KBN Nieuwsbrief 2024 - 6

15 februari 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

15 februari 2024 - Nr. 6

Nieuws & Updates

 1. Constructief overleg KBN – ILT over het dreigende tekort aan inspectiecapaciteit
 2. Verslag commissiedebat 'Maritiem'
 3. Update laad- en losboekje
 4. KBN-spreekuur 19 februari over arbeidsvoorwaarden
 5. Een verhaal van uitdagingen en onvoorziene gebeurtenissen: het dossier ‘Julianakanaal’
 6. Nieuwe collega Yorick stelt zich voor
 7. Interessante leestips
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Schorsing NBKB opgeheven

Constructief overleg KBN – ILT over het dreigende tekort aan inspectiecapaciteit

Naar aanleiding van de brandbrief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van 8 februari heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) op 13 februari een gesprek gehad met de top van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar, directeur communicatie, dienstverlening en vergunningen Stefanie Spekreijse, en senior beleidsadviseur Daniël de Groot. Vanuit KBN waren voorzitter Ad Koppejan, directeur Maira van Helvoirt en beleidsadviseur Leendert Korvink aanwezig.

Aanleiding voor de brandbrief waren de zorgen over de gevolgen van de schorsing van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) voor de binnenvaartsector, en het feit dat een aanzienlijk deel van de inspecteurs juist vorige week de samenwerking met het NBKB had opgezegd.

Ernst van situatie
Inmiddels is de schorsing van het NBKB door de Raad van Accreditatie opgeheven. Door de schorsing zijn er echter flinke achterstanden ontstaan. De verwachting is dat het wegwerken van deze achterstanden een behoorlijke tijd zal duren door de beperkte keuringscapaciteit van NBKB. Onder normale omstandigheden worden door het NBKB ca. 40 certificaten per week afgegeven. De ILT heeft voor 225 schepen waarvan de certificaten die vóór 1 mei 2024 verlopen en waarvoor de hercertificering nog niet is gestart, de geldigheid van de huidige certificaten automatisch met 6 maanden verlengd. Hierdoor worden de planbare werkzaamheden bij zowel de keuringsinstanties als ook bij de werven en toeleverende bedrijven hierdoor verstoord. Na deze periode is er vooralsnog immers geen extra werfcapaciteit, noch volledige inspecterende capaciteit beschikbaar om de achterstallige werkzaamheden uit te voeren. Daarbij komen ook de reguliere werkzaamheden voor de hercertificering van schepen waarvan het certificaat in de tussentijd verloopt.

Tijdens het gesprek bleek dat de ILT goed doordrongen is van hun verantwoordelijkheid en van de ernst van de situatie. De ILT volgt de ontwikkelingen nauwlettend en treft voorbereidingen voor verschillende mogelijke scenario’s (om zo proberen te voorkomen dat schippers de dupe worden van de ontstane situatie.

Oproep aan inspecteurs
KBN betreurt de opzegging van een groot deel van de inspecteurs van de samenwerking met het NBKB. Deze opzeggingen dragen zeker niet bij aan het faciliteren van de vloot. KBN en de ILT roepen deze inspecteurs dan ook opgeroepen om (opnieuw) met het NBKB of een andere keuringsinstellingen in gesprek te gaan, in het belang van de certificering van binnenschepen.

De ILT en KBN vragen aan scheepseigenaren die de certificering van hun vaartuig(en) moeten laten vernieuwen zich tijdig te melden bij de keuringsinstanties. Alleen dan kunnen de keuringsinstanties en de ILT elkaar helpen bij het prioriteren en faciliteren van de beschikbare capaciteit.

Inzet
KBN en de ILT hebben afgesproken dat de ILT gegevens over aantallen betroffen schepen en planning met KBN zal delen, om de ontwikkelingen gezamenlijk te kunnen blijven monitoren.

