Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Nachtsluiting sluizen Bovenrijn

CBRB roept op tot duidelijkheid over het afschalingsplan van de betrokken exploitanten en gerichte alternatieven om de bediening van de sluizen binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau.

Met ingang van vorige week is de nachtsluiting van de sluizen op de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) een feit. Het CBRB heeft begrip voor de grondslag voor dit besluit (beschikbaarheid bedienend personeel ten gevolge van COVID-19), maar is kritisch over de snelheid, eenzijdigheid en de argumentatie waarmee de dagelijkse sluiting tussen 21:00u en 05:00u is bekrachtigd. De communicatie over de voorgenomen sluiting bereikte het CBRB en de EBU op maandag 30 maart, op dat moment waren de betrokken exploitanten al voornemens de sluiting nog diezelfde avond te bekrachtigen. Door de tussenkomst van de CCR is het besluit uiteindelijk met twee dagen uitgesteld. 
 
Het CBRB benadrukt dat het hier gaat om één van de vitale Europese TEN-T transportassen waarop een zeer aanzienlijke beperking is ingesteld, voorlopig zonder concrete einddatum. De transport- en mobiliteitssector is reeds in een vroeg stadium door de Europese Commissie aangewezen als vitale sector om de economische continuïteit te kunnen waarborgen. Het besluit van de Franse exploitanten om zonder alternatief binnen 48 uur 1/3 van de dagelijkse schutcapaciteit te onttrekken staat haaks op deze ambitie om de onbelemmerde doorgang van goederen, met name de essentiële goederenstromen, te kunnen waarborgen. Als argumentatie om voor een nachtelijke sluiting te kiezen is opgevoerd dat er in de genoemde uren beperkt scheepvaartverkeer plaatsvindt, waardoor de impact op het totale verkeer beperkt zou blijven. Deze keuze blijkt echter zeer nadelig uit te vallen voor met name segmenten die in geregelde lijndiensten varen. Deze schepen liggen overdag in behandeling bij de verschillende terminals, en passeren juist in de nachtelijke uren de sluizen. Hierdoor blijven zij in staat om, ondanks de huidige omstandigheden, een gereguleerd vaarschema en daardoor continuïteit te waarborgen. Met het wegvallen van de nachtelijke schutcapaciteit, komt de flexibiliteit en betrouwbaarheid van deze diensten in het gedrang.
 
Het CBRB heeft daarom een dringend verzoek gedaan om, gezien het belang van de Rijn als Europese transportas, dit eerder genomen besluit voor de nachtelijke sluiting (opnieuw) bij de CCR ter discussie te stellen. Dit verzoek is inmiddels aangekaart bij de Rijnvaartcommissarissen, Europarlementariër Caroline Nagtegaal en de EBU. Wij roepen op tot duidelijkheid over het afschalingsplan van de betrokken exploitanten en gerichte alternatieven om de bediening van de sluizen in de Bovenrijn binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau. 

Nachtsluiting sluizen Bovenrijn, beëindigd per 11 mei

De bediening van de sluizen in de Bovenrijn (traject Kembs – Iffezheim) zal met ingang van zondagavond 10 mei 21:00u weer 24/7 worden uitgevoerd. De Duitse autoriteiten hebben beëindiging van de nachtsluiting reeds bevestigd voor de door hen bediende sluis. Ook vanuit de Franse zijde (EDF en VNF) is toegezegd de bediening vanaf dat moment te hervatten.

Het CBRB heeft de afgelopen weken bij diverse partijen een intensieve lobby gevoerd en aangedrongen om de bediening van de sluizen binnen een redelijke termijn te herstellen naar normaal niveau. We zijn dan ook tevreden met de berichtgeving van de operators over de aanstaande normale bedieningstijden. Tegelijkertijd blijven we kritisch over de snelheid, eenzijdigheid en de argumentatie om begin april over te gaan tot nachtelijke sluiting op deze belangrijke Europese transportas.  

