Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Op 12 maart j.l. heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treffen om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven op te vangen. Bijgevoegd treft u aan onze notitie inzake deze maatregelen:

Pdf: Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus
Meer informatie: Riegman & Klaverdijk


Noodpakket banen en economie vanuit het kabinet

Het kabinet heeft 17 maart goede aanvullende stappen gezet om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen met een noodpakket banen en economie nu de coronacrisis zo hard doorzet.
 

De nieuwe werktijdverkorting en deeltijd WW

De regeling werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door een bijzondere situatie die niet valt onder het normale ondernemersrisico. Het coronavirus is zo'n bijzondere situatie. Er zijn echter zoveel aanvragen dat de minister heeft besloten de regeling in te trekken en tegelijk door een nieuwe regeling; de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud te vervangen.

Hoe ziet de nieuwe werktijdverkorting; de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud er op hoofdlijnen uit? 
Het percentage voor de vergoeding van de niet gewerkte uren gaat van 80% naar 90%. Het UWV verstrekt een voorschot van 80 procent. Ondernemers kunnen met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik maken van de regeling. En ook flexkrachten vallen onder de regeling.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden? 
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

Het UWV gaat werken met een voorschot
UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Een vergunning voor de nieuwe werktijdverkorting aanvragen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen. UWV staat voor de buitengewone taak om op korte termijn met een regeling te komen. Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, wordt hier door het kabinet breed bekendheid aan gegeven.

Al een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd 
Aanvragen om werktijdverkorting die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld zullen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling, zodat werkgevers niet opnieuw een aanvraag hoeven in te dienen; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners.

 

Compensatie zelfstandigen

Ook komt er een versnelde inkomensondersteuning voor zelfstandigen. Het kabinet doet dit met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

Hoofdlijn van de tijdelijke voorziening
De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen

  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto). Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd.


De compensatie aanvragen
In samenspraak met de koepel van gemeenten wordt de regeling verder uitgewerkt. Doel is de regeling op korte termijn invoeren. Daarbij zal ook worden gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is. Meer informatie over de bestaande regeling bijstand voor zelfstandigen en het aanvragen is te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

 

Liquiditeit

Uitstel van betaling van belastingen 
In
de brief van 12 maart jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan alle ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Het kabinet wil dit proces voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo min mogelijk administratie. Het kabinet onderzoekt nog hoe dit het meest eenvoudig kan worden vormgegeven. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een boete (een zogenaamde “verzuimboete”) voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen als veel verzoeken binnenkomen.

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit kan worden vormgegeven. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas, zoals in de sierteelt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

Invorderingsrente en belastingrente 
Het kabinet heeft besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen. Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Omdat het uitvoeringstechnisch niet mogelijk is het percentage naar 0% te verlagen, wordt het percentage (tijdelijk) vastgesteld op 0,01%.

Voor meer informatie, kijk op de website van de Rijksoverheid.

Noodpakket Coronavirus VNO - NCWDe economische schade die het corona virus aanricht komt steeds duidelijker in beeld. De Rabobank hanteert hiervoor een aantal scenario’s die gefaseerd in de tijd doorwerken. Bij het scenario ‘bad’ is ergste pijn na het eerste kwartaal geleden, in het scenario ‘worse’ is er een veel langere een verdere doorwerking en het scenario ‘ugly’ gaat uit van een behoorlijke pandemie. Daarnaast is het zaak rekening te houden met het ondenkbare, iets wat de afgelopen maanden wel duidelijk is gebleken. De schattingen van de impact van dit soort scenario’s voor Nederland variëren maar lopen al snel van 0,7% minder groei tot bij een verdere pandemie zelfs tot een krimp van onze economie met -0,2%.

Verder lezen: Noodpakket Corona

Bekijk het schema in groot formaat: Corona pakketten


 

Podcast – Coronapandemie duwt Nederlandse bedrijfsleven in kortstondige diepe recessie

Podcast over de invloed van de coronacrisis op de Nederlandse economie en het bedrijfsleven in het bijzonder. Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO en Sander van Wijk, hoofd Sector Advisory bij ABN AMRO worden aan de tand gevoeld door host Jimmy Lange.

Prognose 2020-2021Zie: https://insights.abnamro.nl/2020/03/podcast-coronapandemie-duwt-nederlandse-bedrijfsleven-in-kortstondige-diepe-recessie/

Scenario’s coronacrisis: recessie onvermijdelijk

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021.

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder. In dat scenario zal er ook in 2021 een krimp van het bbp van 2,7% optreden. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009. Lees verder >>


 

Vele miljoenen euro’s schade voor binnenvaart door corona-crisis

Deze week heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het CBRB en BLN gevraagd om een kwantitatieve indicatie van de economische schade voor de binnenvaart als gevolg van de corona crisis. Onze eerste inschatting is dat de corona-crisis de binnenvaart 120 miljoen euro per maand kost.

We zien dat de Corona-crisis zeer grote gevolgen heeft voor de ladingstromen via de binnenvaart, zowel in de droge lading- , de container- als de tankvaart. In het personenvervoer is zelfs sprake van een totale terugval naar nul voor het hele seizoen. Onze inschatting is dat ook in het goederenvervoer over water de komende weken en maanden sprake zal zijn van veel vraaguitval.

We verwachten de komende maanden een terugval met circa 40 procent voor het goederenvervoer en 100% voor de passagiersvaart. De omzet van de Nederlandse binnenvaart is circa 2,6 mld. euro per jaar waarvan 90% goederenvervoer en 10% personenvervoer (bron: CBS). De schade in het personenvervoer bedraagt derhalve circa 260 miljoen euro voor het seizoen 2020 en uitgaande van een seizoen van 7 maanden circa 37 miljoen euro per maand. In het goederenvervoer is de omzet circa 200 mln. per maand. Bij een vraaguitval van 40% is de schade circa 80 miljoen euro per maand. Een eerste indicatie van de economische schade voor de binnenvaart als gevolg van de corona crisis is dus bijna 120 miljoen euro per maand.  Let op: de brondata zijn van het CBS. De binnenvaart is een internationaal opererende sector. De economische impact zal dan ook veel groter zijn.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor het Europese goederenvervoer over water in deze Corona-crisis. We zouden graag zien dat Nederland met onze buurlanden en de Europese commissie contact opneemt om zeker te stellen dat het goederenvervoer over water ondanks nationale maatregelen doorgang kan vinden.