Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

23 november 2023 - Nr. 44

Nieuws & Updates

 1. Ad Koppejan beoogd voorzitter van KBN
 2. Oproep tot actie - gevolgen schorsing NBKB
 3. Rob Leussink vertrekt bij Koninklijke Binnenvaart Nederland
 4. Verslag CDNI / G vergadering Straatsburg
 5. Laatste uitgave binnenvaartagenda namens KBN
 6. Conferentie binnenvaartbranche - Nieuwe technologieën - kansen en risico’s voor de arbeidsveiligheid
 7. Uitnodiging Telematicadag - Cybersecurity
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Bestuur

Ad Koppejan beoogd voorzitter van KBN

Na het in mei jl. aangekondigde vertrek van voorzitter Paul Goris, is het bestuur middels een samengestelde commissie de afgelopen maanden een zoektraject gestart naar een nieuwe voorzitter. Afgelopen vrijdag heeft deze commissie een definitieve kandidaat voorgesteld aan het bestuur. Na een positieve bekrachtiging, is het bestuur verheugd de heer Ad Koppejan te kunnen voorstellen als beoogd voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), per 1 januari 2024. 
 
Ad Koppejan woont met zijn echtgenote Annemiek in Zoutelande (Zeeuwse Rivièra). Samen hebben zij drie kinderen, die studeren in Amsterdam en Enschede; Sophie (24), Iris (22) en Coen (19). Ad is in het dagelijks leven bestuurder, toezichthouder en ondernemer met zijn bedrijf Swinth.
 
Bestuurder en toezichthouder is hij onder meer vanuit de functie van voorzitter bij het College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in Amsterdam (CVTA), de raad van commissarissen van Univé Zuid-Nederland en de raad van commissarissen van Humane Zorg in Rotterdam. Daarnaast vervult Ad de rol van rijksbestuurder en voorzitter van het Zeeuws Archief en voorzitter bij de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland. Aanvullend zet Ad zich in voor de Protestantse Gemeente in Zoutelande als lid van het College van Kerkrentmeesters en is hij als vrijwilliger bestuurlijk actief voor het CDA Zeeland. Eerder was hij voor diezelfde partij lid van de Tweede Kamer in de periode van 2006 - 2012.

Ad heeft de sector binnenvaart leren kennen in de periode dat hij werkzaam was voor de Haven van Amsterdam en voelt een sterke verbinding met de vertegenwoordiging en ondersteuning van ondernemers.

Algemene Vergadering
Morgen kunnen de leden van KBN tijdens de besloten Algemene Vergadering (AV) verder kennis met hem maken en zullen de leden gevraagd worden te stemmen over zijn benoeming.
 

KBN stuurt brandbrief aan minister Harbers

Oproep tot actie - gevolgen schorsing NBKB

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft afgelopen maandag een brandbrief gestuurd naar minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de schorsing van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB), wat een steeds groter probleem wordt voor de schepen door uitstel van inspecties en certificeringen.

Sinds de schorsing door de Raad van Accreditatie op 26 oktober ondervinden zo’n 40 vaartuigen per week problemen, wat uiteindelijke tot 60% van de binnenvaartvloot kan raken. Beschikbare certificerende instellingen hebben aangegeven beperkte capaciteit te hebben om deze situatie op te vangen.

