Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

14 september 2023 - Nr. 35

Nieuws & Updates

 1. KBN publiceert toekomstvisie voor laagwater
 2. Gemengde gevoelens bij drooglegging van Julianakanaal in 2024
 3. Bezoek aan Centraal Bureau voor de Statistiek
 4. Vierde aanbesteding verplaatsing goederenvervoer naar binnenvaart en shortsea
 5. Denkt u erover na om te stoppen met varen?
 6. AUTOBarge doet onderzoek naar autono(o)m(er) varen
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Samenwerken om laagwater uitdagingen aan te gaan

KBN publiceert toekomstvisie voor laagwater

Hoewel er momenteel geen sprake is van laagwater, publiceert Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) vandaag een toekomstgerichte visie om de uitdagingen van het laagwater voor de binnenvaart in Nederland en op de Rijn aan te pakken. Deze visie bevat verschillende oplossingsrichtingen waar KBN aan wil werken met alle betrokken partijen om bij te dragen aan een betrouwbaar, toekomst- en klimaatbestendig goederen- en personenvervoer over water.
 
De binnenvaartsector speelt een cruciale rol bij het versterken van de economie, het verbeteren van de leefomgeving en het verminderen van congestie op de wegen. Echter, een groeiende uitdaging voor de binnenvaartsector is het fenomeen van laagwater, wat de binnenvaart beperkt door verminderde laadcapaciteit en zelfs vaarbeperkingen bij extreem laagwater. Laagwater vraagt om concrete oplossingen, want als we niets doen zal de situatie alleen maar verslechteren.

Oplossingen voor laagwater
De problemen variëren in ernst op verschillende delen van het binnenwaterwegennetwerk, maar de grootste uitdaging doet zich voor op de vrij afstromende rivieren, zoals de Rijn, die overgaat in de Waal en de IJssel. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn maatregelen zoals het plaatsen van langsdammen en gerichte baggerwerkzaamheden noodzakelijk om extra waterdiepte te creëren. Dit is van essentieel belang, omdat de rivierafvoer naar verwachting verder zal afnemen tijdens droge periodes als gevolg van klimaatverandering.

Ook kunnen er oplossingen worden gezocht door aanpassingen aan de schepen te doen. De constructie kan uit lichtere materialen worden gemaakt, zodat de laadcapaciteit kan worden vergroot bij laagwater. Maar denk ook aan het flexibiliseren van logistieke processen of andere aanpassingen van de infrastructuur. Nautische veiligheid of blijft ook tijdens laagwater een belangrijk aspect waar aandacht voor moet zijn.
 
Op gestuwde rivieren zijn de uitdagingen anders van aard, waarbij het behouden van voldoende waterpeil essentieel is om andere functies, zoals drinkwater en irrigatie te waarborgen. Schutbeperkingen bij laagwater kunnen echter nadelige gevolgen hebben voor de binnenvaart. Daarom is het van belang om oplossingen te onderzoeken om deze schutverliezen te voorkomen of te compenseren. Bij de vervanging van kunstwerken moeten sluizen met beperktere schutverliezen de standaard worden.

Samenwerken aan een toekomstbestendig vaarwegennetwerk
De oplossingen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden van het laagwater probleem liggen niet bij één partij. Er is een gezamenlijke inspanning nodig waarbij iedere partij een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft. KBN wil met dit visiedocument richting geven aan en samenwerken met alle betrokken partijen, zoals overheden, verladers, binnenvaartondernemers, water- en vaarwegbeheerders, beleidsmakers en kennisinstellingen, om tot een toekomstbestendig vaarwegennetwerk te komen die bestand is tegen het laagwater.
Lees hier het visiedocument laagwater van KBN
Deze onderstaande tabel geeft een samenvatting van het visiedocument over het waar, wat, wie met welke oplossingsrichting aan de slag zou moeten gaan:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Snoeij

Naar boven

 

Inzet impact minimaliseren

Gemengde gevoelens bij drooglegging van Julianakanaal in 2024

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft gemengde gevoelens over het voorgenomen plan van Rijkswaterstaat (RWS) om een deel van het Julianakanaal in 2024 tijdelijk droog te leggen voor verruimingswerkzaamheden. Hoewel KBN begrip heeft voor het belang van de veiligheid van de werknemers, betreuren wij de impact op onze sector.

Tot nu toe werd voor de werkzaamheden aan het Julianakanaal een speciale bouwkuip met damwandplaten gebruikt, waardoor schepen voorzichtig konden passeren. Echter, na twee incidenten in september 2020 en februari dit jaar, waarbij de bouwkuip onder water liep en bezweek, heeft RWS besloten de verruiming van het kanaal op een andere manier aan te pakken.

RWS heeft aangekondigd dat het Julianakanaal voor de werkzaamheden volledig drooggelegd zal moeten worden om veilig en verantwoord te kunnen werken. Dit zal resulteren in een tijdelijke stremming van het kanaal tussen de brug bij Berg en sluis Born in 2024.

Negatieve gevolgen
Dit voorgenomen plan zal negatieve gevolgen hebben voor de binnenvaartsector. Schepen zullen moeten omvaren via Antwerpen, wat met name impact heeft voor de logistiek, toeleveranciers en de binnenvaart. De extra afstand kan leiden tot extra kosten voor vervoerders. KBN is echter niet bang dat bedrijven zullen overstappen op wegvervoer, gezien de beperkte wegcapaciteit en congestieproblemen.

