Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 9 april 2020 - CBRB nieuwsbrief Nr. 13

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. TOGS regeling SBI code 50.30 Binnenvaart toegevoegd
 2. Nachtsluiting sluizen Bovenrijn
 3. EU ministers streven naar internationale aanpak laagwater
 4. Ontwerp Havennota 2020-2030
 5. Gedelegeerde Verordening van de Commissie betreffende de Europese scheepsrompendatabank
 6. Ligplaatsen Wilhelminahaven Dordrecht weer in gebruik genomen
 7. Klaar voor de toekomst met smart shipping
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
 

TOGS regeling SBI code 50.30 Binnenvaart toegevoegd

BMKB premie verlaagd - NOW-regeling seizoenswerk

Op 7 april heeft het kabinet besloten over uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Daarbij zijn ook enkele voor de binnenvaart relevante SBI-codes aan de lijst toegevoegd:
 • Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) (50.30)
 • Dienstverlening voor vervoer over water (52.22)
 • Verhuur en lease van schepen (77.34)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) streeft ernaar om aanvragen van aanvullende sectoren vanaf woensdag 15 april 2020 mogelijk te maken.

Vestigingsvereiste
De regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Daarom moet de onderneming op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres.
 
In de begeleidende kamerbrief wordt ook een toelichting gegeven op de vestigingsvereiste. Er is onderkend dat het in sommige sectoren kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Als voorbeeld wordt de auto- en motorrijschoolhouders branche genoemd. Met op de sector toegesneden criteria, en waar nodig een eigen verklaring van de ondernemer, wil men het oogmerk van de regeling bereiken met wel het behoud van geautomatiseerde verwerking. Op basis van de kamerbrief zijn wij van mening dat de in de kamerbrief genoemde uitzondering ook op onze sector van toepassing is.
 
Om hier zekerheid over te verkrijgen, hebben we reeds contact opgenomen met ons contactpersoon bij het ministerie. In een eerder stadium hadden we het ministerie er reeds op gewezen dat er in onze sector bedrijven zijn die op hun huisadres staan ingeschreven. Het ministerie heeft ons laten weten hierop terug te komen. Mocht het ministerie een andere mening zijn toegedaan, dan zullen we ons hard maken voor op onze sector toegesneden criteria.
 
Succesvolle lobby, maar de lobby gaat door
De afgelopen weken zijn onze punten op verschillende niveaus en bij verschillende organisaties ingediend, tot de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan toe. Ook via VNO-NCW zijn onze punten aangekaart. We zijn verheugd dat de code 50.30 dankzij onze lobby is toegevoegd. Maar de code 50.10 is helaas (nog) niet toegevoegd. Over dit punt en de uitzondering op het vestigingsvereiste zullen we dan ook in contact blijven met het ministerie van IenW en VNO-NCW.
 
Verlaging premie borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) coronamodule
Banken en ondernemers (waaronder het CBRB namens de leden) hebben de overheid gevraagd of de BMKB-provisie van de coronamodule van 3,9% verlaagd kan worden. Het kabinet heeft besloten om de premie te verlagen naar 2%, waarbij rekening is gehouden met staatssteunregels en de maximale hoogte van het leenbedrag. Daarnaast wordt op basis van de verwachte benutting van de BMKB het garantiebudget van de BMKB verhoogd.
 
NOW-regeling houdt geen rekening met seizoenswerk
Op dit moment wordt binnen het Noodpakket Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geen rekening gehouden met seizoenswerk. Diverse ondernemers en brancheorganisaties hebben reeds aandacht gevraagd voor deze weeffout in de NOW. Ook het CBRB heeft dit punt aangekaart en gevraagd om de NOW te laten aansluiten bij de seizoensgebonden sectoren, zoals de dagpassagiersvaart, de riviercruisevaart en sommige veerdiensten ook zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nachtsluiting sluizen Bovenrijn

Met ingang van vorige week is de nachtsluiting van de sluizen op de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) een feit. Het CBRB heeft begrip voor de grondslag voor dit besluit (beschikbaarheid bedienend personeel ten gevolge van COVID-19), maar is kritisch over de snelheid, eenzijdigheid en de argumentatie waarmee de dagelijkse sluiting tussen 21:00u en 05:00u is bekrachtigd. De communicatie over de voorgenomen sluiting bereikte het CBRB en de EBU op maandag 30 maart, op dat moment waren de betrokken exploitanten al voornemens de sluiting nog diezelfde avond te bekrachtigen. Door de tussenkomst van de CCR is het besluit uiteindelijk met twee dagen uitgesteld. 
 