De voorgestelde oplossing vanuit het ministerie en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om keuringen door andere instanties uit te voeren blijkt echter onrealistisch vanwege capaciteitsbeperkingen bij deze instanties en het voortdurend toenemende aantal schepen zonder geldige certificaten.
De ILT verstrekt ook certificaten aan zeeschepen en vissersvaartuigen, maar wil zelf geen tijdelijke certificaten aan binnenvaartschepen verstrekken. Zij schuiven de uitvoering af naar de resterende twee keuringsinstellingen, maar dat neemt haar wettelijke verantwoordelijke taak van het tijdig inspecteren en certificeren van binnenvaartschepen niet weg.
KBN roept daarom dringend op tot concrete acties van de ILT om deze uitdaging aan te pakken:
 1. Verlenging van Scheepscertificaten: ILT heeft de bevoegdheid om de geldigheid van scheepscertificaten ongezien met een jaar (volgens internationale regelgeving) of met zes maanden (volgens nationale wetgeving) te verlengen.
 2. Erkenning van NBKB Inspectieresultaten: Resultaten van inspecties uitgevoerd vóór 26 oktober hoeven niet opnieuw uitgevoerd te worden. ILT dient deze (deel)resultaten te erkennen om dubbele inspectiekosten voor de scheepseigenaren te vermijden en vertragingen in werfplanningen te voorkomen.
KBN benadrukt de gevolgen van het niet implementeren van deze actiepunten: scheepseigenaren behouden het recht om het ministerie aansprakelijk te stellen voor vertragingen in inspecties die leiden tot het niet tijdig verlengen van scheepscertificaten. Daarnaast zal KBN ondersteuning bieden aan individuele scheepseigenaren in juridische procedures als de schepen niet gebruikt mogen worden door vertraging bij certificering.

KBN en andere brancheverenigingen blijven nauw in contact om de belangen van een goed functionerende binnenvaartsector voorop te stellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink

Naar boven

 

Kantoor

Rob Leussink vertrekt bij Koninklijke Binnenvaart Nederland

Per 31 december 2023 zal directeur Rob Leussink Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) verlaten. Rob Leussink nam onlangs dit besluit en gelooft dat de aanstaande benoeming van een nieuwe voorzitter Ad Koppejan, samen met een nieuwe directeur, een vernieuwde energie aan de vereniging kan geven, ten gunste van de leden en de binnenvaartsector. Het bestuur van KBN betreurt dit vertrek, maar respecteert uiteraard zijn beslissing. Per direct zal Maira van Helvoirt benoemd worden als waarnemend directeur.
 
Voor de fusie van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN), was Rob reeds actief als interim-directeur van BLN. Rob heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Met ingangsdatum van deze fusie op 7 april 2022, werd hij tevens directeur van de nieuwe vereniging.
 
In de anderhalf jaar na de fusie heeft Rob zich sterk gemaakt voor de verdere integratie van de twee teams, de inrichting van de nieuwe kantoororganisatie en actief invulling gegeven aan de thema’s van de binnenvaart van vandaag, waarbij ledenbelang altijd voorop heeft gestaan. 
 
Rob Leussink wil de leden, het bestuur, de medewerkers, de stakeholders, alle andere betrokkenen bedanken voor de intensieve samenwerking en het gestelde vertrouwen. “Wat ik persoonlijk zeer gewaardeerd heb, is de hechte samenwerking met bevlogen mensen in sector en met name in onze achterbannen en kantoororganisatie. We hebben ambitieuze stappen en een mooie organisatie neergezet, daar ben ik trots op.
 
Voorzitter Paul Goris: “We zijn enorm dankbaar voor wat Rob heeft betekend bij en na de totstandkoming van KBN. We weten dat dit een periode is geweest waarin veel werk is verzet door Rob en zijn team. Ook zijn wij blij dat we per direct Maira van Helvoirt kunnen benoemen als waarnemend directeur, wat erg belangrijk is voor de continuïteit van alle belangrijke thema’s die momenteel spelen bij onze leden en de binnenvaart. Door haar jarenlange werkervaring voor een binnenvaartbrancheorganisatie is Maira voor velen in de binnenvaartbranche een bekend persoon.”
 

Afval

Verslag CDNI / G vergadering Straatsburg

De vergaderingen van de CDNI / G-werkgroep worden tweemaal per jaar gehouden, waarbij EBU en ESO (Europese binnenvaartbrancheorganisaties) als geaccrediteerde organisaties worden uitgenodigd, om hun mening te geven en ook mogen inspreken bij het overleg van de verdragsluitende partijen. Beslissingen worden uitsluitend door de verdragsluitende partijen van het CDNI-verdrag genomen. Beleidsadviseurs van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) zijn namens de Europese binnenvaartbrancheorganisaties aanwezig tijdens deze vergaderingen.

