Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

EBIS inspecties ten tijde van het coronavirus

A letter of EBU and ESO regarding concerns of vetting suitability in relation to EBIS/BIRE-inspections and the Corona-virus.

COVID-19 and vetting concerns

PZI: Newsbulletin Coronavirus #01

CBRB werkt samen met BLN en PZI aan een zo veilig mogelijke methode om gevaarlijke stoffen te kunnen blijven vervoeren.


Newsbulletin Coronavirus #01 (NL/ ENG)

Risk Assessment Coronavirus

Het is inmiddels een aannemelijk scenario dat schepen om diverse redenen niet meer operationeel kunnen worden gehouden. Hier dient op te geanticipeerd te worden. Contact hierover met de overheden zijn inmiddels gelegd.
PZI heeft samen met Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB een risk assessment opgesteld voor de huidige situatie. De risico’s in detail behandeld zijn in het algemeen:
 • Uitvallen van bemanning of een gedeelte hiervan;
 • Contacten met anderen dan de vaste bemanning;
 • Schip opleggen in verschillende omstandigheden.
In bijlage #1 - RA Possible Corona effects vindt u een format om uw eigen risk assessment in te vullen.


Reisbeperkingen/-mogelijkheden

Het reizen van de bemanning binnen Europa kan beperkingen met zich mee brengen. Deze beperkingen kunnen per dag gewijzigd worden. Houd voor de meest actuele stand van zaken de website van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.
 

Gevolgen regelgeving

ADN diploma’s die na 1 maart 2020 verlopen, zullen tenminste geldigheid hebben tot eind november 2020.
Ook zullen er een aantal schepen een EBIS inspectie gepland hebben staan, die wellicht geen doorgang kunnen vinden. Hierover zal een brief uitgestuurd worden met het voorstel ook deze data te verlengen. Houd voor de laatste stand van zaken de websites van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.
 

Klasse maken

Ook bij het klasse maken kunnen er problemen optreden. De overheid is hiermee bezig en zal hier later een officiële uitspraak over doen. Houd de websites van Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB in de gaten.

 

Richtlijn/aanpak ziek persoon aan boord

Eerder informeerde wij u over een Best Practice/werkwijze irt een ziek persoon aan boord.
De vraag is daarnaast gerezen hoe om te gaan met opvang van zieke personen, die niet in het ziekenhuis kunnen blijven, of personen die niet terug naar hun thuis land kunnen.
Ideeën/initiatieven hiertoe zijn van harte welkom!

Safety Alerts

Tevens wijzen wij jullie graag nog op de Safety Alerts die eerder zijn uitgestuurd:

Health Declaration

Één van onze leden heeft een document opgesteld waarin allerlei vragen die gesteld kunnen worden door een terminal in één Excel zijn opgenomen.
Hoewel veel terminals hun eigen documenten aanhouden, kan het wellicht een handig hulpmiddel zijn. Zie bijlage #2 en #3 voor een uitleg hoe in te vullen.

 

Ship-shore interface

Deltalinqs CNBT (Commissie Natte Bulk Terminals) heeft een document opgesteld in samenwerking met o.a. PZI met richtlijnen hoe we van beide kanten met elkaar om dienen te gaan.
De punten voor de binnenvaart;
 