Ligplaatsen en 3 x 24 uurs bezetting

De afgelopen week waren er signalen dat er mogelijk gehandhaafd zou gaan worden op de ligduur van 3 x 24 uur op sommige ligplaatsen voor de binnenvaart. Uiteraard moet er ruimte moet zijn voor de doorgaande vaart. Echter kan onder de huidige omstandigheden behoefte zijn aan extra ligplaatscapaciteit. Sinds jaar en dag werken het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer nauw samen op het dossier ‘natte infrastructuur’. Ook in deze drukke tijd vol corona-perikelen gaan we efficiënt om met onze tijd en verdelen onze taken. Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft daarom, mede namens het CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, contact opgenomen met het Ministerie en Rijkswaterstaat om dit signaal af te geven en om tijdig te kunnen anticiperen wanneer er meer behoefte aan ligplaatscapaciteit ontstaat door ziekte of gebrek aan lading. Inmiddels is er een reactie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat (RWS).
 
RWS laat weten dat er geen sprake is van stringent handhaven op de 3 x 24 uurs ligplaatsen. Er is zeker sprake van begrip in deze. De ligplaats bezetting wordt via het Binnenvaart Ligplaatsen Informatie Systeem (BLIS) goed gemonitord. Onder normale omstandigheden komen die gegevens pas vrij na bezetting van drie dagen en hebben deze handhaving tot doel. Nu worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om te kijken waar het drukker wordt en er zich mogelijk problemen voor kunnen gaan doen. Vooralsnog lijkt het er op dat de druk alleen toeneemt in de regio’s Dordrecht, Terneuzen, Lobith en bij de Volkeraksluizen. Ook wordt de situatie rondom de grenzen goed gemonitord. Er wordt binnen Rijkswaterstaat, samen met de regio’s, ook gekeken naar alternatieven indien er signalen komen dat de druk toeneemt. RWS heeft expliciet gezegd dat er niet stringenter wordt opgetreden bij de 3 x 24 uurs ligplaatsen, maar dat hier gegeven de huidige omstandigheden coulant mee zal worden omgegaan. Ook het Ministerie heeft aangegeven met dit beleid in te stemmen.

Overzicht situatie binnenvaartsector en vereiste maatregelen

Naar aanleiding van een overleg met de Europese Commissie (DG MOVE), de CCR en de Donaucommissie heeft de EBU bijgevoegd document opgesteld.


Dit document bevat een overzicht van de situatie van de binnenvaartsector in verschillende EU-lidstaten, evenals een lijst van maatregelen die de sector nodig heeft van de Europese Commissie, CCR en Donaucommissie, individuele lidstaten, of van lokale autoriteiten.
 
Mocht u tegen praktische belemmeringen aanlopen die met de Europese maatregelen opgelost zouden moeten zijn, gelieve deze dan aan ons door te geven. Wij nemen dit, via de EBU, op met de EC, CCR of Donaucommissie ter verdere behandeling.

Vitale processen - definitie scheepvaartafwikkeling

Er zijn vragen gerezen over de zogeheten “vitale processen”. De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van processen die, bij uitval, tot ontwrichtende economische / maatschappelijke / sociale schade leiden. Eén van de items op deze lijst is de “scheepvaartafwikkeling”. De definitie daarvan is echter onduidelijk. Welke processen / bedrijven / bedrijvigheid vallen daar wel of niet onder?
 
Hierover is het CBRB in contact met zowel Havenbedrijf Rotterdam als het ministerie van Infrastructuur en Waterstraat
Klik hier voor het bericht van de Havenmeester van Rotterdam betreft deze vitale processen.
 
Voor ons gaat het bij de definitie van vitale processen niet zozeer om de kwestie van de kinderopvang, maar om de continuïteit van processen / infrastructuur die voor de bedrijfsvoering van onze leden essentieel zijn: afhandeling in zee- en binnenhavens, en de bevaarbaarheid van de vaarwegen.
 