Dit beknopte verslag is geen volledig verslag van de vergadering van 24 en 26 oktober 2023, maar een kort overzicht voor diegenen die geïnteresseerd zijn in één of meerdere onderwerpen.
Het CDNI verdrag is in drie delen opgedeeld.
 • Deel A: olie- en vethoudend afval
 • Deel B: lading gerelateerd afval
 • Deel C: overig scheepsbedrijfsafval


Deel A: olie- en vethoudend afval

SPE-CDNI 3.0
Vanaf 9 augustus 2023 is het nieuwe SPE-CDNI 3.0 live gegaan. Na deze datum is de migratie van het oude naar het nieuwe systeem gestart, om de gegevens van het oude systeem naar het nieuwe systeem over te zetten. Deze migratie zelf is goed gelukt. Het inregelen van het nieuwe systeem heeft wel voor veel extra werk gezorgd bij alle betrokkenen.

Wat dat betreft was de overgang van het oude naar het nieuwe systeem een harde overgang. Er is weinig doorlooptijd geweest om met het nieuwe systeem te kunnen oefenen en vervolgens te introduceren. Dit is mede het gevolg van de keuze van de vorige leverancier, om het oude systeem per 1 september uit te lucht te halen.

Ter verbetering zijn er enkele instructievideo’s ontwikkeld die gebruikers kunnen raadplegen om het systeem, en dan met name de app, het meest nuttig te kunnen gebruiken.

Ten behoeve van controle (op afstand) biedt het nieuwe systeem straks ook de mogelijkheid aan controlerende autoriteiten om de gegevens in te kunnen zien. De Nationale Instituten zullen daarbij inregelen hoe, wie en welke gegevens voor welke autoriteit exact inzichtelijk mogen zijn. We zien daar nog wel een uitdaging in combinatie met het RPR. De wijziging die daarin voorligt spreekt over het digitaal (in PDF) kunnen tonen van de kwitantie. Deze functionaliteit zit momenteel nog niet in het SPE-CDNI systeem. Er worden echter ook geen fysieke bonnen meer geproduceerd zoals voorheen wel het geval was door de terminals.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ook hier:  
Digitalisering van het olie-afgifteboekje en elektronisch afvalregistratiesysteem
De delegaties hebben van gedachten gewisseld omtrent dit onderwerp. Er lijkt behoefte te zijn aan een digitaal olie-afgifteboekje maar afgesproken is dat eerst het nieuwe SPE-CDNI 3.0 volledig goed ingeregeld en werkzaam voor de afdracht van de verwijderingsbijdrage moet zijn, voordat met deze stap zal worden begonnen.
 

B: lading gerelateerd afval

Ratificatie van het aangepaste CDNI-verdrag
De ratificatie van het aangepaste CDNI-verdrag is nog steeds werk in uitvoering, en daarmee ook het ontgassingsverbod in het verdragsgebied. Op dit moment moet alleen Zwitserland het aangepaste CDNI-verdrag ratificeren. De verwachting is wel dat nog in 2023 zal gaan gebeuren. Op het moment dat dit gebeurd is, is daarmee het laatste land in dit ratificatieproces compleet en zal na publicatie in het Zwitserse staatsblad, het aangepaste CDNI-verdrag volgens de overeengekomen verdragstekst (artikel 19) na 5 maanden en 1 dag in de CDNI-landen in werking treden.

Met dit in werking treden zullen er een aantal ontgasverboden ook in werking treden. Vooraf aan de inkrachttreding van dit aanpaste CDNI-verdrag, heeft Nederland al besloten dat zij hoe dan ook het aanpaste verdrag per 1 juli 2024 van kracht zullen laten zijn, en wel mét een versnelde invoering van zowel het ontgasverbod op producten genoemd in tabel I, maar ook tabel II. EBU/ESO heeft in de vergadering haar zorgen uitgesproken over ontwikkelingen die mogelijk kunnen ontstaan als uitvoering van het verdrag tussen de landen niet synchroon loopt. Opgeroepen is om het Nederlandse voorbeeld te volgen.

