Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Andere maatregelen overheid

Regeling: Corona Overbruggingslening (COL)
Hoogte: Van € 50.000 - € 2.000.000
Duur: 3 jaar (met mogelijkheid tot verlenging)
Voorwaarden: ja
Periode van aanvraag: Vanaf 29 april 2020
Uitvoerder: Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)

 

Wat houdt de regeling in?

De COL regeling is een overbruggingslening voor startups, scale-ups an innovatieve mkb’ers. Uitgangspunt is dat de lening een noodinstrument is, welke een tijdelijke overbrugging kan verzorgen naar “break-even” of een vervolg ronde.

Voor wie geldt de COL-regeling?

De doelgroep van de Corona-OverbruggingsLening (COL)-faciliteit is, zoals door het kabinet aangekondigd, startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn.

Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding.

Waar moet aan worden voldaan om gebruik te maken van de Corona Overbruggingslening (COL)?

 • Financiering moet aan alle fresh money-vereisten voldoen.
 • Bedrijven moeten een 12 maands-liquiditeitsoverzicht voorleggen waaruit financieringsbehoefte ten gevolge van Covid19 blijkt en aangeven wat de aanwending is van de overbruggingsfinanciering voor de komende 9 maanden (de voorziene periode van overbrugging met het verstrekte overbruggingskrediet).
 • Leningnemer dient hierbij helder te maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten dan wel werkkapitaal.
 • Toets op lopende kredietfaciliteiten met de bank en mogelijkheid gebruik te maken van BMKB- of GO-regeling.
 • Bedrijven moeten hun jaarrekeningen 2018 en 2019 laten zien, evenals hun budget 2020 (voor zover beschikbaar).
 • Bedrijven moeten onderbouwen dat terugval in geprognosticeerde omzet gevolg is van Covid19-crisis. Het staat de ROM vrij hier nader kort Due Diligence-onderzoek naar te doen. Het bedrijf is gehouden hier aan mee te werken en alle gevraagde informatie op te leveren, inclusief overzicht aandeelhouders en UBO’s.
 • Getoetst wordt of bedrijven op peildatum 31/12/2019 al niet onder de categorie bedrijven in moeilijkheden vielen, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel 18 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
 • Bedrijven moeten aangeven welke kostenreducerende maatregelen ze hebben getroffen, inclusief (voorgenomen) gebruik andere overheidsmaatregelen.
 • Er mag geen sprake zijn van cumulatie van steun als bedoeld in de paragrafen 3.2 en 3.3 van de Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.
 • Bedrijven moeten redelijke comfort verschaffen dat aflossing lening na 1 jaar kan gaan plaatsvinden en lening binnen 3 jaar wordt afgelost.
 • Bedrijven krijgen slechts eenmalig financiering toegekend, tenzij van Rijkszijde wordt besloten de regeling in de tijd te verlengen omdat de crisis langer duurt dan gehoopt.
 • Er wordt gebruikgemaakt van een standaard juridische documentatie. Er kan niet onderhandeld worden over de voorwaarden van de overbruggingslening. Het overbruggingskrediet wordt uiterlijk op 31 december 2020 ondertekend.

 

Kredietpercentage

Voor overbruggingskredieten onder de € 500.000, bedraagt de rente 3%. Bij overbruggingsleningen > € 500.000 bedraagt de rente 3% + een premium van 2% per jaar.
 

Naslag