Dit is een gezamenlijk probleem waar zowel KBN als ILT als alle keuringsinstanties zich volledig voor blijven inzetten. Daarbij is samenwerking tussen overheid, brancheorganisaties en keuringsinstanties essentieel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt of Leendert Korvink.

Naar boven

Tweede Kamer

Verslag commissiedebat 'Maritiem'

Op 8 februari vond het commissiedebat Maritiem plaats in de Tweede Kamer. Tijdens dit debat hebben Kamerleden met de minister overleg gehad. Hieronder staat een opsomming van de uitkomsten:
 • Gebrekkige communicatie met het ministerie geadresseerd.
 • Binnenvaarttafel nieuwe duizenddingendoekje.
 • Er komt uitleg over de samenhang van de vergroeningsmaatregelen
 • Minister gaat keuringen probleem tijdig oplossen.
 • Als ontgassen niet kan dan maar dedicated varen. Fase 3 naar voren.
 • Voor technische eisen aan kleine schepen wordt ingezet op een collectieve oplossing.
 • In 2024 wordt de actualisatie van het landelijk kader voor ligplaatsen opgeleverd.
De afgelopen jaren is er door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) meer gepraat over de binnenvaart dan met de binnenvaart. KBN heeft hier kritiek op geuit en dit is goed overgekomen op de Kamerleden en kwam helder naar voren tijdens het debat. De binnenvaarttafel is een bruikbaar instrument voor onderwerpen waarbij meerdere betrokkenen zijn. Maar het mag geen vervanging zijn van overleg met de binnenvaart zelf over bijvoorbeeld infrastructuur, vergroeningsmaatregelen en technische regelgeving

Vergroening
Over vergroening heeft KBN ook aan Kamerleden meegegeven dat de sector wordt overspoeld met Europese en nationale maatregelen, zonder verband en samenhang met elkaar. Er is geen touw aan vast te knopen: FQD, ETS, ETD en het opheffen van de accijnsvrijstelling uit de Akte van Mannheim, RED-3, CO2 registratie, en het voldoen aan onduidelijke labels waar we geen overkomsten over hebben bereikt. De minister heeft daarop toegezegd: “We snappen de zorgen en dat over de samenhang van al die maatregelen nog wel veel vragen te beantwoorden zijn. Het streven is om uiterlijk in het begin van het derde kwartaal een brief in de Kamer te hebben liggen waarin aandacht is hierover. Het is nu belangrijk om eerst in gesprek te gaan met partijen in de sector.” Er is nu al een bestaand label, maar hierin staat niet wat er is afgesproken in de Green Deal. KBN is van mening dat wat er nu voor ons ligt veel te vaag is. KBN heeft gewerkt aan een voorstel voor het convenant (een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen, gericht op het behalen van bepaalde beleidsdoelen), deze ligt nog bij het ministerie.

Met betrekking tot de vragen over de technische (overgangs)eisen gaf de minister aan: “Wij zijn al langer met de sector in gesprek om te kijken welke technische bepalingen kunnen worden opgenomen in een voorstel voor een algemene regeling voor met name kleine schepen op internationaal niveau. De bevindingen uit de proefprojecten met twee schepen, maar ook aanvragen voor een hardheidsclausule vanuit de sector zijn het type informatie dat we daarbij heel erg goed kunnen gebruiken, samen met een quickscan naar de invulling van het criterium "onevenredig hoge kosten". Dat brengen wij nu allemaal in kaart in een onderzoek en een quickscan. Zodra dat voorstel, met hulp van de informatie uit de sector, is opgesteld, zal het worden ingebracht in het CESNI.”