Bij aankomst / 1e begroeting:
 • Kopie certificaat van goedkeuring, betreffende pagina van de scheepsstoffenlijst en de laadinstructie bij voorkeur via UAB, of via email laten uploaden naar de terminal (planning/CCR).
 • Met schipper door CCR/jetty-operator telefonisch bijzonderheden als laad- en lossnelheden afstemmen (denk aan aanvangssnelheid, middenfase en eindfase).
 • Terminal/CCR kan met deze gegevens voorblad ADN controlelijst “voorwerken”.
 • Binnenvaarttanker voor de kant (aan boord of op steiger):
  • Geen hand shake / geen lichamelijk contact.
  • Maak het mogelijk om 2 meter afstand te kunnen houden tijdens het werk.
  • Eigen schrijfgerei
  • Terminal-steigeroperator zijn deel controlelijst invullen en tekenen , indien mogelijk op steiger / separate ruimte
  • Walllaadlosovereenkomst invullen/tekenen
  • Schipper zijn deel controlelijst invullen en tekenen
  • Bij gebruik tablets en portofoons na elk gebruik deze met geschikte desinfectant reinigen
  • Radio-check afspreken (minimaal elke 2 uur, log per schip bijhouden hiervan)
  • Verwisselen accupack portofoon: locatie bij toegang schip afspreken waar de wal deze neerzet en het schip hierna deze afhaalt ( vice versa voor de lege accupack)
 • Repetitive checks:
  • Zoals gebruikelijk bij eerste begroeting interval time afspreken
  • Duidelijk afspreken dat op afgesproken interval-time:
   • Schip zijn checks conform checklijst zelfstandig doorloopt, deze via portofoon bevestigen compliant met ISGINNT en eventueel via email bevestigen naar terminal CCR.
   • Terminal zijn checks conform checklist zelfstandig doorloopt, deze via portofoon richting schip bevestigen en tevens via email bevestigen naar schip

Algemeen: wees er zeker van dat de vragen uit eigen beoordeling/waarneming beantwoordt worden!
Sla e-mail bevestigingen op in aparte folder voor referentie (voor verificatie bij controles).

Bij vertrek:

 • Ladingpapieren, timelogs etc. waar mogelijk digitaal afhandelen middels scannen en mailen.
 • Portofoon/overige bescheiden bij afgesproken wisselplaats voor accupack neer laten zetten, andersom kan de wal hier benodigde papieren achterlaten (zorg voor bakje of rugzak oid).
 • Aan boord afhandelen zoveel als mogelijk beperken (Indien wel nodig 2 mtr. afstand houden).

PZI is in gesprek/werkt samen met:

 • Brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB zijn bij elk overleg betrokken.
 • Havens Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Rijkswaterstaat over de relevante onderwerpen.
 • Rijksoverheid over de relevante onderwerpen.
 • Deltalinqs/VOTOB/VNCI/VNPI over ship-shore interface.
 • Safety Platform Cargo Surveyors (SPCS) over uitvoeren van inspecties.

EBIS inspecties ten tijde van het coronavirus (brief 2 - update 20 maart)

Download:

To: EBIS Members 
CC: EBIS Board
Rotterdam, March 20, 2020
 
Dear EBIS members,

 
Referring to our letter of March 13, we would like to inform you again about the rapidly evolving and worrying topic COVID-19.

The transport of dangerous goods (fuels especially) has been mentioned by various governments as “essential activities” for our society.

In the light of the Corona crisis our society is currently cancelling everything which is not absolutely necessary both in professional as in private life. This stop has the aim to minimize human contacts and so to minimize the risks of infection as much as possible. Schools, shops and restaurants are closed and every inhabitant is asked to apply “social distance” strictly. Most people meanwhile work at home to avoid contacts and spread of the virus.

At the same time we are undertaking great efforts to ensure business continuity. There are a number of challenges that we need to overcome and we are sure that these can be mastered by cooperation, understanding and flexibility. For this we also ask you for your cooperation.

Our biggest concern is the health of our crews. As long as crews stay on their barge they are relatively well protected, it can be considered as some sort of isolation or quarantine.
The risks of infection rise with every contact at load and discharge ports, with every person coming on board. As stated above we must minimize these contacts as much as possible to ensure the health of crews and with them the business continuity both for your as for our business.

The barge industry associations in cooperation with the Platform Zero Incidents conducted a Risk Assessment with various HSSE-experts. The risks, in terms of potential spreading of the virus and its results, far outweighs the benefit of an updated barge-risk-assessment-report.
Besides, the international labor working legislation stresses the company owners to organize the work in such safe way that people are protected from hazards during their work as much as possible. They have the legal obligation to take care of a safe working place in which risks have to be inventorized and be mitigated.
Taking the latest developments and measures by the authorities into account our industry is of the opinion that it is better to avoid conducting EBIS/BIRE-inspections for the time being, until the responsible authorities inform us that the Corona virus is under control.

