Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

MOC Informatie voor ship/shore interface (update)

MOC Informatie voor ship/shore interface gedurende Corona. Richtlijnen laden en lossen tankschepen.

Dit document is vastgesteld in Deltalinqs CNBT (Commissie Natte Bulk Terminals).
Bladzijde 3 gaat over de binnenvaart, hieraan hebben CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer meegewerkt.
 


Versie 2.0 - update 23 maart:
BLN/CBRB/PZI heeft deze versie van dit document opnieuw beoordeeld. De conclusie is getrokken dat dit een prima werkwijze is. Vanuit BLN/CBRB/PZI is de VOW-België aangeschreven met het verzoek om deze werkwijze over te nemen. Dit, n.a.v. een aantal leden die problemen hadden met de tot nu gehanteerde werkwijze van terminals waarbij onvoldoende aan de ‘social distance’ afstanden werd gehouden.

COVID-19 update Europese aanbeveling kleurcodes

Publicatiedatum: 04-02-2021

De Europese Raad heeft een aanbeveling aangenomen tot wijziging van de gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie.

Er werd een nieuwe kleur (donker­rood) toegevoegd aan de bestaande categorieën groen, oranje, rood en grijs op de kaart die het ECDC wekelijks opstelt. De donkerrode kleur geeft de gebieden aan waar het virus zeer snel circuleert, onder meer vanwege meer besmettelijke varianten. Het gaat om gebieden met 500 nieuwe corona­gevallen of meer per 100 000 personen over een periode van 14 dagen.

De lidstaten zouden alle niet-essentiële reizen naar rode en donker­rode gebieden moeten ont­moedigen, zonder essentiële reizen te verstoren. De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen en in quarantaine/zelfisolatie te gaan

De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om:

 • zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen
 • in quarantaine/zelfisolatie te gaan

Soortgelijke maatregelen kunnen ook worden toegepast voor gebieden waar zorg­wekkende varianten veel voorkomen.

Transportwerkers en vervoers­aanbieders mogen in beginsel niet worden verplicht een test te ondergaan. Eist een lidstaat dit wel, dan moeten snelle antigeentests worden gebruikt, en dit mag niet leiden tot transportonderbrekingen. Mochten zich verstoringen van de transport- of toeleveringsketen voordoen, dan moeten de lidstaten deze testvereisten onmiddellijk opheffen of intrekken om de werking van de "Green Lanes" te behouden. 

Mensen die in grensregio's wonen en de grens – vanwege bijvoorbeeld werk, studie of gezin – dagelijks of zeer regelmatig oversteken, hoeven niet aan tests of quarantaine/zelfisolatie te worden onderworpen. Wordt in deze regio's toch een testplicht ingevoerd, dan zou de frequentie van de tests op deze personen evenredig moeten zijn.

De aangepaste maatregelen zijn een gecoördineerde reactie op de toename van besmettingen en de risico's door sneller over­draag­bare varianten van het virus binnen en buiten de EU. Ze volgen de aanbeveling van het Europees Centrum voor ziekte­preventie en -bestrijding (ECDC) om niet-essentiële reizen te vermijden en zo de invoer en verspreiding van nieuwe zorg­wekkende varianten te vertragen.

Via een gecoördineerde aanpak willen de lidstaten de herinvoering van controles aan de binnen­grenzen voor­komen en het vrije verkeer van goederen en diensten vrijwaren.

Achtergrond
De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het al dan niet opleggen van beperkingen van het vrije verkeer ter bescherming van de volks­gezondheid. Coördinatie op dit gebied is echter essentieel. De Europese Raad nam op 13 oktober 2020 een aanbeveling aan over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie. Hierin zijn de gemeenschappelijke criteria en een gemeenschappelijk kader vastgelegd voor mogelijke maatregelen ten aanzien van reizigers. De aanbeveling van de Raad is niet juridisch bindend. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de implementatie ervan.

Klik hier voor een brief van DG Hololei, DG MOVE, waarin wordt bevestigd dat de Europese Commissie ernaar streeft om vervoerspersoneel uit te sluiten van eventuele beperkingen, zoals onlangs in Duitsland is voorgesteld. EBU heeft op 1 februari, samen met ESO en EFIP, alle ministers en minister-presidenten van de voor de binnenvaart relevante Duitse deelstaten opgeroepen om bemanningsleden uit te sluiten van deze beperkingen.

 

 

Deltalinqs: Crew changes

De afwikkeling van het scheepvaartverkeer omvat meer dan de verkeersbegeleiding en dienstverlening alleen; vrijwel alle transportgerelateerde activiteiten in de haven bepalen het al dan niet kunnen doordraaien van onze haven. Deze activiteiten zijn in onze ogen onderdeel van het bedoelde vitale proces en dat wordt onderschreven vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het doordraaien van de haven is wat we met zijn allen beogen. Dat vergt voor de havengemeenschap extra inspanningen en flexibiliteit.
 
Eén van de zaken waar we tegenaan lopen is dat terminals in sommige gevallen huiverig zijn om crew changes voor zee- en/of binnenvaart over de landzijde toe te staan. Dat is op zich geen nieuw fenomeen, want ook voor de Coronacrisis kon je niet via alle terminals crew changes uitvoeren. Met onder andere de terminals, scheepsagenten, Havenbedrijf Rotterdam en binnenvaart zijn ideeën uitgewisseld en we geven er de voorkeur aan dat crew changes via de landzijde plaatsvinden, c.q. via de terminals plaatsvinden voor zover dat op een gecontroleerde manier gebeurt. Dat betekent dat de regels van afstand houden (1,5 meter minimaal), hygiëne en zo min mogelijk contact met mensen en middelen van de terminal en/of ontsmetten nadien, in acht genomen moeten worden. Dat is niet anders dan in het geval van eigen personeel of toeleveranciers.
 
Wij vragen hier aan de terminals om de crew humaan te behandelen en te assisteren om dit soort crew changes zo efficiënt en veilig mogelijk via de landzijde te faciliteren. Mocht het naar oordeel van de terminal echt niet mogelijk zijn om via de landzijde crew changes mogelijk te maken, dan kan de zeevaart eventueel via de waterzijde geholpen worden in samenwerking met de roeiers. De binnenvaart kan eventueel gebruikmaken van auto-afzetsteigers.
 
Dit alles laat onverlet dat we iedereen willen vragen om het gezonde verstand te gebruiken en alles op alles te zetten om ook crew changes door te laten lopen, maar dan op een voorzichtige manier.

PZI: Safety Alerts en Voorstel tot persoonlijke instructie voor bemanning en surveyor

PZI - Platform Zero Incidents heeft de volgende Safety Alert uitgegeven: 
SAFETY ALERT : CORONAVIRUS SA20-20


Via deze informatie willen wij u informeren over maatregelen die u kunt nemen om besmetting tegen te gaan.

Meer informatie: www.platformzeroincidents.nl

 


 

PZI - Platform Zero Incidents heeft de volgende Safety Alert uitgegeven: 
SAFETY ALERT : CORONAVIRUS SA20-20 Update 1


Via deze update willen wij u informeren over het nemen van aanvullende maatregelen tijdens uw werkzaamheden.

Meer informatie: www.platformzeroincidents.nl

 


 


Als gevolg van de huidige Corona-crisis en de doelstelling om onderlinge contactmomenten tot een minimum te beperken verzoeken wij u om ons informatie en documenten via e-mail te verstrekken, voordat de surveyor aan boord komt.
 
Voor deze informatie is er een vragenlijst bijgesloten van het betreffende Inspectie bureau.

Ook zou het een grote hulp zijn wanneer de surveyor aan boord komt, om de monsternameopeningen van de tanks die geinspecteerd moeten worden vooruitlopend vrij gemaakt kunnen worden, zodat de surveyor met in achtneming van de 1,5 meter de tanks kan inspecteren:
 • Ten behoeve van tankinspectie,
 • Ten behoeve van open monstername,
 • Ten behoeve van gesloten monstername de circulatie na belading reeds kan opstarten.
 

Voorstel tot persoonlijke instructie voor bemanning en surveyor;

Algemeen;
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig de handen, minimaal voor en na elk bezoek aan een schip (wassen met water en zeep of gebruik desinfectiegel).
 • Ontsmet in de stuurhut regelmatig “contactpunten” zoals tablets, portofoons, deurklinken enz.
 • Begroet elkaar, MAAR GEEN HANDEN SCHUDDEN.
 • Help elkaar.
 • Betreed niet de stuurhut, tenzij de kapitein daar toestemming voor geeft.
 • Nooit met meer dan 3 personen in de stuurhut, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Communiceer via mail, telefoon of digitaal via b.v. Skype of Teams, maar doe dit enkel vanaf locaties waar dit is toegestaan.
 • Houdt contact tot een minimum beperkt, ook de verblijftijd aan boord.
 • Maak geen gebruik van een toilet aan boord.
 • Neem geen eten of drinken van elkaar aan.
   
