Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

14 december 2023 - Nr. 47

Nieuws & Updates

 1. Binnenvaarttafel bijna van start
 2. Nautisch Technische berichten
 3. Uitslag onderzoek biobrandstoffen en aanbevelingen van KBN
 4. Rotterdamse walstroom
 5. Regiocoördinatoren Midden-Nederland en Noord-Nederland
 6. Algemene voorwaarden personenvervoer nu ook in het Engels
 7. WhatsApp Community vanaf 1 januari 2024
 8. Interessante leestips
 9. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Actieagenda Toekomst Binnenvaart

Binnenvaarttafel bijna van start 

Afgelopen woensdag heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) een gesprek gehad met Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) ter voorbereiding op de Binnenvaarttafel. De binnenvaarttafel is opgericht om zo goed mogelijk de ‘Actieagenda Toekomst Binnenvaart’ uit te voeren. 24 november jl. heeft minister Harbers een Kamerbrief gestuurd waarin de Actieagenda Toekomst Binnenvaart gepresenteerd is, op basis van de Binnenvaartvisie die al een jaar eerder werd gepresenteerd. In deze actieagenda zijn actiepunten uitgewerkt voor vier transitiepaden: energietransitie, toekomstbestendige vaarwegen, ketenoptimalisatie en digitalisering.  

Het doel van de binnenvaarttafel is het monitoren van de voortgang van de actieagenda en, indien nodig, bijsturen. De focus van de binnenvaarttafel zal liggen op zowel het goederenvervoer als persoonsvervoer. Daarnaast zal de binnenvaarttafel ook initiatieven van buiten de actieagenda moeten omarmen. Concrete voorbeelden hiervan zijn de aanbevelingen uit de laagwatervisie van KBN, deze visie sluit goed aan op het onderdeel toekomstbestendige vaarwegen in de actieagenda. Hierdoor ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van deze doelstellingen. 

De Binnenvaarttafel zal bestaan uit een vaste groep van vijftien à twintig vertegenwoordigers, waaronder de binnenvaart, binnenhavens, verladers en waterbouwers. KBN zal één van deze vertegenwoordigers zijn. Bovendien kunnen andere relevante partijen ad hoc worden uitgenodigd, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. De Binnenvaarttafel zal ten minste twee jaar actief blijven.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Nautisch Technische berichten

Sluis Iffezheim minstens één jaar buiten gebruik

Op 11 november voer een geladen vrachtschip tegen de gesloten deur van de rechterkolk van het sluiscomplex Iffezheim. Recentelijk hebben wij vernomen dat de schade aan de sluis aanzienlijk is. De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de andere kolk zullen worden uitgesteld. De stremmingsperiode zal vermoedelijk 18 januari 2024 beginnen en ongeveer één jaar duren.

De Duitse delegatie is zich bewust van de impact van deze stremmingsperiode op de scheepvaart. Zij heeft verschillende opties, waaronder nachtarbeid, onderzocht om de gevolgen tot een minimum te reduceren. Kortere en herhaalde stremmingen, bijvoorbeeld 2 keer 4 uur, zijn niet haalbaar omdat de inbedrijfstelling in één keer moet plaatsvinden. Het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein streeft ernaar om deze volledige stremming van de sluis van Iffezheim zo kort mogelijk te houden.
 

Monitoring auto-afzetten Maasvlakte

Halverwege dit jaar zijn we gestart met het verkennen van mogelijke oplossingen voor het tekort aan auto-afzetplaatsen op de Maasvlakte in Rotterdam. Dit werd mede veroorzaakt door de aanscherping van regels door de terminals, waardoor er praktisch geen mogelijkheden meer waren om auto's aan of van boord te zetten. Het havenbedrijf wil wel graag data hebben waarmee de behoefte kan worden onderbouwd. In samenwerking met Johnny Schapers van het ms. Fixut Maris hebben we een lijst opgesteld met collega-binnenvaartondernemers die regelmatig auto's aan of van boord nemen op de betreffende locatie. We hebben een overzicht gedeeld waarop alles kon worden bijgehouden en de monitoring is gestart. Helaas verloopt het bijhouden van de gegevens nog niet zoals gehoopt. KBN doet een oproep aan diegene die benaderd zijn om gedurende deze maand de input te delen. Alleen met concrete cijfers kunnen we de vraag naar auto-afzetplaatsen effectief onderbouwen.
 

Steiger Bunkerrama verdwijnt uit Zwijndrecht

Het bunkerschip van Bunkerrama dat jaren aan de kade in Zwijndrecht lag was een doorn in het oog, want het bezette zonder functionele reden een ligplaats die de binnenvaart in het Drechtsteden-gebied goed kon benutten. Hoewel het bunkerschip nu weg is, was de locatie nog niet direct geschikt om aan te meren.

