Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Werkgeversinformatie

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Werken in de binnenvaart betekent je voortdurend ontwikkelen. Werkgevers faciliteren dit.

 

Arbeidsmarkt

De sector heeft haar strategische visie op de arbeidsmarkt vastgelegd in: ‘Alle hens aan dek, een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.’  Deze visie is uitgewerkt in een agenda/actieprogramma. 

Wij zetten in op voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. We kijken naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige) werknemers naar onze sector te trekken, werken we ook aan het goed opleiden van onze mensen. We willen carrièremogelijkheden bieden en medewerkers boeien en binden.

Wat is begin 2021 de stand van zaken van de strategische arbeidsmarktagenda? We hebben een overzicht van behaalde resultaten en plannen voor de komende tijd bijgevoegd: Nieuwsbrief 2021 - Arbeidsmarkt Alle Hens Aan Dek - Special

Februari 2021 is het thematisch rapport over de arbeidsmarkt in de Europese binnenvaartsector uitgekomen. Dit rapport is opgesteld in partnerschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Commissie.
 
Het volledige rapport kan worden gedownload of online in het Engels worden geraadpleegd op: www.inland-navigation-market.org

Download in het Nederlands: De arbeidsmarkt in de Europese binnenvaart 2020-2021  

 

Onderwijs

In onze sector volgen de veranderingen en innovaties elkaar in hoog tempo op. Medewerkers hebben meer en vaker technische en logistieke opleiding nodig. Wij werken samen met het nationale binnenvaartonderwijs aan een goed opleidingspakket voor medewerkers in de binnenvaart; opleidings(modules) met erkende diploma’s of certificaten.

Naast nationaal is ons werkveld ook Europees. We hebben meegedacht en gesproken over Europese normen, de zogenoemde ES-QIN standaarden. De verordening 2020/473 legt de wettelijke basis onder de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart. Editie 2019 is beschikbaar op de website van CESNI. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Deel I: Competentiestandaarden
 • Deel II: Standaarden voor praktijkexamens
 • Deel III: Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
 • Deel IV: Standaarden inzake de medische geschiktheid
 • Deel V: standaarden voor modellen van documenten met betrekking tot de bemanning in de binnenvaart

In januari 2022 gaan Europa breed een aantal van deze ‘nieuwe’ standaarden in.

Overzicht van de nieuwe eisen per 17 januari 2022:

  • Is tenminste 17 jaar
  • Heeft een erkende reguliere opleiding matroos van tenminste 2 jaar afgerond
  • Heeft een vaartijd van tenminste 90 dagen opgebouwd als onderdeel van het opleidingsprogramma
   (Opleiding en examens via reguliere opleiders = VMBO-M&T of MBO-BOL/BBL)

  • Is tenminste 18 jaar
  • Is geslaagd voor competentiebeoordeling door bestuurlijke autoriteit (CBR examens)
  • Heeft een vaartijd van tenminste 360 dagen opgebouwd of een vaartijd van tenminste 180 dagen + tenminste 250 dagen werkervaring aan boord van een zeeschip
   (Examens bij het CBR)

  • Heeft 5 jaar werkervaring voorafgaand aan inschrijving voor een erkende opleiding matroos
   of heeft 500 dagen werkervaring op een zeeschip
   of heeft een beroepsopleiding van tenminste 3 jaar voltooid voorafgaand aan inschrijving voor een erkende opleiding matroos
  • Heeft een erkende opleiding matroos van tenminste 9 maanden afgerond
  • Heeft een vaartijd van tenminste 90 dagen opgebouwd als onderdeel van het opleidingsprogramma
   (Opleiding via erkende private opleiders, examen bij het CBR)

  • Is tenminste 18 jaar
  • Heeft een erkende reguliere opleiding voor schipper van tenminste 3 jaar afgerond
  • Heeft een vaartijd van tenminste 360 dagen opgebouwd als onderdeel van het opleidingsprogramma of na het afronden daarvan
  • Heeft een marifooncertificaat
   (Opleiding en examens via reguliere opleiders MBO-BOL/BBL)

