Werkgeversinformatie

Werken in de binnenvaart is werken in vrijheid en dicht bij de natuur. Je leeft en werkt op het water. Met een klein team heb je één doel, het schip en zijn lading veilig op bestemming brengen. Werken in de binnenvaart betekent je voortdurend ontwikkelen. Werkgevers faciliteren dit.

Arbeidsmarkt

De sector heeft haar strategische visie op de arbeidsmarkt vastgelegd in: ‘Alle hens aan dek, een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.’  Deze visie uitgewerkt in een agenda/actieprogramma. 

Wij zetten in op voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. We kijken naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige) werknemers naar onze sector te trekken, werken we ook aan het goed opleiden van onze mensen. We willen carrièremogelijkheden bieden en medewerkers boeien en binden.

Onderwijs

In onze sector volgen de veranderingen en innovaties elkaar in hoog tempo op. Medewerkers hebben meer en vaker technische en logistieke opleiding nodig. Wij werken samen met het nationale binnenvaartonderwijs aan een goed opleidingspakket voor medewerkers in de binnenvaart; opleidings(modules) met erkende diploma’s of certificaten.

Naast nationaal is ons werkveld ook Europees. We hebben meegedacht en gesproken over Europese normen, de zogenoemde ES-QIN standaarden. De verordening 2020/473 legt de wettelijke basis onder de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart. Editie 2019 is beschikbaar op de website van CESNI. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Deel I: Competentiestandaarden
  • Deel II: Standaarden voor praktijkexamens
  • Deel III: Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
  • Deel IV: Standaarden inzake de medische geschiktheid
  • Deel V: standaarden voor modellen van documenten met betrekking tot de bemanning in de binnenvaart

In januari 2022 gaan Europa breed een aantal van deze ‘nieuwe’ standaarden in.

Project competing

Binnen Europa werken we in dit project samen aan de introductie van competentiegericht, toekomstbestendig onderwijs en training voor bemanningsleden overal in de Europese Unie. Duurzame oplossingen, automatisering, digitalisering en communicatie maken deel uit van de onderwijs- en opleidingsprogramma's.  Binnen competing ontwikkelen we lesplannen en lesmateriaal, evenals een kwaliteitsmanagementsysteem.

Sociale Zekerheid

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werk je in de binnenvaart dan werk je vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken.

Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (de CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren. Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen om een goede uitvoering van de regels te garanderen.

Bij sociale zekerheid speelt de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) een belangrijke rol. Met deze verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. Meer informatie over de A1 verklaring en het aanvragen is te vinden op het ondernemersplein bij de Kamer van Koophandel. 

Vertegenwoordiging

Namens het CBRB neemt Ingrid Blom deel aan het Europees overleg; CESNI en CASS

Bemanningsvoorschriften en werktijden

In de binnenvaart zijn er eigen belangrijke voorschriften voor de bemanning en natuurlijk zijn er regels voor werktijden van werknemers. Arbeidstijd, dienstroosters en arbeidstijdregistratie blijven in ontwikkeling.

Werktijden

In Nederland zijn de wettelijke regels voor werktijden in de binnenvaart geregeld in de arbeidstijdenrichtlijn 2014-112. De Rijksoverheid heeft een brochure uitgebracht met specifieke regels voor de binnenvaart, zeescheepvaart en visserij

Bemanningsregeling

Op Europees niveau legt het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (afgekort het RSP) belangrijke voorschriften voor de bemanning op. Inmiddels wordt vernieuwing van deze bemanningsvoorschriften gewenst. Een belangrijke eerste stap is gezet, het begin 2019 uitgekomen onderzoeksrapport van sociale partners naar een duurzaam bemensingssysteem (TASCS/to a sustainable crew system). 
 
De onderzoeksresultaten uit TASCS worden nu in een werkgroep (CESNI/QP/crew) besproken. De vraag of opdracht is om deze onderzoeksresultaten te analyseren en te kijken/adviseren hoe hier op Europees niveau stappen kunnen worden gezet om tot nieuwe wetgeving te komen.

Europa

De CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) heeft in 2015 met steun van de Europese Commissie besloten een Europees Comité op te richten om standaarden in de binnenvaart op te stellen, CESNI. CESNI helpt/ondersteunt de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften voor de gebruikers van de vaarwegen en geharmoniseerde handhaving en daarmee een Europees gelijk speelveld.

Ook spelen handhaving, het vaartijdenboek en dienstboekje een belangrijke rol in de gesprekken op Europees niveau. Vanuit CBRB doen we mee in de werkgroep. We vinden het belangrijk dat er nieuwe wetgeving komt, die flexibiliteit biedt voor rederijen en particulieren. Ook vinden we het belangrijk dat de nieuwe regels werkbaar en controleerbaar zijn. Deze Europese standaard wordt vastgelegd in ES-QIN.

Vertegenwoordiging

Namens het CBRB nemen Jacques Naaborgh en Ingrid Blom deel aan het Europees overleg met vakbonden en CESNI.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

De werkzaamheden van bemanningsleden aan boord van binnenschepen hebben bijzondere kenmerken, die om specifieke afspraken vragen in de arbeidsvoorwaarden.

Model Arbeidsvoorwaarden

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer namens werkgevers en Nautilus International namens de werknemers hebben samen een Model Arbeidsvoorwaardenregeling voor de Binnenscheepvaart opgesteld. voor de Binnenscheepvaart. Met de model arbeidsvoorwaarden als uitgangspunt kunnen individuele arbeidsovereenkomsten worden opgesteld of een ondernemingscao worden uit onderhandeld.

Loontabel

Bij de Model Arbeidsvoorwaarden hoort een loontabel. De loontabel wordt ieder half jaar aangepast aan de prijsstijging. 
Klik hier voor de loontabel van januari 2021

Pensioen

Deelname aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is verplicht voor werknemers die in de vrachtvaart werkzaam zijn. Werkgevers die in de vrachtvaart actief zijn, moeten zich voor hun werknemers verplicht bij het fonds aansluiten; werkgevers in andere deelsectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen zich vrijwillig aansluiten. Alle informatie is te vinden op de website van het fonds (www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl).

Vertegenwoordiging

Namens het CBRB nemen Jacques Naaborgh en Robert Kasteel deel aan het overleg met vakbond Nautilus en het pensioenbestuur van het pensioenfonds Rijn en Binnenvaart.