MOC Informatie voor ship/shore interface (update)

MOC Informatie voor ship/shore interface gedurende Corona. Richtlijnen laden en lossen tankschepen.

Dit document is vastgesteld in Deltalinqs CNBT (Commissie Natte Bulk Terminals).
Bladzijde 3 gaat over de binnenvaart, hieraan hebben CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer meegewerkt.
 


Versie 2.0 - update 23 maart:
BLN/CBRB/PZI heeft deze versie van dit document opnieuw beoordeeld. De conclusie is getrokken dat dit een prima werkwijze is. Vanuit BLN/CBRB/PZI is de VOW-België aangeschreven met het verzoek om deze werkwijze over te nemen. Dit, n.a.v. een aantal leden die problemen hadden met de tot nu gehanteerde werkwijze van terminals waarbij onvoldoende aan de ‘social distance’ afstanden werd gehouden.

CCR: Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie

Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

[Status: 23 maart 2020, 17.30 uur]

De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden.

Het besluit dat op maandag 23 maart 2020 is aangenomen, treedt onmiddellijk in werking.
Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. In de bijlage is een verklaring voor de bemanningsleden opgenomen.

 • Besluit - Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie 237 kB 191 kB 190 kB
 • Verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart die aan de controleautoriteiten overhandigd moet worden 174 kB


De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden. Dit besluit is op maandag 23 maart 2020 is aangenomen en treedt onmiddellijk in werking. Met dit besluit zorgen de CCR-lidstaten dat:

 • Het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijft.
 • Alle Rijncertificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden.
 • Bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen, zo nodig met een verklaring. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.
 • Ook de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd.

Overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten

Het besluit over de overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten luidt als volgt:
“De CCR verzoekt haar lidstaten voor de looptijd van de crisis:

 

Deltalinqs: Crew changes

De afwikkeling van het scheepvaartverkeer omvat meer dan de verkeersbegeleiding en dienstverlening alleen; vrijwel alle transportgerelateerde activiteiten in de haven bepalen het al dan niet kunnen doordraaien van onze haven. Deze activiteiten zijn in onze ogen onderdeel van het bedoelde vitale proces en dat wordt onderschreven vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het doordraaien van de haven is wat we met zijn allen beogen. Dat vergt voor de havengemeenschap extra inspanningen en flexibiliteit.
 
Eén van de zaken waar we tegenaan lopen is dat terminals in sommige gevallen huiverig zijn om crew changes voor zee- en/of binnenvaart over de landzijde toe te staan. Dat is op zich geen nieuw fenomeen, want ook voor de Coronacrisis kon je niet via alle terminals crew changes uitvoeren. Met onder andere de terminals, scheepsagenten, Havenbedrijf Rotterdam en binnenvaart zijn ideeën uitgewisseld en we geven er de voorkeur aan dat crew changes via de landzijde plaatsvinden, c.q. via de terminals plaatsvinden voor zover dat op een gecontroleerde manier gebeurt. Dat betekent dat de regels van afstand houden (1,5 meter minimaal), hygiëne en zo min mogelijk contact met mensen en middelen van de terminal en/of ontsmetten nadien, in acht genomen moeten worden. Dat is niet anders dan in het geval van eigen personeel of toeleveranciers.
 
Wij vragen hier aan de terminals om de crew humaan te behandelen en te assisteren om dit soort crew changes zo efficiënt en veilig mogelijk via de landzijde te faciliteren. Mocht het naar oordeel van de terminal echt niet mogelijk zijn om via de landzijde crew changes mogelijk te maken, dan kan de zeevaart eventueel via de waterzijde geholpen worden in samenwerking met de roeiers. De binnenvaart kan eventueel gebruikmaken van auto-afzetsteigers.
 
Dit alles laat onverlet dat we iedereen willen vragen om het gezonde verstand te gebruiken en alles op alles te zetten om ook crew changes door te laten lopen, maar dan op een voorzichtige manier.

Verklaring ILT overschrijding van de geldigheidsduur certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning

In navolging van eerdere besluitvorming door de CCR - en het toestaan van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten - heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een verklaring van vergelijkbare strekking afgegeven.
Een overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten, verklaringen en andere documenten voor de bemanning, afgegeven overeenkomstig de Binnenvaartwet, Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling wordt niet bestraft wanneer de veiligheid en een veilige vaart niet in het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.

PZI: Safety Alerts en Voorstel tot persoonlijke instructie voor bemanning en surveyor

PZI - Platform Zero Incidents heeft de volgende Safety Alert uitgegeven: 
SAFETY ALERT : CORONAVIRUS SA20-20


Via deze informatie willen wij u informeren over maatregelen die u kunt nemen om besmetting tegen te gaan.

