Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) ook onder de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Op 7 april heeft het kabinet besloten over uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).  Daarbij zijn ook enkele voor de binnenvaart relevante SBI-codes aan de lijst toegevoegd:

 • Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) (50.30)
 • Dienstverlening voor vervoer over water (52.22)
 • Verhuur en lease van schepen (77.34)

Dit betekent dat ook bedrijven met deze SBI codes een aanvraag kunnen doen om een eenmalige uitkering van €4.000 als tegemoetkoming te ontvangen.
Aanvragen vanuit deze sectoren, met deze ‘nieuwe’ SBI-codes kunnen waarschijnlijk vanaf woensdag 15 april 2020 bij RVO worden ingediend.
Meer informatie over TOGS en aanvragen vindt U hier.

Betreft: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren en aanvullende maatregelen op het gebied van financiering voor bedrijven

 


 

Contact banken - Liquiditeitsprobleem

Het CBRB heeft contact met verschillende banken vanwege de te verwachten liquiditeitsproblemen bij sommige binnenvaartondernemers ten gevolge van de corona-crisis.

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen. Ondernemers kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN AMRO Bank N.V., ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank hebben dat samen besloten. 

Kijk op de websites van de banken voor meer informatie hoe u voor deze uitstel in aanmerking komt en hoe u deze dient aan te vragen.

 


 

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud) kan worden aangevraagd

Op 6 april om 9.00 uur is het loket voor de aanvraag van de NOW tegemoetkoming open gesteld. Indien u voor drie aaneengesloten maanden een omzetdaling van meer dan 20% verwacht (periode maart tot augustus 2020), ontvangt u een voorschot van 80% van 90% van de loonkosten die bij de omzetdaling hoort. Het UWV betaalt het voorschot in 3 termijnen uit. Het eerste voorschot wordt binnen 2-4 weken uitbetaald.
Wij hebben de NOW steunmaatregel evenals de andere steunmaatregelen voor u samengevat, klik hier.

Tot slot, het UWV verwacht veel online aanmeldingen. Houdt u bij de aanvraag (https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx) rekening met een wachtrij.


 

Financiële steun voor zelfstandigen

Het kabinet heeft 17 maart goede aanvullende stappen gezet om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen met een noodpakket banen en economie. Onderdeel is een versnelde inkomensondersteuning voor zelfstandigen. Het kabinet doet dit met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

Hoofdlijn van de tijdelijke voorziening

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).
Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd. 

 

De compensatie aanvragen

In samenspraak met de koepel van gemeenten wordt de regeling verder uitgewerkt. Doel is de regeling op korte termijn invoeren. Daarbij zal ook worden gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is.
Meer informatie over de bestaande regeling bijstand voor zelfstandigen en het aanvragen is te vinden op de site van de Kamer van Koophandel https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/
 


 

Ondernemen in tijden van corona – Transport en Logistiek

Sinds 12 maart is de samenleving enorm veranderd. Ondernemers moeten improviseren en anderhalve meter afstand houden lijkt het nieuwe normaal te worden. ABN AMRO verwacht dit jaar een krimp van de Nederlandse economie van 3,8 procent in een scenario waarbij de ‘lockdown’ twee maanden duurt en daarna stapsgewijs wordt opgeheven. Het coronavirus zal daarom voor langere tijd grote gevolgen hebben voor ondernemers binnen de logistieke sector. Voor transport en logistiek gaat ABN AMRO uit van 7 procent krimp.

De gevolgen van de coronacrisis voor de logistieke sector zijn groot, maar verschillen sterk per bedrijf en per subsector. Met name de transportbedrijven met opdrachtgevers in de sectoren leisure (waaronder horeca en evenementen), retail (non-food) en agrarisch (bijvoorbeeld sierteelt) worden direct geraakt. In enkele deelsegmenten zijn lichtpuntjes te zien; supermarkten en bedrijven in e-commerce en farma-logistiek laten flinke omzetstijgingen zien. De vraag naar luchtvracht stijgt door de grote behoefte aan medische goederen. Havens hebben te maken met verstoringen en vertragingen vanwege een tekort aan personeel en forse afname van het goederenaanbod.

Op korte termijn is crisismanagement nodig, maar tegelijk moeten ondernemers alvast verder kijken. In de korte publicatie in de bijlage geeft ABN AMRO hier aanbevelingen voor. Publicaties van andere sectoren zijn hier te vinden.

Download:


 

 

Stappenplan aanvraag bijzonder uitstel van betaling

Om meer duidelijkheid te krijgen in de mogelijkheden tot het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen voor bedrijven informeren wij u als volgt.

Onderstaande notitie is gebaseerd op de huidige stand van zaken

Diverse beroepsorganisaties, zoals het NBA, SRA, RB hebben gisteren een brief naar de minister van financiën gestuurd met het dringende verzoek om tot een meer eenvoudige regeling te komen. Helaas is daar nu nog geen uitsluitsel over en aangezien de datum van 31 maart 2020 dichterbij komt, willen wij u onderstaand stappenplan aanbieden.
 

