Verdragen

Akte van Mannheim / Herziene Rijnvaartakte

De Herziene Rijnvaartakte is op 17 oktober 1868 te Mannheim gesloten. Dit verdrag garandeert sindsdien de vrije vaart op de Rijn. 

Uitgangspunten van het verdrag

 • vrijheid van scheepvaart,
 • gelijke behandeling van alle schepen en schippers,
 • vrijstelling van belastingen die met de scheepvaart samenhangen,
 • vereenvoudiging van de douaneafhandeling,
 • verplichting voor de staten de rivier te verbeteren en te onderhouden,
 • uniforme voorschriften met betrekking tot de veiligheid van schip en scheepvaart,
 • gemeenschappelijke rechtspraak voor scheepvaartzaken en Rijnvaartrechtbanken,
 • bezwaarschriftprocedure bij de Centrale Commissie met betrekking tot het naleven van de Akte van Mannheim en de uitvoeringsbepalingen.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) ziet toe op de naleving van het verdrag. Die zetelt in het ‘Palais du Rhin’ in Straatsburg en telt vandaag de dag vijf leden: België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Daarnaast hebben elf landen de status van waarnemer.

 • Klik hier voor de Akte van Mannheim / Herziene Rijnvaartakte

 

CDNI

Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn en Binnenvaart (Scheepsafvalstoffenverdrag)

Op 1 november 2009 is het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 (CDNI) in werking getreden. Het CDNI is door zes landen aangenomen: Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het Verdrag is van toepassing op de hele Rijn en op alle binnenvaarwegen in Duitsland, Nederland en België, op de internationale Moezel in Luxemburg en in Frankrijk. Het Verdrag is in het nationale recht van elke staat omgezet om van kracht te kunnen zijn op het hele netwerk dat door het Verdrag wordt bestreken.

 • Klik hier voor meer informatie over het CDNI-verdrag


CLNI

Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart

Op 1 juli 2019 is het CLNI 2012 (al vastgelegd in 2012, vandaar CLNI 2012) van kracht geworden en vervangt het aansprakelijkheidsbeperkingsverdrag uit 1988. Het gaat om het ‘Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart’. Dat betekent een uitbreiding van het toepassingsgebied. Het CLNI-verdrag is van kracht in Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland en Servië. België en Frankrijk hebben de ratificatie aangekondigd en zullen het verdrag binnenkort ook gaan toepassen. Zwitserland onderzoekt nog of het ook zal aansluiten.

Het verdrag stelt de scheepseigenaren en hulpverleners in staat hun aansprakelijkheid te beperken door een fonds te vormen, waarvan de hoogte door het CLNI wordt bepaald. Het ingelegde bedrag vormt de maximale vergoeding die van de eigenaar geëist kan worden voor de totale schade als gevolg van een scheepvaartongeluk, op voorwaarde dat deze schade niet door een persoonlijke fout van de eigenaar is veroorzaakt.


CMNI

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren

Het CMNI-verdrag is op 22 juni 2001 te Boedapest ondertekend en is op 1 april 2005 in werking getreden. Het Verdrag is ondertekend door België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Moldavië, Nederland, Oekraïne, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek en Zwitserland. 

Het CMNI bevat een uitvoerige regeling voor tal van onderwerpen, waaronder het beschikkingsrecht, de aansprakelijkheid van de vervoerder en verjarings- en vervaltermijnen. Het CMNI regelt evenwel niet het retentierecht, laad- en lostijden, overligdagen of averij-grosse.

 

Hygiënecode

De herziene Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders, zoals door het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB) is voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg, is goedgekeurd. Dit besluit is gepubliceerd in deze Staatscourant.

Een product vervoeren zonder de voeder- en voedselveiligheid in gevaar te brengen

Vanaf 1 januari 2006 zijn een aantal Europese Verordeningen van kracht. In deze Verordeningen zijn onder meer de eisen opgenomen waaraan bedrijven moeten voldoen bij het vervoer van levensmiddelen en diervoeders. De genoemde verordeningen bepalen dat vertegenwoordigers van levensmiddelen- en diervoederbedrijven een Hygiënecode mogen opstellen. Het CBRB is beheerder van de ‘Hygiënecode Binnenvaart’. Het doel van Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders is: ‘Een product vervoeren zonder de voeder- en voedselveiligheid in gevaar te brengen'.

Voldoen aan Europese eisen bij vervoer door binnenvaart van levensmiddelen én diervoeders

Door de Hygiënecode toe te passen laten bedrijven zien dat zij voldoen aan de eisen van Europese Verordeningen. In de herziening van de Hygiënecode binnenvaart zijn de eisen van de betrokken verordeningen volledig geïntegreerd. Hiermee is de werkingssfeer van de Hygiënecode uitgebreid van levensmiddelen naar levensmiddelen én diervoeders. De in deze Hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen. Deze beginselen zijn van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen. Het handelen in strijd met deze beginselen is verboden.

Deze Hygiënecode binnenvaart is opgesteld door het CBRB en afgestemd met het International Expert Committee (GMP+). Hierin zijn alle relevante geledingen van de diervoeder- en levensmiddelenkolom vertegenwoordigd. Daarnaast is de Hygiënecode binnenvaart afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en in het Regulier Overleg Warenwet (ROW).

De Hygiënecode binnenvaart bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de uitgewerkte wettelijke voorwaarden. Het tweede deel is een werkboek dat de vervrachter in praktijk kan gebruiken bij het toepassen van de voorwaarden uit de Hygiënecode. Hier vindt u de twee delen van de herziene Hygiënecode binnenvaart Levensmiddelen en Diervoeders:

Als service bieden we het u aan in Word, zodat u het desgewenst kunt invullen op een computer en vervolgens afdrukken.

Herziene Hygiënecode binnenvaart is geldig vanaf 1 juni 2020

Met de publicatie van de herziene Hygiënecode binnenvaart, vervalt de oude versie. Om de grote groep gebruikers de kans te geven kennis te nemen van deze herziene versie en deze te implementeren, zullen beide versies gedurende een overgangstermijn naast elkaar gebruikt mogen worden. De herziene Hygiënecode binnenvaart is geldig vanaf 1 juli 2020. De bestaande versie van de Hygiënecode binnenvaart vervalt per 1 januari 2021.
 

 

Voorwaarden

Vervoersvoorwaarden

 

Bevrachtingsvoorwaarden

Onder de naam ‘BV 2016’ hebben het CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en evofenedex de algemene voorwaarden betreffende het met één reis vervoeren van goederen over binnenwateren geïntroduceerd.

De BV 2016 bestaan uit algemene voorwaarden plus een charterformulier voor het vastleggen van de specifieke ladingen- en trajectgegevens en overige commerciële en operationele afspraken. Het ingevulde charterformulier en de algemene voorwaarden vormen samen de vervoersovereenkomst.

Het gebruik van de BV 2016 levert belangrijke voordelen op voor bevrachters, schippers en handelaren en producenten, omdat het charter en de voorwaarden samen een compleet model voor een vervoerovereenkomst voor binnenvaart bieden, waarin alle noodzakelijke elementen zijn opgenomen. De BV 2016 zijn zowel voor binnenlands als voor internationaal vervoer toepasbaar.

Met name het charterformulier zal de totstandkoming van een vervoerovereenkomst vereenvoudigen. Invullen van het (niet vormvast voorgeschreven) charterformulier werkt namelijk als een checklist.

De BV 2016 zijn in beheer gegeven bij de Stichting Vervoeradres (SVA) en zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. 

 • U kunt de BV 2016 downloaden op de website van SVA. Hier staan ook een digitaal charterformulier en een uitgebreide toelichting op de voorwaarden.

 

Opslagvoorwaarden

Op verzoek van marktpartijen hebben CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer en ondernemersvereniging evofenedex algemene ‘Opslagvoorwaarden voor de Binnenvaart’ opgesteld. Wanneer er sprake is van opslag van goederen, uitsluitend als opslag of in combinatie met een vervoerovereenkomst, kan er nu eenvoudig een opslagovereenkomst tussen vervoerder en afzender worden gesloten door de Opslagvoorwaarden binnenvaart te gebruiken.

Veel partijen in de binnenvaart gaan er vanuit dat opslag een onderdeel is van het vervoer en daarmee onder de gewone (P&I) schadeverzekering valt. Dit is niet altijd het geval.

Er is gekozen voor een gezamenlijke (tweezijdige) aanpak door binnenvaartorganisaties samen met evofenedex namens handels- en productiebedrijven, omdat draagvlak belangrijk is bij het vaststellen van algemene juridische voorwaarden voor de binnenvaartsector. Deze samenwerking vindt plaats in een neutraal overlegforum: Stichting Vervoeradres (SVA).

 

CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart

De Algemene Voorwaarden en Personenvervoerscondities voor de binnenvaart bestaan al sinds de jaren ‘90 en waren daarom toe aan een herziening in 2018.
Na een intensief traject, samen met de ledengroep Personenvervoer en een jurist, is de vernieuwde en herziene CBRB Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en CBRB Personenvervoercondities voor de binnenvaart in 2018 gepubliceerd.

Eerder waren het drie onderdelen, nu is het één geheel geworden in drie verschillende talen. Zowel boven de Duitse vertaling als de Engelse vertaling is een zin opgenomen waaruit blijkt dat in het geval van geschillen over de interpretatie van de algemene voorwaarden en condities, de Nederlandse tekst voorrang heeft.