KBN begrijpt het belang van veiligheid, vooral gezien het ongeval in februari waarbij waterbouwers op het nippertje aan een ramp ontsnapten. Desondanks heerst bij KBN het gevoel dat mogelijk minder ingrijpende maatregelen overwogen moeten worden. Een voorbeeld daarvan is het Albertkanaal in België, waar bouwwerkzaamheden de komende 10 jaar vanuit een bouwkuip plaatsvinden, waarbij de binnenvaart via het Albertkanaal over een breedte van 23 meter, kan blijven varen.

Inzet impact minimaliseren
KBN zet in op overleg met alle betrokken partijen om het optimale moment voor de stremming te bepalen en de impact te minimaliseren voor de binnenvaartsector.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg

Naar boven

 

Verbetering van binnenvaartstatistieken

Bezoek aan Centraal Bureau voor de Statistiek

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) hecht veel waarde aan goede en betrouwbare statistiek over de binnenvaart. In Nederland worden de binnenvaartstatistieken verzorgd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waar wij al jaren geregeld contact mee hebben.

Op donderdag 8 september jl. is KBN in Heerlen op bezoek geweest bij het CBS om gezamenlijk te onderzoeken hoe we de beschikbaarheid van betrouwbare en relevante statistieken kunnen vergroten. Tijdens ons bezoek heeft KBN een interessante inkijk gekregen in de samenstelling van de brongegevens die het CBS verwerkt. KBN heeft laten zien hoe het CBS met behulp van bij KBN aanwezige kennis de kwaliteit van datasets nog verder kan verbeteren. Vanuit KBN zijn een aantal wensen aangedragen om de beschikbaarheid van relevante data te vergroten. We gaan de komende tijd verder kijken wat er op dat vlak mogelijk is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cornelis van Dorsser

Naar boven

 

Logistieke Alliantie

Vierde aanbesteding voor verplaatsing goederenvervoer naar binnenvaart en shortsea

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft zich ook de komende jaren samen met de provincies, Topsector Logistiek en Logistieke Alliantie (KBN is één van de partijen uit de Logistieke Alliantie) inzetten voor een blijvende modal shift. Meer vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg. Op 8 september 2023 is hiertoe een vierde aanbesteding gepubliceerd op TenderNed t.w.v. €2.500.000,- 

Met deze vierde aanbesteding is nu ook de mogelijkheid van shortsea toegevoegd voor corridor zuid, ofwel voor (delen van) het traject Amsterdam – Haven van Rotterdam – richting Gent of Antwerpen (tot de Belgische grens). Meer goederenvervoer over water in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken, is een modal shiftmaatregel van weg naar water aangekondigd in de Goederenvervoeragenda. Met deze regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van structurele verplaatsing van goederenvervoer van de weg naar water en spoor. Verladers die overwegen om van transport over water gebruik te maken, hebben behoefte aan voorspelbaarheid en een relatief hoge frequentie van afvaarten: dat geeft de combinatie van flexibiliteit, betrouwbaarheid en concurrerende prijs die nodig is om hen over te halen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Topsector Logistiek

Naar boven

 

Steunpunt Binnenvaart

Denkt u erover na om te stoppen met varen? 

Steunpunt Binnenvaart organiseert op 6 oktober 2023, in samenwerking met Stichting ABRI, een voorlichtingsdag over 'stoppen met varen'. Tijdens de besloten bijeenkomst op het museumschip 'René Siegfried' in Dordrecht wordt gesproken over de financiële en fiscale consequenties van pensionering en bedrijfsbeëindiging, maar komen ook veel praktische en sociale zaken aan bod.

Stoppen met varen is vaak heel ingrijpend. Of u nu stopt omdat u met pensioen gaat, omdat uw kinderen anders naar het internaat moeten, vanwege ziekte, financiële problemen, een sterfgeval of echtscheiding, er komt veel op u af. Wat is een goed moment om te stoppen? Hoe kunt u een weloverwogen besluit nemen?

Kunt u beter een huis kopen of huren? Wat zijn de financiële en fiscale consequenties als u stopt? Kunt u die (vooraf) nog beïnvloeden? Hoe zit het met eventuele (lijfrente)polissen en spaargeld, en hoe kunt u het gunstigst afrekenen met de belastingdienst? Tijdens deze bijeenkomst is er voldoende ruimte om uw vragen te stellen.

Er kunnen maximaal 30 personen gratis deelnemen, aanmelden noodzakelijk. De bijeenkomst is op vrijdag 6 oktober van 10.30 tot 15.30 inclusief lunch.
Meer informatie of aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 38 88 53 59

Naar boven

 

Uw hulp gevraagd

AUTOBarge doet onderzoek naar autono(o)m(er) varen

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoeksproject met als hoofddoel inzicht te krijgen in de factoren die reders ertoe aanzetten om over te stappen op innovatie in de binnenvaart. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verzamelen en antwoorden zullen anoniem zijn.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête

Bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek namens AUTOBarge.

Naar boven

 

AGENDA

 • 16 september - CBOB: Binnenvaart Ontmoetingsdag
 • 18 september - CESNI/QM
 • 19 september - Scheepmotoren Event 2023
 • 20 september - CESNI/QP/Crew
 • 21 september - CESNI/QP
 • 21 September - 3rd Industry Safety Day Platform Zero Incidents
 • 5 en 6 oktober - IVR 10e Colloquium Wenen
 • 6 oktober - NVB-Jaarcongres in Utrecht
 • 13 oktober - CASS
 • 24 en 26 oktober - Werkgroep CDNI/G in Straatsburg

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.