To keep the possibility open and to be as flexible as possible in a safe way, we ask you, based on the applicable information of today, to consider a temporary flexible 4-months window for barges, which are overdue and cannot be inspected, for any reasons.
 
We ask all members in the logistic (trading) chain to consider extra flexibility in the current “force majeure “ situation.
The barge industry is fully prepared to jointly discuss further steps and to cooperate in solving the issues for all parties concerned.

 

Certificering vaartuigen

Om te mogen varen heeft uw schip een geldig certificaat van onderzoek nodig. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 maart laten weten dat de (gedelegeerde) inspectiediensten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onder de “vitale processen” vallen. Uiteraard zijn de inspecteurs gehouden aan de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM.


Zie bijvoorbeeld dit bericht over maatregelen van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), één van de bevoegde keuringsinstanties. Naast dergelijke maatregelen zorgen de corona-perikelen ook voor andere problemen. Denk aan leveranciers die niet kunnen leveren, tekenaars die schema’s niet op tijd klaar hebben omdat ze van huis uit moeten werken, werven met te weinig personele bezetting, inspecteurs die uit het werk lopen omdat het type vaartuig stil ligt, bijvoorbeeld zeilende passagiersschepen, enz. De keuringsinstanties zijn in overleg met de ILT hoe te handelen wanneer afwijkingen niet tijdig hersteld zijn en wanneer men niet kan hercertificeren door coronaproblemen. Het risico bestaat dat daarmee het certificaat verloopt c.q. er geen tweede voorlopig certificaat mag worden afgeven, met als consequentie dat aan de nieuwe eisen moet worden voldaan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen.

MO 25: Verlengen van diploma's ADN-basis, chemie, gas en VA (update)

Het ministerie van IenW heeft zeer snel actie genomen nadat de sector zich heeft gemeld met de vooruitziende blik dat er problemen zouden gaan ontstaan door het aflopen van ADN-diploma’s die door de Corona-crisis niet meer konden worden verlengd.

Normaliter moet binnen de periode van één jaar voor het aflopen van het 5-jaar geldige Certificaat een herhalingscursus worden bezocht een eindtoets met gevolg worden afgerond. De cursussen en examens zijn vanwege het Corona-virus stilgelegd.

In de Multilaterale Overeenkomst 25 wordt voor zowel de vakdiploma’s ADN (basis), chemie en gas een verlenging afgegeven. Hetzelfde geldt ook voor de diploma’s van de veiligheidsadviseur.

Hieruit blijkt ook dat men op het ministerie alles uit de kast haalt om het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren mogelijk te blijven maken.


Update 23/03 : Duitsland heeft ook ondertekend. 

Update 25/03 : België heeft ook ondertekend.

M025 Under section 1.5.1 of ADN concerning ADN specialized knowledge certificates in accordance with 8.2.2.8 of ADN and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADN

 

COUNTRY SIGNED REVOKED 
Netherlands 19/03/2020  
Luxembourg 19/03/2020  
Austria 19/03/2020  
France 19/03/2020  
Germany 20/03/2020  
Switzerland 20/03/2020  
Slovakia 23/03/2020  
Belgium 25/03/2020  
Hungary 25/03/2020  


Valid until: 1 December 2020 - https://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/multilateral-agreements.html

Uitzonderlijke maatregelen CCR: overschrijding geldigheidsduur certificaten schip toegestaan. Let op uw scheepsverzekering!

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden. Dit besluit is op maandag 23 maart 2020 is aangenomen en treedt onmiddellijk in werking. Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

 • Het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
 • Alle Rijncertificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
 • Bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.
 • Ook de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd.

Overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten

Het besluit over de overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten luidt als volgt:
“De CCR verzoekt haar lidstaten voor de looptijd van de crisis:

Let op verzekerbaarheid schip!