Zolang men zich aan deze instructies houdt, wordt het dragen van mondmaskers NIET geadviseerd.
 
Wanneer de werkafstand kleiner is dan 1,5 meter, bij b.v. meten en monsteren, zal de surveyor altijd een gelaatsmasker met een (ABEK/AX-)P3 filterbus dragen.
Dit masker beschermt de surveyor, echter niet de scheepsbemanning. De surveyor zal er daarom op wijzen dat beiden gebruik moeten maken van geschikte adembescherming.
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking in deze Corona crisis tijden, namens:

Geen aanvullende maatregelen binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam

Na vragen vanuit het CBRB heeft het HbR het volgende laten weten:

In tegenstelling tot de toelating voor zeevaart (zie Port of Rotterdam COVID-19 Update #3, 7 april) zijn er voor de binnenvaart geen aanvullende coronavirusmaatregelen anders dan die voor iedereen gelden. Dit wil zeggen dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen en er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.
 

Coronavirussymptomen aan boord 

Wanneer een bemanningslid of gezinslid symptomen heeft van het coronavirus, wordt dit zoals gebruikelijk gemeld aan de eigen huisarts of arboarts, in Nederland of in het buitenland. De arts neemt contact op met de schipper voor meer informatie. De arts komt alleen in zeer dringende gevallen aan boord. Iemand met lichte coronavirusklachten blijft aan boord.
 
Indien de arts oordeelt dat een zieke niet langer aan boord in isolatie kan blijven, of wanneer er onvoldoende isolatiemogelijkheden zijn, is er in overleg met de arts en GGD de mogelijkheid voor opvang aan de wal. Oordeelt de arts dat de patiënt levensbedreigend ziek is, dan wordt hij in een ziekenhuis opgenomen.
 
Is er sprake van een acute situatie, dan dient 112 gebeld te worden.
 

Walverlof 

Ga alleen van boord om medische redenen of om boodschappen te doen.
 

Scheepsbezoeken 

Laat zo weinig mogelijk mensen aan boord gaan. Uitzonderingen hierop zijn medici en dringend noodzakelijk personeel, zoals voor bevoorrading en reparaties, en overheden.
 

Bemanningswissels 

Op voorwaarde dat dit op een gecontroleerde manier gebeurt, kunnen bemanningswissels zoveel als mogelijk doorgang vinden. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden geldt dat dit alleen kan voor zover de luchtvaart dit toelaat en volgens de geldende immigratieregels.
 

Havenoperaties 

Wanneer een bemanningslid of gezinslid positief op het coronavirus is getest, dan kunnen cargo-operaties doorgaan. De bemanning of het gezinslid mag dan niet in contact komen met havenwerkers.
 

Vertrek schip

Een schip met een gezinslid of bemanningslid met lichte coronavirusverschijnselen mag in principe vertrekken als het schip in de ogen van de schipper veilig gevaren kan worden.

Bron: Port of Rotterdam COVID-19 Update #5


 

Geldigheidsduur certificaten, examens en toetsen

Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

[Status: 23 maart 2020, 17.30 uur]

De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden.

Het besluit dat op maandag 23 maart 2020 is aangenomen, treedt onmiddellijk in werking.
Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. 

 • Besluit - Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie   
 • Verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart die aan de controleautoriteiten overhandigd moet worden 

zie: www.ccr-zkr.org/13070000-nl.html

 

Verklaring ILT overschrijding van de geldigheidsduur certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven.
Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning, afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

 

Geldigheid certificaten binnenvaart

In onderstaand overzicht de nieuwe (april 2021) door het CBR gepubliceerde geldigheidsdata van examenuitslagen/certificaten die door de lockdown zijn vervallen. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder andere vaarbewijzen A+B, Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs en Verklaring LNG.

