Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

MOC Informatie voor ship/shore interface (update)

MOC Informatie voor ship/shore interface gedurende Corona. Richtlijnen laden en lossen tankschepen.

Dit document is vastgesteld in Deltalinqs CNBT (Commissie Natte Bulk Terminals).
Bladzijde 3 gaat over de binnenvaart, hieraan hebben CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer meegewerkt.
 


Versie 2.0 - update 23 maart:
BLN/CBRB/PZI heeft deze versie van dit document opnieuw beoordeeld. De conclusie is getrokken dat dit een prima werkwijze is. Vanuit BLN/CBRB/PZI is de VOW-België aangeschreven met het verzoek om deze werkwijze over te nemen. Dit, n.a.v. een aantal leden die problemen hadden met de tot nu gehanteerde werkwijze van terminals waarbij onvoldoende aan de ‘social distance’ afstanden werd gehouden.

CCR: Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie

Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

[Status: 23 maart 2020, 17.30 uur]

De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden.

Het besluit dat op maandag 23 maart 2020 is aangenomen, treedt onmiddellijk in werking.
Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. In de bijlage is een verklaring voor de bemanningsleden opgenomen.

 • Besluit - Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie 237 kB 191 kB 190 kB
 • Verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart die aan de controleautoriteiten overhandigd moet worden 174 kB


De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden. Dit besluit is op maandag 23 maart 2020 is aangenomen en treedt onmiddellijk in werking. Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

 • Het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
 • Alle Rijncertificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
 • Bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.
 • Ook de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd.

Overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten

Het besluit over de overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten luidt als volgt:
“De CCR verzoekt haar lidstaten voor de looptijd van de crisis:

 

COVID-19 update Europese aanbeveling kleurcodes

Publicatiedatum: 04-02-2021

De Europese Raad heeft een aanbeveling aangenomen tot wijziging van de gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie.

Er werd een nieuwe kleur (donker­rood) toegevoegd aan de bestaande categorieën groen, oranje, rood en grijs op de kaart die het ECDC wekelijks opstelt. De donkerrode kleur geeft de gebieden aan waar het virus zeer snel circuleert, onder meer vanwege meer besmettelijke varianten. Het gaat om gebieden met 500 nieuwe corona­gevallen of meer per 100 000 personen over een periode van 14 dagen.

De lidstaten zouden alle niet-essentiële reizen naar rode en donker­rode gebieden moeten ont­moedigen, zonder essentiële reizen te verstoren. De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen en in quarantaine/zelfisolatie te gaan

De lidstaten zouden reizigers uit een donkerrood gebied moeten verplichten om:

 • zich vóór aankomst op COVID-19-besmetting te laten testen
 • in quarantaine/zelfisolatie te gaan

Soortgelijke maatregelen kunnen ook worden toegepast voor gebieden waar zorg­wekkende varianten veel voorkomen.

Transportwerkers en vervoers­aanbieders mogen in beginsel niet worden verplicht een test te ondergaan. Eist een lidstaat dit wel, dan moeten snelle antigeentests worden gebruikt, en dit mag niet leiden tot transportonderbrekingen. Mochten zich verstoringen van de transport- of toeleveringsketen voordoen, dan moeten de lidstaten deze testvereisten onmiddellijk opheffen of intrekken om de werking van de "Green Lanes" te behouden. 

Mensen die in grensregio's wonen en de grens – vanwege bijvoorbeeld werk, studie of gezin – dagelijks of zeer regelmatig oversteken, hoeven niet aan tests of quarantaine/zelfisolatie te worden onderworpen. Wordt in deze regio's toch een testplicht ingevoerd, dan zou de frequentie van de tests op deze personen evenredig moeten zijn.

De aangepaste maatregelen zijn een gecoördineerde reactie op de toename van besmettingen en de risico's door sneller over­draag­bare varianten van het virus binnen en buiten de EU. Ze volgen de aanbeveling van het Europees Centrum voor ziekte­preventie en -bestrijding (ECDC) om niet-essentiële reizen te vermijden en zo de invoer en verspreiding van nieuwe zorg­wekkende varianten te vertragen.

Via een gecoördineerde aanpak willen de lidstaten de herinvoering van controles aan de binnen­grenzen voor­komen en het vrije verkeer van goederen en diensten vrijwaren.