KBN is verheugd te melden dat na jaren van overleg en inspanningen, de aannemer vandaag is begonnen met de sloop van de aanlegsteiger. Naar verwachting zal dit rond 20 december 2023 worden afgerond waarna er afgemeerd kan worden. Echter, op dit moment is de locatie alleen geschikt voor schepen met spudpalen, omdat de kade nog onvoldoende verankerd is. Het hergebruik van de buispalen moet eerst worden onderzocht. We hopen dat dit wat verlichting brengt in het aantal beschikbare ligplaatsen, met name in deze drukke periode.

 

 

Stelling onder de brug van Velp

Vanuit de leden werd gemeld dat langdurige werkzaamheden plaatsvinden onder de brug van Velp, met een uitstekende stelling van ongeveer twee meter onder de brug. KBN drong aan op verwijdering van de stelling vóór de verwachte hoogste waterstand op vrijdag. Er ligt overigens wel verkeersbegeleiding bij de brug van Velp.

De stellage is dusdanig complex dat dit niet snel te verwijderen is, volgens het noodplan zou dat al twee weken duren. Scheepvaartbegeleiding gaat zich verplaatsen naar het Pannerdenskanaal voor vroegtijdige waarschuwing, zodat de keuze gemaakt kan worden om via de sluis bij Wijk bij Duurstede te varen. Hoewel we sterk hebben aangedrongen op verwijdering, blijkt dit gezien de complexiteit en de werkduur tot 2025 niet haalbaar. Met name voor grotere (container)schepen en lege schepen is dit een uitdagende manoeuvre met beperkte doorvaarthoogte. Omdat er een dusdanig hoge waterstand wordt verwacht is het wellicht raadzaam om beneden langs te varen. 
 

Schadeclaim aanvragen na stakingen in België

KBN sluit zich aan bij de schadeclaimactie van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) voor schippers die tijdens de staking in België hebben gelegen. Hoewel het indienen van een claim geen garantie biedt op uitkering, zien wij het als een belangrijk signaal dat de binnenvaart niet passief blijft bij dergelijke stakingsacties.

Als u uw schade wilt claimen en wilt deelnemen aan de actie, stuur dan voorlopig een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt gewerkt aan een formulier om in te vullen, maar dit is momenteel nog niet beschikbaar. Zodra het formulier gereed is, ontvangt u een exemplaar.
 

Aangepaste sanctieregelgeving in portaal Binnenhavengeld

Havenbedrijf Rotterdam heeft recent gecommuniceerd over een verklaring met betrekking tot EU-sancties voor de Rotterdamse haven, toegevoegd aan het webportaal Binnenhavengeld. Na overleg met de binnenvaart wordt de tekst van deze verklaring aangepast en deze aanpassing zal binnenkort zichtbaar zijn in het portaal.

Door de verklaring sanctiebeleid aan te vinken, bevestigt een schipper bekend te zijn met internationale sancties. Daarnaast geeft de schipper aan, op basis van passende maatregelen, geen goederen te vervoeren of te gebruiken voor het vervoer van goederen die in strijd zijn met de EU-sanctieregels. Het Havenbedrijf Rotterdam vraagt schippers om deze bevestiging, omdat zij de schipper zien als haar contractuele wederpartij ten aanzien van het binnenhavengeld.

Op de website heeft Havenbedrijf Rotterdam ook een tekst opgenomen over de verklaring. Deze verklaring is een gevolg van geldende EU-sancties en algemene wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie verwijst het Havenbedrijf naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en naar de pagina over de impact van de inval van Rusland in Oekraïne op de Rotterdamse haven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Vergroening

Uitslag onderzoek biobrandstoffen en aanbevelingen van KBN

Onderzoeksbureau Panteia heeft een test gedaan naar biobrandstoffen in de binnenvaart. Afgelopen zomer is het onderzoeksrapport opgeleverd met de bevindingen van deze test. Door personeelswisselingen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het dossier ongeveer een half jaar stilgelegen, maar is nu weer opgepakt. 

In het rapport van Panteia staat wat nodig is om onder alle operationele condities een betrouwbare scheepsbiobrandstof te waarborgen. Daarnaast worden de mogelijke risico’s aangegeven met aanbevelingen om storingen te voorkomen. Er is een vervolgonderzoek gepland waarin werkzaamheden en testen opnieuw zullen worden uitgevoerd. Dit is opmerkelijk, aangezien er reeds onderzoeksresultaten beschikbaar zijn van het vorige onderzoek. Voor dit vervolgonderzoek heeft het ministerie slechts €50.000 tot maximaal €100.000 beschikbaar vanaf 2024.  

