Regeling: NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)
Hoogte: Max. 90% van de loonsom (afhankelijk van de terugval in omzet)
Duur: 3 maanden (+ mogelijk verlenging met nog eens 3 mnd)
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: 6 april 2020 vanaf 9:00 uur tot 5 juni 2020
Uitvoerder: UWV (088-8982004)
Wachttijd 1e voorschot: 2 tot 4 weken


 

Waar staat NOW voor?

NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De regeling geldt ook voor andere buitengewone omstandigheden.

Wat houdt de regeling in?

Een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom naar rato van de omzetdaling.

Voor wie geldt de NOW?

Voor grote en kleine ondernemers met personeel die gedurende drie maanden tenminste 20% omzetverlies hebben.

Waar moet aan worden voldaan om gebruik te maken  van de NOW?

Om in aanmerking te komen voor de NOW, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Personeel in dienst hebben.
 2. Over een periode van 3 maanden tenminste 20% omzetverlies hebben (https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/), naar keuze in de meetperiode:
  • 1 maart t/m 31 mei 2020, of
  • 1 april t/m 30 juni 2020, of
  • 1 mei t/m 31 juli 2020.
 3. Door blijven betalen van het reguliere salaris van de medewerkers.
 4. Tijdens de periode dat subsidie wordt ontvangen, mag geen aanvraag worden gedaan voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Doet u dit toch, dan kan u de aanvraag binnen 5 werkdagen na indiening intrekken. Handhaaft u de aanvraag toch, dan wordt de loonsom waarover subsidie wordt verleend verminderd met de loonsom van de desbetreffende werknemers, verhoogd met 50%.
 5. De werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkosten.
 6. De werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening.
 7. Indien aan de werkgever loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend, informeert de werkgever het college van B&W dat de loonkostensubsidie heeft verleend, over de subsidieverlening op grond van deze regeling.
 8. Bewaarplicht: tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 9. Op tijd blijven doen van de loonaangifte.

 

Variabelen

In de regeling spelen twee variabelen een grote rol, omzet en loonsom.

Omzet

 • Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever
 • Bepalen omzetverlies door de totale omzet uit 2019 te delen door vier. Vervolgens wordt de omzet in bijv. in maart-april-mei 2020 vergeleken met de gemiddelde omzet van 2019.
 • In het geval van een concern: omzetdaling van het hele concern aanhouden.
 • Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Kern is dat het omzetbegrip in deze regeling zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling, of het concern. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.


Loonsom
Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over.

 • grondslag: sociaal verzekeringsloon
 • opslag: vaste forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten
 • maximum loon: € 9.538 bruto per maand
 • Ongeacht de gekozen meetperiode wordt de subsidie altijd gegeven over de loonsom van maart tot en met mei 2020
 • De referentieperiode is januari 2020

 

Hoogte van het bedrag van de subsidieverlening

A x B x 3 x 1,3 x 0,9.
Hierbij staat A voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling; B voor de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met inachtneming van de maximering op € 9.538. De factor 1,3 staat voor de vaste opslag met 30%, en 0,9 voor het subsidiepercentage van 90%.
Rekenvoorbeeld: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/hoe-hoog-is-de-tegemoetkoming/rekenvoorbeeld-berekening-tegemoetkoming-now

Aanvragen, voorschot en vaststelling

Aanvraagperiode:  6 april 2020 – 31 mei 2020
Voorschot: 80% van aanvraag (na goedkeuring) in drie termijnen; 1e uitkering na 2-4 weken
Vaststelling subsidie: Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies is vereist. De wijze van aanlevering van de verklaring is nog niet bekend. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.
Vaststelling definitieve tegemoetkoming: De definitieve tegemoetkoming wordt bepaald o.b.v. uw definitieve omzetverlies, en met uw gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Is dit hoger dan de loonsom van januari? Dan wordt de loonsom van januari gebruikt.
 

NOW aanvragen (+ checklist)

Vanaf 6 april jl. kon u een NOW aanvraag indienen. Het aanvraagformulier kunt u hier vinden: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx. Vanwege de grote vraag is er een wachtrij. Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer. Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.Let dus goed op: éénmaal gekozen blijft gekozen.
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
  Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.
 • Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen.


Naslag