Meer informatie: www.platformzeroincidents.nl

 


 

PZI - Platform Zero Incidents heeft de volgende Safety Alert uitgegeven: 
SAFETY ALERT : CORONAVIRUS SA20-20 Update 1


Via deze update willen wij u informeren over het nemen van aanvullende maatregelen tijdens uw werkzaamheden.

Meer informatie: www.platformzeroincidents.nl

 


 


Als gevolg van de huidige Corona-crisis en de doelstelling om onderlinge contactmomenten tot een minimum te beperken verzoeken wij u om ons informatie en documenten via e-mail te verstrekken, voordat de surveyor aan boord komt.
 
Voor deze informatie is er een vragenlijst bijgesloten van het betreffende Inspectie bureau.

Ook zou het een grote hulp zijn wanneer de surveyor aan boord komt, om de monsternameopeningen van de tanks die geinspecteerd moeten worden vooruitlopend vrij gemaakt kunnen worden, zodat de surveyor met in achtneming van de 1,5 meter de tanks kan inspecteren:
 • Ten behoeve van tankinspectie,
 • Ten behoeve van open monstername,
 • Ten behoeve van gesloten monstername de circulatie na belading reeds kan opstarten.
 

Voorstel tot persoonlijke instructie voor bemanning en surveyor;

Algemeen;
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand.
 • Was regelmatig de handen, minimaal voor en na elk bezoek aan een schip (wassen met water en zeep of gebruik desinfectiegel).
 • Ontsmet in de stuurhut regelmatig “contactpunten” zoals tablets, portofoons, deurklinken enz.
 • Begroet elkaar, MAAR GEEN HANDEN SCHUDDEN.
 • Help elkaar.
 • Betreed niet de stuurhut, tenzij de kapitein daar toestemming voor geeft.
 • Nooit met meer dan 3 personen in de stuurhut, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Communiceer via mail, telefoon of digitaal via b.v. Skype of Teams, maar doe dit enkel vanaf locaties waar dit is toegestaan.
 • Houdt contact tot een minimum beperkt, ook de verblijftijd aan boord.
 • Maak geen gebruik van een toilet aan boord.
 • Neem geen eten of drinken van elkaar aan.
   
Zolang men zich aan deze instructies houdt, wordt het dragen van mondmaskers NIET geadviseerd.
 
Wanneer de werkafstand kleiner is dan 1,5 meter, bij b.v. meten en monsteren, zal de surveyor altijd een gelaatsmasker met een (ABEK/AX-)P3 filterbus dragen.
Dit masker beschermt de surveyor, echter niet de scheepsbemanning. De surveyor zal er daarom op wijzen dat beiden gebruik moeten maken van geschikte adembescherming.
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking in deze Corona crisis tijden, namens:

Geen aanvullende maatregelen binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam

Na vragen vanuit het CBRB heeft het HbR het volgende laten weten:

In tegenstelling tot de toelating voor zeevaart (zie Port of Rotterdam COVID-19 Update #3, 7 april) zijn er voor de binnenvaart geen aanvullende coronavirusmaatregelen anders dan die voor iedereen gelden. Dit wil zeggen dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen en er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.
 

Coronavirussymptomen aan boord 

Wanneer een bemanningslid of gezinslid symptomen heeft van het coronavirus, wordt dit zoals gebruikelijk gemeld aan de eigen huisarts of arboarts, in Nederland of in het buitenland. De arts neemt contact op met de schipper voor meer informatie. De arts komt alleen in zeer dringende gevallen aan boord. Iemand met lichte coronavirusklachten blijft aan boord.
 
Indien de arts oordeelt dat een zieke niet langer aan boord in isolatie kan blijven, of wanneer er onvoldoende isolatiemogelijkheden zijn, is er in overleg met de arts en GGD de mogelijkheid voor opvang aan de wal. Oordeelt de arts dat de patiënt levensbedreigend ziek is, dan wordt hij in een ziekenhuis opgenomen.
 
Is er sprake van een acute situatie, dan dient 112 gebeld te worden.
 

Walverlof 

Ga alleen van boord om medische redenen of om boodschappen te doen.
 

Scheepsbezoeken 

Laat zo weinig mogelijk mensen aan boord gaan. Uitzonderingen hierop zijn medici en dringend noodzakelijk personeel, zoals voor bevoorrading en reparaties, en overheden.
 

