Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

FAQ Beroepskwalificaties

In 2017 is richtlijn 2017/2397 EU bemanningskwalificaties door het Europees Parlement aangenomen. Dit betekende dat lidstaten met ingang van 18 januari 2022 deze nieuwe richtlijn in hun wetgeving hadden moeten implementeren. 

In Nederland wordt hier nog aan gewerkt, inmiddels ligt het nieuwe wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Met ingang van 18 januari 2022 is er wel een noodregeling van kracht geworden, waarmee al kan worden gewerkt volgens deze nieuwe richtlijn (onderwijs, examens, afgifte van documenten etc.). Daarnaast is ook per 1 april 2023 het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) aangepast om te voldoen aan deze Europese richtlijn.

n 2022 hebben de voorlopers van Koninklijke Binnenvaart Nederland u van informatie voorzien omtrent deze wijzigingen en wat dit voor u betekent. Van onze leden hebben wij in de afgelopen periode de nodige opmerkingen ontvangen over deze nieuwe regels. Daarom hebben wij de veelgestelde vragen over dit onderwerp op een rijtje gezet. Zie vraag en antwoord hier onder.

Deze gesignaleerde knelpunten kunnen betrekking hebben op de regelgeving zelf, maar ook op de uitvoering daarvan in andere EU-landen. Soms kunnen we hier als KBN en zelfs als Nederland op korte termijn al wel iets aan veranderen, door dit te aan te kaarten op nationaal of internationaal niveau. Voor sommige knelpunten is meer tijd nodig en zullen we moeten wachten op de evaluatie van de richtlijn.  

Graag horen wij deze knelpunten van u, zodat we deze kunnen delen met het ministerie, onze partners in andere EU-landen of mee te nemen in de evaluatie van de regeling. 

 

Algemeen

Na het tot stand komen van EU-Richtlijn 2017/2397 is afgesproken dat deze met ingang van 1 januari 2022 in alle EU-landen zou zijn geïmplementeerd. Dit betekent dat alle wetgeving, die daarmee samenhangt zal moeten worden aangepast. Dat betekent dat voor de Nederlandse wetgeving de Binnenvaartregeling moet worden aangepast en dat voor de Rijnlanden het RSP moet worden aangepast. Door deze wijziging worden de nieuwe kwalificatie-eisen ingevoerd. Op basis van de wijziging van de regeling kan het EU-kwalificatiecertificaat schipper worden uitgegeven. Hiermee worden de medische keuringen, afgifte dienstenboekje en registratie van bepaalde vaartijd geregeld. Met deze aanpassingen voldoen beide regelingen aan de geldende EU-Richtlijn.

De implementatie van deze Richtlijn is een groot en ingewikkeld vraagstuk en zal nog de nodige maanden vragen. Op dit moment geeft het ministerie aan dat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt ter behandeling. Helaas is het onmogelijk een voorspelling te doen hoelang dit proces gaat duren. Na akkoord van de Tweede Kamer zal dit naar de Eerste Kamer worden gestuurd, waarna de definitieve implementatie zal plaats vinden.  

Vanwege een noodregeling, die sinds februari 2022 van kracht is, is het al wel mogelijk de nieuwe regels toe te passen en worden EU-kwalificatie certificaten, dienstenboekjes etc. afgegeven. 

Het ministerie heeft de procedure versneld uitgevoerd en heeft op 22 februari 2022 de noodregeling of gedeeltelijke implementatie (nieuwe naam van de noodregeling) in de Staatscourant en op de website van overheid.nl gepubliceerd. 

Ook in de Donau landen is EU richtlijn 2017/2397 van toepassing, maar nog niet alle landen hebben deze richtlijn inmiddels volledig geïmplementeerd. 


Kwalificatie certificaat

Ja, u moet uw EU kwalificatiecertificaat kunnen tonen. Het EU kwalificatiecertificaat wordt als pdf per e-mail naar u verzonden, deze e-mail moet u kunnen tonen. 
Het is bekend dat nog niet alle controlerende instanties de QR code kunnen uitlezen. Hier wordt door de afzonderlijke landen aan gewerkt om dit in orde te maken. De EU volgt de implementatie op de voet en is op de hoogte van deze implementatie problemen.  
Uiteraard blijft het mogelijk om in de overgangsperiode te varen met uw huidige vaarbewijs, tot deze afloopt op de vermelde einddatum (zie uw pasje) of tot het einde van de overgangsperiode (2032). 