Achtergrond
De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het al dan niet opleggen van beperkingen van het vrije verkeer ter bescherming van de volks­gezondheid. Coördinatie op dit gebied is echter essentieel. De Europese Raad nam op 13 oktober 2020 een aanbeveling aan over een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie. Hierin zijn de gemeenschappelijke criteria en een gemeenschappelijk kader vastgelegd voor mogelijke maatregelen ten aanzien van reizigers. De aanbeveling van de Raad is niet juridisch bindend. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor de implementatie ervan.

Klik hier voor een brief van DG Hololei, DG MOVE, waarin wordt bevestigd dat de Europese Commissie ernaar streeft om vervoerspersoneel uit te sluiten van eventuele beperkingen, zoals onlangs in Duitsland is voorgesteld. EBU heeft op 1 februari, samen met ESO en EFIP, alle ministers en minister-presidenten van de voor de binnenvaart relevante Duitse deelstaten opgeroepen om bemanningsleden uit te sluiten van deze beperkingen.

 

 

Deltalinqs: Crew changes

De afwikkeling van het scheepvaartverkeer omvat meer dan de verkeersbegeleiding en dienstverlening alleen; vrijwel alle transportgerelateerde activiteiten in de haven bepalen het al dan niet kunnen doordraaien van onze haven. Deze activiteiten zijn in onze ogen onderdeel van het bedoelde vitale proces en dat wordt onderschreven vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het doordraaien van de haven is wat we met zijn allen beogen. Dat vergt voor de havengemeenschap extra inspanningen en flexibiliteit.
 
Eén van de zaken waar we tegenaan lopen is dat terminals in sommige gevallen huiverig zijn om crew changes voor zee- en/of binnenvaart over de landzijde toe te staan. Dat is op zich geen nieuw fenomeen, want ook voor de Coronacrisis kon je niet via alle terminals crew changes uitvoeren. Met onder andere de terminals, scheepsagenten, Havenbedrijf Rotterdam en binnenvaart zijn ideeën uitgewisseld en we geven er de voorkeur aan dat crew changes via de landzijde plaatsvinden, c.q. via de terminals plaatsvinden voor zover dat op een gecontroleerde manier gebeurt. Dat betekent dat de regels van afstand houden (1,5 meter minimaal), hygiëne en zo min mogelijk contact met mensen en middelen van de terminal en/of ontsmetten nadien, in acht genomen moeten worden. Dat is niet anders dan in het geval van eigen personeel of toeleveranciers.
 
Wij vragen hier aan de terminals om de crew humaan te behandelen en te assisteren om dit soort crew changes zo efficiënt en veilig mogelijk via de landzijde te faciliteren. Mocht het naar oordeel van de terminal echt niet mogelijk zijn om via de landzijde crew changes mogelijk te maken, dan kan de zeevaart eventueel via de waterzijde geholpen worden in samenwerking met de roeiers. De binnenvaart kan eventueel gebruikmaken van auto-afzetsteigers.
 
Dit alles laat onverlet dat we iedereen willen vragen om het gezonde verstand te gebruiken en alles op alles te zetten om ook crew changes door te laten lopen, maar dan op een voorzichtige manier.

Verklaring ILT overschrijding van de geldigheidsduur certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven.
Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning, afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

PZI: Safety Alerts en Voorstel tot persoonlijke instructie voor bemanning en surveyor

PZI - Platform Zero Incidents heeft de volgende Safety Alert uitgegeven: 
SAFETY ALERT : CORONAVIRUS SA20-20


Via deze informatie willen wij u informeren over maatregelen die u kunt nemen om besmetting tegen te gaan.

Meer informatie: www.platformzeroincidents.nl

 


 

PZI - Platform Zero Incidents heeft de volgende Safety Alert uitgegeven: 
SAFETY ALERT : CORONAVIRUS SA20-20 Update 1


Via deze update willen wij u informeren over het nemen van aanvullende maatregelen tijdens uw werkzaamheden.

Meer informatie: www.platformzeroincidents.nl

 


 


Als gevolg van de huidige Corona-crisis en de doelstelling om onderlinge contactmomenten tot een minimum te beperken verzoeken wij u om ons informatie en documenten via e-mail te verstrekken, voordat de surveyor aan boord komt.
 
Voor deze informatie is er een vragenlijst bijgesloten van het betreffende Inspectie bureau.