Ontgasinstallaties
Er blijven zorgen bestaan of er straks ook daadwerkelijk voldoende ontgasinstallaties beschikbaar zijn, in het verdragsgebied om aan de vraag te kunnen voldoen. Binnen de verschillende verdragstaten vinden wel ontwikkelingen plaats, maar het vergunningstraject voor deze installaties blijkt in veel gevallen complex en langdurig. Het slepende proces rondom de ratificatie heeft in het afgelopen jaar een serieuze vlucht genomen. Het is nu wel aan de overheden om, conform het verdrag, zorg te (laten) dragen voor voldoende ontgassingsinstallaties in het verdragsgebied op het moment van het van kracht worden van het ontgassingsverbod.

Losverklaring
EBU/ESO heeft vooraf aan de vergadering een voorstel ingediend om de voorwaarden waaronder een schip na invoering van het aangepaste CDNI-verdrag, aantoonbaar onder de zogenaamde AVFL-waarde komt, de voorwaarden van aanhangsel IIIa niet (meer) van toepassing zouden zijn. Tijdens de laatste CDNI/G-vergadering is om een dergelijk voorstel gevraagd. EBU/ESO is van mening dat, indien bij een aantal stoffen uit de tabellen I, II en III een dusdanige lage dampspanning blijken te hebben waardoor sowieso, in voorkomende gevallen, een damp onder de AVFL-waarde komt, en dit door een erkend gasdeskundige vastgesteld wordt, een (nutteloze) vaart naar een ontgassingsinstallatie voorkomen kan worden.
Helaas is dit voorstel van EBU/ESO niet aangenomen door de vergadering. Met name het onderwerp ‘erkend gasdeskundige’ blijkt binnen de CDNI-landen een dusdanig verschil van mening op te leveren dat een dergelijk voorstel meer tijd nodig heeft om (juridisch) te kunnen laten werken.

Losverklaring: vervoer van stukgoederen
Bij sommige vormen van transport lijkt een losverklaring minder van toepassing. Zoals bijvoorbeeld het transport van roro-materiaal. Tenzij er na dergelijke transporten nog afval overblijft (bijvoorbeeld olielekkage). Hiervoor lijkt de losverklaring niet echt werkbaar te zijn en zou in dergelijke gevallen dit ter plaatse moeten kunnen worden geregeld. Ook het transport van zand en grind in beunschepen, leent zich niet goed voor een losverklaring. Voor de volgende vergadering zal een aangepast tekstvoorstel voor Artikel 6.03 4e lid worden voorgelegd, waarin deze uitzonderingen nadrukkelijker naar voren zullen worden gebracht.


C: overig scheepsbedrijfsafval

Voorbereiding van de uitbreiding van het lozingsverbod voor passagiersschepen met meer dan 12 passagiers en hotelschepen met meer dan 12 slaapplaatsen
Binnen Nederland bestaan er inmiddels al geruime tijd een werkgroep rond dit onderwerp waar onder andere KBN aan tafel zit. Primaire doelstelling van deze werkgroep is om in gezamenlijkheid met overheid en bedrijfsleven het vraagstuk rondom de benodigde infrastructuur tijdig te regelen. Het is op dit moment niet duidelijk of er ook in andere landen al dergelijke overleggremia bestaan. Voor het geheel is het uiteraard wel van belang dat er op het moment van invoer van dit verbod, adequate afgiftemogelijkheden zijn gerealiseerd in het gehele verdragsgebied.
Voor uitgebreide informatie over bepaalde onderwerpen kan contact opgenomen worden met Frank Reijerse en Ton Wingelaar

Naar boven

 

Agenda

Laatste uitgave binnenvaartagenda namens KBN

We hebben met veel plezier jarenlang gewerkt om het mogelijk te maken om aan u een Binnenvaartagenda te schenken. We hebben echter besloten hiermee te stoppen, waardoor dit jaar de laatste editie zal zijn, die beschikbaar komt namens KBN. 

De reden van ons besluit heeft te maken met de dalende lijn van de de oplage/afname waardoor het ons helaas meer kost dan het oplevert. Zowel qua tijd als het financiële aspect, waaronder ook de portokosten een rol spelen.