Varend ontgassen
Ook had de Kamer de nodige vragen over de invoeringsdatum van het verbod op varend ontgassen. De minister gaf aan: “Ga er maar van uit dat fase 1 en 2 tegelijk of nagenoeg tegelijk in werking treden. Inmiddels probeer ik internationaal ook het gesprek over fase 3 te starten om te kijken of we deze fase, die over een aantal jaar zou volgen, ook naar voren kunnen halen. Ik ben dus ook niet bereid om na de invoering op 1 juli gelijk met een gedoogconstructie te komen. Ik heb bij de sector aangegeven dat dit voor niemand als een verrassing kan komen. De verdragswijziging ligt al een aantal jaar klaar. Iedereen heeft hierop kunnen anticiperen. Op 1 juli gaat die in. Het is overigens niet helemaal te voorspellen wat er zal gebeuren in de praktijk. Het kan er natuurlijk ook toe leiden — dat hebben we in het verleden ook gezien, vanaf de inwerkingtreding — dat heel veel lading als eenheidstransport gevaren zal worden. Kortom, er zal niet meer of veel minder gewisseld worden van soort lading, waardoor je ook niet hoeft te ontgassen.”

De minister reageerde op de zorgen van de Kamer over keuringen en NBKB met: “De ILT staat in nauw contact met het NBKB en de andere bureaus om te werken aan voldoende keuringscapaciteit en tegelijkertijd de marktwerking zo min mogelijk te verstoren. De ILT geeft er op dit moment ook hoge prioriteit aan om ervoor te zorgen dat we dit proces enigszins soepel tot een goed einde kunnen brengen. Wij vinden niet dat de sector de dupe moet zijn van het feit dat nu van één keuringsbureau de accreditatie is ingetrokken. (N.B. Inmiddels opgeheven) Er wordt met man en macht gewerkt aan mogelijke oplossingen daarvoor. Dat wij niet willen dat schippers in de problemen komen is precies de reden dat wij de termijn eenmalig met zes maanden hebben verlengd." Inmiddels heeft de raad van accreditatie besloten de schorsing op te heffen. De verwachting is niet dat alle achterstanden snel zijn opgelost. De ILT blijft, samen met de brancheorganisaties en keuringsinstanties, overleggen om knelpunten op te lossen zodat schepen niet stil komen te liggen.

Ligplaatsen
Dit werd er door de minister gezegd over ligplaatsen: "In 2024 wordt de actualisatie van het landelijk kader voor ligplaatsen opgeleverd. De ligplaatsknelpunten worden periodiek in kaart gebracht. Het bleek dat het knelt op specifieke ligplaatsen voor kegelschepen. In dat kader werken we nu met betrokken partijen aan de mogelijkheid om in het Binnenvaartpolitiereglement mogelijkheden te creëren voor gemengd afmeren bij ligplaatsen en schutten bij sluizen mogelijkheden.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schaberg.

Naar boven

Ryunosuke Satoro zei ooit: “Alleen zijn we een druppel, samen zijn we een oceaan.”

Aangezien het gisteren Valentijnsdag was, wil KBN deze romantische woorden benadrukken. Vooral in een tijd waarin de leden en de gehele binnenvaartsector voor vele uitdagingen staan, hebben we elkaar nodig!

Versie 16

Update laad- en losboekje

In januari hebben we al het nieuwe laad- en losboekje voor 2024 toegestuurd. Na overleg is het boekje aangepast en is de regeling van NPRC opgenomen in het boekje.

In basis is deze regeling voor bij NPRC aangesloten ondernemers, maar ook niet-aangesloten ondernemers kunnen gebruik maken van de regeling.

Het nieuwe boekje, met deze toevoeging is te vinden kunt u hier downloaden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders.

Naar boven

Stel uw vragen!

KBN-spreekuur 19 februari over arbeidsvoorwaarden

Aankomende maandag, 19 februari, staat een nieuw digitaal spreekuur gepland. Na het vorige succes, waarbij veel vragen snel werden beantwoord en er goed contact was, nodigen we u opnieuw uit om deel te nemen. We behandelen ingewikkelde onderwerpen op een eenvoudige manier. Het spreekuur zal gaan over arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen en de loontabel. Onze beleidsadviseur, Henriëtte Schreuders, staat klaar om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Details over deelname
maandag 19 februari
11.00 uur tot 12.00 uur
Klik hier voor de deelnamelink

Uw bijdrage
Heeft u andere onderwerpen die u graag wilt bespreken? Laat het ons weten via communicatie@binnenvaart.nl. We horen graag van u!
 

