Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 16 april 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 14

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Terugkoppeling gesprek met minister van Infrastructuur en Waterstaat op 15 april
  2. Minister van Nieuwenhuizen bezoekt de binnenvaart
  3. MO-26: Certificaten van Goedkeuring en kortlopende Certificaten
  4. Nieuwe vrijwillige pensioenregeling in de maak
  5. Binnenvaart Bedankt!
  6. Aanpak Twentekanalen
  7. Calamiteit sluis Weurt Oost
  8. Rapport evaluatie RIS Directive beschikbaar
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
 

Terugkoppeling gesprek met minister van Infrastructuur en Waterstaat op 15 april jl.

Na het gesprek van 1 april met de minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft er gisteren opnieuw een gesprek plaats gevonden tussen de minister en de maritieme sector, waaronder ook het CBRB, om de huidige stand van zaken te bespreken. In dit gesprek is de verzamelde informatie van de leden meegenomen en heeft Paul Goris, voorzitter van het CBRB, deelgenomen aan deze digitale bijeenkomst.

Markt
De huidige stand van de markt, waarbij de situatie met name bij de droge lading met de week verslechtert, het containervervoer kampt met teruglopende volumes en dat het personenvervoer onverminderd erg lijdt onder deze crisis, is nogmaals onder de aandacht gebracht bij de minister. Er is tijdens het gesprek extra aandacht gevraagd voor de bijzondere status van de ‘overheids’-veren, die buiten sommige regelingen vallen. Er moet gezamenlijke verantwoordelijkheid komen van nationale en decentrale overheden voor veerdiensten. Er wordt door de minister druk op dit onderwerp gezet.

Steunmaatregelen
Op 7 april heeft het kabinet besloten over uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Daarbij zijn ook enkele voor de binnenvaart relevante SBI-codes aan de lijst toegevoegd. Helaas is de code 50.10 (passagiersvaart en waddenveren) nog niet toegevoegd. De minister gaf aan dit besproken te hebben met staatssecretaris van Veldhoven, die deze kwestie behandelt. Ze zegt toe op korte termijn hierover een terugkoppeling te kunnen doen.

Ook de vestigingsvereisten van de TOGS-regeling en het seizoenswerk in de NOW-regeling zijn nogmaals aangekaart bij de minister. Deze regeling biedt vrijwel geen oplossing voor veel ondernemers die grotendeels afhankelijk zijn van seizoenswerk. Er is al contact met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat over deze onderwerpen. Dit wordt op korte termijn teruggekoppeld.

Infrastructuur
Met ingang van vorige week is de nachtsluiting van de sluizen op de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) een feit. Waar de grondslag voor dit besluit (beschikbaarheid bedienend personeel ten gevolge van COVID-19) niet ter discussie staat, heeft het CBRB wel vraagtekens over de snelheid, eenzijdigheid en de argumentatie waarmee de dagelijkse sluiting tussen 21:00u en 05:00u is bekrachtigd.

CBRB-voorzitter pleit voor onbelemmerde doorgang van goederen. Het gaat hier immers om één van de vitale Europese TEN-T transportassen waarop een zeer aanzienlijke beperking is ingesteld, voorlopig zonder concrete einddatum. Het besluit van de Franse exploitanten om zonder alternatief binnen 48 uur 1/3 van de dagelijkse schutcapaciteit te onttrekken staat dan ook haaks op deze ambitie om de onbelemmerde doorgang van goederen, met name de essentiële goederenstromen, te kunnen waarborgen.

Nederland en België slagen er ondanks de corona maatregelen wel in om de bediening van hun vitale infrastructuur op de assen Rijn-Amsterdam en Rijn-Antwerpen/Gent in stand te houden.

Het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en de European Barge Union (EBU) hebben deze situatie al op nationaal en internationaal niveau met verschillende partijen besproken en vragen nu de minister actie te ondernemen op Europees en Frans niveau. De minister heeft toegezegd dit op te nemen met haar Franse ambtgenoot.

Banken
Rente en aflossingen zijn in deze crisis voor 6 maanden opgeschort. In het gesprek van gisteren is de vraag neergelegd of de looptijd van de leningen kunnen worden verlengd met de periode van uitstel. In de vorige crisis was dit ook het geval. De minister gaat dit opnemen met haar collega van het ministerie van Financiën, maar vraagt wel om input van een aantal voorbeelden van destijds. Wij hebben toegezegd deze voorbeelden te zullen aanleveren.

Vergroening
In deze crisis en de mogelijke recessie die daar op volgt, mogen de vergroeningsambities van de sector niet in de knel gaan komen. De nationale fondsen die toegezegd zijn voor het plaatsen van EURO VI en Stage-V motoren, laten al enige tijd op zich wachten. Een versnelling van zowel het nationale als Europese fonds is wenselijk gezien de nu zeer beperkte investeringscapaciteit door deze crisis.

Alhoewel deze crisis te boven komen de belangrijkste prioriteit heeft, hebben het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer de minister gewezen op de reeds bestaande afspraken die tot uitvoering moeten worden gebracht. Over nationale fondsen voor de EURO VI en stage V regeling beloofde de minister snel terug te komen en in overleg te gaan met het ministerie van Financiën. Een onderwerp waar CBRB continu aandacht zal blijven vragen bij het ministerie van IenW.

1,5 meter economie
Het CBRB heeft van het ministerie van IenW de vraag gekregen hoe de 1,5 meter economie in de binnenvaart zou kunnen werken. Wij inventariseren met de leden van de verschillende deelmarkten hoe dit mogelijk zou kunnen zijn. In de tankvaart en droge lading lijkt dit te realiseren, maar in het personenvervoer is dit een grote uitdaging. Wij zijn als sector voorstander om alles weer naar de normale omstandigheden terug te brengen. Gisteren hebben we in ons gesprek laten weten dat we dit verder uitwerken en aanleveren aan het ministerie.