Ook zou het een grote hulp zijn wanneer de surveyor aan boord komt, om de monsternameopeningen van de tanks die geinspecteerd moeten worden vooruitlopend vrij gemaakt kunnen worden, zodat de surveyor met in achtneming van de 1,5 meter de tanks kan inspecteren:
 • Ten behoeve van tankinspectie,
 • Ten behoeve van open monstername,
 • Ten behoeve van gesloten monstername de circulatie na belading reeds kan opstarten.
 

Voorstel tot persoonlijke instructie voor bemanning en surveyor;

Algemeen;
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig de handen, minimaal voor en na elk bezoek aan een schip (wassen met water en zeep of gebruik desinfectiegel).
 • Ontsmet in de stuurhut regelmatig “contactpunten” zoals tablets, portofoons, deurklinken enz.
 • Begroet elkaar, MAAR GEEN HANDEN SCHUDDEN.
 • Help elkaar.
 • Betreed niet de stuurhut, tenzij de kapitein daar toestemming voor geeft.
 • Nooit met meer dan 3 personen in de stuurhut, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Communiceer via mail, telefoon of digitaal via b.v. Skype of Teams, maar doe dit enkel vanaf locaties waar dit is toegestaan.
 • Houdt contact tot een minimum beperkt, ook de verblijftijd aan boord.
 • Maak geen gebruik van een toilet aan boord.
 • Neem geen eten of drinken van elkaar aan.
   
Zolang men zich aan deze instructies houdt, wordt het dragen van mondmaskers NIET geadviseerd.
 
Wanneer de werkafstand kleiner is dan 1,5 meter, bij b.v. meten en monsteren, zal de surveyor altijd een gelaatsmasker met een (ABEK/AX-)P3 filterbus dragen.
Dit masker beschermt de surveyor, echter niet de scheepsbemanning. De surveyor zal er daarom op wijzen dat beiden gebruik moeten maken van geschikte adembescherming.
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking in deze Corona crisis tijden, namens:

Geen aanvullende maatregelen binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam

Na vragen vanuit het CBRB heeft het HbR het volgende laten weten:

In tegenstelling tot de toelating voor zeevaart (zie Port of Rotterdam COVID-19 Update #3, 7 april) zijn er voor de binnenvaart geen aanvullende coronavirusmaatregelen anders dan die voor iedereen gelden. Dit wil zeggen dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen en er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.
 

Coronavirussymptomen aan boord 

Wanneer een bemanningslid of gezinslid symptomen heeft van het coronavirus, wordt dit zoals gebruikelijk gemeld aan de eigen huisarts of arboarts, in Nederland of in het buitenland. De arts neemt contact op met de schipper voor meer informatie. De arts komt alleen in zeer dringende gevallen aan boord. Iemand met lichte coronavirusklachten blijft aan boord.
 
Indien de arts oordeelt dat een zieke niet langer aan boord in isolatie kan blijven, of wanneer er onvoldoende isolatiemogelijkheden zijn, is er in overleg met de arts en GGD de mogelijkheid voor opvang aan de wal. Oordeelt de arts dat de patiënt levensbedreigend ziek is, dan wordt hij in een ziekenhuis opgenomen.
 
Is er sprake van een acute situatie, dan dient 112 gebeld te worden.
 

Walverlof 

Ga alleen van boord om medische redenen of om boodschappen te doen.
 

Scheepsbezoeken 

Laat zo weinig mogelijk mensen aan boord gaan. Uitzonderingen hierop zijn medici en dringend noodzakelijk personeel, zoals voor bevoorrading en reparaties, en overheden.
 

Bemanningswissels 

Op voorwaarde dat dit op een gecontroleerde manier gebeurt, kunnen bemanningswissels zoveel als mogelijk doorgang vinden. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden geldt dat dit alleen kan voor zover de luchtvaart dit toelaat en volgens de geldende immigratieregels.
 

Havenoperaties 

Wanneer een bemanningslid of gezinslid positief op het coronavirus is getest, dan kunnen cargo-operaties doorgaan. De bemanning of het gezinslid mag dan niet in contact komen met havenwerkers.
 

Vertrek schip

Een schip met een gezinslid of bemanningslid met lichte coronavirusverschijnselen mag in principe vertrekken als het schip in de ogen van de schipper veilig gevaren kan worden.

Bron: Port of Rotterdam COVID-19 Update #5


 

Negatieve sneltest verplicht voor inreizen Nederland?

