Economische gevolgen laagwater

Een ander voor de binnenvaart belangrijk onderwerp onder het dossier Infrastructuur betreft de economische impact van laag water op de rivieren. Het belang van de binnenvaart voor het vervoersysteem en de industrie blijkt overduidelijk bij langdurige perioden van laag water. Niet uit te sluiten is dat de perioden met lage waterstanden steeds langer gaan duren en steeds frequenter gaan voorkomen.

Het CBRB en BLN hebben opdracht gegeven aan Erasmus UPT om de economische impact van laagwater in kaart te brengen. Het onderzoek toont het belang aan van broodnodige investeringen in een toekomstbestendige infrastructuur. Erasmus UPT concludeert in het onderzoek “Economische impact laagwater” dat de uitzonderlijke lange periode van laagwater in 2018 een forse financiële en economische impact in Nederland en Duitsland heeft gehad. Gezamenlijk is er een verlies van 2,8 miljard geleden! Zie dit artikel in een CBRB-nieuwsbrief en deze rapportage van de Erasmus UPT.

Vertegenwoordiging

Een groot deel van de werkzaamheden op het dossier Infrastructuur verricht het CBRB onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Binnen dit samenwerkingsverband lobbyt het CBRB voor efficiënte achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur en bereikbare havens. Aanspreekpunt binnen het CBRB voor dit dossier is Lijdia Pater - de Groot.

Overleggen tussen binnenvaart en Rotterdamse en Amsterdamse havens

Het CBRB overlegt regelmatig met de Rotterdamse en Amsterdamse havenbedrijven. Dit gebeurt zowel op directie- als op beleids- en operationeel niveau. Van het CBRB zijn Robert Kasteel en Lijdia Pater betrokken bij deze overleggen. Lijdia Pater is vicevoorzitter van de Rotterdamse werkgroep binnenvaart belangen (WBR).

Zie de volgende artikelen met een terugkoppeling:


Oeververbinding Amsterdam

Een voorbeeld van lobby op infrastructuur voor de binnenvaart is de inzet van het CBRB op het dossier ‘Oeververbinding Amsterdam’. Nadat het College van B&W van Amsterdam een besluit had genomen over de IJ-oeververbindingen en het project ‘Sprong over het IJ’,  bleek lobby vanuit de binnenvaart noodzakelijk. Elementen in deze lobby zijn de brughoogte op deze internationale corridor en de nautische veiligheid. Samen met relevante organisaties pleit het CBRB voor een oeververbinding onder het IJ door. Zie de volgende nieuwsbrieven:

 
Vertegenwoordiging

Een groot deel van de werkzaamheden op het dossier Infrastructuur verricht het CBRB onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Binnen dit samenwerkingsverband lobbyt het CBRB voor efficiënte achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur en bereikbare havens. Aanspreekpunt binnen het CBRB voor dit dossier is Lijdia Pater - de Groot.

Centraal Overleg Vaarwegen

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) is een samenwerkingsverband tussen het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Het COV behartigt de gezamenlijke belangen van vaarweggebruikers op het gebied infrastructuur in Nederland en zet zich in voor een robuust, adequaat en veilig vaarwegennetwerk.

 


Prinsjesdag

Op Prinsjesdag analyseert het COV de Rijksbegroting en beoordeeld of voldoende middelen voor vaarwegen is gereserveerd:


Lobby

Via een fijnmazig netwerk van vaarwegen en binnenhavens zijn in Nederland en Duitsland nagenoeg alle belangrijke industriegebieden over het water met elkaar verbonden. Van het totale transportvolume vindt binnen Nederland 34 % en grensoverschrijdend 50% over water plaats en er is nog veel ruimte beschikbaar. De binnenvaart kan daarom niet alleen de groei in het vervoer opvangen, maar kan ook helpen de toenemende drukte op de Nederlandse wegen, CO2 gunstig, te verminderen. Het COV lobbyt daarom om te blijven investeren in vaarweginfrastructuur, het onderhoud ervan en de bediening van sluizen en bruggen:


Vertegenwoordiging

Een groot deel van de werkzaamheden op het dossier Infrastructuur verricht het CBRB onder de vlag van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Binnen dit samenwerkingsverband lobbyt het CBRB voor efficiënte achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur en bereikbare havens. Aanspreekpunt binnen het CBRB voor dit dossier is Lijdia Pater - de Groot.