Hoe waarborgen (nautische) dienstverleners, Rijkswaterstaat, terminals, en andere stakeholders de continuïteit van deze processen / infrastructuur, ook als we mogelijk in de situatie komen te verkeren dat een en ander afgeschaald moet worden vanwege een tekort aan personeel? Hoe zien mogelijke afschaalmodellen c.q. scenario’s eruit?

Europese Commissie: guidelines voor grensmaatregelen

De Europese Commissie heeft dit persbericht en deze guideline uitgegeven over grensmaatregelen. De Europese Commissie benadrukt, dat de transport en mobiliteitssector essentieel zijn voor economische continuïteit en voor de beschikbaarheid van essentiële goederen.

Belangrijke onderdelen van de guideline zijn:

 • “The transport and mobility sector is essential to ensure economic continuity. Collective and coordinated action is indispensable.”
 • “Professional travel to ensure transport of goods and services should be enabled. In that context, the facilitation of safe movement for transport workers, including truck and train drivers, pilots and aircrew, across internal and external borders, is a key factor to ensure adequate movement of goods and essential staff.”

De Europese Commissie heeft ons, via de EBU, inmiddels verzekerd dat binnenvaartpersoneel nadrukkelijk onder dit punt valt, hoewel niet letterlijk benoemd.

 • Member States should preserve the free circulation of all goods. In particular, they should guarantee the supply chain of essential products such as medicines, medical equipment, essential and perishable food products and livestock. No restriction should be imposed on the circulation of goods in the Single Market, especially (but not limited to) essential, health-related and perishable goods, notably foodstuffs, unless duly justified. Member States should designate priority lanes for freight transport (e.g. via ‘green lanes’) and consider waiving existing weekend bans.” 
 • “Specific transport nodes (e.g. ports, airports, logistics hubs) should be reinforced as needed.
 • “All persons, EU and non-EU nationals, who cross the external borders to enter the Schengen area are subject to systematic checks at border crossing points.”

Wij hebben navraag gedaan hoe zich dit verhoudt tot het bericht dat er een inreisverbod zou gelden voor reizigers van buiten de EU, waarvan vrachtwagenchauffeurs uitgezonderd zouden zijn. Het is evident dat ook bemanningsleden voor de binnenvaart uit niet-EU-landen toegang moeten krijgen tot het Schengengebied.

EBU persbericht over Covid 19 - IWT of vital importance to society and industry

Covid 19

Inland navigation is delivering vital services to the European citizens and economy. The free movement of vessels and crew members must be guaranteed by member states in order to keep essential freight flows running.

Cruising and day trip industry fully collapsed. 


Inland waterway transport is vital for supply of the European society and economy. It is therefore crucial to guarantee free movement of goods and crew members in Europe. So far the international carriage of goods is not endangered and IWT is still able to provide its services. The passenger- and cruising sector however meanwhile has fully collapsed.
 
In other segments the impact will have severe consequences as well. Problems however are imposed on the free movement of crew members of different nationalities on board of inland vessels which might have a serious impact on the functioning of the distribution of vital goods including pharmaceutic products  to the society. Crew members and their employers are faced with control- and quarantine measures which no longer allow a proper functioning of staffing the sector.
 
EBU therefore calls upon all EU Member States to guarantee - in line with the guidelines of the European Commission (C2020-1753 final) - an unhampered safe movement of transport workers including crew members to ensure adequate movement of goods and essential staff.
To cope with the restrictions imposed by the COVID 19 measures the sector needs flexibility with regard to certain regulatory frameworks such as the Working Time Directive and the crewing regulations.
The European Union and the River Commissions are requested to support the sector by

 1. Guaranteeing the free movement of crew members in line with the guidelines of the European commission including crew members from non-EU countries
 2. Flexibility in the application of the working time directive and the crewing regulations allowing deviations to enable barge owners and operators to carry out their planned voyages.
 3. No enforcement of these regulations or penalties if due to this specific situations the requirements are not fulfilled.

