Regeling: NOW 3 (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
Hoogte: Vergoedingspercentage blijft max 85% van de loonsom (afhankelijk van de terugval in omzet)
Duur: 3x3 maanden, tot en met 30 juni 2021
Voorwaarden: ja, ook nieuwe voorwaarden t.o.v. NOW 2.0
Periode van aanvraag: Streven is eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november te openen. Iedere 3 maanden is een nieuwe aanvraag nodig
Uitvoerder: UWV (088-8982004)
Wachttijd 1e voorschot: 2 tot 4 weken

 
Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De NOW 3.0 kan de eerste aanvraag zijn.
De NOW 3.0-regeling kent een aantal verschillen ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen. Naast de afbouw van het vergoedingspercentage en het verhogen van het omzetverlies, bestaat nu ook de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken van 3 maanden (oktober/november/december en januari/februari/maart) gelijk zijn aan de NOW 1.0 en 2.0, namelijk maximaal 2x het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het 3e tijdvak (april/mei/juni) zal dit worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Daarmee komt de situatie tijdens het laatste tijdvak meer op een lijn met de gebruikelijke sociale zekerheid.
Hogere opslag, andere referentiemaand
Zo wordt de vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30 naar 40 procent. De referentiemaand voor de loonsom werd in NOW 2.0, maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 

Omzetperiode

Indien u voor de tweede of derde keer een beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in NOW 1.0.
 

Geen bonussen

Er wordt een aantal nieuwe eisen verbonden aan de regeling. Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
 

Bedrijfsecomomisch ontslag

De korting bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW 2.0 is niet van toepassing bij NOW 3.0.

 

Om- en bijscholing

Werkgevers die de NOW aanvragen, krijgen de inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.
 

Accountantsverklaringen

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient men  vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als het voorschot hoger is dan 100.000 euro heeft men een accountantsverklaring nodig. Als het voorschot boven de 20.000 euro of een vaststellingsbedrag boven de 25.000 euro is, dan moet men een verklaring van een derde partij laten zien die de omzetdaling bevestigt.
Het UWV doet binnen 52 weken (1 jaar) een eindafrekening. Die kan anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Naslag