Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

21 december 2023 - Nr. 48

Nieuws & Updates

 1. Terugblik op het jaar 2023
 2. Loontabel januari 2024
 3. Rob Leussink neemt afscheid van KBN
 4. SPE-CDNI 3.0: verzoek om ervaringen te delen
 5. Haalkommen Boudewijnsluis
 6. PATH2ZERO workshop: op weg naar een emissievrije binnenvaart
 7. Vervallen modelovereenkomst afloskapitein
 8. WhatsApp community vanaf 1 januari 2024
 9. Vragenlijst over navigatiehulpmiddelen die voorzien zijn van Inland AIS
 10. Interessante links
 11. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Kerstgroet

Terugblik op het jaar 2023

Het naderende einde van het jaar geeft een mooie gelegenheid om terug te kijken op het tweede jaar van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). De inspanningen waren veelzijdig en omvangrijk voor onze leden en de binnenvaartsector.   

Onze aandacht bleef ook dit jaar gevestigd op het achterstallig onderhoud van vaarwegen, sluizen en bruggen. Tegelijkertijd namen we het initiatief in het zorgvuldig en veilig reguleren van varend ontgassen om de schadelijke impact op mens en milieu te minimaliseren. En met succes: uiterlijk 1 juli 2024 wordt het verbod op varend ontgassen van kracht. 

Onze focus lag ook op het ondersteunen van leden bij overgangsbepalingen en het benutten van de hardheidsclausules. We hebben een voorstel ingediend voor een convenant over het emissielabelsysteem en hebben ons gericht op veilige, haalbare en betaalbare biobrandstoffen. 

KBN en Platform Zero Incidents hadden de focus op het verhogen van de veiligheidsstandaarden binnen de sector. Iets om trots op te zijn was de lancering van de laagwatervisie en de ontwikkeling van het toekomstperspectief digitalisering, die beide richting geven aan de toekomst van en ambities voor de sector. 

Samenwerking bleek nogmaals essentieel: met sociale partners vonden wij een nieuwe pensioenuitvoerder en werken we aan diverse projecten gericht op de toekomst van het binnenvaartonderwijs. Ook trokken we op met verschillende brancheorganisaties en samenwerkingspartners om samen meer te bereiken. 

Op Europees niveau waren we in 2023 ook weer zeer actief. Als KBN zijn we aangesloten bij EBU en ESO en actief in het IWT Platform, waar we ons richtten op Europese lobbyactiviteiten.  

Dit alles is maar een kleine greep uit alles wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Wilt u meer weten, bekijk dan ons jaarverslag.

Fijn feestdagen
Voor nu wensen alle medewerkers van KBN u fijne feestdagen toe! We kijken ernaar uit om volgend jaar weer enthousiast aan de slag te gaan voor u en de sector! 
Beschikbaarheid tijdens de feestdagen
Tijdens de kerstdagen en op 1 januari zijn wij gesloten. Tussen kerst en oud & nieuw zijn wij beperkt bereikbaar. Stuur uw vragen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan nemen wij zo spoedig als mogelijk contact met u op.

Naar boven

 

Arbeidsvoorwaarden

Loontabel januari 2024

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland hebben afgesproken de voorbeeld loontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren

Met ingang van 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimum uurloon ingevoerd, waar voorheen wettelijk vastgesteld maand-, week- en dagloon van toepassing waren.
Dit maakt voor de loontabel geen verschil: met het vastgesteld minimumuurloon worden de week- en maandlonen berekend. Hierbij wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek.

CPI
De CPI index voor de loontabel per juli 2023 is gedaald met 2,99%. Om deze reden is de tabel niet verhoogd. Hoewel de CPI index voor januari laat een stijging zien van 1,04% is deze verhoging niet toegepast in de tabel, omdat deze niet voldoende is om de daling in de vorige periode(n) te compenseren.

Hierbij de laatste versie van de loontabel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders.

Naar boven

 

Afscheid

Rob Leussink neemt afscheid van Koninklijke Binnenvaart Nederland

De afgelopen paar weken waren best vreemd, waarin ik mijn dossiers en werkzaamheden over mocht dragen aan Maira van Helvoirt en onze nieuwe voorzitter Ad Koppejan. Goed om te zien hoe zij met enthousiasme en gedrevenheid de zaken oppakken. Ook voor mezelf een moment om even op een rijtje te zetten wat wij allemaal met elkaar hebben bereikt in de aanloop naar de fusie en het inrichten van de nieuwe organisatie na 7 april 2022.

Bij het samenvoegen van twee organisaties en integreren van twee verschillende achterbannen, is het niet altijd gemakkelijk om alle kikkers in de kruiwagen te houden en ook een gezamenlijke koers uit te zetten. Ondanks het feit dat er zeker nog een aantal stappen gezet moeten worden in de verdere integratie van met name Schippersvereniging Schuttevaer, ben ik trots op de vereniging die ik inmiddels achterlaat.

