Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

De Tags gebruiken we om inhoud te classificeren en maakt het voor u eenvoudiger om inhoud te vinden die een zelfde Tag heeft.
 • A1-verklaring

  Bij sociale zekerheid speelt de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) een belangrijke rol. Met deze verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald.

 • ADM (alcohol, drugs en medicijnen)

  Op basis van de Arbowet draagt de werkgever zorg voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers bij het werk. Bij varen en werken met gevaarlijke stoffen zijn er, bij het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen, extra veiligheidsrisico’s voor medewerkers zelf, hun collega’s en/of de omgeving.

 • ADN

  Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

 • ALV

  Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt één keer per jaar plaatst.

 • Amaliahaven

 • ankers

 • Antwerpen

  De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven in België en de tweede haven in Europa, na Rotterdam.

 • arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt is een economische en sociologische benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. (Wikipedia)

 • arbeidsovereenkomst

  De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. (Wikipedia)

 • arbeidstijden

  De Arbeidstijdenwet is een Nederlandse wet en legt regels vast voor arbeids- en rusttijden voor werknemers. Het doel van de Arbeidstijdenwet komt deels overeen met het doel van de Arbeidsomstandighedenwet. Beide zorgen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers bij hun werk. (Wikipedia)

 • arbeidsvoorwaarden

  Een arbeidsvoorwaarde is een voorwaarde waaronder werk wordt verricht, bijvoorbeeld met betrekking tot betaling, werktijden en vakantiedagen. (Wikipedia)

 • arbo

  De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. zie wikipedia, arbo-binnenvaart.nl

 • AVG

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); privacywetgeving die in de hele Europese Unie geldt. 
  De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 • banken

  Een bank of een kredietinstelling is een financieel instituut dat bewaring van geld, leningen, betaalverkeer en diverse andere diensten aanbiedt. De primaire functie van commerciële banken, in termen van omzet, is het uitlenen van geld tegen rente. (Wikipedia)

 • belangenbehartiging

  Ervoor zorgen dat de zaken die belangrijk zijn voor een bepaalde groep personen aan bod komen.

 • bemanningstabellen

 • bemanningsvoorschriften

  Op Europees niveau legt het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (afgekort het RSP) belangrijke voorschriften voor de bemanning op. 

 • beroepskwalificaties

 • bestuur

  Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden of uit de vertegenwoordigers van de leden worden benoemd... (Statuten CBRB)

 • BICS

  In binnen- en buitenland melden schippers reis- en ladinginformatie aan de vaarwegbeheerders. Vaak gaat dit per marifoon. Het Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem -BICS- maakt elektronisch melden mogelijk. Langs strikt beveiligde elektronische verbindingen wisselen schepen en vaarwegbeheerders informatie uit. zie bics.nl

 • binnenhavenmonitor

  De havenmonitor biedt een overzicht van de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens. De havenmonitor wordt door het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. De havenmonitor wordt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse zeehavenbedrijven gemaakt. De economische betekenis van de zeehavens wordt gemeten in een aantal verschillende indicatoren. (NVB)

 • binnenhavens

  De binnenhavens zijn een essentiële schakel in de logistieke keten. Zij vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De binnenhavens in het achterland zijn van wezenlijk belang voor de aan- en afvoer van en naar de Nederlandse zeehavens. Het is belangrijk om als binnenhavens te blijven ontwikkelen en toegevoegde waarde te leveren, zodat dit de regio’s en de BV Nederland versterkt in hun positie ten opzichte van Europa. (NVB)

 • biobrandstof

  Biobrandstof is een brandstof die gemaakt wordt uit biomassa. 

 • BLN

  Koninklijke BLN-Schuttevaer: website