Einddatum geldigheid op examenuitslag
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021
1 mei t/m 31 mei 2021
1 juni t/m 30 juni 2021
1 juli t/m 31 juli 2021
1 augustus t/m 31 augustus 2021
1 september t/m 30 september 2021
1 oktober t/m 31 oktober 2021
1 november t/m/ 30 november 2021
1 december t/m/ 31 december 2021
> Nieuwe geldigheid
> t/m 30 september 2021
> t/m 30 november 2021
> t/m 31 december 2021
> t/m 31 januari 2022
> t/m 28 februari 2022
> t/m 31 maart 2022
> t/m 30 april 2022
> t/m 31 mei 2022
> t/m 30 juni 2022

 

Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen

De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd t/m 30 september 2021. Voor het certificaat ADN en Veiligheidsadviseur Binnenvaart met een verloopdatum vanaf 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2021 geldt dat het examen en de opleiding / herhalingscursus gevolgd moeten worden voor 1 oktober 2021.
Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten. Zie de publicaties in de Staatscourant:

 

Medische keuringen

De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste CBR-nieuws? Kijk dan op; www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws.htm
Hier kunt u zich ook aanmelden om per email te worden geïnformeerd.

 

Regels bij het inreizen van Nederland

Augustus 2021 is gaan gelden dat terug komend (van vakantie) uit een geel gebied een negatieve test moet worden overlegd. Voor transportpersoneel (incl. binnenvaart), zeevarenden met een zeemansboekje en zeevarenden van commerciële schepen met een lengt van meer dan 24 meter zijn hiervoor uitgezonderd.

Bemanningsleden van binnenvaartschepen, inclusief (rivier)cruiseschepen zijn dus uitgezonderd van de testverplichting, mits zij op dat moment in de uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen. Dit moet met een reisverklaring van de CCR aangetoond worden.

Reizigers/passagiers die met een cruise Nederland binnen komen moeten wel beschikken over een coronabewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs). Reizigers die dus een vaccinatie- of herstelbewijs hebben, hoeven geen testbewijs te overleggen.

Reizigers in het personenvervoer, ook bemanningsleden die via een vliegtuig in Nederland aankomen moeten wel een negatieve PCR-testuitslag of een negatieve sneltestuitslag kunnen laten zien.

De informatie is terug te vinden op de volgende websites van de overheid:

 

Quarantaine regels in Nederland

Nu we van Omikron vaker minder ziek worden komt in quarantaine gaan steeds vaker voor. Op de website van de Rijksoverheid zijn de actuele quarantaine maatregelen terug te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona

 

Ook de 26 januari 2021 ingegane mogelijkheid om onder voorwaarden, voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen, een uitzondering op de quarantaine kan worden gemaakt, staat op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-en-werknemers-in-essentiele-bedrijfsprocessen

 

Reizen voor personeel door Europa

Maatregelen in EU landen

Wij willen er op wijzen dat in ieder land eigen ‘corona’ maatregelen van kracht zijn; en deze maatregelen worden voortdurend bijgesteld. Het gaat dan om zaken als:

 • Het is enkel toegestaan om alleen of met enkele personen in de openbare ruimte te verblijven.
 • Er moet minimaal een meter tot twee meter afstand tot andere mensen worden aangehouden.
 • Er is een verplichting om maskers te dragen in winkels, openbaar vervoer, publieke ruimtes en of drukke (winkel)straten.
 • Reisverklaringen om de status van bemanningslid te bewijzen kunnen nuttig zijn, maar zijn niet verplicht.

 

Voorbeeldverklaringen voor dienstreizen

De CCR heeft een voorbeeld verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart/Rijnvaart opgesteld. Een dergelijke verklaring kan gebruikt worden om aan de controleautoriteiten te overhandigen. 

Toen dit voorjaar het ene na het andere land vroeg om aan te tonen dat het reizen van en naar een schip gebeurd is er een meertalig voorbeeld tekst ontwikkeld.

De EU heeft voor de logistieke sector een formulier opgesteld om mee te reizen. Op dit EU Certificate for International Transport kun je de status reizend bemanningslid aankruisen.

Frankrijk heeft voor de nieuwe lockdown haar attestation-de- deplacement—derogatoire / verplaatsingsverklaringen opnieuw uitgegeven. Wij adviseren om deze naast de CCR reisverklaring mee te nemen in Frankrijk.Inreizen in Oostenrijk met Janssen vaccin

Op basis van Europese afspraken is de eenmalige Janssen-vaccinatie 270 dagen geldig voor het inreizen in Oostenrijk. Binnen Oostenrijk is het vaccinatiebeleid gebaseerd op eigen bevoegdheden van Oostenrijk. Daar geldt de eenmalige Janssen-vaccinatie per 3 januari 2022 als onvoldoende.

Dit betekent dat u met uw eenmalige Janssen-vaccinatie kunt inreizen, zolang deze niet ouder is dan 270 dagen. Binnen Oostenrijk is vaccinatie met Janssen per 3 januari 2022 niet geldig als toegangsbewijs voor onder andere de horeca en skigebieden.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Oostenrijk per 16 november 2021.


