereageerd, waarvoor dank –  hebben wij geconcludeerd dat voor de passagiersvaart (dagpassagiersvaart, riviercruisevaart en veerdiensten) het nemen van maatregelen om de 1,5 meter samenleving vorm te geven vanuit technisch / operationeel oogpunt beperkt mogelijk is, maar dat dit (A) financieel veelal niet rendabel te maken is vanwege de drastische reductie in passagierscapaciteit en (B) niet compatible is met het op plezier / ontspanning / gezelligheid gerichte product dat c.q. de belevenis die door passagiersrederijen geboden wordt. Dit laatste geldt overigens niet voor veerdiensten. Uit deze analyse van de Rabobank blijkt dat ongeveer tien procent van de Nederlandse economie niet op minimaal 1,5 meter afstand van anderen kan plaatsvinden, waaronder de horeca. Wij hebben bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangekaart dat ditzelfde geldt voor een groot deel van de passagiersvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat informeert Kamer over coulanceregeling

Op 15 april heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief beschrijft de minister de coulanceregeling en de mogelijkheid van overschrijding van de geldigheidsduur van certificaten, vaarbewijzen en (deel)examens. Daarnaast heeft de minister brieven gestuurd naar diverse betrokken instanties: Vooralsnog wordt voor de coulanceregeling een termijn tot 1 juni aangehouden, maar in de Kamerbrief wordt aangegeven dat afhankelijk van de ontwikkelingen kan worden besloten tot verlenging. Voor de binnenvaart zal Nederland zoveel mogelijk internationaal afgestemde termijnen hanteren en zullen afspraken in EU- of CCR-verband leidend zijn.
 
Verzekeraars sluiten aan op coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart
Wanneer u gebruik maakt van de coulanceregeling sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is de verzekerbaarheid van uw schip een belangrijk aandachtspunt. Publiekrechtelijke coulance betekent niet automatisch dat alles privaatrechtelijk goed is geregeld. In de Kamerbrief staat de volgende passage:

“Er heeft overleg plaatsgevonden met het Verbond van Verzekeraars omdat het hebben van een geldig bewijs of certificaat is in sommige gevallen een voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van een verzekering. Het Verbond heeft aangegeven dat transporteurs en hun chauffeurs met een verlopen Code 95 en binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten bij hun leden verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.”

Hier kunt u het statement lezen van het Verbond voor verzekeraars. Omdat niet is uit te sluiten dat u verzekerd bent bij een verzekeraar die niet aangesloten is bij het Verbond van Verzekeraars, blijft het raadzaam om - bij overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip -  contact op te nemen met uw verzekeraar om na te gaan of hij ook deze coulance betracht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

TOGS regeling SBI-code 50.30 Binnenvaart vestigingsvereiste niet van toepassing

Eerder informeerden we u al middels dit bericht dat de SBI-code 50.30 – Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) is toegevoegd aan de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Echter was er nog geen duidelijkheid verkregen over het wel of niet van toepassing zijn van het vestigingsvereiste.

Op 16 april is een aangepaste beleidsregel TOGS gepubliceerd, waarin vermeld staat dat het vestigingsvereiste niet geldt voor ambulante ondernemingen, waaronder SBI-code 50.30 ook valt.

De toelichting op de uitzondering op de eis van vestiging met een ander adres van het privéadres van de eigenaar of eigenaren van de onderneming in de Staatscourant benoemt expliciet binnenvaartdienstverleners (passagiersvaart en veerdiensten) als sector met ambulante bedrijfsmiddelen die voor hoge vaste kosten zorgen. Het betreft bedrijfsmiddelen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering, in dit geval de schepen. Voor deze ambulante ondernemingen geldt in het geheel de genoemde vestigingseis niet, aangezien het evident is dat deze sectoren hoge vaste lasten hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Minister van Nieuwenhuizen neemt maatregelen voor versnelling infraprojecten

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen.

Een speciale taskforce van Rijkswaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. 