 
EBU’s President Paul Goris welcomes the outcome of yesterday’s informal high-level videoconference of EU Transport Ministers in which it was agreed to work closely together to minimise traffic disruptions, especially for essential freight including a clear list of actions in its intervention aimed at protecting the proper functioning of the single market. “The inland transport sector indeed is being severely affected by national measures to contain the pandemic. We therefore call upon the Member States and the European Commission to  support the sector and undertake all necessary short term steps to overcome the problems imposed. On the longer term financial compensation measures must support the sector in its revival strategy”.

Aanvulling: praktische adviezen van de Europese Commissie om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen via green lanes

Als aanvulling op de eerder door de Europese Commissie uitgebrachte Guidelines for border management, zijn nieuwe praktische adviezen voor grensbeheer uitgebracht. Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, heeft de Europese Commissie lidstaten per direct verzocht om alle belangrijke binnengrensovergangen in het TEN-T netwerk aan te wijzen als green lane. Deze green lanes moeten open zijn voor alle vormen van transport, ongeacht het type lading dat wordt vervoerd. Daarnaast dienen procedures bij de green lanes tot een minimum te worden beperkt en tot het strikt noodzakelijke worden vereenvoudigd. Hoewel een groot deel van het document in eerste instantie lijkt te zijn geschreven als oplossing voor de huidige problematiek die het wegvervoer ervaart bij de grenzen, geldt de inhoud voor alle modaliteiten.

Het tweede deel van het document beschrijft richtlijnen waar het gaat om maatregelen die het vrije verkeer binnen de EU van alle werknemers, actief in het internationale verkeer, waarborgen. In het bijzonder moeten voorschriften zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van werknemers die geen symptomen vertonen, opgegeven worden. Internationaal erkende diploma’s moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Indien dergelijke diploma’s niet beschikbaar zijn, moet een door de werknemer ondertekende verklaring worden aanvaard. Bovenstaande is tevens van toepassing voor werknemers uit derde landen als die van essentieel belang zijn voor het vrije vrachtverkeer binnen en naar de EU.

De adviezen zijn bedoeld om de toeleveringsketens van de EU in deze moeilijke omstandigheden te beschermen en te waarborgen dat goederen en vervoerders zonder vertraging kunnen reizen naar de plek waar zij nodig zijn.

Commissie presenteert praktische adviezen om de continuïteit van het goederenvervoer in de EU te waarborgen door green lanes

23 maart 2020 | Brussel | van:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_20_510


Statement by Ursula von der Leyen, President of the European Commission, on guidelines for setting up ‘green lanes’ to speed up transport of goods in the EU

Persbericht 

De Commissie geeft nieuwe praktische adviezen voor de toepassing van de richtsnoeren voor grensbeheer om tijdens de huidige pandemie het goederenvervoer in de EU aan de gang te houden. Om te waarborgen dat de toeleveringsketens in de hele EU blijven functioneren, vraagt zij de lidstaten om onverwijld green lanes aan te wijzen bij belangrijke binnengrensovergangen in het transeuropees vervoersnetwerk (TEN-T). Die green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen, welke goederen ze ook vervoeren. Inclusief controles en gezondheidschecks mag het oversteken van een grens niet meer dan 15 minuten in beslag nemen.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “Het EU-vervoersnetwerk verbindt alle EU-landen met elkaar. Onze adviezen zijn bedoeld om de toeleveringsketens van de EU in deze moeilijke omstandigheden te beschermen en te waarborgen dat goederen en vervoerders zonder vertraging kunnen reizen naar de plek waar zij nodig zijn. Vandaag is een collectieve en gecoördineerde aanpak van grensoverschrijdend vervoer belangrijker dan ooit. De green lanes zijn ook specifiek ontworpen om werknemers uit de vervoerssector die zich in de vuurlijn van deze crisis bevinden, te beschermen. Deze reeks aanbevelingen zal hun reeds veeleisende opdracht vergemakkelijken en de veiligheid en voorspelbaarheid van hun werk vergroten.”