Het CBRB benadrukt dat het hier gaat om één van de vitale Europese TEN-T transportassen waarop een zeer aanzienlijke beperking is ingesteld, voorlopig zonder concrete einddatum. De transport- en mobiliteitssector is reeds in een vroeg stadium door de Europese Commissie aangewezen als vitale sector om de economische continuïteit te kunnen waarborgen. Het besluit van de Franse exploitanten om zonder alternatief binnen 48 uur 1/3 van de dagelijkse schutcapaciteit te onttrekken staat haaks op deze ambitie om de onbelemmerde doorgang van goederen, met name de essentiële goederenstromen, te kunnen waarborgen. Als argumentatie om voor een nachtelijke sluiting te kiezen is opgevoerd dat er in de genoemde uren beperkt scheepvaartverkeer plaatsvindt, waardoor de impact op het totale verkeer beperkt zou blijven. Deze keuze blijkt echter zeer nadelig uit te vallen voor met name segmenten die in geregelde lijndiensten varen. Deze schepen liggen overdag in behandeling bij de verschillende terminals, en passeren juist in de nachtelijke uren de sluizen. Hierdoor blijven zij in staat om, ondanks de huidige omstandigheden, een gereguleerd vaarschema en daardoor continuïteit te waarborgen. Met het wegvallen van de nachtelijke schutcapaciteit, komt de flexibiliteit en betrouwbaarheid van deze diensten in het gedrang.
 
Het CBRB heeft daarom een dringend verzoek gedaan om, gezien het belang van de Rijn als Europese transportas, dit eerder genomen besluit voor de nachtelijke sluiting (opnieuw) bij de CCR ter discussie te stellen. Dit verzoek is inmiddels aangekaart bij de Rijnvaartcommissarissen, Europarlementariër Caroline Nagtegaal en de EBU. Wij roepen op tot duidelijkheid over het afschalingsplan van de betrokken exploitanten en gerichte alternatieven om de bediening van de sluizen in de Bovenrijn binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

EU ministers streven naar internationale aanpak laagwater

De Rijn en zijn stroomgebied: duurzaam beheerd en klimaatbestendig

Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben rondom de laagwaterproblematiek samen stevig gelobbyd voor een internationale aanpak van droogte en een aanpak op systeemniveau voor het stroomgebied als geheel. Dat hebben we ook als zodanig ingebracht bij de droogtetafels en ingebracht bij een internationale Rijnministersconferentie. Afgesproken is om gezamenlijke beoordelingscriteria en oplossingscriteria te ontwikkelen voor de aanpak van laagwater. Daarnaast zal een gezamenlijke aanpak voor de omgang met de effecten van laagwater in het gehele Rijnstroomgebied worden opgesteld.

Rijnministersconferentie
Op 13 februari 2020 was Nederland gastland voor de 16e ministersconferentie van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR). De Conferentie is erin geslaagd een aantal belangrijke afspraken te maken over de bescherming van de Rijn en deze vast te leggen in het Programma Rijn 2040, dat de ondertitel meekreeg: “De Rijn en zijn stroomgebied: duurzaam beheerd en klimaatbestendig”. Dit programma bevat afspraken over een verantwoord gebruik van de Rijn, over het tegengaan van overstromingen en droogte en over de verbetering van de waterkwaliteit.

Gezamenlijke aanpak
De ministers van 10 Europese landen in het Rijnstroomgebied hebben besloten om de Rijn en zijn stroomgebied duurzaam beheerd en klimaatbestendig bestendig te maken. Een van de punten die aangepakt wordt is de laagwaterproblematiek op de Rijn. Op de 20ste internationale Rijnministersconferentie van maart dit jaar is afgesproken dat er gezamenlijke beoordelingscriteria en oplossingscriteria zullen worden ontwikkeld voor de aanpak van laagwater. Daarnaast zal een gezamenlijke aanpak voor de omgang met de effecten van laagwater in het gehele Rijnstroomgebied worden opgesteld.