Bemanningswissels 

Op voorwaarde dat dit op een gecontroleerde manier gebeurt, kunnen bemanningswissels zoveel als mogelijk doorgang vinden. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden geldt dat dit alleen kan voor zover de luchtvaart dit toelaat en volgens de geldende immigratieregels.
 

Havenoperaties 

Wanneer een bemanningslid of gezinslid positief op het coronavirus is getest, dan kunnen cargo-operaties doorgaan. De bemanning of het gezinslid mag dan niet in contact komen met havenwerkers.
 

Vertrek schip

Een schip met een gezinslid of bemanningslid met lichte coronavirusverschijnselen mag in principe vertrekken als het schip in de ogen van de schipper veilig gevaren kan worden.

Bron: Port of Rotterdam COVID-19 Update #5


 

Beroepsopleidingen, examens en toetsen

Het CBR neemt vanaf 18 mei weer examens af. In deze tijden uiteraard met de nodige aanpassingen. Op de site van het CBR is hier meer informatie over te vinden.
 

Gefaseerde opstart ADN cursussen en CCV examens

De cursussen ADN Basis, Herhaling en Chemie starten weer en het CBR start gefaseerd de CCV examens weer op. De examens ADN/gevaarlijke stoffen vallen onder deze noemer.  Examenkandidaten voor het beroepsvervoer krijgen voorrang bij het reserveren. Op de website van het CBR is er een aparte CCV pagina waar je de meeste info kunt vinden.
 

Inschrijven Binnenvaart theorie examens, zoals groot vaarbewijs en rijnpatent

Vanaf 11 mei is het weer mogelijk om ook voor de binnenvaart theorie examens te reserveren. Reserveren voor het theorie examen kan met uw DigiD via :

 

Reizen voor personeel door Europa

Maatregelen in EU landen

Dit najaar worden in verschillende EU landen de maatregelen weer aangescherpt en het vrij reizen beperkt. Wij willen er op wijzen dat in ieder land eigen ‘corona’ maatregelen van kracht zijn; en deze maatregelen worden voortdurend bijgesteld. Het gaat dan om zaken als:

 • Het is enkel toegestaan om alleen of met enkele personen in de openbare ruimte te verblijven.
 • Er moet minimaal een meter tot twee meter afstand tot andere mensen worden aangehouden.
 • Er is een verplichting om maskers te dragen in winkels, openbaar vervoer, publieke ruimtes en of drukke (winkel)straten.
 • Reisverklaringen om de status van bemanningslid te bewijzen kunnen nuttig zijn, maar zijn niet verplicht.

 

Corona en reizen naar Duitsland

(Status: 19 november)
De Duitse regering heeft haar deelstaten een aanbeveling gedaan met betrekking tot de quarantaineverplichtingen op basis van deze modelverordening die op 9 november jl. in werking is getreden. 
 
Volgens § 1 lid 1 zouden personen die Duitsland binnenkomen vanuit risicogebieden verplicht zijn om gedurende 10 dagen in quarantaine te gaan met de vrijstellingen in § 2 lid 2 nr. 2 c): Grensoverschrijdend verkeer van personen en goederen is vrijgesteld van de algemene quarantaineregel van § 1 in geval van een verblijf van minder dan 72 uur (...) in dergelijke landen.

Naar aanleiding van de informatie die wij van de BDB hebben ontvangen, hebben de hieronder genoemde deelstaten de aanbeveling in praktijk gebracht:

 1. Beieren (§ 2, lid 2, nr. 2, onder c).
 2. Berlijn (artikel 9, lid 2, punt 1)
 3. Bremen (artikel 21, lid 1, punt 2, onder c)
 4. Hamburg (artikel 36, lid 2, punt 2, onder c)
 5. Hessen (artikel 2, lid 2, punt 3, onder b)
 6. het Saarland (artikel 2, lid 3, punt 2)
 7. Saksen (artikel 3, lid 2, punt 6)

Dit betekent dat bemanningsleden bij binnenkomst in deze staten onmiddellijk in quarantaine moeten gaan en dit moeten melden als ze langer dan 72 uur in een risicogebied in het buitenland zijn geweest. Dit hangt niet alleen af van de staat van binnenkomst, maar ook van de staat van de eindbestemming. Het niet nakomen van deze verordening kan worden bestraft tot 3.000 euro per persoon en per geval (bijvoorbeeld Berlijn).