Minister Van Nieuwenhuizen: “We hebben onze bouwers die werken aan onze wegen, bruggen en andere infrastructuur hard nodig. Veel mensen verdienen hun boterham in de bouw. De sector is belangrijk voor onze economie. Daarom ben ik blij dat we samen met de sector de schouders er onder zetten zodat de vele bedrijven en mensen die werken in de bouw zo goed mogelijk door deze tijd komen en aan het werk kunnen blijven.”

De minister heeft de Tweede Kamer op 22 april middels een brief geïnformeerd hoe aanleg, vervanging en renovatie en beheer en onderhoud in volle vaart kan doorgaan, waarbij voorop staat dat dit veilig en conform de richtlijnen van het RIVM kan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Update incident Fosfine

Refererend naar nieuwsbrief 2020-2 en nieuwsbrief 2020-8 informeren wij u hierbij over de verdere ontwikkelingen rond het incident waarbij bemanningsleden vergiftigd zijn geraakt door fosfine (een biocide).

Opvolging van het incident
In nieuwsbrief 2020-8 informeerde wij u over het rapport van de Onderzoekscommissie veiligheidsincidenten van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied. Uit dit rapport kwam naar voren dat het Plan van Aanpak van de haven Amsterdam voornamelijk voorziet in het gebruik van fosfinetabletten in sleeves en onvoldoende de risico’s afdekt bij het gebruik van losse tabletten. Deze kunnen immers na de overslag achterblijven en onder invloed van zuurstof en vocht fosfinegas afgeven. Het Plan van Aanpak Ontsmetten van schepen zal hierop ook worden aangepast, waarbij de haven van Amsterdam en Rotterdam samenwerken.

Kamervragen
Minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in de kamer gestelde vragen beantwoord door middel van een brief. In deze brief dringt de minister o.a. aan op integrale aanpak en pleit voor een meldplicht van met biocide behandelde ladingen voor alle zeehavens. De aanbevelingen die uit het onderzoek van de Onderzoekscommissie naar voren zijn gekomen, zullen worden besproken in het Rijkshavenmeesteroverleg.

Actie vanuit de sector
Het Comité van Graanhandelaren heeft het initiatief genomen voor een overleg met stakeholders rond het vervoer, op- en overslag van diervoeders, hier waren ook gasdeskundigen aanwezig. Bij dit overleg -waar eveneens het CBRB aan heeft deelgenomen- heeft men gesproken over de processen en ervaringen rond het vervoer van gegaste ladingen.

De insteek van de sector is dat het vervoer veilig plaats kan en moet vinden. Het CBRB heeft gepleit voor het altijd en op voorhand informeren van het schip en een open communicatie in de vervoersketting over gegaste ladingen. Daarnaast heeft het CBRB aandacht gevraagd voor de te nemen maatregelen. Want alleen informeren maakt mensen wel bewust dat de lading gegast is geweest, maar men niet weten wat men kunnen of niet kan doen, of niet bij machte is om dit te kunnen doen, is de veiligheid nog niet verzekerd. In de media (artikelen in Schuttevaer) ontstond een discussie over gasmeters aan boord. Zo eenvoudig is dit niet en uitsluitend hierdoor kan de veiligheid niet voldoende worden geborgd, dit zou zelfs kunnen leiden tot schijnveiligheid. Veilig vervoer van gegaste ladingen moet bij de bron worden aangepakt; er moet worden gegarandeerd dat de lading veilig vervoerd kan worden in binnenvaartschepen.

Visie CBRB
Het CBRB heeft aangegeven dat het wenselijk is om het vervoer van gegaste diervoeders niet in het ADN op te willen nemen. Ten eerste gaat het niet om vervoer van gevaarlijke stoffen, maar om eerder met gevaarlijke stoffen behandelde diervoeders. Ten tweede zou dit de kans aannemelijk maken dat dergelijke ladingen onnodig in schepen met een Certificaat van Goedkeuring zouden mogen worden vervoerd. Dit lijkt onnodig en deze scheepscapaciteit is niet aanwezig.

Om het probleem van losse tabletten aan te pakken is het CBRB van mening dat er vanuit het ministerie druk gezet moet worden in het internationale EU-overleg, om losse tabletten te verbieden. Met het gebruik van tabletten in sleevesvorm is uitgebreide ervaring van representatieve en betrouwbare metingen. In combinatie met een optimale communicatie en geschikte noodmaatregelen kunnen gegaste ladingen veilig worden vervoerd.