Lobby voor internationale benadering
Het CBRB heeft samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer rondom de laagwaterproblematiek nationaal en internationaal gelobbyd voor deze internationale benadering en voor een aanpak op systeemniveau voor het stroomgebied als geheel. Wanneer elk land ongecoördineerd zijn eigen maatregelen neemt, kan dit het riviersysteem als geheel negatief beïnvloeden en dat kan leiden tot lagere waterstanden. Dat heeft het verleden ook uitgewezen, de waterstand op de Waal was tijdens de droogte van 2018 lager dan gebruikelijk bij dezelfde afvoer. Wij zijn daarom blij met het voornemen om internationaal meer samen te werken om de laagwaterproblematiek aan te pakken.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft met deze brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de 16e Rijnministersconferentie van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR). De passage uit het Ministerscommuniqué 2020 is als volgt:
 • De voortschrijdende klimaatverandering, in het bijzonder de toenemende laagwatersituaties en -perioden en de gevolgen daarvan, vormen een grote uitdaging voor het toekomstige waterbeheer en de gebruiksfuncties van de wateren in het Rijnstroomgebied. De ICBR krijgt de opdracht om haar klimaatadaptatiestrategie voor 2025 te actualiseren in coördinatie met de afzonderlijke, actuele en toekomstige nationale klimaatadaptatiestrategieën. De ICBR zal ook in de toekomstige beheers cycli van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn over overstromingsrisico's (ROR) rekening houden met de resultaten van de actuele en de volgende klimaatadaptatiestrategie.
 • Om beter voorbereid te zijn op perioden van laagwater worden gezamenlijke beoordelingscriteria en oplossingsrichtingen ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak voor de omgang met de effecten van laagwatergebeurtenissen in het gehele Rijnstroomgebied.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ontwerp Havennota 2020-2030

Eind maart is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat de ontwerp Havennota 2020-2030 aan de Tweede Kamer gestuurd. Aanleiding voor dit document is het rapport de mainports voorbij uit 2016, de opgaven in de klimaat- en energietransitie evenals de opkomst van digitalisering en vormen van autonome transportmiddelen. Doel van de nota is het geven van een doorkijk (tot 2030) over de kansen, opgaven en belangen van de mainports. De focus van de nota gaat echter verder dan de mainports. Ook het achterland wordt betrokken als onderdeel van de totale logistieke keten.

In het voorjaar van 2019 is in een consultatieronde door het ministerie uitvoerig gesproken met het CBRB en LINc. Diverse onderwerpen, waaronder modal shift en de rol van de congestieproblematiek binnen dit thema, digitalisering van ladinginformatie en acceptatie door overheden gestuurd door nieuwe Europese regelgeving zijn in dit gesprek behandeld. Onder andere het Maritime Single Window (MSW) is hier aangehaald. Deze tool, oorspronkelijk ontwikkeld om op een eenvoudige manier gegevens over lading met en tussen de verschillende overheidsinstanties te delen, blijkt in de praktijk beperkt te worden door blokkerende wet- en regelgeving. Herijking van het MSW is dan ook een onderdeel van de nota. Ook de situatie in de haven van Rotterdam voor de containerlogistiek komt in de Havennota uitgebreid aan de orde. Vanuit LINc is in dat kader aanbevolen om de overlow-hub mee te nemen in de nota waar het gaat om het thema bereikbaarheid, logistiek en goederen. Ook Nextlogic wordt in dit kader nadrukkelijk genoemd.

De schaalvergroting in de zeevaart wordt meerdere malen genoemd in de Havennota. Terecht wordt geconstateerd dat deze schaalvergroting leidt tot piekbelasting in de overslagactiviteiten en congestie voor het achterlandtransport. De kosten om de afhandeling in de zeehavens te verbeterende en de congestieproblemen te mitigeren, waaronder bundelings- en andere maatregelen, worden echter momenteel voor het grootste deel gedragen door de terminals in het achterland. Kosten die niet terugverdiend kunnen worden. Dit is een extra argument om het ‘havensysteem’ niet te beperken tot de mainport maar te beschouwen als een integraal systeem waar de corridors en binnenhavens nadrukkelijk onderdeel van uit maken.

