Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Vraag en Antwoord

 1. Werkterrein Sociaal Beleid
 2. Werkterrein Gevaarlijke Stoffen
 3. Ledengroep personenvervoer
 4. Financiële steunmaatregelen van de overheid
 5. Werkterrein Techniek en Nautiek

 

Werkterrein Sociaal Beleid

 1. Ik heb al een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd, moet ik nu ook een aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud Indienen?
  Nee, als u uw aanvraag om werktijdverkorting voor 17 maart 2020, 18.45 uur hebt ingediend niet. Uw aanvraag wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe regeling. U hoeft als werkgever niet opnieuw een aanvraag in te dienen; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden.
   
 2. Waar en wanneer kan ik een vergunning voor de nieuwe werktijdverkorting aanvragen?
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen. UWV staat voor de buitengewone taak om op korte termijn met een regeling te komen. Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, wordt hier door het kabinet breed bekendheid aan gegeven en deelt het CBRB deze informatie met onze leden.
   
 3. Hebben jullie een voorbeeld van een verklaring om mijn personeel mee te geven voor het reizen binnen Europa?
  Ja, de CCR heeft een verklaring opgesteld en wij hebben een voorbeeld verklaring die u kunt gebruiken. Let op, het ene na het andere land komt nu met eigen verklaringen/attesten/vignet. Als een land een eigen verklaring heeft, dan dient u deze te gebruiken. Wij publiceren deze verklaringen ook op onze website

 

Werkterrein Gevaarlijke Stoffen

 1. Hoe kan ik de kans op besmetting minimaliseren bij handelingen zoals het invullen van de ADN-controlelijst en behandelingen van overige ladingpapieren?
  Vanwege het Corona-virus zijn de richtlijnen rondom laden- en lossen van tankschepen aangescherpt. In de vernieuwde MOC Informatie voor ship/shore interface informeren wij u over de werkwijze die vanaf heden wordt toegepast om de kans op besmetting te voorkomen. Door het volgen van deze werkwijze wordt fysiek contact zoveel mogelijk beperkt. Deze werkwijze omschrijft, zowel voor wal als voor schip, de maatregelen
   
 2. In het geval dat het tijdelijk niet mogelijk is om EBIS inspecteurs aan boord te ontvangen en daardoor het verplichte jaarlijkse inspectietermijn wordt overschreden, wat gebeurt er dan?
  Dit scenario en de daaruit voortvloeiende problematiek is via onze overkoepelende organisaties EBU/ESO kenbaar gemaakt aan de leden van EBIS. Op 13 maart jl. is de eerste brief namens de sector gestuurd en op 20 maart jl. de tweede brief waarin een flexibel window van 4 maanden wordt voorgesteld. De EBIS-leden gaan hier verschillend mee om, een aantal bedrijven zijn welwillend om hier flexibel mee om te gaan. En een aantal bedrijven hanteren een formeler standpunt
   
 3. In het geval dat het tijdelijk niet mogelijk is om inspecteurs aan boord te ontvangen voor de (meer)jaarlijkse verplichte controles of keuringen volgens het ADN uit voeren, wat gebeurt er dan?
  Het is verplicht om (meer)jaarlijks materialen zoals brandblussers, brandslangen, gasdetectiemeters, laad- los- of- stripslangen, stationaire gasdetectiesystemen, meggertesten, vaste blusgasinstallaties, rook- en brandmeldsystemen, etc. te laten controleren en te keuren.
  Bovenstaande scenario en de daaruit voortvloeiende problematiek is aangekaart bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op dit moment wordt er gezocht naar een praktische oplossing, bij voorkeur Internationaal
   
 4. In het geval dat het tijdelijk niet mogelijk is om ADN-opleidingen en/of herhalingscursussen te geven of te worden afgenomen, is het dan mogelijk om alsnog gevaarlijke stoffen te blijven vervoeren?
  Ja, dat is mogelijk. Als gevolg van de Corona-crisis zijn de cursussen en examens stilgelegd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil voorkomen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren tot stilstand komt en heeft om deze reden In de Multilaterale Overeenkomst 25 voor zowel de vakdiploma’s ADN (basis), chemie, gas en veiligheidsadviseur een verlenging afgegeven tot en met 30-11-2020
   
 5. Wat moet ik doen als ik in de problemen kom en de volgens ADN kortlopende Certificaten niet meer gekeurd krijg (zoals brandblussers, slangen, gasmeetapparatuur, etc.) door de Coronacrisis?
  Probeer zo ver mogelijk van tevoren de afspraken te maken met de contractors. Een aantal ADN-landen hebben een MO hiervoor ondertekend MO-26, waardoor extra geldigheidstijd verleend wordt tot 30 september 2020. Nederland heeft deze MO niet getekend, uitgaande van de situatie dat de keuringen gewoon door blijven gaan. Mocht u hier tegenaan lopen, gelieve het CBRB te contacteren. We zullen dan bij het Ministerie aansturen op ondertekening van de MO.
   