Wanneer u gebruik maakt van deze bijzondere maatregel en er sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is het buitengewoon belangrijk dit te melden bij uw verzekeraar! Dat er niet wordt vervolgd door de overheid in verband met verlopen certificaten, betekent niet automatisch dat u bij uw scheepsverzekering de volledige dekking blijft behouden. Het CBRB heeft contact opgenomen met IVR om e.e.a. zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Werkwijze Inspectie Leefomgeving en Transport

De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt door; de inspectie past de werkzaamheden aan, rekening houdend met maatregelen van het kabinet en RIVM. ILT werkt meer digitaal en voert tijdelijk minder inspecties op locaties uit. Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart nemen we certificaten en vergunningen in behandeling. Voor een aantal sectoren leveren zij maatwerk.

Voor meer informatie zie de website van ILT

Administratieve maatregelen om Donau vervoer te vergemakkelijken

De Donau-commissie stelt aan zijn lidstaten administratieve maatregelen voor om het vervoer op de Donau in tijden van COVID-19 vergemakkelijken. De maatregelen betreffen ook de mogelijkheid tot verlenging van de geldigheid van technische certificaten van het schip. Meer informatie over de voorgestelde maatregelen kunt u lezen in deze brief:

 

Verklaring Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) m.b.t. Covid-19

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven. Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.


Let op verzekerbaarheid schip!

Wanneer u gebruik maakt van deze bijzondere maatregel en er sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is het buitengewoon belangrijk dit te melden bij uw verzekeraar! Dat er niet wordt vervolgd door de overheid in verband met verlopen certificaten, betekent niet automatisch dat u bij uw scheepsverzekering de volledige dekking blijft behouden. Het CBRB heeft contact opgenomen met IVR om e.e.a. zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. Het IVR heeft inmiddels ook een algemene leaflet uitgebracht.

 

Verklaring ILT overschrijding van de geldigheidsduur certificaten, verklaringen en andere documenten voor het schip

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven.
Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten afgegeven voor het schip, overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

MO-26; Certificaten van Goedkeuring en kortlopende Certificaten

Naar aanleiding van de door de sector aan de overheid geuite zorgen rond het wellicht onmogelijk raken van conform ADN verplichte keuringen, is mede door medewerking van het NL-Ministerie de Multilaterale Overeenkomst (“MO”) 26 in het leven gekomen en te vinden op de website van het UNECE:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/dgwp15ac2/Multilateral_Agreements/ADN_M026_English_and_French.pdf
 
Toelichting; deze MO voorziet in het mogelijk vastlopen van de verplichte verlenging van (voorlopige) Certificaten van Goedkeuring en kortlopende certificaten zoals brandslangen, blussers, meggertest, keuringen van gasdetectiemeters, etc. door het Coronavirus.
De MO is vooralsnog uitsluitend getekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Slowakije. In de bijlage is een eigen vrij vertaalde toelichting te vinden. Nederland heeft voorbereidingen getroffen om deze MO eventueel te kunnen tekenen, maar zal dit uitsluitend doen als de directe noodzaak er is. Vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt dat er bij de genoemde keuringen geen doorgang meer plaats vindt en zal deze MO dus niet ondertekend worden door Nederland. We krijgen de indruk dat Duitsland er hetzelfde in staat.
Mocht u problemen ervaren rond de genoemde keuringen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat wij kunnen aansturen op een ondertekening door de Nederlandse overheid.

Multilaterale overeenkomst ADN / M026

Onder sectie 1.5.1 van het Reglement dat aan ADN is gehecht  inzake periodieke inspecties overeenkomstig deel 8 en 9 van ADN en Certificaten van Goedkeuring conform ADN 1.16.1.


(1) In afwijking van de bepalingen van 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 9.1.0.40.2.9, 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9, 9.3.3.40.2.9, 9.3.1.8.4, 9.3.1.23.3, 9.3.2.8.4, 9.3.2.23.4, 9.3.3.8.4, 9.3.3.23.4 van het ADN, blijven alle periodieke inspecties waarvan de geldigheid eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 geldig tot 30 september 2020.
Deze inspecties worden uitgevoerd in overeenstemming met 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 9.1.0.40.2.9, 9.3.1.40.2.9, 9.3.2.40.2.9, 9.3.3.40.2.9, 9.3.1.8.4, 9.3.1.23 .2, 9.3.2.8.4, 9.3.2.23.1, 9.3.3.8.4, 9.3.3.23.1 van het ADN,  vóór 1 oktober 2020.


(2) In afwijking van de bepalingen van 1.16.1.1.2 en 1.16.1.3.1 van het ADN, blijven alle Certificaten van Goedkeuring en alle voorlopige Certificaten van Goedkeuring, waarvan de geldigheid eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020, geldig tot 30 september 2020, op voorwaarde dat:  - er een geldig klassecertificaat is, in overeenstemming met 1.16.5 en 9.2.0.88.2, 9.3.1.8.1, 9.3.2.8.1 of 9.3.3.8.1 van het ADN, of;

 • als de geldigheid van het klassecertificaat voor het schip eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 en op voorwaarde dat er een geldig scheepscertificaat is, volgens 1.16.5,  of;
 • als de geldigheid van het scheepscertificaat eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020.

Zowel de periodieke keuringen als de vernieuwing van de certificaten moeten plaatsvinden vóór 1 september 2020. De geldigheidsperiode van het nieuwe certificaat begint op de vervaldatum die vermeld staat op het certificaat van goedkeuring, dat moet worden verlengd of op het voorlopige certificaat van goedkeuring dat moet worden vervangen.


(3) Deze overeenkomst is geldig tot 1 oktober 2020 voor vervoer op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen van het ADN die deze overeenkomst heeft ondertekend. Indien deze MO vóór die datum door een van de ondertekenaars wordt ingetrokken , blijft het tot de bovengenoemde datum geldig voor vervoer op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen van het ADN die deze Overeenkomst hebben ondertekend en die het niet hebben ingetrokken.

Beknopte samenvatting verwijzingen ADN paragrafen:  
1.16.1.1.2 Geldigheid van het Certificaat van Goedkeuring van maximaal 5 jaar.
1.16.1.3.1 Geldigheid van Voorlopig Certificaat van Goedkeuring  van maximaal 3 maanden.
1.16.5 Aanvraag voor de uitgifte van een Certificaat van Goedkeuring
8.1.6 Beproeving en onderzoek van de uitrusting (brandblussers, brandslangen, laad, los- en stripslangen), speciale uitrusting van 8.1.5 – “PP”, “EP”, “EX”, “TOX” en “A”, vast opgestelde zuurstof-en gasdetectieinstallaties)
8.1.7 Installaties, apparaten en autonome beveiligingssystemen (meggertest, EX-keuring installaties en apparaten voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden, keuring snelafblaas/veiligheids-ventielen)
9.1.0.40.2.9 / 9.3.x.40.2.9 Keuring brandblusinstallaties en bijbehorende rook-en brandmeldsysteem
9.3.x.8.1 Classificatie
9.3.x.8.4 Keuring overeenstemming documenten met situatie aan boord door Klassebureau of ander daartoe bevoegde instantie of persoon (8.1.2.3. r t/m v; lijst of schema van vast ingebouwde installaties en apparaten, geschikt voor Zone 1, Lijst en schema van “rode groepen”, Elektrische apparatuur,  Zoneplan en lijst van Autonome beveiligingssystemen en installaties/apparaten die wel en niet mogen worden gebruikt (“rode en gele verbruikers”).
9.3.1.23.3, 9.3.2.23.4 en 9.3.3.23.4 Beproeving onder druk (11-jaarlijks afpersen ladingtanks, kofferdammen en laad-en losleidingen)

 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat informeert Kamer over coulanceregeling

Op 15 april heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat deze brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief beschrijft de minister de coulanceregeling en de mogelijkheid van overschrijding van de geldigheidsduur van certificaten, vaarbewijzen en (deel)examens. Daarnaast heeft de minister brieven gestuurd naar diverse betrokken instanties:

Vooralsnog wordt voor de coulanceregeling een termijn tot 1 juni aangehouden, maar in de Kamerbrief wordt aangegeven dat afhankelijk van de ontwikkelingen kan worden besloten tot verlenging. Voor de binnenvaart zal Nederland zoveel mogelijk internationaal afgestemde termijnen  hanteren en zullen  afspraken in EU- of CCR-verband leidend zijn.
 