Duitsland

Uitzondering voor transport medewerkers

Met ingang van 1 augustus 2021 heeft Duitsland de ‘Einreiseverordnung’ aangepast. In de nieuwe verordening wordt onder andere een uitzondering voor transport personeel gemaakt. Met een ingevulde reisverklaring van de CCR kan nu Duitsland in gereisd worden. Hier vind u de Engelstalige toelichting: Overview of the regulations (and exemptions) for the transport and forwarding sector.

De nu gemaakte uitzondering voor transport personeel maakt het mogelijk om Duitsland in te reizen zonder aanmelding of coronabewijs/test. Wel dient u een ingevulde reisverklaring van de CCR bij zich te hebben en de Corona hygiëne maatregelen na te leven.

Duitsland werkt voor inreizen vanaf 15-1-2021 met hoge risico gebieden. Ligt de 7 daagse besmettingsgraad in een bepaald gebied hoger dan in Duitsland (met een minimum van 200) dan gelden speciale regels. Met ingang van 1-8-2021 wordt nu dus een uitzondering gemaakt op deze regels voor bemanningsleden.

Duitse regels 

Belangrijk blijft dat reizen om van en aan boord te gaan valt onder de noodzakelijke reisbeweging (in Duitsland System relevant). Wij adviseren ook voor deze reizen gebruik te blijven maken van de voorbeeld reisverklaring van de CCR om daarmee aan te tonen dat ook deze reisbewegingen onder de uitzondering voor transport medewerkers vallen.

Duitsland is najaar 2021 stapsgewijs de Corona regels aan het verscherpen. Naast de algemeen geldende maatregelen als afstand houden, handen wassen etc. geldt op steeds meer plaatsen 2G of 3G. Ook is in sommige situaties het dragen van een medisch mondmasker verplicht, de zogenaamde OP-Masker of FFP2 mondkapje. Gaat u in Duitsland van boord dan raden wij aan om de meest recente corona maatregelen van de betreffende deelstaat te checken.

Het aantal oplopende besmettingen met Covid is voor Duitsland reden om vanaf 21 november 2021 op de werkplek 3G te verplichten. Een 3G-verplichting houdt in dat iedere werknemer op de Duitse werkvloer gevaccineerd, hersteld of getest moet zijn voordat men aan het werk begint.  Afstemming met onze Duitse collega’s heeft duidelijk gemaakt dat bewegende werkplekken niet onder de definitie van deze regel valt. Op binnenvaart schepen geldt dus geen 3G.

Van onze Duitse partnerorganisatie ontvingen wij de volgende in het Engels vertaalde toelichting en definities:

Covid-quarantaine regels 

(Status: 19 november 2020)
De Duitse regering heeft haar deelstaten een aanbeveling gedaan met betrekking tot de quarantaineverplichtingen op basis van deze modelverordening die op 9 november jl. in werking is getreden. 
 
Volgens § 1 lid 1 zouden personen die Duitsland binnenkomen vanuit risicogebieden verplicht zijn om gedurende 10 dagen in quarantaine te gaan met de vrijstellingen in § 2 lid 2 nr. 2 c): Grensoverschrijdend verkeer van personen en goederen is vrijgesteld van de algemene quarantaineregel van § 1 in geval van een verblijf van minder dan 72 uur (...) in dergelijke landen.

Naar aanleiding van de informatie die wij van de BDB hebben ontvangen, hebben de hieronder genoemde deelstaten de aanbeveling in praktijk gebracht:

 1. Beieren (§ 2, lid 2, nr. 2, onder c).
 2. Berlijn (artikel 9, lid 2, punt 1)
 3. Bremen (artikel 21, lid 1, punt 2, onder c)
 4. Hamburg (artikel 36, lid 2, punt 2, onder c)
 5. Hessen (artikel 2, lid 2, punt 3, onder b)
 6. het Saarland (artikel 2, lid 3, punt 2)
 7. Saksen (artikel 3, lid 2, punt 6)

Dit betekent dat bemanningsleden bij binnenkomst in deze staten onmiddellijk in quarantaine moeten gaan en dit moeten melden als ze langer dan 72 uur in een risicogebied in het buitenland zijn geweest. Dit hangt niet alleen af van de staat van binnenkomst, maar ook van de staat van de eindbestemming. Het niet nakomen van deze verordening kan worden bestraft tot 3.000 euro per persoon en per geval (bijvoorbeeld Berlijn).

