Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

De Tags gebruiken we om inhoud te classificeren en maakt het voor u eenvoudiger om inhoud te vinden die een zelfde Tag heeft.
 • BLN

  Koninklijke BLN-Schuttevaer: website

 • BNR

 • boegschroef

 • brandstofcirculaire

  De CBRB-brandstofcirculaire is een begrip geworden. Op basis van de marktprijzen die de grote olieproducenten opgeven wordt er voortdurend door het CBRB volgens een beproefde formule een gemiddelde brandstofprijs vastgesteld. Zodoende wordt de CBRB-gasolieprijs in toenemende mate en tot over de landsgrenzen in de vervoerscontracten genoemd als de referentie voor de gasolietoeslag.
   
  Als gevolg van de vergroening van de binnenvaartvloot is de naamswijziging doorgevoerd (het was Gasoliecirculaire). Het CBRB streeft ernaar in de toekomst ook de (CBRB) prijzen van andere brandstoffen (naast EN-590) weer te geven. Vooruitlopend hierop is voor de dienst gekozen voor een meeromvattende naam: CBRB-brandstofcirculaire.

 • BTB

 • BVB

  Bureau Voorlichting Binnenvaart: website

  Promotie voor de binnenvaart, dát is waar het BVB zich voor inzet. Dit houdt in werken aan een beter imago en daarnaast (meer) bekendheid genereren voor de mogelijkheden en de voordelen die vervoer over water biedt. Met meer vervoer over het water als uiteindelijk doel.

  Het BVB richt zich op: jongeren, verladers, logistiek managers, overheden/politiek, media, binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden.

 • cao

  Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een grote groep mensen. Lees verder...

 • cass

  Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (het CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren. Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen om een goede uitvoering van de regels te garanderen.

 • CBR-examen

 • CBRB

  Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

 • CBS

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema’s. Website

 • CCR

  De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is de oudste internationale organisatie van de moderne tijd. De oorsprong van de CCR gaat terug op het Congres van Wenen (1815). Het Herziene Rijnvaartverdrag van 17 oktober 1868, meestal aangeduid met “Akte van Mannheim”, vormt de rechtsgrondslag van de CCR.

 • CESNI

  Het Europese Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) is bevoegd om te besluiten over een aantal standaarden, zoals de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN.

 • CESNI/PT

  De activiteiten van CESNI betreffen met name technische voorschriften voor schepen (CESNI/PT), beroepskwalificaties voor varend personeel (CESNI/QP) en informatietechnologie voor de binnenvaart (CESNI/TI). 

 • CESNI/PT/PAX

 • CESNI/QP/crew

 • Coffee & Connect

  Het CBRB wil graag leden en niet-leden ontmoeten en een platform bieden aan ondernemers om met elkaar kennis te maken, ervaringen te delen en dilemma’s te bespreken. Ook wordt de mogelijkheid geboden om ondernemersthema’s in te brengen en te bespreken met CBRB-leden en relaties. Dit leidt tot interessante gesprekken en mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden.