Nautische voorschriften

Het doel van nautische (politie) voorschriften is een veilige vaart op waterwegen. Belangrijke actoren bij nautische dossiers zijn de Centrale Commissie voor de Rijn vaart (CCR), rivierencommissie en nationale overheden. In nauwe samenwerking met de collega’s van Koninklijke BLN Schuttevaer (BLN) is het CBRB in de Nautische en Technische commissie van het Europese Inland Waterway Platform (IWT Platform) betrokken bij totstandkoming en interpretatie van belangrijke regelgeving als het Rijnvaart Politie Reglement.

Enkele voorbeelden van dossiers waar het CBRB actief bij is betrokken:

  • Uitbreiding elektronische meldplicht.
  • Informatie- versus navigatiemodus (Inland ECDIS).
  • Positie boordlichten.
  • Duwbakken aan stuurboord.

Economische gevolgen laag water

Een ander voor de binnenvaart belangrijk onderwerp onder het dossier Nautiek betreft de economische impact van laag water op de rivieren. Het belang van de binnenvaart voor het vervoersysteem en de industrie blijkt overduidelijk bij langdurige perioden van laag water. Niet uit te sluiten is dat de perioden met lage waterstanden steeds langer gaan duren en steeds frequenter gaan voorkomen. Het CBRB en BLN hebben opdracht gegeven aan Erasmus UPT om de economische impact van laagwater in kaart te brengen. Het onderzoek toont het belang aan van broodnodige investeringen in een toekomstbestendige infrastructuur. Erasmus UPT concludeert in het onderzoek “Economische impact laagwater” dat de uitzonderlijke lange periode van laagwater in 2018 een forse financiële en economische impact in Nederland en Duitsland heeft gehad. Gezamenlijk is er een verlies van 2,8 miljard geleden! Lees hier het gehele nieuwsartikel op onze website en deze rapportage van de Erasmus UPT.

Vertegenwoordiging

Het is de missie van het CBRB om proactief betrokken te zijn bij de totstandkoming en interpretatie van de nautische voorschriften. Dit werk verricht het CBRB vooral in de Nautische en Technische Commissie van het Europese Inland Waterway Platform (IWT Platform). Lijdia Pater - de Groot is secretaris van deze commissie. 

CESNI

Bij de totstandkoming van standaarden zoals ES-TRIN is een belangrijke rol is weggelegd voor het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI). Dit comité heeft onder andere de volgende taken:

  • goedkeuring van technische standaarden op diverse gebieden, vooral met betrekking tot de schepen, informatietechnologie en bemanningen;
  • overleg over de uniforme uitleg en toepassing van de bedoelde standaarden;
  • overleg over de afwijkingen en gelijkwaardigheid met betrekking tot de technische voorschriften voor bepaalde schepen, methoden voor toepassing en implementatie;
  • overleg over onderwerpen die belangrijk zijn voor de veiligheid van de scheepvaart, de bescherming van het milieu en andere belangrijke binnenvaartaspecten.

De activiteiten van CESNI betreffen met name technische voorschriften voor schepen (CESNI/PT), beroepskwalificaties voor varend personeel (CESNI/QP) en informatietechnologie voor de binnenvaart (CESNI/TI). Zie dit organogram.

Vertegenwoordiging

Het is de missie van het CBRB om proactief betrokken te zijn bij het werken aan de Europese standaard ES-TRIN. Dit werk verricht het CBRB vooral onder de vlag van het Europese Inland Waterway Platform (IWT Platform). Namens het CBRB neemt Lijdia Pater - de Groot deel aan bijeenkomsten van het CESNI comité en de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT). De leden van de Nautische en Technische Commissie van het IWT platform worden geïnformeerd en geconsulteerd over relevante onderwerpen.  

Terugkoppeling

Leden van deze Nautische en Technische Commissie en alle leden van het CBRB ontvangen na bijeenkomsten van CESNI een terugkoppeling. Zie bijvoorbeeld de volgende CBRB-nieuwsbrieven:

Technische voorschriften

ES-TRIN, ROSR, EU-Richtlijnen met technische voorschriften voor binnenschepen, Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling. Zelfs voor de doorgewinterde technische diensten van binnenvaartondernemingen is de binnenvaartregelgeving complex. CESNI, CCR, EU, NL. Wie bepaalt wat en hoe verhouden de Straatsburgse, Brusselse en nationale regels zich tot elkaar?  Binnenvaartbedrijven zien bij de complexe en vaak gedetailleerde regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer.

Kennis delen

De regelgeving waaraan moet worden voldaan door binnenvaartondernemers is omvangrijk, gedetailleerd en complex. Het CBRB informeert haar leden regelmatig over deze materie, zoals

Kennis van regelgeving is nuttig. Binnenvaartondernemers kunnen hier rekening mee houden bij hun bedrijfsvoering. Kennis is macht, kennis delen is kracht.

Geharmoniseerde technische voorschriften

De technische voorschriften voor binnenschepen worden iedere twee jaar aangepast. Dat is nodig vanwege ontwikkelingen en om innovaties in de binnenvaart te faciliteren. Voor bestaande schepen kan dit echter in potentie een flinke kostenpost opleveren. Nut en noodzaak moeten dan wel duidelijk zijn. Het is de missie van het CBRB om proactief betrokken te zijn bij de totstandkoming van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) is bevoegd om te besluiten over een aantal standaarden, zoals de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN. De technische voorschriften voor Europese vaartuigen zijn vanaf oktober 2018 volledig geharmoniseerd. Alle regelgevende kaders komen uit bij ES-TRIN. Deze standaard bevat ruim 500 pagina’s met technische eisen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen.

Vertegenwoordiging

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van Europese harmonisatie van technische voorschriften voor binnenschepen. Zo is besloten tot de instelling van het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart. Het CESNI comité bestaat uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart.

Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordigers van het Europese binnenvaartbedrijfsleven. Het CBRB is onder de vlag van de European Barge Union (EBU) proactief betrokken bij CESNI. Namens het CBRB neemt Lijdia Pater - de Groot deel aan bijeenkomsten van het CESNI comité en de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT).