KBN Nieuwsbrief 2024 - 4

01 februari 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

1 februari 2024 - Nr. 4

Nieuws & Updates

 1. Actiegericht van start: Eerste bijeenkomst van de Binnenvaarttafel
 2. Motie aangenomen voor algemene regeling CCR-eisen binnenvaart
 3. KBN-spreekuur technische voorschriften
 4. Toekomst NBKB hangt af van RvA-audit op 7 februari
 5. KBN op pad in Europa
 6. Digitale workshop: Arbowet – Veilig werken of risico’s indekken?
 7. Afscheidsinterview in Samen Voortvarend met Paul Goris-oud-voorzitter
 8. Whatsapp Community - meld je aan!
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Actieagenda Toekomst Binnenvaart

Actiegericht van start: Eerste bijeenkomst van de Binnenvaarttafel

Afgelopen woensdag, op 31 januari 2024 was het zover: OFL-voorzitter Jeroen de Haas en Ruth Clabbers, Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van IenW, hebben gezamenlijk de aftrap gegeven voor de allereerste bijeenkomst van de Binnenvaarttafel. Een mijlpaal voor de sector. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) was erbij en is als vast lid onderdeel van de Binnenvaarttafel.

Deelnemers
Met een brede vertegenwoordiging van stakeholders uit de binnenvaartsector heeft de Binnenvaarttafel haar formele leden verwelkomd, waaronder dus KBN, Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), ASV, Evofenedex, Vereniging van Waterbouwers, Netherlands Maritime Technology, Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ), Waterrecreatie Nederland, VITO, Interprovinciaal Overleg (IPO), ministerie van EZK, ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, en een vertegenwoordiger van innovatieve marktpartijen.

Wat KBN betreft ligt de kracht van de Binnenvaarttafel in deze brede samenstelling. De binnenvaart (van de toekomst) staat immers niet op zichzelf, maar maakt integraal deel uit van een groter logistiek systeem. KBN is dan ook blij met de samenwerking tussen alle betrokken partijen, van overheid tot marktpartijen en van verladers tot binnenvaartondernemers.

Concrete acties voor een toekomstbestendige binnenvaart
KBN is verheugd dat de Binnenvaarttafel eindelijk van start is gegaan. Voor KBN staat één ding centraal: actie. Concrete stappen die leiden tot tastbare resultaten zijn cruciaal voor het succes van deze tafel. Dat gevoel werd gelukkig breed gedeeld.

Tijdens deze eerste bijeenkomst, die in het teken stond van de aftrap, kennismaking, het vaststellen van de werkwijze en het vormgeven van de inhoudelijke agenda, heeft KBN aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke punten.

Als belangrijkste onderwerp vroeg KBN aandacht voor het achterstallige onderhoud van de infrastructuur, gecombineerd met het toekomstbestendig maken van dezelfde infra. Een goed functionerende infrastructuur is van essentieel belang voor de toekomst van de binnenvaart. We hopen dat de Binnenvaarttafel hier een rol in kan vervullen.

Daarnaast heeft KBN gepleit om in het kader van vergroening aandacht te hebben voor het bijmengen van biobrandstoffen. Hiermee kan snel een relatief groot deel van de vloot een enorme verduurzamingsslag maken. Hiervoor is echter gedegen onderzoek nodig naar de effecten van verschillende bijmengpercentages. Wat KBN betreft is dit een mooie concrete actie voor de Binnenvaarttafel.

Als laatste heeft KBN haar expertise aangeboden op het gebied van digitalisering, met de focus op concrete oplossingen die het leven van binnenvaartschippers vereenvoudigen. Digitalisering moet immers leiden tot praktische voordelen en efficiëntie en is geen doel op zichzelf.

Energie en slagkracht
Wat tijdens de bijeenkomst duidelijk naar voren kwam, is de energie en betrokkenheid van alle deelnemers. Dat geeft goede hoop op daadwerkelijke slagkracht. Koninklijke Binnenvaart Nederland kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking binnen de Binnenvaarttafel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

Technische voorschriften

Motie aangenomen voor algemene regeling CCR-eisen binnenvaart

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die vraagt om een internationale algemene regeling voor de CCR-eisen van kleine schepen te onderzoeken. Daarnaast wordt ook verzocht om ontheffingen te faciliteren om bestaande schepen aan te passen, die technisch moeilijk uitvoerbaarheid of onevenredig hoge kosten met zich mee brengen.

KBN is blij met de motie. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is en dat er een collectieve ontheffing komt van sommige CCR-eisen. Dat de motie nu is aangenomen is een eerste stap, het is al fijn dat er nationaal aandacht voor is. Maar het zegt nog niet dat er snel iets gaat veranderen. Zo moet het ook nog internationaal wordt geagendeerd, waarbij het IWT-Platform (waarbij KBN is aangesloten) is aangesloten het ministerie van IenW zal steunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink

Naar boven

 

Maandag 5 februari 2024 - 11.00 uur

KBN-spreekuur technische voorschriften

Als organisatie zijn we enerzijds spreekbuis en vertegenwoordiger namens de branche, maar uiteraard minstens zo belangrijk is onze rol als vraagbaak voor onze leden om hun te kunnen ondersteunen in hun ondernemerschap en bedrijfsvoering. Voor vragen over allerhande zaken zijn wij via de reguliere kanalen aanspreekbaar, maar daar willen wij op proef een extra, laagdrempelig platform aan toevoegen met de implementatie van een zogezegd "spreekuurtje". Er zijn soms gecompliceerde dossiers, waarvan de details, consequenties en/of mogelijkheden voor een specifieke ondernemer onduidelijk zijn. Voor meer gerichte antwoorden op uw vragen en die van uw collega ondernemers, willen we op basis van een thema tweewekelijks een digitaal spreekuurtje met (interne) deskundigen inlassen. We gaan dit een aantal keer op proef draaien om te toetsen of dit voor de leden in een specifieke behoefte voorziet. Het thema en de link van de specifieke bijeenkomst worden één tot twee weken voorafgaand aan het spreekuurtje vrijblijvend via de nieuwsbrief gedeeld.

Thema 1: Technische eisen
Technische voorschriften voor binnenschepen zijn omvangrijk en complex. Deze regelgeving wordt iedere twee jaar aangepast om ontwikkelingen en innovaties in de binnenvaart te faciliteren. Voor bestaande schepen kan dit echter in potentie lastig uitvoerbaar zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Uiteindelijk moeten alle schepen voldoen aan de nieuwste voorschriften om een minimaal veiligheidsniveau te waarborgen en gelijk speelveld te creëren. Voor bestaande binnenvaartschepen zijn overgangsbepalingen nodig bij nieuwe of aangepaste voorschriften. Scheepseigenaren kunnen gebruik maken van een hardheidsclausule wanneer overgangsbepalingen/aanpassingen niet uitvoerbaar zijn of dat deze tot onevenredig hoge kosten leiden.

Heeft u bijvoorbeeld vragen over bepaalde technische voorschriften en hoe deze voor u van toepassing/relevant zijn? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen en aanvragen van de clausule? Sluit aan voor antwoorden op deze en aanverwante vragen tijdens ons eerste KBN-spreekuur!

Informatie deelname Datum: maandag 5 februari 2024
Tijd: 11.00 uur tot 12.00 uur
Klik hier voor de deelname link

Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan deze sessie, maar heeft u wel een vraag over dit thema, deel uw vraag per mail met Leendert Korvink


 
 

Certificering

Toekomst NBKB hangt af van RvA-audit op 7 februari

Het Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), sinds oktober geschorst als keuringsinstantie voor binnenvaartschepen, heeft de focus liggen op de audit door de Raad voor Accreditatie (RvA) op 7 februari. NBKB heeft op 1 december jl. het eerste herstelplan ingediend en in januari aangevuld naar de laatste wensen. De beoordeling ligt nu in handen van de RvA.

Frouwke Klootwijk-de Vries, voorzitter van NBKB, hoopt op een spoedig oordeel van de RvA en een einde aan de onrust die is ontstaan door de schorsing. De focus zal dan liggen op een objectievere aanpak van hercertificeringen en centralisatie van certificaataanvragen.

Transafe wil het NBKB helpen om de door de RvA en ILT gewenste stelselveranderingen door te voeren. Transafe heeft met het bestuur van NBKB een intentieverklaring getekend, om samen de sector te inspecteren en certificeren. Voorzitter Frouwke Klootwijk-de Vries benadrukt juridische uitdagingen bij een mogelijke samenwerking met Transafe. Na de audit moet het NBKB-bestuur beslissen over de toekomst: welke wijze, vorm en hoedanigheid zij verder moeten gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink

Naar boven

 

KBN op pad in Europa

KBN in Genève voor ADN Commissie

KBN was deelnemer bij de 43e sessie van Joint Meeting of Experts on the Regulations attached to the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN), die vorige week bij de Verenigde Naties in Genève gehouden werd.

Tijdens deze sessie werden de meeste wijzigingen van het ADN 2025 besproken en beslist, die per 1 januari 2025 in werking treedt. De meeste besluiten maken onze transportmodaliteit nog veiliger als dat nu al is. Verder wordt er ook veel aandacht gegeven aan het vergroenen van de binnenvaart, gebruik van nieuwe aandrijftechnieken, gebruik van alternatieve brandstoffen, in relatie met het transport van gevaarlijke stoffen.<

 

Rijnvaartpolitie reglement (werkgroep RP)

De afgelopen drie dagen, met vandaag als laatste dag, mocht KBN, namens EBU en ESO, de werkgroep RP bijwonen. De werkgroep RP behandelt alles dat raakvlakken heeft met het Rijnvaartpolitie reglement. Maar ook zaken als automatisch varen en welke consequenties heeft dat voor het Reglement. Wijzigingen en aanvullingen voor het reglement en verlenging van voorlopige voorschriften etc. De vergadering wordt gehouden met delegaties van de CCR landen, zo zit er iemand aan tafel vanuit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. De rol van KBN is dit van deelnemer namens het bedrijfsleven. Op deze wijze kan je vanuit de binnenvaart (het bedrijfsleven) een bescheiden bijdrage leveren aan allerlei zaken die daardoor wellicht (iets) beter worden afgestemd op hoe het er in de praktijk aan toe gaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Wingelaar en Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Veiligheid / Wetgeving

Digitale workshop: Arbowet – Veilig werken of risico's indekken?