Nee, het EU kwalificatiecertificaat schipper is vooralsnog enkel een digitaal certificaat. U ontvangt het als PDF per e-mail. Het is daarom belangrijk om uw e-mailadres op het aanvraagformulier in te vullen. Er wordt gewerkt aan een Europees model voor fysieke passen, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze uitgegeven zullen gaan worden. 
Voor alle andere deksbemanning geldt dat het EU / CCR kwalificatie certificaat in het dienstenboekje wordt vermeld. 

Ja, als u zich niet verder hoeft of wil bekwamen met ‘vergunningen’ (Rijn strecke trajecten, ADN Chemie en of Gas, LNG certificaat en het varen met Grote konvooien (alléén benedenloop van de Donau).

Als u het EU-kwalificatie certificaat schipper wil uitbreiden met specifieke vergunningen dan vraagt u een ‘dienstboekje schipper’ aan. Hierin moeten de Rijnreizen worden genoteerd en/of de boven vermelde vergunningen.  Indien het ‘oude’ dienstboekje stuurman nog geldig is, is het mogelijk om vaartijd bij te houden in dit dienstboekje tot 17 januari 2032 of tot het boekje vol is. 

Nee dat mag u niet. U moet nog steeds, net als voor de Rijnstrecke, examen doen en beschikken over een specifieke vergunning voor deze wateren. Alle specifieke vergunningen ook voor bijvoorbeeld Elbe, Weser en Donau, worden op termijn vermeld op het EU-kwalificatiecertificaat schipper.

Voor het verlengen van het EU kwalificatiecertificaat moet iemand opnieuw medisch gekeurd worden. Een praktijk (her)examen is niet nodig.

Het patent wordt omgezet in een EU kwalificatie certificaat met specifieke vergunning voor het varen op de Rijn tot Mannheim. Bij verlenging van het certificaat na 13 jaar wordt ook deze specifieke vergunning verlengd.

Voor alle dekbemanningsleden (matroos, volmatroos & stuurman) geldt dat zij opnieuw medisch gekeurd moeten worden vanaf 60 jaar. Alleen het EU-kwalificatie certificaat schipper is maximaal 13 jaar geldig.

De richtlijn bevat géén beperkingen voor het aantal te registreren vaardagen per jaar. Het maximaal aantal vaardagen werd voorgeschreven in het RSP. Met ingang van 1 april 2023 is dit aangepast aan de richtlijn.

Ja, als op u certificaat de M van maritiem water staat vermeld. De Waddenzee is een Maritiem water waarvoor je nu en straks een aparte vermelding (vergunning) nodig hebt.

Ja, als de schipper een vaarbewijs oude stijl heeft en dit verloopt in februari. Hij moet medisch gekeurd worden (op de website van ILT is een lijst met keuringsartsen gepubliceerd). Na medische goedkeuring en het overleggen van de benodigde documenten bij het CBR krijgt de schipper een EU kwalificatiecertificaat schipper, dus een vaarbewijs nieuwe stijl.  
Het ‘nieuwe vaarbewijs’ oftewel het EU kwalificatie certificaat schipper is maximaal 13 jaar geldig en moet met een medische herkeuring verlengd worden. Een schipper van 55 jaar krijgt dus een nieuw vaarbewijs (het EU kwalificatiecertificaat schipper) wat geldig is tot zijn 60ste verjaardag.

Ja, er is een periode van maximaal 10 jaar afgesproken om over te gaan naar nieuwe papieren. Dat betekent dat huidige documenten geldig zijn tot 2032, tenzij er een eerdere verloopdatum op het document is aangegeven.

Nee, je moet je vóór 17 mei 2025 medisch laten keuren en met een positieve keuringsuitslag jouw vaarbewijs om ruilen voor een EU kwalificatie certificaat schipper.

U hebt maximaal 10 jaar (tot 17 januari 2032) om de certificaten om te wisselen voor geldige EU kwalificatiecertificaten. Voor het omwisselen is altijd een geneeskundige verklaring nodig van maximaal 3 maanden oud. Met een verlopen vaardocument mag u niet varen. Verloopt het vaarbewijs eerder dan 17 januari 2032, dan moet u dus ook eerder omwisselen.

Alle documenten die zijn afgegeven of verlengd voor de ingangsdatum van het nieuwe RSP (1 april 2023) zijn geldig tot de vervaldatum die op het document is vermeld. Let op, want met ingang van 17 januari 2032 vervallen alle documenten die zijn afgegeven volgens het oude RSP (ook als de vervaldatum op het document een datum na 17 januari 2032 aangeeft). Dat betekent dat met ingang van 18 januari 2032 alle documenten moeten voldoen aan de EU regels.


Opleiding / training

Het CBR is de examinerende instantie. Op de website is de meest actuele informatie terug te vinden: Binnenvaart - CBR 

Na 18 januari 2022 moeten aspiranten voor matroos aan de nieuwe eisen voldoen, dit kan dus niet langer uitsluitend op basis van vaartijd sparen.

Ja 
Een MBO 2 opleiding tot matroos duurt 2 jaar.  

In de MBO 3 leerweg voor schipper kon je je na één jaar voor matroos kwalificeren en vervolgens nog 2 jaar doorleren voor schipper. De EU-richtlijn eist nu echter dat men voor de kwalificatie matroos een 2 jarige studie moet hebben volbracht. De kwalificatie matroos kan nu dus pas later in de opleiding worden gegeven. 

(NB. Dat dit voor de sector niet wenselijk is, is inmiddels bekend. Hier wordt regelmatig over gesproken in op verschillende niveaus, zowel nationaal als internationaal, maar zien we vooralsnog niet dat de EU regeling op dit vlak op korte termijn zal worden aangepast). 

Voor zij-instromers geldt dat zij een praktijkopleiding binnenvaart van tenminste 9 maanden moeten volgen met tenminste 90 vaardagen binnen of na deze opleiding aangevuld met: 

  • 5 jaar werkervaring  voor inschrijving van de opleiding. 
  • 500 vaardagen als deksbemanning op een zeeschip voor inschrijving van de opleiding 
  • willekeurige beroepsopleiding van minimaal 3 jaar voor de inschrijving van de opleiding.  

De opleiding "basis veiligheid" kan bij een aantal opleiders worden gevolgd. Voor de actuele lijst, zie het overzicht van het CBR: Certificaat basisopleiding veiligheid deksman - CBR 

De scholen hebben deze opleiding al sinds 2019 in hun lesprogramma geïntegreerd.  


Medische keuring

De medische eisen zijn Europa breed iets aangescherpt. Voor de uitgifte van een EU kwalificatiecertificaat moet een bemanningslid aantonen dat hij aan de Europese keuringseisen van de richtlijn voldoet.


Dienstboekje

Een dienstboekje is een officieel document (zoals paspoort of rijbewijs). Om een nieuw dienstboekje aan te kunnen vragen, dient het oude boekje overlegd te worden en indien dat niet mogelijk is, zal eerst bij de politie of bij de SAB-balie aangifte van vermissing moeten worden gedaan. U krijgt dan een Kennisgeving van Vermissing, waarmee u een nieuw dienstboekje kunt aanvragen.

Meer informatie over de procedure van de aanvraag van het dienstboekje vindt op de website van SAB: Dienstboekjes (sabni.nl)

Een dienstenboekje is nodig in het geval jouw vaartijd geregistreerd moet worden, bijvoorbeeld: 

  • voor het behalen van vaartijd voor een andere functie 
  • voor het behalen van vaartijd voor een patent of uitbreiding 
  • voor het registreren van vaartijd op ADN C en G schepen (met ingang van 1 september 2023) 
  • voor het registreren van vaartijd als deskundige LNG 
  • voor een specifieke vergunning grote konvooien 

De oude boekjes die zijn afgegeven blijven geldig tot 17 januari 2032. Hierin kan vaartijd worden geschreven en dit kan ook afgestempeld worden.  

Als er echter een nieuwe functie moet worden vermeld omdat een ander EU kwalificatie certificaat is behaald, betekent dit dat een nieuw dienstboekje wat voldoet aan de eisen van Richtlijn 2017/2397 moet worden aangevraagd. Hierin kan dan de nieuwe functie worden opgenomen.  

 

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.