Op dit moment (half februari) moeten reizigers in het personenvervoer die via vliegtuig of schip in Nederland aankomen een negatieve PCR-testuitslag en een negatieve sneltestuitslag kunnen laten zien. Reizigers die op dit moment per auto in Nederland aankomen, hebben geen testverplichting (zowel geen PCR- als sneltestverplichting).

Bemanning van binnenvaartschepen die Nederland binnenkomen met een schip dat enkel goederen vervoert en geen passagiers aan boord heeft (dus enkel personeel), valt dus niet onder de testverplichtingen (negatieve PCR-testuitslag en geen negatieve sneltestuitslag) uit de Tijdelijke regeling maatregelen.

Bemanningsleden die per vliegtuig reizen hebben een testverplichting voor de vliegreis.

 

Beroepsopleidingen, examens en toetsen

Vanaf 16 maart zijn de theorie- en praktijkexamens voor de binnenvaart weer volledig opgestart. 

 

Geldigheid certificaten binnenvaart
In onderstaand overzicht de nieuwe (april 2021) door het CBR gepubliceerde geldigheidsdata van examenuitslagen/certificaten die door de lockdown zijn vervallen. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder andere vaarbewijzen A+B, Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs en Verklaring LNG.

Einddatum geldigheid op examenuitslag
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021
1 mei t/m 31 mei 2021
1 juni t/m 30 juni 2021
1 juli t/m 31 juli 2021
1 augustus t/m 31 augustus 2021
1 september t/m 30 september 2021
1 oktober t/m 31 oktober 2021
1 november t/m/ 30 november 2021
1 december t/m/ 31 december 2021
> Nieuwe geldigheid
> t/m 30 september 2021
> t/m 30 november 2021
> t/m 31 december 2021
> t/m 31 januari 2022
> t/m 28 februari 2022
> t/m 31 maart 2022
> t/m 30 april 2022
> t/m 31 mei 2022
> t/m 30 juni 2022

 

Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen
De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd t/m 30 september 2021. Voor het certificaat ADN en Veiligheidsadviseur Binnenvaart met een verloopdatum vanaf 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2021 geldt dat het examen en de opleiding / herhalingscursus gevolgd moeten worden voor 1 oktober 2021.
Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten. Zie de publicaties in de Staatscourant:

Medische keuringen
De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.
Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste CBR-nieuws? Kijk dan op; www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws.htm
Hier kunt u zich ook aanmelden om per email te worden geïnformeerd.

Reizen voor personeel door Europa

Maatregelen in EU landen

Dit najaar worden in alle EU landen de maatregelen weer aangescherpt en het vrij reizen beperkt. Wij willen er op wijzen dat in ieder land eigen ‘corona’ maatregelen van kracht zijn; en deze maatregelen worden voortdurend bijgesteld. Het gaat dan om zaken als:

 • Het is enkel toegestaan om alleen of met enkele personen in de openbare ruimte te verblijven.
 • Er moet minimaal een meter tot twee meter afstand tot andere mensen worden aangehouden.
 • Er is een verplichting om maskers te dragen in winkels, openbaar vervoer, publieke ruimtes en of drukke (winkel)straten.
 • Reisverklaringen om de status van bemanningslid te bewijzen kunnen nuttig zijn, maar zijn niet verplicht.


Corona en reizen naar Duitsland

Met ingang van 27 juli is Nederland opnieuw hoog risico gebied. Reizen voor bemanningsleden is noodzakelijk en kan met een ingevulde reisverklaring van de CCR en onderstaande regels doorgang vinden.

 

Registratie

Wanneer u van Nederland naar Duitsland reist moet u zich vóór vertrek registreren. ( www.einreiseanmeldung.de )
Voor reizigers naar Duitsland bestaat een quarantaineplicht. Maar wanneer u voor vertrek het negatieve COVID-19 testresultaat, het vaccinatie- of herstelbewijs hebt geüpload op de registratiewebsite, dan geldt dit niet. Laat u zich in Duitsland testen, dan is thuisquarantaine in Duitsland verplicht. Deze kunt u meteen beëindigen wanneer u het negatieve COVID-19 testresultaat geüpload heeft. Als u gevaccineerd bent of hersteld bent van corona, hoeft u niet in quarantaine. Ook uw digitaal coronabewijs (DCC) en het Gele Boekje worden in Duitsland geaccepteerd.