Nieuw leven inblazen
Vorig jaar stuurde wij er een enquête uit om bij u te peilen of er wellicht interesse zou zijn in een digitale variant van de agenda, omdat we van velen begrepen dat de agenda voornamelijk wordt gebruikt als logboek van de gevaren reizen. We maakten uit de reacties op, dat de huidige layout voldoet, maar dat de agenda ook vaak wordt weggegooid en zonde van het papier wordt gezien. In het digitale tijdperk waar we ons bevinden en de moderne uitstraling die we als vereniging willen uitstralen, hebben we besloten te stoppen.

Morgen (24 november), zullen de agenda's worden uitgedeeld tijdens onze Algemene Vergadering of u kunt deze op afspraak of kantooruren komen afhalen op de Scheepmakerij 330 in Zwijndrecht.

Initiatiefnemer van de agenda, Bureau Voorlichting Binnenvaart, overweegt haar deelname volgend jaar, waardoor we niet kunnen garanderen dat de agenda blijft bestaan. 

Meer informatie n.a.v. dit bericht kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

24/25 januari 2024

Conferentie binnenvaartbranche - Nieuwe technologieën - kansen en risico’s voor de arbeidsveiligheid

Op 24 en 25 januari 2024 organiseert BG Verkehr de Conferentie: Nieuwe technologieën - kansen en risico’s voor de arbeidsveiligheid. Het evenement is in samenwerking met de Sectie voor Preventie in Transport van de International Social Security Association (ISSA) en zal volledig in het Duits zijn.

Tijdens de conferentie zullen er keynote speeches van erkende experts zijn, die een gezamenlijke discussie op gang zullen brengen, over de kansen en risico's van nieuwe technologieën voor arbeidsveiligheid. Één van de sprekers is beleidsadviseur Maurits van der Linde van KBN. Maurits zal iets gaan vertellen over Trackpilot.
 
Praktische informatie en locatie:
24 januari 2024 - 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur
25 januari 2024 - 09.00 uur tot circa 12.30 uur
 
BG-verkeer
Ottenser Hauptstraße 54
Grote vergaderruimte, 1e verdieping
22765 Hamburg
 
Deelname is zowel persoonlijk als online mogelijk via live video-uitzending.

Aanmelden graag vóór 31 december 2023 via de website van BG Verkehr.
Voor meer informatie n.a.v. dit bericht kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

29 december 2023

Uitnodiging Telematicadag - Cybersecurity

Op vrijdag 29 december aanstaande wordt in Nijmegen op het KSCC in de Waalhaven voor de 26e keer, de jaarlijkse Telematicadag door Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) georganiseerd. Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van ‘Cyber Security’ in de binnenvaart en op de vaarwegen.

De organisatie heeft een programma in elkaar gezet dat is gericht op de binnenvaartondernemer aan de wal en in de stuurhut. Ook beleidsmakers en andere stakeholders zijn aanwezig tijdens dit evenement. Tijdens deze dag zullen deelnemers met elkaar een antwoord zoeken op de vraag: hoe de digitale toekomst van de binnenvaart eruit moeten komen te zien, en wordt ook aandacht besteed aan de digitalisering van papieren documenten.

Ook wordt de Telematica Award uitgereikt aan een persoon die, een meer dan gemiddelde bijdrage heeft geleverd, aan de toepassing van telematica in de binnenvaart en op de vaarwegen. De vrijwilligers van het KSCC voorzien gedurende de dag de bezoekers van een lunch, hapje en drankje. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Bureau Telematica Binnenvaart.

Naar boven

 

AGENDA

 • 24 november - Algemene Vergadering KBN - Ridderkerk
 • 24 november - Algemene Ledenvergadering SchippersVereniging Schuttevaer - Zwijndrecht
 • 27 november - EBU Event Role of Inland Waterway Transport (IWT) in the Framework of EU’s Mobility and Supply Policy
 • 28 november - Smart Shipping Event - Alblasserdam
 • 29 november - CTGG plenair overleg
 • 29 november - Overleg Deltalinqs Werkgroep Container Terminals en KBN
 • 4 december - Ketenoverleg gegaste lading
 • 13 december -  Gezamenlijk overleg VOW België en Nederland
 • 14 december -  Kwartaalbijeenkomst Platform Zero Incidents
 • 23 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Duisburg
 • 27 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Zwijndrecht
 • 29 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Werkendam
 • 29 december - Telematicadag

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.