Uitleg en gebruik van de tags
 • A1-verklaring

 • aanmelden

 • ADN

  Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

 • ALV

  Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt één keer per jaar plaatst.

 • arbeidsvoorwaarden

 • arbo

  De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. zie wikipedia, arbo-binnenvaart.nl

 • AVG

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); privacywetgeving die in de hele Europese Unie geldt. 
  De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 • banken

 • belangenbehartiging

 • bemanningsvoorschriften

 • bestuur

 • BICS

  In binnen- en buitenland melden schippers reis- en ladinginformatie aan de vaarwegbeheerders. Vaak gaat dit per marifoon. Het Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem -BICS- maakt elektronisch melden mogelijk. Langs strikt beveiligde elektronische verbindingen wisselen schepen en vaarwegbeheerders informatie uit. zie bics.nl

 • BLN

  Koninklijke BLN-Schuttevaer: website

 • brandstofcirculaire

  De CBRB-brandstofcirculaire is een begrip geworden. Op basis van de marktprijzen die de grote olieproducenten opgeven wordt er voortdurend door het CBRB volgens een beproefde formule een gemiddelde brandstofprijs vastgesteld. Zodoende wordt de CBRB-gasolieprijs in toenemende mate en tot over de landsgrenzen in de vervoerscontracten genoemd als de referentie voor de gasolietoeslag.
   
  Als gevolg van de vergroening van de binnenvaartvloot is de naamswijziging doorgevoerd (het was Gasoliecirculaire). Het CBRB streeft ernaar in de toekomst ook de (CBRB) prijzen van andere brandstoffen (naast EN-590) weer te geven. Vooruitlopend hierop is voor de dienst gekozen voor een meeromvattende naam: CBRB-brandstofcirculaire.

 • BVB

  Bureau Voorlichting Binnenvaart: website

  Promotie voor de binnenvaart, dát is waar het BVB zich voor inzet. Dit houdt in werken aan een beter imago en daarnaast (meer) bekendheid genereren voor de mogelijkheden en de voordelen die vervoer over water biedt. Met meer vervoer over het water als uiteindelijk doel.

  Het BVB richt zich op: jongeren, verladers, logistiek managers, overheden/politiek, media, binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden.

 • cao

  Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. Lees verder...