Zodra wij meer weten over de terugkoppeling van de bovengenoemde punten zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Daarnaast wordt erop kort termijn weer een nieuw gesprek gepland met de minister.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Minister van Nieuwenhuizen bezoekt de binnenvaart

Deze middag heeft minister van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een kort bezoek gebracht aan de binnenvaart. De minister waardeert de inzet van de binnenvaart als belangrijk onderdeel van de vitale processen. Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben dit werkbezoek georganiseerd.

De minister is door Paul Goris (voorzitter CBRB) en Leny van Toorenburg (BLN) ontvangen bij de Volkerraksluizen, waar zij bijgepraat is over de recente ontwikkelingen in de binnenvaart en met name problemen waar de sector tegen aanloop tijdens deze coronacrisis. Daarna is een bezoek gebracht aan de “Amistade”. Daar is gesproken met de kapitein van het schip, ook over de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot het coronavirus.
Minister Cora van Nieuwenhuizen en Paul Goris (voorzitter CBRB) bij de Volkerraksluizen
 

MO-26: Certificaten van Goedkeuring en kortlopende Certificaten

De sector heeft naar de Nederlandse overheid haar zorgen uitgesproken over de situatie wanneer de veplichte ADN-keuringen niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden door de coronacrisis. Op internationaal niveau is mede door medewerking van het Nederlandse Ministerie de Multilaterale Overeenkomst (“MO”) 26 in het leven gekomen en te vinden op de website van het UNECE.
 
Deze MO voorziet in het mogelijk vastlopen van de verplichte verlenging van (voorlopige) Certificaten van Goedkeuring en kortlopende certificaten zoals brandslangen, blussers, meggertesten, keuringen van gasdetectiemeters, etc. door het coronavirus.
 
De MO is vooralsnog uitsluitend getekend door Frankrijk en Luxemburg. België is bezig met de ondertekening van deze MO. Hierbij een vrij vertaalde toelichting van deze MO door het CBRB. Nederland heeft voorbereidingen getroffen om deze MO eventueel te kunnen tekenen, maar zal dit uitsluitend doen als de directe noodzaak er is. Vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt dat er bij de genoemde keuringen geen doorgang meer plaats vindt en zal deze MO dus niet ondertekend worden door Nederland. We krijgen de indruk dat Duitsland er hetzelfde in staat.

Problemen ervaren?
Mocht u problemen ervaren rond de genoemde keuringen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat wij kunnen aansturen op een ondertekening door de Nederlandse overheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe vrijwillige pensioenregeling in de maak

Werkgevers en vakbonden spreken over een nieuwe mogelijk vrijwillige pensioenregeling voor onze sector. Wij willen een pensioenregeling die twee zaken regelt:
  • een passend inkomen voor later
  • en inkomen bij overlijden
In het pensioenakkoord van zomer 2019 staat de wens om de uitkering voor nabestaanden in Nederland te standaardiseren. Een commissie is nu aan het werk. Deze commissie kijkt ook naar veranderingen in de samenleving. Een idee is om bij overlijden niet langer van een lange uitkering voor de partner uit te gaan, maar een bedrag ineens uit te keren. Nabestaanden krijgen zo financieel armslag om hun leven opnieuw in te richten. Basisgedachte is dat tegenwoordig beide partners een eigen inkomen hebben.

We zijn heel benieuwd met welke adviezen en ideeën deze commissie uiteindelijk gaat komen. We willen dit echt afwachten en dan pas gaan uitwerken wat wij in de binnenvaart een goede oplossing zouden vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenvaart Bedankt!

Heeft u het al gezien? De (digitale) campagne van het CBRB en IVR om de binnenvaart te bedanken? Naast de zorghelden, willen wij ook digitaal klappen voor onze helden in de binnenvaartsector. De binnenvaartsector is ook in deze coronacrisis cruciaal voor het vervoer van onze goederen.

U kunt onze campagne zien in Rotterdam, de Drechtsteden en langs de A15 bij Hardinxveld-Giessendam. 

 

Aanpak Twentekanalen

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen zij onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

In deze nieuwsbrief informeren zij u over al deze werkzaamheden, zoals
Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat
 

Calamiteit sluis Weurt Oost

De roldeuren van de sluis Weurt Oost rijden over rails op de bodem van de sluis. Van één van de wielstellen van de deur aan de Waalzijde is een as gebroken. De duikinspectie heeft inmiddels opgeleverd dat een tweede as ook in slechte staat is. De Waaldeur is daarom buiten bedrijf gesteld en wordt er momenteel op Weurt Oost met de 110 meter korte kolk geschut.
 
Als eerste actie wordt momenteel gekeken of de assen van de Kanaaldeur, de Middendeur en de rails van het Waalhoofd nog goed zijn. Zijn deze nog goed, dan wil Rijkswaterstaat een deur (bij voorkeur de Middendeur) plaatsen op de positie van de Waaldeur.
 
Het streven is om voor Weurt Oost weer een lange kolk beschikbaar te hebben op het moment dat de werkzaamheden aan Weurt West op 28 april (begin stremming) starten.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat
 

Rapport evaluatie RIS Directive beschikbaar

De Europese Commissie heeft het rapport van de evaluatie van de RIS Directive online gepubliceerd. De evaluatie is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de vaarwegen in Europa.

Het rapport geeft een helder overzicht van de voortgang en wat het de diverse stakeholders al dan niet heeft gebracht. De inhoud zal worden gebruikt om toekomstig beleid op het gebied van RIS verder aan te scherpen en te verbeteren. 
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.