 6. Wat moet ik doen als ik het Certificaat van Goedkeuring niet verlengd krijg door de Coronacrisis?
  Probeer zo ver mogelijk van tevoren de afspraken te maken en in overleg te treden met Klasse, scheepswerf, contractors, etc. Een aantal ADN-landen hebben een MO hiervoor ondertekend MO-26, waardoor onder een aantal voorwaarden extra geldigheidstijd van het CvG verleend wordt tot 30 september 2020. Nederland heeft deze MO niet getekend, uitgaande van de situatie dat de keuringen gewoon door blijven gaan. Mocht u hier tegenaan lopen, gelieve het CBRB te contacteren. We zullen dan bij het Ministerie aansturen op ondertekening van de MO.

 

Ledengroep personenvervoer

 1. Mijn gast heeft een evenement gereserveerd en wil dit kosteloos annuleren. Ben ik verplicht om hier gehoor aan te geven?
  De verspreiding van het coronavirus én de verschillende afgekondigde maatregelen leiden tot een gerechtvaardigd beroep op overmacht. De klant heeft immers geen andere keuze (meer) dan te annuleren. De maatregelen van de overheid blijven vooralsnog tot en met 19 mei 2020 van kracht.
   
 2. Voor het bestrijden van het coronavirus is het verbod op evenementen verlengd van 6 april tot 1 september. Mag ik tot 1 september geen gasten aan boord van mijn passagiersschip ontvangen?
  De activiteiten die aan boord van de schepen van ondernemers uit de Ledengroep Personenvervoer worden ontplooid, vallen niet onder de vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen waarvoor dit verbod verlengd is maar vallen onder de ‘overige samenkomsten’. Georganiseerde samenkomsten zijn verboden tot en met 19 mei 2020.

 

Financiële steunmaatregelen van de overheid

Zie ook: Overzicht steunmaatregelen overheid

 1. Wat is de TOGS-regeling?
  De TOGS-regeling stond eerder bekend als het Noodloket. De TOGS-regeling, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, is specifiek bedoeld voor bedrijven die directe inkomsten mislopen door de getroffen kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ondernemers uit de getroffen sectoren kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen.
   
 2. Voor wie geldt de TOGS-regeling?
  De TOGS is specifiek bedoeld voor ondernemers in sectoren die door de getroffen kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen grotendeels of geheel hun inkomsten mislopen. RVO heeft de branches en sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS-regeling gerangschikt op basis van SBI-codes. De lijst ‘Vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19’ is maandag 30 maart jl. geactualiseerd met extra groepen ondernemers in de non-food sector.
   
 3. Wat is de SBI-code?
  De SBI-code staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofdactiviteit van uw bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De hoofdactiviteit van uw onderneming staat onder de SBI-code vermeld in het Uittreksel Handelsregister van uw KvK-inschrijving.
   
 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS-regeling?
  Om in aanmerking te kunnen komen voor de TOGS-regeling, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Graag verwijzen wij u naar de Voorwaarden voor de Tegemoetkoming schade COVID-19.
   
 5. Waar kan ik mijn aanvraag voor de TOGS-regeling indienen?
  De aanvraag voor de TOGS-regeling kunt u alleen online indienen. De regeling staat open voor aanvragen t/m vrijdag 26 juni 17.00 uur. Hier leest u meer informatie over de Aanvraagprocedure Tegemoetkoming schade COVID-19.
   

Werkterrein Techniek en Nautiek

 1. Heeft de Corona-crisis invloed op de eisen rondom de certificering van mijn schip?
  Vooralsnog niet. Om te mogen varen is een geldig certificaat van uw schip nodig. De binnenvaart speelt een cruciale rol bij de levering van essentiële goederen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dan ook laten weten dat de (gedelegeerde) inspectiediensten van de Inspectie Leefomgeving en Transport onder de ‘vitale processen’ vallen. Uiteraard dienen de inspecteurs zich te houden aan de richtlijnen van het Kabinet en de RIVM. Dit kan gevolgen hebben op het proces rondom keuringen en afgifte van certificaten. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd om de mogelijkheden te onderzoeken tot het verstrekken van tijdelijke certificaten of anderszins oplossingen te zoeken voor problemen die kunnen ontstaan rondom keuringen en certificaten als gevolg van de Corona-crisis.
   
 2. Inmiddels is bekend geworden dat het overschrijden van de geldigheidsduur van de certificaten als gevolg van de Corona-crisis is toegestaan. Waar moet ik op letten?
  Op 23 maart jl. heeft de CCR heeft uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te kunnen houden. Hier leest u meer over dit besluit
  Is er sprake van overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten van uw schip?
  Neem dan contact op met uw verzekeraar en laat u adviseren zodat uw scheepsverzekering de volledige dekking behoudt.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.