Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Voorwaarden

Vervoersvoorwaarden

 

Bevrachtingsvoorwaarden

Onder de naam ‘BV 2016’ hebben het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en evofenedex de algemene voorwaarden betreffende het met één reis vervoeren van goederen over binnenwateren geïntroduceerd.

De BV 2016 bestaan uit algemene voorwaarden plus een charterformulier voor het vastleggen van de specifieke ladingen- en trajectgegevens en overige commerciële en operationele afspraken. Het ingevulde charterformulier en de algemene voorwaarden vormen samen de vervoersovereenkomst.

Het gebruik van de BV 2016 levert belangrijke voordelen op voor bevrachters, schippers en handelaren en producenten, omdat het charter en de voorwaarden samen een compleet model voor een vervoerovereenkomst voor binnenvaart bieden, waarin alle noodzakelijke elementen zijn opgenomen. De BV 2016 zijn zowel voor binnenlands als voor internationaal vervoer toepasbaar.

Met name het charterformulier zal de totstandkoming van een vervoerovereenkomst vereenvoudigen. Invullen van het (niet vormvast voorgeschreven) charterformulier werkt namelijk als een checklist.

De BV 2016 zijn in beheer gegeven bij de Stichting Vervoeradres (SVA) en zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. 

  • U kunt de BV 2016 downloaden op de website van SVA. Hier staan ook een digitaal charterformulier en een uitgebreide toelichting op de voorwaarden.

 

Opslagvoorwaarden

Op verzoek van marktpartijen hebben CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en ondernemersvereniging evofenedex algemene ‘Opslagvoorwaarden voor de Binnenvaart’ opgesteld. Wanneer er sprake is van opslag van goederen, uitsluitend als opslag of in combinatie met een vervoerovereenkomst, kan er nu eenvoudig een opslagovereenkomst tussen vervoerder en afzender worden gesloten door de Opslagvoorwaarden binnenvaart te gebruiken.

Veel partijen in de binnenvaart gaan er vanuit dat opslag een onderdeel is van het vervoer en daarmee onder de gewone (P&I) schadeverzekering valt. Dit is niet altijd het geval.

Er is gekozen voor een gezamenlijke (tweezijdige) aanpak door binnenvaartorganisaties samen met evofenedex namens handels- en productiebedrijven, omdat draagvlak belangrijk is bij het vaststellen van algemene juridische voorwaarden voor de binnenvaartsector. Deze samenwerking vindt plaats in een neutraal overlegforum: Stichting Vervoeradres (SVA).

 

CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart

De Algemene Voorwaarden en Personenvervoerscondities voor de binnenvaart bestaan al sinds de jaren ‘90 en waren daarom toe aan een herziening in 2018.
Na een intensief traject, samen met de ledengroep Personenvervoer en een jurist, is de vernieuwde en herziene CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart in 2018 gepubliceerd.

Eerder waren het drie onderdelen, nu is het één geheel geworden in drie verschillende talen. Zowel boven de Duitse vertaling als de Engelse vertaling is een zin opgenomen waaruit blijkt dat in het geval van geschillen over de interpretatie van de algemene voorwaarden en condities, de Nederlandse tekst voorrang heeft.

 

 


CBRB

CBRB
Binnenvaartbrancheorganisatie

Contact:

Klik hier voor meer contactgegevens