Verzekeraars sluiten aan op coulanceregeling voor beroepsvervoer en binnenvaart

Wanneer u gebruik maakt van de coulanceregeling sprake is van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip, dan is de verzekerbaarheid van uw schip een belangrijk aandachtspunt. Publiekrechtelijke coulance betekent niet automatisch dat alles privaatrechtelijk goed is geregeld. In de Kamerbrief staat de volgende passage:

“Er heeft overleg plaatsgevonden met het Verbond van Verzekeraars omdat het hebben van een geldig bewijs of certificaat is in sommige gevallen een voorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op een uitkering van een verzekering. Het Verbond heeft aangegeven dat transporteurs en hun chauffeurs met een verlopen Code 95 en binnenvaartschippers met verlopen vaarbewijzen of certificaten bij hun leden verzekerd blijven gedurende de periode dat de coulancemaatregel van kracht is en binnen de geschetste condities van de coulancemaatregel.”

Hier kunt u het statement lezen van het Verbond voor verzekeraars. Omdat niet is uit te sluiten dat u verzekerd bent bij een verzekeraar die niet aangesloten is bij het Verbond van Verzekeraars, blijft het raadzaam om - bij overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip -  contact op te nemen met uw verzekeraar om na te gaan of hij ook deze coulance betracht.

CESNI publiceert open brief in het kader van de COVID-19 pandemie

Tijdens de laatste CESNI-bijeenkomst op 30 april 2020 hebben de CESNI-leden en waarnemende staten, de riviercommissies, internationale organisaties en erkende non-gouvernementele organisaties, de dringende noodzaak geuit van een gecoördineerde aanpak met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de Europese binnenvaartsector tijdens de COVID-19-crisis.

In een open brief doet CESNI een beroep op de leden van de CESNI, de waarnemende staten en de derde landen, om voor de duur van de crisis geen sancties op te leggen wanneer de geldigheidsduur van de certificaten, attesten en andere documenten wordt overschreden, op voorwaarde dat (1) de genoemde certificaten, attesten en andere documenten waren nog steeds geldig op 15 maart 2020 en (2) de veiligheid en de operationele continuïteit van de binnenvaart en de binnenwateren niet in gevaar worden gebracht. Verder doet CESNI een beroep op de sector en de controle-instanties, om zo goed mogelijk de inspectie- en certificeringsprocedures voort te zetten of te hervatten om een administratieve achterstand en de onderbreking van vitale activiteiten voor scheepsreparatiebedrijven zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van CESNI.

EBU en ESO en IVR geven CCR uitgangspunten voor vervolg uitzonderlijke maatregelen

In het licht van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis hebben de CCR en de Europese Commissie uitzonderlijke maatregelen genomen. We zien een onderscheid tussen de genomen maatregelen voor de Rijn- en Uniecertificaten:

 • Rijncertificaten:  geen boetes als de certificaten niet meer geldig zijn. Geldend tot en met 23 september 2020. Het kan te zijner tijd geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, uitgebreid of aangevuld met een ander besluit.
 • Uniecertificaten: automatische verlenging van de geldigheidsduur zonder dat er een onderzoek plaatsvindt. Dit betreft Uniecertificaten waarvan de geldigheidsduur tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 zou aflopen.

Ten behoeve van besluitvorming over het vervolg na afloop van de bovengenoemde maatregelen hebben de Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO, samen met IVR een aantal belangrijke uitgangspunten genoemd. U kunt deze lezen in dit document.