  • Is tenminste 18 jaar
  • Beschikt over een kwalificatiecertificaat als stuurman
  • Is geslaagd voor competentiebeoordeling door bestuurlijke autoriteit (CBR examens)
  • Heeft een vaartijd van tenminste 180 dagen opgebouwd
  • Heeft een marifooncertificaat
   (Opleiding via erkende private opleiders, examens bij het CBR)

  • Is tenminste 18 jaar
  • Is geslaagd voor competentiebeoordeling door bestuurlijke autoriteit (CBR examens)
  • Heeft een vaartijd van tenminste 540 dagen opgebouwd
   of een vaartijd van tenminste 180 dagen opgebouwd + 500 dagen werkervaring aan boord van een zeeschip
  • Heeft een marifooncertificaat
   (Opleiding via erkende private opleiders, examens bij het CBR)

  • Heeft 5 jaar werkervaring voorafgaand aan de inschrijving van een erkende opleiding voor schipper
   of heeft 500 dagen werkervaring op een zeeschip
   of heeft een beroepsopleiding van tenminste 3 jaar voltooid voorafgaand aan inschrijving van een goedgekeurd opleidingsprogramma voor schipper
  • Heeft een goedgekeurd opleidingsprogramma voor schipper van tenminste anderhalf jaar afgerond
  • Heeft een vaartijd van tenminste 180 dagen opgebouwd als onderdeel van een opleidingsprogramma en tenminste 180 dagen na het afronden daarvan
  • Heeft een marifooncertificaat
   (Opleiding via erkende private opleiders, examens bij het CBR)

  

 

Project Competing

Binnen Europa werken we in dit project samen aan de introductie van competentiegericht, toekomstbestendig onderwijs en training voor bemanningsleden overal in de Europese Unie. Duurzame oplossingen, automatisering, digitalisering en communicatie maken deel uit van de onderwijs- en opleidingsprogramma's. Binnen Competing ontwikkelen we lesplannen en lesmateriaal, evenals een kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Denktank PLATINA3

Onder de paraplu van PLATINA3 is een denktank gevormd die tot zomer 2023 belangrijke ontwikkelingen en kennis bij elkaar brengt. Binnen het werkpakket banen en vaardigheden leiden we het gesprek over de vertaling van automatisering en nieuwe brandstoffen in beroepskwalificaties en her- en bijscholing.

Begin 2021 hebben wij in een nieuwsbriefspecial Platina geïntroduceerd.

 

Sociale Zekerheid

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werk je in de binnenvaart dan werk je vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken.

Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (het CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren. Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen om een goede uitvoering van de regels te garanderen.

Bij sociale zekerheid speelt de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) een belangrijke rol. Met deze verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. U kunt de A1-verklaring opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie over de A1 verklaring is te vinden op het ondernemersplein bij de Kamer van Koophandel. 

 

Detachering – Posted Workers

Gaat een werknemer voor een tijdelijke opdracht naar een ander Europees land, dan heeft deze werknemer recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van dit land. Dit wordt Europees geregeld in de Posted Workers Directive (96/71/EC).  

De belangrijkste arbeidsvoorwaarden waar de Posted Workers Directive een minimum voor garandeert zijn:

 • het minimumloon;
 • voldoende rusttijden;
 • veilige arbeidsomstandigheden;
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen; en
 • een minimumaantal betaalde vakantiedagen.   

Voor werknemers of uitzendkrachten die via een uitzendbureau in Nederland komen werken gelden de Nederlandse minimale arbeidsvoorwaarden. Voor de binnenvaart staan deze arbeidsvoorwaarden beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. Wij kennen geen cao en de pensioenregeling, ook een arbeidsvoorwaarden is uitgesloten voor deze regeling.

Meer informatie voor de volgende landen is terug te vinden bij de ministeries:

 

Vertegenwoordiging

Namens het CBRB neemt Ingrid Blom deel aan het Europees overleg; CESNI en CASS.