Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Commissie presenteert praktische adviezen om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen door green lanes

23 maart 2020 | Brussel | van:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_510


Statement by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, on guidelines for setting up ‘green lanes’ to speed up transport of goods in the EU

Persbericht 

De Commissie geeft nieuwe praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer om tijdens de huidige pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden. Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, vraagt zij de lidstaten om onverwijld green lanes aan te wijzen bij belangrijke binnengrensovergangen in het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T). Die green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen, welke goederen ze ook vervoeren. Inclusief controles en gezondheidschecks mag het oversteken van een grens niet meer dan 15 minuten in beslag nemen.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “Het EU-vervoersnetwerk verbindt alle EU-landen met elkaar. Onze adviezen zijn bedoeld om de toeleveringsketens van de EU in deze moeilijke omstandigheden te beschermen en te waarborgen dat goederen en vervoerders zonder vertraging kunnen reizen naar de plek waar zij nodig zijn. Vandaag is een collectieve en gecoördineerde aanpak van grensoverschrijdend vervoer belangrijker dan ooit. De green lanes zijn ook specifiek ontworpen om werknemers uit de vervoerssector die zich in de vuurlijn van deze crisis bevinden, te beschermen. Deze reeks aanbevelingen zal hun reeds veeleisende opdracht vergemakkelijken en de veiligheid en voorspelbaarheid van hun werk vergroten.”

Green lanes aan grensovergangen

De procedures bij die green lanes moeten tot een minimum worden beperkt en tot het strikt noodzakelijke worden vereenvoudigd. Controles en screening moeten worden uitgevoerd zonder dat de bestuurders hun voertuig hoeven te verlaten. De bestuurders zelf mogen slechts minimaal worden gecontroleerd. Vrachtwagenchauffeurs mag niet worden gevraagd om andere documenten te tonen dan hun identiteits- en rijbewijs en, zo nodig, een brief van hun werkgever. Elektronische indiening of weergave van documenten moet worden aanvaard.
Geen enkele vrachtwagen of chauffeur mag worden gediscrimineerd, ongeacht de plaats van herkomst en bestemming, de nationaliteit van de bestuurder of het land van inschrijving van het voertuig.

Gezien de situatie dringt de Commissie bij de lidstaten aan op een tijdelijke opschorting van alle beperkingen inzake toegang tot de weg die momenteel op hun grondgebied gelden, zoals een rijverbod bij nacht of tijdens het weekend en sectorale verboden.

De Commissie moedigt de lidstaten aan om veilige transitcorridors in te stellen waarlangs particuliere bestuurders en hun passagiers, zoals werknemers in de gezondheidszorg en in het vervoer, alsook gerepatrieerde EU-burgers, ongeacht hun nationaliteit, rechtstreeks en met voorrang via het TEN-T-netwerk het land kunnen doorkruisen. Zij moeten daarbij strikt op de aangewezen route blijven en de noodzakelijke minimumrusttijden in acht nemen. De lidstaten moeten garanderen dat ten minste één luchthaven open blijft voor repatriëring en internationaal vervoer van hulpgoederen.

Sterkere samenwerking tussen de EU-landen en met de buurlanden

Naar aanleiding van de videoconferentie van de EU-ministers van Vervoer op 18 maart heeft de Commissie een netwerk van nationale contactpunten en een platform opgezet waar informatie wordt verstrekt over de nationale vervoersmaatregelen tegen het Coronavirus. De nationale contactpunten moeten de doeltreffende werking van de green lanes ondersteunen. Buurlanden van de EU wordt verzocht nauw met dit netwerk samen te werken om de goederenstroom in alle richtingen te waarborgen.

Toepassing van regels voor werknemers in de vervoerssector

Om het vervoer aan de gang te houden, beveelt de Commissie de lidstaten aan om maatregelen te nemen die het vrije verkeer van alle werknemers in het internationale vervoer waarborgen, ongeacht de vervoerswijze. In het bijzonder moeten voorschriften zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van werknemers die geen symptomen vertonen, worden opgeheven. De lidstaten mogen bijvoorbeeld niet eisen dat vervoerders een doktersverklaring als bewijs van goede gezondheid bij zich hebben. Om de veiligheid van de werknemers in de vervoerssector te verzekeren, zijn ook versterkte hygiëne en operationele maatregelen vereist in luchthavens, havens, spoorwegstations en andere knooppunten voor vervoer over land. Deze nota van de Commissie bevat een volledige lijst van aanbevelingen om bestuurders te beschermen tegen het coronavirus (bijlage 2).

Internationaal erkende getuigschriften van vakbekwaamheid moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Als een chauffeur niet over een dergelijk getuigschriften beschikt, moet een door de werkgever ondertekende brief worden aanvaard (bijlage 3).

Alle principes moeten ook gelden voor inwoners van derde landen als die van essentieel belang zijn voor het vrije vrachtverkeer binnen en naar de EU.

Achtergrond

De coronapandemie verstoort het vervoer en de mobiliteit in Europa in hoge mate. De Europese toeleveringsketen wordt in stand houden via een uitgebreid netwerk dat alle vervoerswijzen omvat. De continuïteit van het goederenvervoer over land en water en door de lucht is van cruciaal belang voor de werking van de interne EU-markt en als reactie op deze crisis in de volksgezondheid.

Meer informatie


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.