Het CBRB heeft ook voorgesteld in de Werkgroep Arbo het aspect ‘gegaste droge lading’ op te willen nemen als nieuw hoofdstuk in de Arbocatalogus. De kennis en expertise rond gevaarlijke stoffen komt hierbij goed van pas.

Momenteel loopt er nog steeds een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie en helaas hebben ook ILT en ISZW nog geen uitspraken gedaan naar hun bevindingen over dit incident. Het CBRB betreurt dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid geen onderzoek doet naar dit incident, vanwege de heldere schetsing van leermomenten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Roadmap naar een Europese bemanningsregeling bijna gereed

We vinden het belangrijk dat er nieuwe Europese bemanningsregeling komt, die flexibiliteit biedt voor rederijen en particulieren. Het is belangrijk dat de nieuwe regels werkbaar en controleerbaar zijn. CESNI helpt/ondersteunt de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften voor de gebruikers van de vaarwegen en geharmoniseerde handhaving op Europees niveau.
 
Nadat vakbonden en werkgeversorganisaties samen een onderzoek hebben gedaan naar de werkbelasting (To A Sustainable Crew System – TASCS), is in het afgelopen jaar in CESNI gesproken over hoe nu verder. Gesprekken die we met de leden van onze Sociale commissie en EBU samen hebben voorbereid. Deze week hebben we samen een aantal voor ons als werkgevers/ondernemers belangrijke inzichten ingebracht in de CESNI vergadering. Ook andere delegaties hebben dit gedaan. Daarmee kwamen belangrijke conclusies en aanbevelingen samen.
 
Een paar belangrijke conclusies zijn: ook in de toekomst willen we met tabellen werken. Tabellen waarin een aantal belangrijke variabelen vanuit het TASCS onderzoek worden meegenomen. Er is meer flexibiliteit nodig, in de nieuwe regelgeving moeten we mee kunnen gaan met technische ontwikkelingen. Naast de geldende regels van de arbeidstijdenwet zal de nieuwe bemanningsregeling verplichte rusttijden moeten kennen. Tot slot benoemen we het belang van digitale controle middelen.
 
Komende weken zullen de concept conclusies en aanbevelingen met ons gedeeld worden. Doel is om voor de zomer een roadmap op te stellen. Bij publicatie zullen wij deze roadmap sector breed delen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CESNI kwalificaties en competenties

Deze week zijn in CESNI/QP naast de hierboven vermelde bemanningsregeling de volgende onderwerpen aan de orde gekomen.
 • Europees model voor examens op managementniveau en de praktijkexamens voor een certificaat op operationeel niveau.
In een werkgroep is de inhoud en de methode van examineren voorbereid. Dit is besproken. Deze gedegen opzet wordt nu verder gedeeld voor toetsen, checken met experts, zoals Edina. Vervolgens kan dit afgerond worden in de CESNI commissie.
 • ES-QIN standaarden, de wens is gedeeld om bijvoorbeeld het onderdeel standaard communicatiezinnen in ES-QIN op te nemen. Ook al is dit een onderdeel waarbij geen bindende standaard wordt nagestreefd. ES-QIN zijn gezamenlijk ontwikkelde standaarden. Dit zegt niets over de vorm van binding van lidstaten of niet. Conclusie van de vergadering: ook gezamenlijk ontwikkelde aanbevelingen kunnen en willen we in ES-QIN opnemen.
 • Standaard communicatiezinnen in vier talen. In CESNI/QP is het document doorgenomen en zijn de puntjes op de i gezet. Dit wordt nader uitgewerkt.
 • De voortgang van de werkgroep CESNI/QP/crew is besproken. In juni wordt de roadmap naar een nieuwe Europese bemanningsregeling verwacht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Geen aanvullende maatregelen binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam

Na vragen vanuit het CBRB heeft het Havenbedrijf Rotterdam het volgende laten weten:
In tegenstelling tot de toelating voor zeevaart zijn er voor de binnenvaart geen aanvullende coronavirusmaatregelen anders dan die voor iedereen gelden. Dit wil zeggen dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen en er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.
 