Green lanes aan grensovergangen

De procedures bij die green lanes moeten tot een minimum worden beperkt en tot het strikt noodzakelijke worden vereenvoudigd. Controles en screening moeten worden uitgevoerd zonder dat de bestuurders hun voertuig hoeven te verlaten. De bestuurders zelf mogen slechts minimaal worden gecontroleerd. Vrachtwagenchauffeurs mag niet worden gevraagd om andere documenten te tonen dan hun identiteits- en rijbewijs en, zo nodig, een brief van hun werkgever. Elektronische indiening of weergave van documenten moet worden aanvaard.
Geen enkele vrachtwagen of chauffeur mag worden gediscrimineerd, ongeacht de plaats van herkomst en bestemming, de nationaliteit van de bestuurder of het land van inschrijving van het voertuig.

Gezien de situatie dringt de Commissie bij de lidstaten aan op een tijdelijke opschorting van alle beperkingen inzake toegang tot de weg die momenteel op hun grondgebied gelden, zoals een rijverbod bij nacht of tijdens het weekend en sectorale verboden.

De Commissie moedigt de lidstaten aan om veilige transitcorridors in te stellen waarlangs particuliere bestuurders en hun passagiers, zoals werknemers in de gezondheidszorg en in het vervoer, alsook gerepatrieerde EU-burgers, ongeacht hun nationaliteit, rechtstreeks en met voorrang via het TEN-T-netwerk het land kunnen doorkruisen. Zij moeten daarbij strikt op de aangewezen route blijven en de noodzakelijke minimumrusttijden in acht nemen. De lidstaten moeten garanderen dat ten minste één luchthaven open blijft voor repatriëring en internationaal vervoer van hulpgoederen.

Sterkere samenwerking tussen de EU-landen en met de buurlanden

Naar aanleiding van de videoconferentie van de EU-ministers van Vervoer op 18 maart heeft de Commissie een netwerk van nationale contactpunten en een platform opgezet waar informatie wordt verstrekt over de nationale vervoersmaatregelen tegen het Coronavirus. De nationale contactpunten moeten de doeltreffende werking van de green lanes ondersteunen. Buurlanden van de EU wordt verzocht nauw met dit netwerk samen te werken om de goederenstroom in alle richtingen te waarborgen.

Toepassing van regels voor werknemers in de vervoerssector

Om het vervoer aan de gang te houden, beveelt de Commissie de lidstaten aan om maatregelen te nemen die het vrije verkeer van alle werknemers in het internationale vervoer waarborgen, ongeacht de vervoerswijze. In het bijzonder moeten voorschriften zoals reisbeperkingen en verplichte quarantaine van werknemers die geen symptomen vertonen, worden opgeheven. De lidstaten mogen bijvoorbeeld niet eisen dat vervoerders een doktersverklaring als bewijs van goede gezondheid bij zich hebben. Om de veiligheid van de werknemers in de vervoerssector te verzekeren, zijn ook versterkte hygiëne en operationele maatregelen vereist in luchthavens, havens, spoorwegstations en andere knooppunten voor vervoer over land. Deze nota van de Commissie bevat een volledige lijst van aanbevelingen om bestuurders te beschermen tegen het coronavirus (bijlage 2).

Internationaal erkende getuigschriften van vakbekwaamheid moeten gelden als voldoende bewijs dat een werknemer actief is in het internationale vervoer. Als een chauffeur niet over een dergelijk getuigschriften beschikt, moet een door de werkgever ondertekende brief worden aanvaard (bijlage 3).

Alle principes moeten ook gelden voor inwoners van derde landen als die van essentieel belang zijn voor het vrije vrachtverkeer binnen en naar de EU.

Achtergrond

De coronapandemie verstoort het vervoer en de mobiliteit in Europa in hoge mate. De Europese toeleveringsketen wordt in stand houden via een uitgebreid netwerk dat alle vervoerswijzen omvat. De continuïteit van het goederenvervoer over land en water en door de lucht is van cruciaal belang voor de werking van de interne EU-markt en als reactie op deze crisis in de volksgezondheid.