Was u de afgelopen tien dagen alleen in Nederland en reist u naar Duitsland, dan moet u zich op de website van de Duitse overheid www.einreiseanmeldung.de (informatie in het Engels) vóór vertrek registreren. Het formulier op de website vult u helemaal in. Tijdens het invullen wordt u ook over de test- en quarantaineverplichting in Duitsland geïnformeerd. Uw negatief testresultaat kunt u hier meteen uploaden. Dit kan ook op een later moment nog. Als het formulier is ingevuld, ontvangt u een registratiebevestiging.

Indien digitale toegangsregistratie niet mogelijk is vanwege een gebrek aan technische apparatuur of een technische storing, dient u in plaats daarvan een vervangende melding op papier als pdf- bestand te sturen. Vul het pdf- bestand in en stuur dit formulier naar het volgende adres: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH , 69990 Mannheim

 

Uitzonderingen op registratie, test- en quarantaineverplichting

Doorreizigers en personen die maximaal 24 uur in Duitsland blijven zijn uitgezonderd. Voor eventueel verder reisadvies raadpleeg onderstaande site.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies/continenten/europa/country#anker-coronavirus

Als u zich in Nederland laat testen dan kan de antigeen sneltest hooguit 48 uur en de PCR-test hooguit 72 uur voor aankomst in Duitsland worden afgenomen. Het testresultaat moet negatief zijn en in het Duits, Engels, Spaans, Frans of Italiaans zijn opgesteld. Dat kan schriftelijk of digitaal.  Wanneer u een test nodig heeft, dan moet elke reiziger van 6 jaar en ouder worden getest.  Als u met het vliegtuig naar Duitsland reist, dan moet u zich voor vertrek laten testen.

 

Testmogelijkheden

De volgende testmogelijkheden zijn er:

 1. Voor gratis testen in Nederland;  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/coronabewijs/gratis-coronatest
 2. Een zelftest onder toezicht aan boord
  2a.  Transafe biedt de mogelijkheid aan om een door hen geleverde Corona zelftest aan boord, op afstand begeleid, uit te laten voeren, waarbij Transafe direct na de test digitaal een testcertificaat uitgeeft. Wilt u meer weten over de op afstand begeleide aan boord uitgevoerde zelftesten, kunt u contact opnemen met Transafe via www.transafe.info, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel 0031 78 6824300.
  2b.  Maritime Medical Diagnostics biedt de mogelijkheid tot zelftesten onder toezicht!  Direct na de digitale zelftest ontvangt u een testcertificaat. MMD is van maandag tot zaterdag tussen 09:00u-17:00u bereikbaar om een afspraak te maken voor de 'Coronatest onder toezicht'. MMD - Tel: +31 6 539 982 62, E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Tel: +31 6 122 495 49, E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  2c.  HGK Shipping heeft in Duitsland eveneens de mogelijkheid om op afstand begeleide zelftesten uit te voeren, dit voeren zij uit voor de particulier ondernemers die onder hun vlag in de droge lading varen.

 

Indien u reeds in Duitsland bent, kunt u ook daar een snel test onder gaan. Via deze link kunt u een testlocatie in Duitsland zoeken.

Verder is het raadzaam om de CCR-reisverklaring etc. zoals we dat eerder gewend waren bij de hand te houden. Deze verklaring en ook meer informatie over de Europese reisregels voor bemanningsleden vind u op onze website in het Corona dossier.

 

Covid-quarantaine regels 

Duitsland is dit voorjaar stapsgewijs de Corona regels aan het versoepelen. Belangrijk blijft dat reizen om van en aan boord te gaan valt onder de noodzakelijke reisbeweging (in Duitsland System relevant). Wij adviseren voor deze reizen gebruik te blijven maken van de voorbeeld reisverklaring van de CCR.

Duitsland werkt voor inreizen vanaf 15-1-2021 met hoge risico gebieden. Ligt de 7 daagse besmettingsgraad in een bepaald gebied hoger dan in Duitsland (met een minimum van 200) dan geldt de 72 uur regel. Kom je vanuit een hoog risico gebied en ben je daar meer dan 72 uur geweest, dan ben je verplicht je te registreren en moet je een negatief test resultaat overleggen dat niet meer dan 48 uur oud is. Een actueel overzicht van hoge risico gebieden wordt door het Robert Koch instituut gepubliceerd: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Via onze partners ontvingen wij de nieuwe Duitse regels: Praxisuntaugliche Corona-EinreiseVO für Güterverkehr.
Wij zetten ons via onze Europese vertegenwoordiger EBU in om een uitzonderingsregel voor de binnenvaart tot stand te brengen.

