Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Vitale processen - definitie scheepvaartafwikkeling

Er zijn vragen gerezen over de zogeheten “vitale processen”. De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van processen die, bij uitval, tot ontwrichtende economische / maatschappelijke / sociale schade leiden. Eén van de items op deze lijst is de “scheepvaartafwikkeling”. De definitie daarvan is echter onduidelijk. Welke processen / bedrijven / bedrijvigheid vallen daar wel of niet onder?
 
Hierover is het CBRB in contact met zowel Havenbedrijf Rotterdam als het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat
Klik hier voor het bericht van de Havenmeester van Rotterdam betreft deze vitale processen.
 
Voor ons gaat het bij de definitie van vitale processen niet zozeer om de kwestie van de kinderopvang, maar om de continuïteit van processen / infrastructuur die voor de bedrijfsvoering van onze leden essentieel zijn: afhandeling in zee- en binnenhavens, en de bevaarbaarheid van de vaarwegen.
 
Hoe waarborgen (nautische) dienstverleners, Rijkswaterstaat, terminals, en andere stakeholders de continuïteit van deze processen / infrastructuur, ook als we mogelijk in de situatie komen te verkeren dat een en ander afgeschaald moet worden vanwege een tekort aan personeel? Hoe zien mogelijke afschaalmodellen c.q. scenario’s eruit?