De volgende deelstaten hebben (nog) geen uitvoering gegeven aan de aanbeveling:

 1. Nedersaksen (artikel 17, lid 5, lid 1)
 2. Brandenburg (artikel 2, lid 1, punt 2)
 3. Thüringen (§ 3 lid 1, nr. 3)

De deelstaten Baden-Württemberg, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts hebben de aanbeveling ten uitvoer gelegd, maar hebben een specifieke regeling/vrijstelling voor de binnenvaart ingevoerd, wat betekent dat bemanningsleden in deze voor de binnenvaart belangrijke landen zich vrij kunnen bewegen zonder beperkingen, zolang er maatregelen zijn genomen om contacten te vermijden, met name het niet van boord gaan als dat niet strikt noodzakelijk is.
 
Een nieuw toegevoegd § 2 lid 3 nr. 4 voert een nieuwe vrijstelling in die vrij vertaald betekent dat personen die op grond van hun beroep grensoverschrijdende personen en goederen over de weg, per spoor, per schip of per vliegtuig vervoeren, niet onder de 72 uur-regel vallen. Bemanningsleden hebben geen test nodig bij het binnenkomen van deze landen, zolang zij maatregelen hebben genomen om contacten te vermijden, met name het niet van boord gaan in niet strikt noodzakelijke gevallen.

 

Samen reizen in de auto

Op dit moment is het in veel landen niet toegestaan om met meer dan twee personen in een auto te zitten. Nederland versoepelt deze maatregel per 1 juli als eerste Europees land.
  
In een busje is het nog wel mogelijk om ook buiten Nederland met drie personen te reizen
 
We raden aan om de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Houd onderling zoveel mogelijk afstand, bij reizen met meer dan 2 personen.
 • Draag in de auto een mondkapje.
 • Houd bij in- en uitstappen afstand aan.
 • Zorg voor extra ventilatie in het vervoersmiddel, bijvoorbeeld door bij mooi weer het raam te openen of anders het ventilatiesysteem te gebruiken.
 • Neem telkens op dezelfde plek plaats.
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren.

Voor Nederland zie; https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html#alinea-title-met-wie-mag-je-in-de-auto

Vanaf 1 juli geldt:
In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Het is een advies. Er kan dus geen boete volgen als je geen mondkapje draagt. Maar we raden het wel sterk aan.
Zo zorgen we er samen voor dat het virus zich niet weer kan verspreiden en dat we deze vrijheid kunnen behouden.

Samen leven en werken op het schip

Op het schip wordt samen gewerkt en geleefd. In een langere aaneengesloten periode heeft de bemanning gezamenlijk een beperkte ruimte tot zijn beschikking. De bemanning leeft als werkgezin tijdens de vaart op het schip. Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij aan boord de richtlijnen van de overheid naleven en overheidsadviezen opvolgen.
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. In deze tijd verwachten wij dat werkgevers zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen, zoals het regelen van veilig reizen van en naar boord en het beschikbaar stellen van ontsmettende zeep en schoonmaakmiddelen. Ook zorgen zij voor protocollen voor ploegwissel en externe contacten tijdens het varen.
Werknemers zijn mede verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Werknemers vermijden zoveel mogelijk fysiek contact met derden.  
Een werknemer met verkoudheid of griepachtige klachten of een familielid met koorts gaat niet aan boord, maar meldt zich nu ziek. Is er bij wisseling van de ploeg een lid aan boord met dit type klachten, dan verwachten wij dat de hele ploeg thuis in quarantaine gaat en fysiek contact met huisgenoten vermijdt.

Voorbeeldverklaringen voor dienstreizen

De CCR heeft een voorbeeld verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart/Rijnvaart opgesteld. Een dergelijke verklaring kan gebruikt worden om aan de controleautoriteiten te overhandigen. 

Toen dit voorjaar het ene na het andere land vroeg om aan te tonen dat het reizen van en naar een schip gebeurd is er een meertalig voorbeeld tekst ontwikkeld.

De EU heeft voor de logistieke sector een formulier opgesteld om mee te reizen. Op dit EU Certificate for International Transport kun je de status reizend bemanningslid aankruisen.

Frankrijk heeft voor de nieuwe lockdown haar attestation-de- deplacement—derogatoire / verplaatsingsverklaringen opnieuw uitgegeven. Wij adviseren om deze naast de CCR reisverklaring mee te nemen in Frankrijk.

 

Ingrid Blom, secretaris Sociale Zaken, is de contactpersoon voor het onderwerp "Bemanning". Zij is ook werkzaam bij Koninklijke BLN-Schuttevaer als beleidsmedewerker Sociale Zaken. Zij verwijst naar de website van Koninklijke BLN-Schuttevaer voor de Nederlandse vertalingen van de attesten.