Vanuit Europa is er een verplichting van de ‘Renewable Energy Directive (RED-3)’ die stelt dat brandstofleveranciers hun biobrandstoffen moeten gaan bijmengen om de CO2 footprint te verlagen. Op basis van literatuur stellen deskundigen dat er twee stoffen zijn die ervoor zorgen dat er problemen kunnen ontstaan in de filters, namelijk: sterolglyceriden (SG’s) en monoglyceriden (SMG's). Om die filterproblemen te voorkomen zijn in het Verenigd Koninkrijk strikte limieten gesteld op deze stoffen, dit heeft geleid tot positieve resultaten en minder schade/storingen. De Nederlandse overheid heeft nog niks verplicht, maar geeft slechts een advies om het gehalte van deze stoffen te beperken. Als er wordt gekeken naar de huidige adviezen voor brandstofkwaliteit, is alleen de winterkwaliteit FAME geschikt voor de binnenvaart en kwalitatief gelijkwaardig aan HVO, maar is wel een stuk goedkoper. 

Hoe kijken wij er tegen aan?
Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) begrijpt niet waarom het ministerie slechts €50.000 wil besteden aan een test voor het ontwikkelen van een betrouwbare brandstof voor de binnenvaart voor meer dan 8000 schepen. Dit terwijl er aanzienlijke bedragen, tot in de tientallen miljoenen, worden geïnvesteerd om enkele schepen op waterstof of van een elektrische aandrijving te voorzien. 

De enige partij die verder gaat met het testen van een bio-blend brandstof is de VT-groep met Finco en TNO (voor de rapportage). Zij testen alleen de B15-variant en beperken zich tot de EN 590 standaard normering zonder zich vast te leggen op de specificatie van HVO of FAME componenten. Hogere bijmengpercentages zijn niet bespreekbaar in deze groep. Verder zullen de “good housekeeping” condities opnieuw benadrukt worden voor degene die met biobrandstoffen gaan varen. Het vervolgonderzoek lijkt daarom voor KBN weinig toegevoegde waarde te hebben. 

Het is van groot belang om bewust en proactief te zijn over de brandstof die er wordt gebruikt voor de binnenvaartschepen. KBN beveelt aan om bij elke bunkering de exacte specificaties van de brandstof schriftelijk bevestigd te krijgen van de bunkerleverancier. Alleen een verwijzing naar de EN14214 norm is niet voldoende. Om de betrouwbaarheid van de schepen te waarborgen, raden we ook aan om van de laatste drie bunkeringen een monsterfles te bewaren voor analyses. Dit kan van waarde zijn als er storingen optreden die herleidbaar zijn naar de geleverde brandstof. Verschillende motorleveranciers geven aan dat hun motoren betrouwbaar kunnen functioneren op hogere blends met biobrandstoffen. Het is belangrijk om te weten dat juridische beperkingen tijdens de typekeuring van scheepsmotoren hogere bijmengpercentages niet toestaan. Deze beperking kan alleen worden aangepast door de inbreng van lidstaten op Europees niveau. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Havenbedrijf Rotterdam

Rotterdamse walstroom

Per 1-1-2024 wordt het tarief voor walstroom in het Rotterdams havengebied verhoogd. Dit komt na een periode van ongeveer 12 jaar waarin het tarief voor aansluiting stabiel bleef op 0,27 cent per kilowatt uur. De nieuwe tariefaanpassing brengt het tarief naar 0,35 cent per kilowatt uur, inclusief BTW. Deze verandering geldt niet alleen voor walstroom in Rotterdam, maar ook voor de kasten die worden geëxploiteerd door de Vlaamse Watersweg en in Antwerpen.
 

Tijdens overleg met het gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam is niet alleen de tariefsverhoging bekendgemaakt, maar is ook gesproken over het gebruik van walstroom. In gebieden waar het gebruik van walstroom nog niet verplicht is, maakt bijna niemand er gebruik van. In gebieden waar de walstroomverplichting wel geldt, varieert het gebruik, met 60 tot 70% in de Maashaven en een gemiddeld gebruik van 44%.
 
Het feit dat gemiddeld genomen 44% gebruik maakt van walstroom betekent niet automatisch dat de overige groep aan hun eigen aggregaat draaien. Een deel kan zonder externe stroomvoorziening werken. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, moeten zij rekening houden met handhavingsacties in het Rotterdams havengebied.
 
Bij de nieuw aan te leggen ligplaatsen aan Pier 3 in de Waalhaven wordt extra verzwaarde walstroom geïnstalleerd, variërend van 125 tot 350 ampère. Er komt één kast met een vermogen van 350 ampère en op andere locaties worden kasten met een vermogen van 125 ampère geplaatst. Deze ligplaatsen worden naar verwachting opgeleverd in het tweede kwartaal van 2024, terwijl de walstroomvoorziening in het derde kwartaal van dat jaar gereed zal zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Afscheid

Regiocoördinator Midden-Nederland en Noord-Nederland

Zoals bekend is, werkt KBN voor nautisch-technische zaken met regiocoördinatoren. Nu hebben regiocoördinatoren in Noord-Holland, Klaas Kattouw, en in Midden-Nederland, Henk Mastenbroek, aangegeven dat ze hun taken zullen neerleggen.
 