De arbeidsomstandighedenwetgeving (kort: Arbowet) is een moeilijk te doorgronden wet voor de kleine en middelgrote organisaties. De teksten zijn lastig te begrijpen en het is niet altijd duidelijk hoe er aan bepaalde verplichtingen voldaan kan worden. Dat geldt voor alle sectoren, maar zeker ook voor de binnenvaart.

Koninklijke Binnenvaart Nederland organiseert daarom een digitale workshop om u uitleg te geven over deze wetgeving. Daarnaast worden praktische tips gegeven over hoe er op een efficiënte wijze voldaan kan worden aan de verplichtingen uit de Arbowet.

Onderwerpen
Onderwerpen die behandeld worden:

 • Een arbeidsongeval, wat komt er op me af?
 • Wat zijn de grootste veiligheidsrisico's in de binnenvaart?
 • Waarom vinden arbeidsongevallen plaats?
 • Verplichtingen werkgever, werknemer en zelfstandigen
 • Aan de slag met veiligheid, hoe maak ik het leuk?
 • Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • En nog veel meer.....

Resultaten
Deelname aan de workshop kunnen de volgende resultaten opleveren:

 • Beter begrip van de Arbo-wetgeving
 • Suggesties over hoe om te gaan met veiligheid aan boord
 • Betere beheersing van uw bedrijfsrisico's (schade als gevolg van arbeidsongevallen)

Voor wie?
Werkgevers en zelfstandigen in de binnenvaart

Wanneer?
Datum: 20 maart 2024 Tijd: 13.00 – 14.00 uur

Aanmelden
KBN-leden kunnen gratis deelnemen aan deze workshop.
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar Maurits van der Linde

Naar boven

 

Samen Voortvarend het magazine

Afscheidsinterview met Paul Goris, oud-voorzitter

Afgelopen december markeerde Paul Goris het einde van acht jaar voorzitterschap bij zowel het Centraal Bureau voor de Rijn- en binnenvaart als KBN. "Na een periode van acht jaar als bestuurder en na de fusie geloof ik sterk in het belang van verandering. Het is nu tijd om ruimte te bieden aan nieuwe leiderschapsperspectieven die de vereniging verder kunnen laten bloeien."

Het in gezamenlijkheid werken aan de sector en voor de leden is één van de hoogtepunten uit deze voorzittersperiode van Paul. "We hebben dit in tijden van corona kunnen bewerkstelligen door samen te werken met verschillende partijen, zoals de Logistieke Alliantie, het ministerie van IenW, MKB-Nederland, VNO/NCW en andere brancheorganisaties. We hebben een significante rol kunnen spelen voor de binnenvaart en onze leden, dat is het bestaansrecht van de vereniging."

Lees wat andere hoogte- en dieptepunten, motivatie en wensen voor de toekomst zijn van Paul Goris.
 

Communicatie

WhatsApp Community - meld u aan!

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) wil de mogelijkheid hebben om direct en snel te kunnen communiceren met leden, waarbij de reguliere communicatie-uitingen van KBN niet gebruikt kunnen worden of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie-uitingen.
In de naar KKoninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) maakt gebruik van een Whatsapp Community voor de leden ter vervanging van de BLN-App. KBN wil de mogelijkheid hebben om direct en snel te kunnen communiceren met leden, waarbij de reguliere communicatie uitingen van KBN niet gebruikt kunnen worden of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie uitingen. Berichten die in deze community geplaatst zullen gaan worden hebben betrekking op nautische en technische zaken, stremmingen, PJK prijzen en andere spoedberichten.

We begrijpen dat een overvloed aan berichten belastend kan zijn, maar we willen verzekeren dat we deze WhatsApp Community met zorg zullen beheren. Alle berichten zullen alleen door KBN worden verstuurd en er is geen optie om te reageren.

Hoe kunt u toegang krijgen tot deze community?
Om deel uit te maken van onze nieuwe WhatsApp Community, vragen wij u zich in te schrijven via de button. Na uw aanmelding zullen wij uw gegevens controleren en een link sturen om toegang te krijgen tot deze community. Vanaf 1 januari starten wij met het communiceren via deze app.

Klik hier om je aan te melden voor de WhatsApp Community
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Communicatie

Naar boven

 

AGENDA

 • 6 februari- CTGG Plenaire vergadering
 • 9 februari - Bestuursvergadering KBN
 • 13 februari – Stuurgroep Varend ontgassen
 • 15 februari - FERM Port Cyber Café: A.I.
 • 22 februari – PZI Industrie Veiligheidsdag Schip/Kust
 • 25 februari - CESNI/QP/QM Werkgroep voor kwaliteitsmanagement
 • 28 februari – CTGG Adviesgroep Binnenvaart
 • 28 en 29 februari - CESNI/QP/Crew Werkgroep 

Naar boven

Gerelateerd items