Meer informatie

COVID-19: Transport keeps us going

Press Release

COVID-19: Transport keeps us going

24 March 2020


On 11 March 2020, the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 a pandemic and governments worldwide have taken wide-ranging measures to contain the spread of the virus.

The transport sector has a crucial role to play in the supply of goods, in particular medicines, medical devices, food and other essential commodities needed to overcome this crisis. The transport sector also proves to be a vital instrument in these times where many European citizens are restricted in their mobility.

The undersigned European associations representing transport, infrastructure managers, operators, workers in all transport modes and logistics, contractors, local and regional authorities, logistics service providers, shippers, users and equipment suppliers in the maritime, port, inland waterways, railways, road, cycling, aviation and intermodal sectors, as well as supporting industries and companies, jointly endorse the following statement:

 • Highlight the key role transport and logistics are playing for the supply of essential goods in this critical period: stress that transport infrastructure is in this respect critical infrastructure;
 • Show their respect and support to all workers in the supply chain enabling the continuity of transport services, the movement of goods and essential commodities, as well as the repatriation of stranded citizens, and thus playing a major role in helping the European citizens to overcome this crisis;
 • Call on the Member States to enable smooth border crossings for freight transport, both intra-EU and with third countries, in this respect fully support the establishment of green freight lanes in coordination with the concerned transport stakeholders;
 • Support the measures and actions taken on EU-level and by national governments to contain the spread of COVID-19 and call on the Members States to coordinate their response to the COVID-19 and to follow the European Commission’s guidelines on border management;
 • Reiterate the importance of protecting the health and safety of transport workers, notably through personal protective equipment, as well as access to clean and disinfected sanitary facilities, food and drinks;
 • Highlight that the transport and logistics sectors are based on a physical work force and call on the European Commission and the Member States to facilitate its mobility, including repatriation of the transport work force;
 • Urge the policy makers to assist the heavily affected transport sector in its recovery, to ensure future connectivity for both passengers and freight, and to revitalise the arteries of the internal market as soon as the crisis is over.

"The flow of goods remains essential in this critical period. As such, the free flow of goods across the EU must be guaranteed. Additionally, we must support and protect all those working in transport and logistics. Their contributions in overcoming this crisis are vital. In times of emergency, inland ports and inland waterways play an essential role in providing European citizens, health services and businesses with a consistent flow of goods in order to come through this crisis. As such, EFIP calls on the Member States to follow the recommendations of the Commission, keeping goods flowing during this crisis,” comments Turi Fiorito, EFIP Director. 


 

 


 

 

Transport keeps us going forward

Op 9 februari heeft het Europees Parlement het voorstel voor een verordening tot oprichting van een herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) goedgekeurd. Via de RRF wordt een budget van 672,5 miljard euro beschikbaar gesteld aan de transportsector om de financiële gevolgen van COVID-19 te compenseren.

De transportsector speelt een cruciale rol bij de levering van goederen, met name medicijnen, medische apparatuur, voedsel en andere essentiële goederen die nodig zijn om deze crisis te boven te komen. De transportsector blijkt ook een essentieel instrument te zijn in deze tijd waarin veel Europese burgers beperkt zijn in hun mobiliteit. 

De Europese verenigingen die vervoer, infrastructuurbeheerders, werknemers in alle vervoerswijzen en logistiek vertegenwoordigen, havens, binnenwateren, spoorwegen , weg-, fiets-, luchtvaart-, luchthavens en intermodale sectoren, evenals ondersteunende industrieën en bedrijven, roepen de lidstaten en de Europese Commissie gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat de transportsector voldoende aandacht krijgt in de nationale herstel- en veerkrachtplannen. De European Barge Union (EBU), waarbij het CBRB is aangesloten, is één van deze verenigingen die deze oproep heeft ondertekend. Lees hier het hele bericht "Transport keeps us going forward".
 
Op 24 maart 2020 jl. werd de verklaring: "COVID-19: Transport keeps us going" uitgebracht door dezelfde Europese verenigingen. De totstandkoming van de RRF is een resultaat van de verklaring en lobby van deze verschillende verenigingen.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.