Samen Voortvarend: het magazine

Een verhaal van uitdagingen en onvoorziene gebeurtenissen: het dossier ‘Julianakanaal’

Vanwege zijn ligging nabij havens en industriegebieden in België, Nederland en Duitsland, is het Julianakanaal van groot belang voor de binnenvaart. In 2008 werden plannen gemaakt om het kanaal tussen het Limburgse Limmel en Elsloo te verbreden als onderdeel van het 'Maaswerken'-project.

Helaas is het project niet verlopen zoals gehoopt. In het magazine ‘Samen Voortvarend’ gaan we dieper in op het dossier van het Julianakanaal. We kijken terug op het begin van het traject, het incident met de bouwkuip en de gevolgen daarvan voor de binnenvaart, die nog steeds merkbaar zijn. Ook wordt er ingegaan op hoe KBN staat in dit project en wat KBN allemaal doet bij dergelijke projecten.
Wilt u meer weten over dit dossier? Lees dan het hele artikel.

Naar boven

 

Kantoor

Nieuwe collega Yorick stelt zich voor

Mijn naam is Yorick Verheij en ik ben op 1 februari gestart bij de Koninklijke Binnenvaart Nederland als junior beleidsadviseur. Afgelopen jaar heb ik de studie Bedrijfskunde MER afgerond aan de Hogeschool Rotterdam en zal ik deze opgedane kennis in gaan zetten voor de leden van KBN.

Tijdens mijn afstudeeropdracht ben ik in aanraking gekomen met de binnenvaart. Daar heb ik samen met studenten van Global Marketing & Sales en Werktuigbouwkunde gewerkt aan het opzetten van de Refit Alliantie Verduurzaming Binnenvaart. Deze alliantie werkt op basis van open-innovatie en wil de krachten bundelen binnen de sector. Het resultaat daarvan was een community of practice met zo’n 40 gelijkgestemde deelnemers die wilden bouwen aan een fossielvrije toekomst. Hieruit zijn meerdere use-cases ontstaan en is er een subsidieaanvraag in de maak om dit proces verder te versnellen.

Met deze zelfde visie ben ik nu gestart bij KBN en zal ik mij voornamelijk richten op de domeinen techniek en de verduurzaming van de vloot. Daarbij ondersteun ik nu bij het verzamelen van alle informatie voor de hardheidsclausules en zal ik me bezig gaan houden met de aankomende implementatie van het CSRD (daarover binnenkort meer).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yorick Verheij.

Naar boven

Interessante leestips

 • KBN staat op de voorpagina van de Binnenvaartkrant, lees de online editie hier.
 • In dezelfde editie staat namens KBN een column over de eerste bijeenkomst van de binnenvaarttafel, lees de column hier.
 

AGENDA

 • 22 februari - PZI Industrie Veiligheidsdag Schip/Kust
 • 25 februari - CESNI/QP/QM Werkgroep voor kwaliteitsmanagement
 • 28 februari - CTGG Adviesgroep Binnenvaart
 • 28 februari - Vooroverleg OTNB - Technische Voorschriften
 • 28 februari - Afspraak ministerie van IenW - Panteia rapport overgangsbepalingen
 • 28 en 29 februari - CESNI/QP/Crew Werkgroep 
 • 5 en 6 maart - CESNI/PT Technische voorschriften Straatsburg
 • 7 maart - RVG werkgroep - innovaties/ontheffingen en hardheidsclausule
 • 11 maart - Visievorming waterstofdragers met ministeries van IenW en EZK
 • 13 maart - Nautisch Technische Commissie vergadering
 • 25 maart - CESNI/PT/DT werkgroep technische overgangsbepalingen ES-TRIN

Naar boven

Gerelateerd items