De stevige organisatie met betrokken deskundige medewerkers is zorgvuldig gevormd en gelijktijdig hebben we als team veel bereikt voor de leden en de sector in het algemeen. Met name onze zichtbaarheid als kennispartner en aanspreekpunt in de sector voor het ministerie en andere stakeholders/instanties, is significant verbeterd. De binnenvaart is een essentiële schakel in het logistieke proces en daarbij ook nog eens de meest energie-efficiënte vervoersmodaliteit in de keten.
 
Ik wens het hele team van KBM en de nieuwe directie en voorzitter veel wijsheid en bevlogenheid toe. Blijf jullie vooral vooruitstrevend inzetten voor deze mooie bedrijfstak.
 
Ook wil ik alle leden en collega’s goede kerstdagen en een voorspoedig 2024 toewensen, zowel zakelijk als privé. En een goede gezondheid boven alles!
 
Till we meet again…
 
Groeten,
Rob Leussink

Naar boven

 

Digitalisering

SPE-CDNI 3.0: verzoek om ervaringen te delen

Inmiddels is het nieuwe CDNI-betalingssysteem, SPE-CDNI 3.0, alweer enkele maanden actief. De introductieperiode afgelopen zomer werd gekenmerkt door een relatief snelle overgang van de oude vertrouwde ECO-Card naar de nieuwe ECO-ID, met bijbehorende applicatie voor het afhandelen van de verwijderingsbijdrage door bunkeraars en schippers. Recente cijfers laten zien dat het gebruik van de applicatie in het verdragsgebied de afgelopen maanden steeds verder toeneemt. Transacties worden zowel volledig elektronisch via de applicatie en via geprinte QR-codes afgewikkeld.

Echter horen wij ook minder positieve geluiden rondom ons heen. Mensen die problemen ervaren met het gebruik, het instellen van de applicatie of andere uitdagingen die te maken hebben met dit nieuwe proces. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft de afgelopen periode een aantal keer met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB), de Algemeene Schippers vereeniging (ASV) en de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) rond de tafel gezeten om de introductie van het nieuwe systeem te evalueren. Een volgend overleg staat gepland voor medio januari. Om een goed beeld te hebben van de problematiek die nog wordt ervaren zouden wij willen vragen om deze kort aan ons te melden zodat wij deze kunnen registeren en meenemen tijdens het gesprek in januari.
 
Meldingen sturen
Deze meldingen kunnen gestuurd worden naar Frank Reijerse of Willy Kreusch.
Voor technische ondersteuning of de helpdesk verzoeken wij om contact op te nemen met de SAB: 010-7989898 of deze website. Zie ook de CDNI-website voor meer uitleg en bekijk instructie-video’s.

Naar boven

 

Nautisch-technische berichten

Haalkommen Boudewijnsluis

De haalkommen in de Boudewijnsluis voldoen niet aan de normering van de trekkracht. De trekkracht die hiervoor internationaal is voorgeschreven bedraagt dertig ton, maar die normering wordt totaal niet gehaald. Om veiligheidsredenen is besloten de haalkommen te gaan verwijderen. Op 22 december 2023 zal de onderste rij haalkommen worden verwijderd en op 9 januari 2024 is het de bedoeling dat de overige haalkomen ook weggehaald worden.

Het is absoluut niet de bedoeling dat de binnenvaart niet meer geschut zal worden in de Boudewijnsluis. Hier is uitgebreid over gesproken. Wat wel duidelijk is, betreft het volgen van een strikte procedure. Het hoofdonderwerp hierbij is juiste en tijdige communicatie.
De procedure zal nog duidelijk worden gemaakt en worden verspreid zodra deze beschikbaar is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg.

Naar boven

 

Vergroening

PATH2ZERO workshop: op weg naar een emissievrije binnenvaart

Twee van onze beleidsadviseurs hebben donderdag deelgenomen aan de eerste PATH2ZERO workshop. Deze sessie, gehouden op de TU Delft, markeerde de start van een belangrijk wetenschappelijk onderzoeksproject naar een emissievrije binnenvaart. Aan dit project nemen zes promovendi van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam deel. Voor zover wij weten zijn nog nooit zoveel promovendi tegelijk gestart met een onderwerp gerelateerd aan de binnenvaart. We wensen de promovendi dan ook veel succes.

Het doel van het onderzoek is om beter te begrijpen wat nodig is voor de transitie naar een emissievrije binnenvaart. Een onderdeel hiervan is de doorontwikkeling van een 'digitale tweeling' van het binnenvaartsysteem, waarmee verduurzamingsopties beter vormgegeven en beoordeeld kunnen worden. Dit model simuleert de realiteit en richt zich op schepen, logistieke ketens en infrastructuur. Koninklijke Binnenvaart Nederland hecht veel waarde aan deze ontwikkeling, omdat het kansen biedt voor ondernemers en bijdraagt aan betere toekomstige beleidsvorming.

In de workshop deelden promovendi hun plannen en verzamelden advies voor hun onderzoek. Er werden contacten gelegd met beleidsmakers, ondernemers, branchevertegenwoordigers, technologie-ontwikkelaars en mede-wetenschappers. Een uitdaging is het goed informeren van de onderzoekers over de stand van zaken en ze aan te moedigen om actief contact te zoeken met de sector, wat voor buitenlandse onderzoekers lastig kan zijn vanwege de taalbarrière. Als sector hebben wij de verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen, zodat ze een effectieve start kunnen maken. Daarnaast zullen we vanuit KBN proberen te sturen, zodat de uitkomsten praktische waarde hebben en daadwerkelijk bijdragen aan de energietransitie in de binnenvaart.