Klaas Kattouw maakt na een termijn van 12 jaar deze beslissing als voormalig gepensioneerde medewerker van de Provincie. Henk Mastenbroek doet dit om gezondheidsredenen na bijna 5 jaar in functie te zijn geweest. Beiden hebben echter aangegeven dat ze zeker bereid zijn om een opvolger in te werken. Voor Midden-Nederland hebben wij inmiddels een opvolger gevonden. Dit is Adri van den Hoeven, voormalig medewerker van Rijkswaterstaat. Hij treedt per 1-1-2014 in functie. Wij zullen u rond die tijd informeren over hoe en waar u Adri van der Hoeven kunt bereiken. Voor Noord-Holland hebben we echter nog niemand gevonden, hier wordt hard aan gewerkt. Als u problemen ondervindt in Noord-Holland kunt u natuurlijk altijd terecht bij Geert Snoeij of Leny van Toorenburg.

Wij danken Klaas Kattouw en Henk Mastenbroek zeer voor alles wat zij voor de binnenvaart, onder de vlag van KBN, hebben betekend. Wij gaan ze beiden zeer missen, maar zoals zij zelf zeggen “Wij zijn niet weg”. De scheepvaart zit in hun bloed!
Links: Henk Mastenbroek, rechts: Klaas Kattouw
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Personenvervoer

Algemene voorwaarden personenvervoer nu ook in het Engels

De Algemene Voorwaarden en Personenvervoercondities voor de binnenvaart bestaan al sinds de jaren ’90. Naar aanleiding van de fusie is er sinds april 2022 gewerkt aan een herziene versie van de Algemene Voorwaarden Passagiersvaart en Personenvervoercondities voor de binnenvaart. De nieuwe versies zijn bij Rechtbank Dordrecht gedeponeerd als branchevoorwaarden en te gebruiken. 

KBN heeft ook gewerkt aan een Engelse versie van deze voorwaarden. Vanaf heden kunnen de voorwaarden dus in het Nederlands, Duits en Engels worden gelezen. Hieronder vindt u de documenten: 

 1. Nederlands

 1. Duits

 1. Engels

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Communicatie

WhatsApp Community vanaf 1 januari 2024

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) wil de mogelijkheid hebben om direct en snel te kunnen communiceren met leden, waarbij de reguliere communicatie-uitingen van KBN niet gebruikt kunnen worden of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie-uitingen.  

Vanaf 1 januari 2024 zal Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) gebruik gaan maken van een Whatsapp Community voor de leden ter vervanging van de huidige BLN-App. KBN wil de mogelijkheid hebben om direct en snel te kunnen communiceren met leden, waarbij de reguliere communicatie uitingen van KBN niet gebruikt kunnen worden of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie uitingen. Berichten die in deze community geplaatst zullen gaan worden hebben betrekking op nautische en technische zaken, stremmingen, PJK prijzen en andere spoedberichten.  
 
We begrijpen dat een overvloed aan berichten belastend kan zijn, maar we willen verzekeren dat we deze Whatsapp Community met zorg zullen beheren. Alle berichten zullen alleen door KBN worden verstuurd en er is geen optie om te reageren. 
 
Hoe kunt u toegang krijgen tot deze community? 
Om deel uit te maken van onze nieuwe Whatsapp Community, vragen wij u zich in te schrijven via de button. Na uw aanmelding zullen wij uw gegevens controleren en een link sturen om toegang te krijgen tot deze community. Vanaf 1 januari starten wij met het communiceren via deze app. 
 
Klik hier voor het aanmeldformulier voor de WhatsApp Community
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Interessante leestips

 • Er is een nieuwsflits over EuRIS.
 • EBU heeft een evenement gehouden, lees hier meer.
 • Het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid maakt veel los, in de Binnenvaartkrant is er een artikel aan gewijd, met inbreng van onze Leny van Toorenburg.
 
 

AGENDA

 • 22 december - Afdelingsvergadering SVS Terneuzen
 • 23 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Duisburg
 • 25 en 26 december - KBN gesloten
 • 27 december - Afdelingsvergadering SVS Ouderkerk a/d IJssel
 • 27 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Zwijndrecht
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS De Amer
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Alblasserwaard
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Zeeuwse Delta
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Werkendam
 • 29 december - Afdelingsvergadering SVS Utrecht
 • 29 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Werkendam
 • 29 december - Telematicadag
 • 1 januari - KBN gesloten
 • 20 januari - Afdelingsvergadering SVS Rijnstreek
 • 27 januari - Afdelingsvergadering SVS ZON

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.