Europese Verordening 2020/698 tijdelijke maatregelen naar aanleiding COVID-19

Publicatie verordening (EU) 2020/698

In vervolg op de publicatie van de Europese Commissie over een pakket maatregelen ter ondersteuning van de vervoerssector (zie dit eerdere artikel in een CBRB-nieuwsbrief) is, na besluitvorming door het Europees Parlement en de Raad, de Europese Verordening 2020/698 gepubliceerd.  Deze verordening bevat specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving.
 
Voor de (her)certificering van schepen zijn de 16e overweging en artikel 15 in de verordening (EU) 2020/698 relevant:

Overweging 16:
Bij Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad ( 16) zijn technische voorschriften voor binnenschepen vastgesteld. De geldigheidsduur van Uniebinnenvaartcertificaten is beperkt bij artikel 10. Bovendien is in artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 bepaald dat documenten die onder deze richtlijn vallen en die vóór 6 oktober 2018 uit hoofde van de voorheen geldende richtlijn, te weten Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 17), door de bevoegde instanties van de lidstaten zijn afgegeven, geldig moeten blijven tot de geldigheidsduur ervan verstrijkt. Door de maatregelen ten gevolge van de COVID-19-uitbraak kan het voor de bevoegde instanties moeilijk en soms onmogelijk zijn om technische inspecties uit te voeren om de geldigheid van de desbetreffende certificaten te verlengen of, in het geval van de in artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 bedoelde documenten, die te vervangen. Om de desbetreffende binnenschepen te kunnen blijven exploiteren, is het derhalve aangewezen de geldigheidsduur van Uniebinnenvaartcertificaten en onder artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 vallende documenten die anders zouden zijn vervallen of zouden vervallen tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, met zes maanden te verlengen.
 

Artikel 15:
Artikel 15 Verlenging van de in Richtlijn (EU) 2016/1629 vastgestelde termijnen

 1. Niettegenstaande artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/1629, wordt de geldigheid van Uniebinnenvaartcertificaten die anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, geacht te zijn of te worden verlengd met een periode van zes maanden.
 2. Niettegenstaande artikel 28 van Richtlijn (EU) 2016/1629 wordt de geldigheid van documenten die onder die richtlijn vallen en vóór 6 oktober 2018 uit hoofde van Richtlijn 2006/87/EG door de bevoegde instanties van de lidstaten zijn afgegeven, en die overeenkomstig die bepaling anders zouden zijn verstreken of zouden verstrijken tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, geacht te zijn of te worden verlengd met een periode van zes maanden.
 3. Indien een lidstaat van oordeel is dat de vernieuwing van Uniebinnenvaartcertificaten of in lid 2 bedoelde documenten waarschijnlijk tot na 31 augustus 2020 onmogelijk zal blijven door de maatregelen die hij heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen of te beperken, kan hij een met redenen omkleed verzoek indienen om te worden gemachtigd de in de leden 1 en 2 genoemde perioden, naargelang het geval, te verlengen. Dat verzoek kan betrekking hebben op de periode tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 en/of de periode van zes maanden vermeld in respectievelijk lid 1 en lid 2. Verzoeken moeten uiterlijk op 1 augustus 2020 bij de Commissie worden ingediend. L 165/22 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.5.2020
 4. Indien de Commissie op basis van een overeenkomstig lid 3 ingediend verzoek oordeelt dat aan de in dat lid vastgestelde eisen is voldaan, stelt zij een besluit vast waarbij de betrokken lidstaat wordt gemachtigd de respectievelijk in de leden 1 en 2 genoemde perioden te verlengen, overeenkomstig de rechtvaardiging voor elk specifiek geval. De verlenging wordt beperkt ter weerspiegeling van de periode waarin de vernieuwing van Uniebinnenvaartcertificaten of in lid 2 bedoelde documenten naar verwachting onmogelijk zal zijn, en mag in geen geval langer zijn dan zes maanden.

 

Handhaving op geldigheid van documenten i.v.m. Covid-19

Op 31 maart 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  via een verklaring aangegeven tijdelijk niet meer te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. Op het verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de werkwijze gewijzigd. De ILT zal nog steeds tijdelijk niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten in de binnenvaart, maar hier wordt wel een aantal voorwaarden aan gesteld.