Leden met geavanceerde volgsystemen?
Er is een algemene behoefte bij de onderzoekers aan gedetailleerde gegevens over het vaargedrag en het verbruik van schepen. Leden met geavanceerde volgsystemen worden uitgenodigd om hun gegevens te delen voor dit onderzoek. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met Cornelis van Dorsser.

Het project is toegekend binnen het NWA-onderzoeksprogramma 'Zero-emission binnenlandscheepvaart', geïnitieerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de topsector Logistiek (Dinalog). Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

Sociale zaken

Vervallen modelovereenkomst afloskapitein

Met ingang van 1 januari 2024 is de modelovereenkomst Afloskapitein zoals deze nu wordt gebruikt niet langer bruikbaar.

Door een uitspraak van de Hoge Raad (het Deliveroo-arrest), waarin is geoordeeld dat bij vrije vervanging nog steeds sprake kan zijn van werken in een dienstbetrekking. Ten gevolge daarvan heeft de Belastingdienst besloten de goedkeuring van overeenkomsten waarin dit is opgenomen eerder in te trekken. In onze modelovereenkomst Afloskapitein wordt in onder andere artikel 3 lid d en artikel 3.5 in de Algemene voorwaarden naar de vrije vervanging verwezen. Er wordt in samenwerking met FNV Zelfstandigen gewerkt aan een nieuwe modelovereenkomst en we hopen deze snel bij de Belastingdienst neer te kunnen leggen ter goedkeuring.

Tot er voor de afloskapitein een nieuwe goedgekeurde modelovereenkomst is, kan gebruik gemaakt worden van een algemene modelovereenkomst (zonder werkgeversgezag), die is gebaseerd op het model van de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland. Deze overeenkomst kan, net als de Modelovereenkomst Afloskapitein, worden aangepast of aangevuld, waarbij de geel gearceerde artikelen niet mogen worden aangepast of verwijderd. Door het gebruik van deze overeenkomst wordt de aard van de arbeidsrelatie duidelijk: geen dienstbetrekking.

De overeenkomst is hier te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Schreuders.

Naar boven

 

Communicatie

WhatsApp community vanaf 1 januari 2024

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) wil de mogelijkheid hebben om direct en snel te kunnen communiceren met leden, waarbij de reguliere communicatie-uitingen van KBN niet gebruikt kunnen worden of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie-uitingen.  

Vanaf 1 januari 2024 zal Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) gebruik gaan maken van een WhatsApp Community voor de leden ter vervanging van de huidige BLN-App. KBN wil de mogelijkheid hebben om direct en snel te kunnen communiceren met leden, waarbij de reguliere communicatie uitingen van KBN niet gebruikt kunnen worden of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie uitingen. Berichten die in deze community geplaatst zullen gaan worden hebben betrekking op nautische en technische zaken, stremmingen, PJK prijzen en andere spoedberichten.  
 
We begrijpen dat een overvloed aan berichten belastend kan zijn, maar we willen verzekeren dat we deze WhatsApp Community met zorg zullen beheren. Alle berichten zullen alleen door KBN worden verstuurd en er is geen optie om te reageren. 
 
Hoe kunt u toegang krijgen tot deze community? 
Om deel uit te maken van onze nieuwe WhatsApp Community, vragen wij u zich in te schrijven via de button. Na uw aanmelding zullen wij uw gegevens controleren en een link sturen om toegang te krijgen tot deze community. Vanaf 1 januari starten wij met het communiceren via deze app. 
Klik hier voor het aanmeldformulier van de Whatsapp community

Naar boven

 

CCR vraagt om uw hulp

Vragenlijst over navigatiehulpmiddelen die voorzien zijn van Inland AIS

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten een vragenlijst voor te leggen aan exploitanten, schippers en autoriteiten. Het doel is om te onderzoeken in welke gevallen gebruik kan worden gemaakt van Inland AIS-berichten die afkomstig zijn van navigatiehulpmiddelen die voorzien zijn van Inland AIS en wat men van deze technologie verwacht. Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Naar boven

 

Interessante Links

 

AGENDA

 • 22 december - Afdelingsvergadering SVS Terneuzen
 • 23 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Duisburg
 • 25 en 26 december - KBN gesloten
 • 27 december - Afdelingsvergadering SVS Ouderkerk a/d IJssel
 • 27 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Zwijndrecht
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS De Amer
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Alblasserwaard
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Zeeuwse Delta
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Werkendam
 • 29 december - Afdelingsvergadering SVS Utrecht
 • 29 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Werkendam
 • 29 december - Telematicadag
 • 1 januari - KBN gesloten
 • 20 januari - Afdelingsvergadering SVS Rijnstreek
 • 27 januari - Afdelingsvergadering SVS ZON

Naar boven

 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.