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling   

Vooralsnog kan er alleen schriftelijk een verzoek om bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst worden ingediend.
 
Het verzoek om bijzonder uitstel van betaling kan alleen worden gevraagd als er daadwerkelijk een belastingaanslag is opgelegd.
 
Voor de aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is dit in het algemeen geen probleem omdat een betalingsverplichting voor deze aanslagen pas ontstaat op het moment dat er een belastingaanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is opgelegd met daarin het te betalen bedrag.
 

Voor de betalingsverplichting die ontstaat uit de aangifte loonbelasting of omzetbelasting ligt dit anders

Beide belastingen zijn aangiftebelastingen en een betalingsverplichting aan de Belastingdienst ontstaat pas op het moment dat de aangifte loonheffing/omzetbelasting bij de Belastingdienst is ingediend.
 
Zoals de zaken er nu voorstaan, moet iedere belastingplichtige “gewoon”  tijdig de aangifte omzetbelasting/loonbelasting over het betreffende tijdvak bij de Belastingdienst indienen. Hiermee voorkomt belastingplichtige dat hij een boete krijgt wegens het niet indienen van de belastingaangifte.
 
Als belastingplichtige het verschuldigde bedrag op de ingediende aangifte loonbelasting of omzetbelasting nu niet of nu niet tijdig kan betalen, zal er een naheffingsaanslag loonbelasting/omzetbelasting worden opgelegd. 
 
Het gevolg van dit niet betalen of te laat betalen is ook, dat er op de naheffingsaanslag loonbelasting/omzetbelasting ook een verzuimboete wegens niet of te laat betalen zal worden opgelegd.
Zoals het tot nu toe gecommuniceerd is, zal de opgelegde verzuimboete bij de naheffingsaanslag omzetbelasting/loonbelasting naar aanleiding van het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor het te betalen bedrag worden verminderd tot nihil.
In het verzoek om bijzonder uitstel van betaling zal aanvullend ook verzocht worden om de verzuimboete wegens niet of te laat betalen te verlagen naar nihil.
 
De Belastingdienst heeft tot nu toe gereageerd, dat er alleen voor deze naheffingsaanslag omzetbelasting/loonbelasting bijzonder uitstel van betaling verzocht kan worden voor een periode van drie maanden.
Wanneer voor het bedrijf een periode van drie maanden betalingsuitstel te kort is, dan kan het bedrijf daarna verlenging van het bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen.
 
 
Kort samengevat het volgende:

 1. U doet aangifte loonheffing of btw en u betaalt deze aangifte niet. Bijvoorbeeld, u dient in maart uw aangifte in over februari en u betaalt deze niet.
 2. Er wordt binnen enkele weken na het aangiftetijdvak (voor uw aangifte over februari, dus midden/eind april) een naheffingsaanslag opgelegd omdat u de aangifte niet tijdig heeft betaald.
 3. Pas als die aanslag er is, kan er uitstel van betaling aangevraagd worden voor de betreffende aanslag. Per aanslag moet uitstel van betaling aangevraagd worden. Dit kan dus niet in één keer voor de komende drie maanden, omdat de Belastingdienst dan niet weet voor hoeveel belasting u uitstel wilt aanvragen. Dit verzoek om bijzonder uitstel verzorgen wij voor u zodra u ons de naheffingsaanslag verstrekt. Wilt u de aanvraag zelf regelen? Dan dient u de aanvraag schriftelijk te onderbouwen en per brief bij de Belastingdienst in te dienen.
 4. Na drie maanden moet u, als dat nodig is, aanvullend uitstel vragen. In dat geval moeten er mogelijk aanvullende bewijzen komen om aan te tonen dat u liquiditeitsproblemen ervaart als gevolg van de coronacrisis. Welke bewijzen dit zijn, is op dit moment nog niet bekend. Wij ondersteunen u hier graag bij.
 5. In voorkomende gevallen kan het voor rechtspersonen belangrijk zijn om ook een melding betalingsonmacht te doen om automatische bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden. Dit geldt zowel voor het niet betalen van belasting, als voor het niet betalen van pensioenpremies. Deze melding moet plaatsvinden binnen 14 dagen na het uiterste betaalmoment, dus voor de niet-betaalde aangifte over februari moet dit uiterlijk 14 april gebeuren. Dat is dus eerder dan dat de naheffingsaanslag wordt opgelegd. Ons kantoor kan u daar verder over informeren.

Wij hopen uiteraard, dat er binnenkort een meer eenvoudige regeling komt en er ook meer duidelijkheid komt over punt 5 hierboven. Bij significante wijzigingen betreffende het verzoek om uitstel van betalingen voor belastingen houden wij u uiteraard op de hoogte.

Omdat we met minimale bezetting op kantoor aanwezig zijn, graag uw vraag hieromtrent per mail op een van de volgende mailadressen ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) aan te leveren. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,
Accountantskantoor Riegman & Klaverdijk B.V.

Video - KVK Coronaloket

5 tips voor ondernemers tijdens de coronacrisis | KVK Coronaloket

18 maart 2020