Ook verduurzaming wordt nadrukkelijk als thema benoemd in de Havennota. Emissies die schadelijk zijn voor natuur en milieu blijven inherent aan industriële en logistieke bedrijvigheid in (zee)havens. De opgave is om deze negatieve effecten verder te verminderen. Van belang is daarbij ook dat havens en goederencorridors binnen de beschikbare milieuruimte (kunnen) opereren. In de Green Deal is reeds onderkent dat zeehavens en binnenhavens een faciliterende rol vervullen bij het terugdringen van schadelijke emissies door de zee- en binnenvaart. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld alternatieve tank- en laadinfrastructuur. Een ander aandachtspunt is de inzet op een verdere modal shift van de weg naar onder andere het water als onderdeel van de verduurzaming van de mobiliteit, en de daarmee samenhangende vermindering van zwavel, stikstof en fijnstof.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Gedelegeerde Verordening van de Commissie betreffende de Europese scheepsrompendatabank

De Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/474 van de Commissie van 20 januari 2020 betreffende de Europese scheepsrompendatabank is op 1 april 2020 in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. In deze verordening worden regels vastgesteld voor de verzameling en verwerking van en de toegang tot de gegevens die worden bewaard in de Europese scheepsrompendatabank (EHDB) als bedoeld in artikel 19 van Richtlijn (EU) 2016/1629 (richtlijn met technische voorschriften voor binnenschepen). De EHDB heeft de volgende functies:
 • Controle van een uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI) in de EHDB
 • Raadpleging van gegevens over scheepscertificaten
 • Raadpleging van gegevens over geweigerde of in behandeling zijnde certificaataanvragen
 • Toegang tot een digitale kopie van scheepscertificaten
 • Genereren van statistieken
 • Beheer van gebruikerstoegang
De gegevens worden geraadpleegd en verwerkt door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, van de partijen bij de herziene Rijnvaartakte en van derde landen die zijn belast met de taken in verband met de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/1629 (richtlijn met technische voorschriften voor binnenschepen)en Richtlijn 2005/44/EG (richtlijn betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren). De EHDB dient ter ondersteuning van de uitvoering van administratieve maatregelen voor de instandhouding van de veiligheid van de scheepvaart en het navigatiecomfort en om de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/1629 te waarborgen. Het binnenvaartbedrijfsleven verwelkomt deze ontwikkeling van een betrouwbare informatie-uitwisseling over certificaten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ligplaatsen Wilhelminahaven Dordrecht weer in gebruik genomen

In dit bericht aan de scheepvaart is te lezen dat de volgende ligplaatsen in de Wilhelminahaven weer in gebruik genomen: HbR 3, HbR 1 en HbR OZ 1. Tevens zijn er nieuwe locaties voor duwbakken: palen HbR OZ 2, en HbR OZ 3. Daarnaast is het ankervak DBA 1 beschikbaar gekomen voor duwbakken. Hier mogen duwbakken ankeren in het aangegeven vak, maximaal twee breed, met in achtneming van een afstand van 25 meter uit de kruin van de oever.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het Haven Coördinatiecentrum, telefoonnummer 010 – 252 10 00 of VHF kanaal 11.

Naar boven

 

Klaar voor de toekomst met smart shipping

Smart shipping, verregaande automatisering in de scheepvaart, is dichterbij dan de meeste mensen denken. De eerste op afstand bestuurbare en autonome meetvaartuigen zijn al beschikbaar. Ook voor grote binnenvaartschepen zijn er al functies beschikbaar als autopiloten en aanvarings-waarschuwingssystemen. De verwachting is dat deze systemen in de komende jaren langzaam maar zeker de schipper gaan ondersteunen en daarmee taken van de schipper kunnen overnemen.

Om ervoor te zorgen dat de binnenvaart zich verder kan ontwikkelen en zo veiliger en duurzamer wordt, is het belangrijk dat ook vaarwegbeheerders zich nu al voorbereiden op slimme technieken in wereld van morgen. Maar hoe doet u dat: u goed voorbereiden op de toekomst? Precies daarom maakte het programma Smart Shipping een boekje dat vaarwegbeheerders daarbij helpt.

Kijk voor meer informatie op de website van Smash Nederland.

Naar boven

 

CBRB gesloten

 • vrijdag 10 april 2020 - CBRB gesloten in verband met Goede Vrijdag
 • maandag 13 april 2020 - CBRB gesloten in verband met Tweede Paasdag 
Het CBRB wenst iedereen ondanks de coronacrisis toch een fijn en zonnig Paasweekend toe.
 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het CBRB openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.