In Duitsland gelden bekende maatregelen als afstand houden, handen wassen etc. Daarnaast wordt nu in openbaarvervoer en winkel een medisch mondmasker verplicht, de zogenaamde OP-Masker of FFP2 mondkapje. Voor een bezoek aan bijvoorbeeld de kapper of een terras is een negatief testresultaat, een vaccinatie- of herstelcertificaat verplicht. 

(Status: 19 november)
De Duitse regering heeft haar deelstaten een aanbeveling gedaan met betrekking tot de quarantaineverplichtingen op basis van deze modelverordening die op 9 november jl. in werking is getreden. 
 
Volgens § 1 lid 1 zouden personen die Duitsland binnenkomen vanuit risicogebieden verplicht zijn om gedurende 10 dagen in quarantaine te gaan met de vrijstellingen in § 2 lid 2 nr. 2 c): Grensoverschrijdend verkeer van personen en goederen is vrijgesteld van de algemene quarantaineregel van § 1 in geval van een verblijf van minder dan 72 uur (...) in dergelijke landen.

Naar aanleiding van de informatie die wij van de BDB hebben ontvangen, hebben de hieronder genoemde deelstaten de aanbeveling in praktijk gebracht:

 1. Beieren (§ 2, lid 2, nr. 2, onder c).
 2. Berlijn (artikel 9, lid 2, punt 1)
 3. Bremen (artikel 21, lid 1, punt 2, onder c)
 4. Hamburg (artikel 36, lid 2, punt 2, onder c)
 5. Hessen (artikel 2, lid 2, punt 3, onder b)
 6. het Saarland (artikel 2, lid 3, punt 2)
 7. Saksen (artikel 3, lid 2, punt 6)

Dit betekent dat bemanningsleden bij binnenkomst in deze staten onmiddellijk in quarantaine moeten gaan en dit moeten melden als ze langer dan 72 uur in een risicogebied in het buitenland zijn geweest. Dit hangt niet alleen af van de staat van binnenkomst, maar ook van de staat van de eindbestemming. Het niet nakomen van deze verordening kan worden bestraft tot 3.000 euro per persoon en per geval (bijvoorbeeld Berlijn).

Eind februari ontvingen wij de uitleg van de deelstaat Beieren met daarin een onderscheid naar risicogebieden, hoge besmettingsgraad en virusvarianten.

De volgende deelstaten hebben (nog) geen uitvoering gegeven aan de aanbeveling:

 1. Nedersaksen (artikel 17, lid 5, lid 1)
 2. Brandenburg (artikel 2, lid 1, punt 2)
 3. Thüringen (§ 3 lid 1, nr. 3)

De deelstaten Baden-Württemberg, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts hebben de aanbeveling ten uitvoer gelegd, maar hebben een specifieke regeling/vrijstelling voor de binnenvaart ingevoerd, wat betekent dat bemanningsleden in deze voor de binnenvaart belangrijke landen zich vrij kunnen bewegen zonder beperkingen, zolang er maatregelen zijn genomen om contacten te vermijden, met name het niet van boord gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.
 
Een nieuw toegevoegd § 2 lid 3 nr. 4 voert een nieuwe vrijstelling in die vrij vertaald betekent dat personen die op grond van hun beroep grensoverschrijdende personen en goederen over de weg, per spoor, per schip of per vliegtuig vervoeren, niet onder de 72 uur-regel vallen. Bemanningsleden hebben geen test nodig bij het binnenkomen van deze landen, zolang zij maatregelen hebben genomen om contacten te vermijden, met name het niet van boord gaan in niet strikt noodzakelijke gevallen.

 

België

In verband met de voortdurende veranderingen raden wij aan om voorafgaand aan uw reis naar België altijd de speciale coronapagina voor ondernemers van RVO met veel gestelde vragen te raadplegen en bekijk het actuele reisadvies voor België van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met alle aanscherpingen van regels zijn ook de reisdocumenten voor België en voor de grenspassage België-Frankrijk in de eerste week van februari weer aangepast. Naast de bekende CCNR reisverklaring wordt nu ook een ‘verklaring van eer’ gevraagd.