Coronavirusklachten aan boord 
Wanneer een bemanningslid of gezinslid symptomen heeft van het coronavirus, wordt dit zoals gebruikelijk gemeld aan de eigen huisarts of arboarts, in Nederland of in het buitenland. De arts neemt contact op met de schipper voor meer informatie. De arts komt alleen in zeer dringende gevallen aan boord. Iemand met lichte coronavirusklachten blijft aan boord.
 
Indien de arts oordeelt dat een zieke niet langer aan boord in isolatie kan blijven, of wanneer er onvoldoende isolatiemogelijkheden zijn, is er in overleg met de arts en GGD de mogelijkheid voor opvang aan de wal. Oordeelt de arts dat de patiënt levensbedreigend ziek is, dan wordt hij in een ziekenhuis opgenomen.Is er sprake van een acute situatie, dan dient 112 gebeld te worden.

Walverlof 
Ga alleen van boord om medische redenen of om boodschappen te doen. 

Scheepsbezoeken 
Laat zo weinig mogelijk mensen aan boord gaan. Uitzonderingen hierop zijn medici en dringend noodzakelijk personeel, zoals voor bevoorrading en reparaties, en overheden.

Bemanningswissels
Op voorwaarde dat dit op een gecontroleerde manier gebeurt, kunnen bemanningswissels zoveel als mogelijk doorgang vinden. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden geldt dat dit alleen kan voor zover de luchtvaart dit toelaat en volgens de geldende immigratieregels.

Havenoperaties
Wanneer een bemanningslid of gezinslid positief op het coronavirus is getest, dan kunnen cargo-operaties doorgaan. De bemanning of het gezinslid mag dan niet in contact komen met havenwerkers.

Vertrek schip
Een schip met een gezinslid of bemanningslid met lichte coronavirusklachten mag in principe vertrekken als het schip in de ogen van de schipper veilig gevaren kan worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Port of Rotterdam

Naar boven

 

Update Calamiteit sluis Weurt Oost

Vorige week informeerde wij u in onze nieuwsbrief over de calamiteiten bij sluis Weurt Oost. Rijkswaterstraat heeft ons geïnformeerd over de huidige stand van zaken bij Sluis Weurt:

Weurt Oost
De duikinspecties hebben opgeleverd dat de Middendeur van Weurt Oost geschikt is om te kunnen worden geplaatst op de positie van de Waaldeur. De afgelopen dagen is de Waaldeur verplaatst naar de zuidkant van het sluiscomplex, waar in het dok later de reperatie zal plaatsvinden. De komende dagen wordt de rails geïnspecteerd en starten de voorbereidingen om de Middendeur te verplaatsen naar de Waaldeurpositie. Op maandag 27 april vinden naar verwachting de laatste werkzaamheden plaats en na het testen is de sluis Weurt Oost rond 20:00 weer in bedrijf.

Weurt West
De werkzaamheden ter voorbereiding van Weurt West lopen op schema. De aannemer heeft voor Weurt Oost een tweede team ingezet, zodat het bestaande team zich kon blijven voorbereiden op de werkzaamheden aan de Waaldeur van Weurt West. Vooralsnog lijken deze op 28 april te kunnen starten.
 
Sint-Andries
De werkzaamheden in Sint Andries lopen op schema, zodat deze sluis beschikbaar is op het moment dat de werkzaamheden op Weurt West gaan starten.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat

Naar boven

 

Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III

Het Wilhelminakanaal in Tilburg is niet geschikt voor grote binnenvaartschepen, waardoor bedrijven langs het water niet optimaal bereikbaar zijn. Door de opwaardering van het kanaal, Sluis II te herbouwen en groter te maken en de afbouw van Sluis III wordt Brabant beter bereikbaar. Dit zorgt voor meer economische bedrijvigheid in het gebied.

De provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat werken in het project Wilhelminakanaal herbouw Sluis II en afbouw Sluis III samen aan een betere bereikbaarheid van de Tilburgse havens.

Klik hier voor de eerste nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over dit project met meer informatie over de stand van zaken.
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.