Eind februari ontvingen wij de uitleg van de deelstaat Beieren met daarin een onderscheid naar risicogebieden, hoge besmettingsgraad en virusvarianten.

De volgende deelstaten hebben (nog) geen uitvoering gegeven aan de aanbeveling:

 1. Nedersaksen (artikel 17, lid 5, lid 1)
 2. Brandenburg (artikel 2, lid 1, punt 2)
 3. Thüringen (§ 3 lid 1, nr. 3)

De deelstaten Baden-Württemberg, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts hebben de aanbeveling ten uitvoer gelegd, maar hebben een specifieke regeling/vrijstelling voor de binnenvaart ingevoerd, wat betekent dat bemanningsleden in deze voor de binnenvaart belangrijke landen zich vrij kunnen bewegen zonder beperkingen, zolang er maatregelen zijn genomen om contacten te vermijden, met name het niet van boord gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.
 
Een nieuw toegevoegd § 2 lid 3 nr. 4 voert een nieuwe vrijstelling in die vrij vertaald betekent dat personen die op grond van hun beroep grensoverschrijdende personen en goederen over de weg, per spoor, per schip of per vliegtuig vervoeren, niet onder de 72 uur-regel vallen. Bemanningsleden hebben geen test nodig bij het binnenkomen van deze landen, zolang zij maatregelen hebben genomen om contacten te vermijden, met name het niet van boord gaan in niet strikt noodzakelijke gevallen.

 

België

In verband met de voortdurende veranderingen raden wij aan om voorafgaand aan uw reis naar België altijd de speciale coronapagina voor ondernemers van RVO met veel gestelde vragen te raadplegen en bekijk het actuele reisadvies voor België van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met alle aanscherpingen van regels zijn ook de reisdocumenten voor België en voor de grenspassage België-Frankrijk in de eerste week van februari weer aangepast. Naast de bekende CCNR reisverklaring wordt nu ook een ‘verklaring van eer’ gevraagd.

Voor de binnenvaart geldt nog steeds dat zij zijn gekwalificeerd als vitaal proces, het varen van of naar België kan dus gewoon plaatsvinden. Voor personen die langer dan 48u in België gaan verblijven of langer dan 48u buiten België zijn verbleven is het echter verplicht om maximaal 48u voor aankomst in België het Public Health Passenger Locator Form in te vullen. Deze formaliteit geldt ook voor het beroepsgoederenvervoer.

Met ingang van 25 december moeten reizigers die niet in België wonen een recent negatief PCR-Covid-19-testresultaat meenemen als ze langer dan 48u in België blijven. De Belgische en Vlaamse regels zijn verduidelijkt op vraag van CITBO door het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Passenger Locator Form en het BTA-formulier zijn ook van toepassing op reizend binnenvaartpersoneel. Buitenlands personeel kan van het BTA geen gebruik maken.

Voor buitenlands personeel geldt tevens een vrijstelling en hoeft een negatieve test niet voorgelegd te worden bij binnenkomst. Er is dus een vrijstelling voor vervoerspersoneel voor wat betreft de verplichte quarantaine en het testen. Men kan ook een quarantaine doorbrengen aan boord (bij uitbraak aan boord) en tijdens de quarantaine blijven varen indien de volledige bemanning zich in dezelfde bezetting bevindt zoals in een gezin.

 

Samen leven en werken op het schip

Op het schip wordt samen gewerkt en geleefd. In een langere aaneengesloten periode heeft de bemanning gezamenlijk een beperkte ruimte tot zijn beschikking. De bemanning leeft als werkgezin tijdens de vaart op het schip. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij aan boord de richtlijnen van de overheid naleven en overheidsadviezen opvolgen.
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. In deze tijd verwachten wij dat werkgevers zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen, zoals het regelen van veilig reizen van en naar boord en het beschikbaar stellen van ontsmettende zeep en schoonmaakmiddelen. Ook zorgen zij voor protocollen voor ploegwissel en externe contacten tijdens het varen.
Werknemers zijn mede verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Werknemers vermijden zoveel mogelijk fysiek contact met derden.  
Een werknemer met verkoudheid of griepachtige klachten of een familielid met koorts gaat niet aan boord, maar meldt zich nu ziek. Is er bij wisseling van de ploeg een lid aan boord met dit type klachten, dan verwachten wij dat de hele ploeg thuis in quarantaine gaat en fysiek contact met huisgenoten vermijdt.

 

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.