Voor de binnenvaart geldt nog steeds dat zij zijn gekwalificeerd als vitaal proces, het varen van of naar België kan dus gewoon plaatsvinden. Voor personen die langer dan 48u in België gaan verblijven of langer dan 48u buiten België zijn verbleven is het echter verplicht om maximaal 48u voor aankomst in België het Public Health Passenger Locator Form in te vullen. Deze formaliteit geldt ook voor het beroepsgoederenvervoer.

Met ingang van 25 december moeten reizigers die niet in België wonen een recent negatief PCR-Covid-19-testresultaat meenemen als ze langer dan 48u in België blijven. De Belgische en Vlaamse regels zijn verduidelijkt op vraag van CITBO door het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Passenger Locator Form en het BTA-formulier zijn ook van toepassing op reizend binnenvaartpersoneel. Buitenlands personeel kan van het BTA geen gebruik maken.

Voor buitenlands personeel geldt tevens een vrijstelling en hoeft een negatieve test niet voorgelegd te worden bij binnenkomst. Er is dus een vrijstelling voor vervoerspersoneel voor wat betreft de verplichte quarantaine en het testen. Men kan ook een quarantaine doorbrengen aan boord (bij uitbraak aan boord) en tijdens de quarantaine blijven varen indien de volledige bemanning zich in dezelfde bezetting bevindt zoals in een gezin.

 

Samen reizen in de auto

In veel landen is het niet toegestaan om met meer dan twee personen in een auto te zitten. Nederland gaat iets soepeler met deze maatregel om. Vanaf 15 december is in bedrijfsmatig vervoer een mondkapje voor publiek gebruik verplicht bij meer dan twee inzittenden, tenzij er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Klik hier voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.
 
We raden aan om de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen.
 • Draag in de auto een mondkapje.
 • Houd bij in- en uitstappen afstand aan.
 • Zorg voor extra ventilatie in het vervoersmiddel, bijvoorbeeld door bij mooi weer het raam te openen of anders het ventilatiesysteem te gebruiken.
 • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren.

Voor Nederland zie; https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html#alinea-title-met-wie-mag-je-in-de-auto

Samen leven en werken op het schip

Op het schip wordt samen gewerkt en geleefd. In een langere aaneengesloten periode heeft de bemanning gezamenlijk een beperkte ruimte tot zijn beschikking. De bemanning leeft als werkgezin tijdens de vaart op het schip. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij aan boord de richtlijnen van de overheid naleven en overheidsadviezen opvolgen.
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. In deze tijd verwachten wij dat werkgevers zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen, zoals het regelen van veilig reizen van en naar boord en het beschikbaar stellen van ontsmettende zeep en schoonmaakmiddelen. Ook zorgen zij voor protocollen voor ploegwissel en externe contacten tijdens het varen.
Werknemers zijn mede verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Werknemers vermijden zoveel mogelijk fysiek contact met derden.  
Een werknemer met verkoudheid of griepachtige klachten of een familielid met koorts gaat niet aan boord, maar meldt zich nu ziek. Is er bij wisseling van de ploeg een lid aan boord met dit type klachten, dan verwachten wij dat de hele ploeg thuis in quarantaine gaat en fysiek contact met huisgenoten vermijdt.

Voorbeeldverklaringen voor dienstreizen

De CCR heeft een voorbeeld verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart/Rijnvaart opgesteld. Een dergelijke verklaring kan gebruikt worden om aan de controleautoriteiten te overhandigen. 

Toen dit voorjaar het ene na het andere land vroeg om aan te tonen dat het reizen van en naar een schip gebeurd is er een meertalig voorbeeld tekst ontwikkeld.

De EU heeft voor de logistieke sector een formulier opgesteld om mee te reizen. Op dit EU Certificate for International Transport kun je de status reizend bemanningslid aankruisen.

Frankrijk heeft voor de nieuwe lockdown haar attestation-de- deplacement—derogatoire / verplaatsingsverklaringen opnieuw uitgegeven. Wij adviseren om deze naast de CCR reisverklaring mee te nemen in Frankrijk.

 

Ingrid Blom, secretaris Sociale Zaken, is de contactpersoon voor het onderwerp "Bemanning". Zij is ook werkzaam bij Koninklijke BLN-Schuttevaer als beleidsmedewerker Sociale Zaken.