Voorwaarden niet handhaven op overschrijding van geldigheidsduur van documenten:

 • De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.
 • De vereiste documenten waren op 15 maart 2020 geldig.

Let op: als vanwege Covid-19 de geldigheid van uw documenten dreigt te verlopen of als deze al verlopen zijn en u gebruik wilt maken van het uitstel, is het advies om snel in actie komen.
Wat is daarvoor nodig?

 • Aantonen dat het vanwege Covid maatregelen niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, keuring of certificering

én

 • Een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe binnen 6 maanden na afloop van document inspectie, keuring of certificering kan worden uitgevoerd.


Toelichting Certificaat van Onderzoek/Communautair Certificaat voor Binnenschepen

Het is mogelijk het huidige certificaat regulier te verlengen of een nieuwbouwschip in de vaart te brengen. Het onderzoek (inspecties, droogzetting, tekeningkeur, verklaringen enz.) worden door de daartoe erkende klassenbureaus, keuringsinstanties en erkende bedrijven uitgevoerd. Mocht u bij het verlengen van het huidige certificaat, i.v.m. COVID-19, toch genoodzaakt zijn om van bovenstaande maatregel gebruik te maken, gelieve u dan zo snel te melden mogelijk bij uw klassenbureau of keuringsinstantie en de volgende documenten bij uw klassenbureau of keuringsinstantie in te dienen:

 1. Een onderbouwing waaruit blijkt dat door covid-19 niet/moeilijk voldaan kan worden aan de inspectie, keuring of certificering;
 2. Een stappenplan waarin u aangeeft hoe de inspectie, keuring of certificering binnen 6 maanden na afloop van het certificaat plaats kan vinden.

Afhankelijk van het type certificaat van het schip moeten de hier bovengenoemde onderbouwing en stappenplan voor de volgende datums bij uw klassenbureau of keuringsinstantie ingediend zijn,

 • Voor schepen met een Communautair certificaat voor Binnenschepen moeten bovengenoemde documenten vóór 23 oktober 2020 zijn ingediend;
 • Voor schepen met een Certificaat van Onderzoek voor de Rijn moeten bovengenoemde documenten vóór 23 november 2020 zijn ingediend.

Als u bovenstaande documenten indient, ontvangt u een ontvangstbevestiging via uw klassenbureau of keuringsinstantie. Dit document kan bij een eventuele controle aan boord getoond worden. Deze bevestiging kan voor een periode van 6 maanden, na dagtekening van de brief, gebruikt worden bij inspecties in binnen- en buitenland.

Belangrijk:

Houdt u er rekening mee dat ook als u gebruik maakt van de hier boven genoemde mogelijkheid de ingangsdatum van het verlengde certificaat gelijk is aan de verloopdatum van het huidige certificaat.
Deze informatie kunt u tevens vinden op de website van de overheid op https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-binnenvaart/handhaving-op-geldigheid-van-documenten

MO-27 Verlengen diploma's ADN-basis, chemie, gas en VA opgevolgd door MO-28 en MO-29

De Multilaterale Overeenkomst (MO) 27 van 10 december 2020, waarin voor de vakdiploma’s ADN (basis), chemie en gas een verlenging was afgegeven, verloopt op 28 februari 2021.

Normaliter moet binnen de periode van één jaar voor het aflopen van het 5-jaar geldige certificaat een herhalingscursus en een eindtoets met goed gevolg worden afgerond. De examens zijn door de recente lockdown in Nederland weer stilgelegd.

Daarom wordt MO-27 nu opgevolgd door MO-28 (bemanningen) en MO-29 (veiligheidsadviseurs). Hierin is bepaald dat certificaten die verlopen tussen 1 maart 2020 en 30 september 2021 geldig blijven tot 1 oktober 2021. Voor laatstgenoemde datum moet een herhalingscursus met examen met goed gevolg afgerond zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze MO's op 10 februari 2021 ondertekend.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.