Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Werkgeversinformatie

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Werken in de binnenvaart betekent je voortdurend ontwikkelen. Werkgevers faciliteren dit.

 

Arbeidsmarkt

De sector heeft haar strategische visie op de arbeidsmarkt vastgelegd in: ‘Alle hens aan dek, een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.’  Deze visie is uitgewerkt in een agenda/actieprogramma.

Wij zetten in op voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. We kijken naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige) werknemers naar onze sector te trekken, werken we ook aan het goed opleiden van onze mensen. We willen carrièremogelijkheden bieden en medewerkers boeien en binden.

Belangrijke informatie voor nieuwe medewerkers om zich te oriënteren op werken in de binnenvaart is samengebracht op de website Wereld van de Binnenvaart. Ook hebben we het Werkboek instappen in de binnenvaart met alle in en outs voor solliciteren en werken in onze sector. 

Wat is begin 2021 de stand van zaken van de strategische arbeidsmarktagenda? We hebben een overzicht van behaalde resultaten en plannen voor de komende tijd bijgevoegd: Nieuwsbrief 2021 - Arbeidsmarkt Alle Hens Aan Dek - Special

Onderzoek

In het najaar wordt door Nederland Maritiem Land (NML) de maritieme arbeidsmarktmonitor uitgebracht. In dit rapport is de binnenvaart, als één van de 12 maritieme branches, opgenomen. Voor de volledige monitor; Maritieme Arbeidsmarktmonitor.

Februari 2021 is het thematisch rapport over de arbeidsmarkt in de Europese binnenvaartsector uitgekomen. Dit rapport is opgesteld in partnerschap van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Commissie.
 
Het volledige rapport kan worden gedownload of online in het Engels worden geraadpleegd op: www.inland-navigation-market.org

Download in het Nederlands: De arbeidsmarkt in de Europese binnenvaart 2020-2021  

 

Onderwijs

In onze sector volgen de veranderingen en innovaties elkaar in hoog tempo op. Medewerkers hebben meer en vaker technische en logistieke opleiding nodig. Wij werken samen met het nationale binnenvaartonderwijs aan een goed opleidingspakket voor medewerkers in de binnenvaart; opleidings(modules) met erkende diploma’s of certificaten.

Vanaf 18 januari 2022 gelden er uniforme voorwaarden voor de verkrijging en erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en ook voor dienstboekjes en het vaartijdenboek. De nieuwe voorschriften harmoniseren de kwalificaties en bevorderen de vergelijkbaarheid van opleidingen en examens. De gezamenlijke Europese branche organisaties (IWT platform) hebben een brochure (NL) over de EU Richtlijn 2017/2397 uitgebracht (de brochure in Duits of Engels). 

Januari 2022 is Europa breed de nieuwe richtlijn 2017/2397 ingegaan. De richtlijn is niet rechtstreeks van toepassing in de lidstaten. Er zijn nationale voorschriften nodig om de richtlijn om te zetten in nationaal recht. Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hier nog mee bezig. In een speciale FAQ gaan we in op de situatie: FAQ Beroepskwalificaties.

Op Europees niveau praten en denken we mee over normen, de zogenoemde ES-QIN standaarden. De verordening 2020/473 legt de wettelijke basis onder de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart. Editie 2019 is beschikbaar op de website van CESNI. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Deel I: Competentiestandaarden
  • Deel II: Standaarden voor praktijkexamens
  • Deel III: Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
  • Deel IV: Standaarden inzake de medische geschiktheid
  • Deel V: standaarden voor modellen van documenten met betrekking tot de bemanning in de binnenvaart

 

In bijgesloten stroomschema van het CBR staan de eisen.

Europees stagehandboek

Er is in 2021 een uniform stagehandboek voor de Europese binnenvaart gekomen. Dit stagehandboek oftewel European Training Record Book vormt een handleiding voor stages en een middel voor het registeren van de geleerde competenties en vaardigheden door aankomende bemanningsleden.
Er is een stagehandboek voor het operationele level en voor het management level. 

 

Project Competing

Binnen Europa werken we in dit project samen aan de introductie van competentiegericht, toekomstbestendig onderwijs en training voor bemanningsleden overal in de Europese Unie. Duurzame oplossingen, automatisering, digitalisering en communicatie maken deel uit van de onderwijs- en opleidingsprogramma's. Binnen Competing ontwikkelen we lesplannen en lesmateriaal, evenals een kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Denktank PLATINA3

Onder de paraplu van PLATINA3 is een denktank gevormd die tot zomer 2023 belangrijke ontwikkelingen en kennis bij elkaar brengt. Binnen het werkpakket banen en vaardigheden leiden we het gesprek over de vertaling van automatisering en nieuwe brandstoffen in beroepskwalificaties en her- en bijscholing.

Begin 2021 hebben wij in een nieuwsbriefspecial Platina geïntroduceerd.

 

Sociale Zekerheid

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werk je in de binnenvaart dan werk je vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken.

Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (het CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren. Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen om een goede uitvoering van de regels te garanderen.

Bij sociale zekerheid speelt de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) een belangrijke rol. Met deze verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. U kunt de A1-verklaring opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Meer informatie over de A1 verklaring is te vinden op het ondernemersplein bij de Kamer van Koophandel. 

 

Detachering – Posted Workers

Gaat een werknemer voor een tijdelijke opdracht naar een ander Europees land, dan heeft deze werknemer recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden van dit land. Dit wordt Europees geregeld in de Posted Workers Directive (96/71/EC).  

De belangrijkste arbeidsvoorwaarden waar de Posted Workers Directive een minimum voor garandeert zijn:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen; en
  • een minimumaantal betaalde vakantiedagen.   

Voor werknemers of uitzendkrachten die via een uitzendbureau in Nederland komen werken gelden de Nederlandse minimale arbeidsvoorwaarden. Voor de binnenvaart staan deze arbeidsvoorwaarden beschreven in de Nederlandse arbeidswetgeving. Wij kennen geen cao en de pensioenregeling, ook een arbeidsvoorwaarden is uitgesloten voor deze regeling.

Meer informatie voor de volgende landen is terug te vinden bij de ministeries:

Vooraf melden bij detacheren in Frankrijk

Elke buiten Frankrijk gevestigde werkgever die voornemens is een dienst op Frans grondgebied te verlenen, moet vóór de aanvang in Frankrijk een verklaring van detachering van zijn werknemers naar de arbeidsinspectie van de plaats van uitvoering van de dienst sturen.
Deze formaliteit betreft ook transportondernemingen. Zij moeten een detacheringsattest opsturen dat aangepast is aan hun activiteit.
De terbeschikkingstelling van werknemers voor eigen rekening van de werkgever is nu vrijgesteld van meldingsformaliteiten.
Op de website SIPSI  https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login is meer informatie te vinden.

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.